Ben Kimim

 
 
 

SHY 65-01

(DEVAMI)
 

HAVA TRAFİK BAŞ KONTROLÖRLÜĞÜ ŞARTLARI

MADDE 33 –

    (1) Bir hava trafik kontrolörünün hava seyrüsefer hizmet sağlayıcısı tarafından, hava trafik baş kontrolörü olarak atanabilmesi için ilgilinin;

 

a) ICAO Ek-1 Sınıf 3 hükümlerine uygun, geçerli sağlık raporuna sahip olması,

 

b) Lisans tarihi itibariyle en az 10 yıl hava trafik kontrol hizmeti veren birimlerde çalışmış olması,

 

c) Son 5 yıl boyunca, görerek meydan kontrol derecesi hariç, hava trafik kontrol derecelerinden en az birine aralıksız sahip olması, son 3 yıllık derece sınav ortalamasının en az 80 puan olması,

 

ç) ICAO seviye 4 veya üzerinde İngilizce lisan bilgisine sahip olması,

 

d) Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcısı Seyrüsefer Dairesi Başkanlığı Hava Trafik Müdürlüğünce oluşturulan en az 3 kişilik komisyon tarafından yapılacak, İngilizce ağırlıklı yazılı ve sözlü mesleki sınavların her birinden 100 üzerinden en az 80 puan alarak her iki sınavda da başarılı olması,

zorunludur.

    (2) Hava seyrüsefer hizmet sağlayıcısı seyrüsefer dairesi başkanlığında görevli hava trafik kontrolörlerinin baş kontrolörlük kadrosuna atanma teklifleri Seyrüsefer Dairesi Başkanınca yapılır ve atama işlemleri Personel ve İdari İşler Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

MERKEZDE GÖREV YAPACAK HAVA TRAFİK KONTROLÖRLÜĞÜ ŞARTLARI

MADDE 34 –

    (1) Bir hava trafik kontrolörünün, hava seyrüsefer hizmet sağlayıcısı tarafından, seyrüsefer dairesi merkez hava trafik müdürlüğünde görevlendirilebilmesi için ilgilinin,

 

a) Saha kontrol veya yaklaşma kontrol ünitelerinde en az 5 yıl süreyle dereceli olarak ve tercihen radar derecesi ile hava trafik kontrolörü olarak çalışmış olması,

 

b) Son 3 yıllık derece sınavları ortalamasının en az 80 puan olması,

 

c) ICAO seviye 4 veya üzerinde İngilizce lisan bilgisine sahip olması,

 

ç) Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcısı Seyrüsefer Dairesi Başkanlığı Hava Trafik Müdürlüğünce oluşturulan en az 3 kişilik komisyon marifetiyle yapılacak İngilizce mesleki yazılı ve sözlü sınavların her birinden 100 üzerinden en az 80 puan alarak her iki sınavda da başarılı olması,

zorunludur.

MERKEZDE GÖREV YAPACAK HAVA TRAFİK BAŞ KONTROLÖRLÜĞÜ ŞARTLARI

MADDE 35 –

    (1) Bir hava trafik kontrolörünün, hava seyrüsefer hizmet sağlayıcısı tarafından,  seyrüsefer dairesi merkez hava trafik müdürlüğünde hava trafik baş kontrolörü olarak görevlendirilebilmesi için ilgilinin,

 

a) Hava seyrüsefer hizmet sağlayıcısı seyrüsefer dairesi başkanlığı, hava trafik müdürlüğünde hava trafik kontrolörü olarak en az 3 yıl çalışmış olması,

 

b) Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcısı Seyrüsefer Dairesi Başkanlığı Hava Trafik Müdürlüğünce oluşturulan en az 3 kişilik komisyon marifetiyle yapılacak İngilizce mesleki yazılı ve sözlü sınavların her birinden 100 üzerinden en az 80 puan alarak her iki sınavda da başarılı olması,

zorunludur.

HAVA TRAFİK KONTROL EĞİTMENLİĞİ ŞARTLARI

MADDE 36 –

    (1) Bir hava trafik kontrolörü veya baş kontrolörü veya en az 5 yıl hava trafik kontrolörü olarak çalışmış, tercihen pedagojik formasyonu olan ve eğitmen sertifikasına sahip personel, hava seyrüsefer hizmet sağlayıcısı tarafından teorik ve pratik eğitimler için hava trafik kontrol eğitmeni olarak görevlendirilebilir.

   (2) Yükseköğretim kurumlarının hava trafik kontrol bölümlerinde temel teori ve laboratuar derslerini yürüten öğretim görevlileri de hava trafik kontrol eğitmeni olarak görevlendirilebilir.

DÖRDÜNCÜ KISIM

KOMİSYONLAR VE SINAVLAR

HAVA TRAFİK KONTROLÖR LİSANS KOMİSYONU

MADDE 37 –

    (1) Hava trafik kontrolörü lisans sınavını yapmak amacıyla, Ulaştırma Bakanının onayı ile biri başkan olmak üzere en çok beş üyeden oluşan lisans sınav komisyonu kurulur.

    (2) Genel Müdürlük komisyon başkanını kendi gönderdiği temsilciler arasından atar.

    (3) Bu Komisyonda çalışmak üzere Genel Müdürlük, en az 15 yıllık hava trafik kontrolör lisansına sahip en çok iki; hava seyrüsefer hizmet sağlayıcısı, hava trafik müdürü veya hava trafik baş kontrolörü olarak görev yapan en çok iki; hava trafik kontrol hizmeti veren yüksek öğretim kurumu, öğretim üyesi olarak görev yapan bir üye belirler.

   (4) Komisyon üye tamsayısı ile toplanır. Komisyonda oylama ile karar alınması gereken hallerde çekimser oy kullanılamaz, oyların eşit olması durumunda başkanın oy verdiği taraf çoğunluk sayılır.

HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ DERECE YENİLEME SINAV KOMİSYONU

MADDE 38 –

    (1) Hava seyrüsefer hizmet sağlayıcısı tarafından, hava limanlarında en az üç, hava meydanlarında en az bir üyeden oluşan hava trafik kontrolörü derece yenileme sınav komisyonu kurulur.

    (2) Komisyon üyeleri hava trafik müdürü, merkezde görev yapan hava trafik kontrolörü ve hava trafik baş kontrolörü ile ünite şefi, ekip şefi, hava trafik baş kontrolörü veya en az 5 yıl tecrübeye sahip hava trafik kontrolörleri arasından seçilir.

    (3) Genel Müdürlük gerek görmesi halinde; 37 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen nitelikleri taşıyan personelini, derece yenileme sınav komisyonlarına üye olarak atayabilir.

HAVA TRAFİK BAŞ KONTROLÖRÜ SINAV KOMİSYONU

MADDE 39 –

    (1) Hava seyrüsefer hizmet sağlayıcısı tarafından, seyrüsefer dairesi başkanı veya başkan yardımcısı ile merkez hava trafik müdürü ve merkezde görev yapan hava baş kontrolörlerinden seçilen en az üç üye ile hava trafik baş kontrolörü sınav komisyonu oluşturulur.

MERKEZDE GÖREV YAPACAK HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ SINAV KOMİSYONU

MADDE 40 –

    (1) Hava seyrüsefer hizmet sağlayıcısı, seyrüsefer dairesi başkanı veya başkan yardımcısı ile merkez hava trafik müdürü ve merkez hava trafik baş kontrolörlerinden en az üç üye ile merkezde görev yapacak hava trafik kontrolörü sınav komisyonu oluşturulur.

LİSANS SINAV HAKKI

MADDE 41 –

    (1) Hava trafik kontrolörü lisans sınavlarında başarısızlık halinde, başvuru sahibinin bir sonraki lisans sınavı en geç 4 ay içerisinde yapılır. Lisans sınavında toplam üç defa başarısız olanlar veya 30 yaşından gün almış olanlar, hava trafik kontrolör lisansı alma hakkını kaybederler.

DERECELER

MADDE 42 –

    (1) Görerek meydan kontrol derecesi; aletli iniş, kalkış usulleri bulunmayan ve yaklaşma kontrol hizmetinin verilmediği ve bir başka hava trafik kontrol ünitesi tarafından da bu hizmetin sağlanmadığı, sadece görerek şartlardaki trafiklere hizmet veren hava meydanlarında çalışan hava trafik kontrolörlerinin sahip olması gereken derecedir. Bu dereceye başvuru için ilgili ünitede en az 2 ay veya en az 150 saat çalışmanın tamamlanması gerekir.

    (2) Aletli meydan kontrol derecesi; aletli yaklaşma ve kalkış usulleri bulunan ve yaklaşma kontrol hizmetinin bir yaklaşma kontrol ünitesi ya da bir saha kontrol merkezi tarafından verildiği hava meydanlarında çalışan hava trafik kontrolörlerinin sahip olması gereken derecedir. Bu dereceye başvuru için ilgili ünitede, en az 3 ay veya en az 200 saat çalışmanın tamamlanması gerekir.

   (3) Radarsız yaklaşma kontrol derecesi; sorumluluk sahibi olduğu kontrol sahası dahilinde, inen ve kalkan uçaklar ile kontrol sahasını kullanan diğer uçaklara, radarsız yaklaşma kontrol hizmeti sağlayan hava trafik kontrolörlerinin sahip olması gereken derecedir. Bu dereceye başvuru için ilgili ünitede, en az 6 ay veya en az 350 saat çalışmanın tamamlanması gerekir.

   (4) Radarlı yaklaşma kontrol derecesi; sorumluluk sahibi olduğu kontrol sahası dahilinde, inen ve kalkan uçaklar ile kontrol sahasını kullanan diğer uçaklara, radarlı yaklaşma kontrol hizmeti sağlayan hava trafik kontrolörlerinin sahip olması gereken derecedir. Bu dereceye başvuru için ilgili ünitede, en az 6 ay veya en az 450 saat çalışmanın tamamlanması gerekir.

  (5) Radarsız saha kontrol derecesi; sorumluluk sahibi olduğu kontrollü hava sahaları dahilindeki uçaklara radarsız saha kontrol hizmeti sağlayan hava trafik kontrolörlerinin sahip olması gereken derecedir. Bu dereceye başvuru için ilgili ünitede, en az 6 ay veya en az 450 saat çalışmanın tamamlanması gerekir.

   (6) Radarlı saha kontrol derecesi; sorumluluk sahibi olduğu kontrollü hava sahaları dahilindeki uçaklara radarlı saha kontrol hizmeti sağlayan hava trafik kontrolörlerinin sahip olması gereken derecedir. Bu dereceye başvuru için, ilgili ünitede en az 7 ay veya en az 500 saat çalışmanın tamamlanması gerekir.

İLK DEFA DERECE ALINMASI HALİ

MADDE 43 –

    (1) Öğrenci hava trafik kontrolörü lisansı ile gerekli hizmet içi eğitimi ve derece gereklilikleri dokümanına uygun olarak, bu Yönetmeliğin 42 nci maddesinde belirtilen yeterli çalışma sürelerini dolduran asistan hava trafik kontrolörleri;

 

a) Hava trafik kontrolörü lisans sınavına girmek üzere, hava seyrüsefer hizmet sağlayıcı kuruluş tarafından Genel Müdürlüğe bildirilerek, lisans komisyonu tarafından sınavlarının yapılması talep edilir.

 

b) Belgelenmiş hukuken kabul edilebilir mazereti olmaksızın yapılacak 3 lisans veya lisansın alınmasını takiben yapılacak 3 derece sınavına girmeyen veya bu sınavlarda toplam üç defa başarısız olanlar, hava trafik kontrolörü lisansı alma hakkını süresiz kaybeder ve kişinin öğrenci hava trafik kontrolörü sertifikası da iptal edilir.

 

c) Hava seyrüsefer hizmet sağlayıcısı dışında meydan kontrol hizmeti veren diğer sivil hizmet sağlayıcı kuruluşlar tarafından istihdam edilen personelin ilk derece sınavları ve takip eden derece yenileme sınavları Genel Müdürlük ve hava seyrüsefer hizmet sağlayıcısı tarafından oluşturulan üç kişilik komisyon tarafından yapılır. Sınav komisyonlarına Genel Müdürlük ve hava seyrüsefer hizmet sağlayıcısının atayacağı üyelerin nitelikleri, bu Yönetmeliğin 37 nci maddesinin üçüncü fıkrası ile 38 inci maddesinin ikinci fıkrasının ilgili hükümlerine göre belirlenir.

DERECELERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ, YENİLENMESİ VE İSTİSNALAR

MADDE 44 –

    (1) Derecelerin geçerlilik süresi azami 1 yıl olup, hava seyrüsefer hizmet sağlayıcı kuruluş tarafından, lüzumu halinde en fazla 120 gün uzatılabilir. ICAO Ek-1 Sınıf 3’e uygun olarak alınacak sağlık raporları 2 yıl süreyle geçerlidir; fakat 50 yaşını dolduran hava trafik kontrol hizmeti personeli sağlık kurulu raporlarını her yıl yenilemek zorundadır.

    (2) Mesleki yeterliliğinde azalma görülen veya gerçek çarpışma riski taşıyan ciddi bir hava olayına veya hava aracı kazasına neden olan hava trafik kontrolörü veya baş kontrolörünün derece veya dereceleri hava seyrüsefer hizmet sağlayıcısı tarafından en az 1 ay en fazla 6 ay süreyle geri alınır. Gerekli görüldüğü takdirde lisansın geçici veya daimi olarak geri alınması için Genel Müdürlüğe başvurulur. Genel Müdürlük gerekli gördüğü takdirde ilave tedbirler alır.

    (3) Hava seyrüsefer hizmet sağlayıcısı tarafından yapılan eğitim ve hava trafik hizmetleri ile ilgili diğer geçici görevlendirmeler dışında, kesintisiz olarak 180 günden fazla aktif hava trafik kontrol hizmetinden uzak kalan hava trafik kontrolörlerinin dereceleri iptal edilir ve yeniden ünite eğitimine, devamında da derece yenileme sınavına alınırlar.

   (4) Hava seyrüsefer hizmet sağlayıcısı tarafından yapılan eğitim ve hava trafik hizmetleri ile ilgili diğer geçici görevlendirmeler dışında kesintisiz olarak 4 yıldan fazla aktif hava trafik kontrol hizmetinden uzak kalan kişilerin ünite eğitimine ve devamında derece yenileme sınavına alınabilmesi için uygun yöntemlerle derece veya derecelerin temel gerekliliklerini en azından teorik olarak karşılamaya devam edip etmediği tespit edilir.

   (5) Hava trafik kontrolörleri ve baş kontrolörlerinin lisan yeterlilikleri düzenli olarak, ICAO lisan yeterlilik tablosunun 4 üncü seviyesinde lisan yeterliliğinde olanlar için her üç yılda bir, 5 inci seviyesinde lisan yeterliliğinde olanlar için her altı yılda bir olacak şekilde değerlendirilir. 6 ncı seviyede lisan yeterliliğine sahip olanlar bu değerlendirmeden muaftır.

   (6) Hava seyrüsefer hizmet sağlayıcısı tarafından, bir kamu hizmeti olarak hava trafik kontrol hizmetinin kesintisiz sürdürülebilmesi için, bir hava meydanı hava trafik kontrol ünitesine, bir başka hava meydanı hava trafik kontrol ünitesinden geçici görevlendirme yapılması gerektiğinde, görevlendirilecek personelden geçici görev mahalli için geçerli derece şartı aranmaz. Bununla birlikte geçici görevlendirilecek personelin;

 

a) Meydan kontrol derecesi gereken ünitelerde; meydan, yaklaşma veya saha kontrol derecelerinden en az birine,

 

b) Yaklaşma kontrol derecesi gereken ünitelerde; yaklaşma veya saha kontrol derecelerinden en az birine,

 

c) Saha kontrol derecesi gereken ünitelerde; saha kontrol derecesine,

sahip olması zorunludur.

   (7) Genel Müdürlük ve hava seyrüsefer hizmet sağlayıcısı hava seyrüsefer dairesi başkanlığında görevli hava trafik kontrolörleri veya hava trafik baş kontrolörleri ile buralarda geçici görevlendirilen, hava trafik kontrolörleri ve baş kontrolörlerinin sahip olduğu dereceler, sağlık raporu aranmaksızın, görev süreleri boyunca geçerli olarak kabul edilir.

  (8) Hava seyrüsefer hizmet sağlayıcısı tarafından, hava trafik akış idaresi, slot koordinasyon, sivil-asker koordinasyon ve eğitim ünitelerinde görevlendirilen hava trafik kontrolörleri ve baş kontrolörleri sağlık raporu almaksızın sahip oldukları derece ve görev alanlarına ilişkin yıllık yazılı sınava girerler. Ancak, sağlık raporu almadıkça, bu personelin gerçek trafikte hava trafik kontrol hizmeti vermesine izin verilmez.

   (9) Hava trafik kontrolörü lisansına sahip olup, herhangi bir derecesi bulunmayan veya dereceleri geçerliliğini kaybeden veya geri alınan asistan hava trafik kontrolörleri, işbaşı veya ünite eğitim programlarını ve gerekli çalışma sürelerini tamamlayarak, mümkün olan en kısa sürede derece sınavlarına gireceklerdir. Belgelenmiş hukuken kabul edilebilir mazereti olmaksızın, birbirini takip eden 3 derece sınavına girmeyen veya birbirini takip eden 3 derece yenileme sınavında başarısız olan personelin hava trafik kontrolör lisansı, hava seyrüsefer hizmet sağlayıcısının talebi ile Genel Müdürlük tarafından daimi olarak iptal edilir.

   (9) Hava trafik kontrolörü lisansına sahip olup, herhangi bir derecesi bulunmayan veya dereceleri geçerliliğini kaybeden veya geri alınan asistan hava trafik kontrolörleri, işbaşı veya ünite eğitim programlarını ve gerekli çalışma sürelerini tamamlayarak, mümkün olan en kısa sürede derece sınavlarına gireceklerdir. Belgelenmiş hukuken kabul edilebilir mazereti olmaksızın, birbirini takip eden 3 derece sınavına girmeyen veya birbirini takip eden 3 derece yenileme sınavında başarısız olan personelin hava trafik kontrolör lisansı, hava seyrüsefer hizmet sağlayıcısının talebi ile Genel Müdürlük tarafından daimi olarak iptal edilir.

  (10) İşbaşı eğitimcisi onayının geçerlilik süresi azami 36 aydır. Hava seyrüsefer hizmet sağlayıcısı tarafından görev ve sorumluluğunu yerine getirmediği tespit edilen işbaşı eğitimcisinin sahip olduğu işbaşı eğitimcisi unvanı 3 aydan az olmamak kaydıyla süreli veya daimi olarak iptal edilir.

  (11) Dereceler verildikleri ünite, sektör veya pozisyonda geçerlidir. Ünite, hava limanı veya meydan değişikliğine yol açan bir tayin durumunda sahip olunan derece veya dereceler geçerliliğini kaybeder.

   (12) Radar derece sınavına başvuracak olan personelde ilgili radarsız dereceye sahip olma şartı aranır.

SINAVLARDA KOPYA ÇEKİLMESİ

MADDE 45 –

   (1) Her türlü sınav veya değerlendirme sürecinde, kopya çekenlerin durumu, komisyon tarafından tutanakla tespit edilerek, sınav veya değerlendirmeler iptal edilir. Personel hakkında idari yaptırım uygulanarak, hava trafik kontrolörlerinin veya baş kontrolörlerinin mesleki unvanları en çok 3 ay süre ile geri alınır.

BEŞİNCİ KISIM

ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

TEKNİK DÜZENLEMELER

MADDE 46 –

   (1) Bu Yönetmelikte bulunmayan ve istisnai durum arz eden teknik konular, uluslararası standartlardaki gelişmeler dikkate alınarak Genel Müdürlük tarafından düzenlenir.

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN YÖNETMELİK

MADDE 47 –

   (1) 6/9/1995 tarihli ve 22396 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hava Trafik Kontrolörü Lisans Yönetmeliği (SHY 65-01) yürürlükten kaldırılmıştır.

ŞAHSİ BAŞVURULAR

GEÇİCİ MADDE 1 –

    (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte eğitim programı Genel Müdürlük tarafından onaylanmış hava seyrüsefer hizmet sağlayıcı kuruluş veya hava trafik kontrol eğitimi veren yükseköğrenim kurumlarının temel hava trafik kontrol eğitimlerini başarıyla tamamlamış olduğunu belgeleyen kişi, 40 yaşından gün almamış olmak kaydıyla ve aşağıda belirtilen şartları yerine getirmek koşuluyla düzenlenecek lisans sınavına girebilir.

 

a) ICAO Ek-1 Sınıf 3 hükümlerine uygun geçerli sağlık raporuna sahip olmak,

 

b) Başvuruyu şahsen Genel Müdürlüğe yapmak,

 

c) Sabıka kayıt belgesine sahip olmak,

   (2) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartlara sahip personel, en çok 3 lisans sınavına girebilir. Yapılacak 3 sınavda da başarısız olan başvuru sahibi lisans sınavına girme hakkını kaybeder.

KAZANILMIŞ HAKLAR

GEÇİCİ MADDE 2 –

    (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce hava trafik kontrol hizmetleri personeli için tarif edilen pozisyonlarda çalışanların kazanılmış hakları saklıdır.

YÜRÜRLÜK

MADDE 48 –

    (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

MADDE 49 –

    (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.

 
 

EKLER

 

EK-1 HAVA TRAFİK KONTROLÖR LİSANSI

Bu Yönetmeliğe uygun olarak düzenlenen lisansın ayrıntıları aşağıda belirlenmiştir.

Lisansta yer alan bilgiler .

Lisanslarda aşağıda belirlenen bilgiler yer almalıdır:

 

a) Lisansı veren ülke / kurum ismi,

 

b) Lisans Numarası,

 

c) Lisans sahibinin adı-soyadı,

 

ç) Lisans sahibinin doğum tarihi,

 

d) Lisans sahibinin doğum yeri,

 

e) Lisans sahibinin imzası,

 

f) Lisans sahibinin sahip olduğu dereceler,

 

g) Lisans sahibinin lisansa uygun ayrıcalıkları kullanabilmesi için gerekli olan onaylar ve geçerlilik süreleri:

 

 

a. Dereceler, derece onayları, lisan onayları, eğitimci onayları ve ünite onayları,

   

b. İlk verildikleri tarihler,

   

c. Bitim tarihleri,

 

ğ) Lisansın veriliş tarihi,

  h) Lisansı veren otoritenin mühürlü onayı,

Dereceler, sağlık raporu ile birlikte geçerlilik kazanmakta olup; sağlık raporunun hangi tarihte, nereden alındığı, raporda yer alan kısıtlamalar ile hangi tarihe kadar geçerli olacağına dair bilgiler de lisanslarda yer almalıdır.

 

Malzeme

Birinci kalite kâğıt kullanılmalı ve 1 inci paragrafta belirtilen bilgiler açık ve okunaklı bir şekilde görünmelidir.

 

Renk

Hava Trafik Kontrolör Lisansı sarı renklidir.

EK-2 EĞİTİM

EĞİTİM

I. KISIM

BAŞLANGIÇ EĞİTİMİ

Hava trafik kontrolörleri için başlangıç eğitimi olan temel hava trafik kontrolör eğitimi Eurocontrol Teşkilatının Hava Trafik Kontrolörleri İçin Başlangıç Eğitimi - Genel Çekirdek İçerik Rehber Dokümanı doğrultusunda hazırlanan eğitim müfredatına göre verilir. Amacı, stajyer hava trafik kontrolörlerine temel bilgi ve becerileri kazandırmak ve hava trafik kontrol ünitesindeki işbaşı eğitimine hazırlamaktır. Eğitim teknik konuların verildiği teorik ve simulator eğitimlerini de içeren pratik derslerden oluşur. Eğitim süreleri onaylanmış temel eğitim planlarında belirlenir.

Temel eğitim konuları havacılık hukuku, sivil/asker işbirliği prosedürlerini de içeren hava trafik yönetimi, meteoroloji, seyrüsefer, hava araçları ve uçuş prensipleri, insan faktörü, cihaz ve sistemler, emniyet ve emniyet kültürü, emniyet yönetim sistemleri, olağanüstü/acil durumlar ve radyo telefon freyzyolojisini de içeren lisan bilgisi gibi ana başlıkları kapsar.

Emniyet ile ilgili konuların altı çizilerek, adayları hava trafik hizmetlerinin farklı tipleri için hazırlayacak şekilde öğretilir. Öğrenci, eğitim sonrasında elde ettiği bilgi birikimi ve beceriler ile kompleks ve yoğun hava trafiğini kontrol edebilmek için gerekli yeterliliğe sahip olacaktır. Başlangıç eğitiminden sonra adayın yeterliliği, uygun sınavlar ile veya eğitim boyunca devam eden bir değerlendirme sistemi ile değerlendirilecektir.

 

II. KISIM

ÜNİTE EĞİTİMİ

Ünite eğitim planları bir iş başı eğitmeni gözetiminde ünite prosedürlerinin yerel alana uygulanması için gerekli yöntem ve zamanlamayı detaylandırır. Onaylanmış plan, çalışma düzenlemeleri ile ilerleme değerlendirmeleri ve sınavları da içeren yeterlilik değerlendirme sisteminin bütün elemanlarını ve ünite eğitiminin süresini belirler.

Değerlendirmeler onaylanmış eğitmenler tarafından tarafsız olarak, uygun sınavlar veya sürekli değerlendirme sistemi ile yapılacaktır.

 

III. KISIM

DEVAMLILIK EĞİTİMİ

Hava trafik kontrolörlerinin bilgi düzeyini artırmak ve/veya kontrolörleri yeni teknolojilere hazırlamak amacıyla verilen eğitimdir. Devamlılık eğitimi; tazeleme, acil/olağanüstü durumlar ve dönüştürme eğitimlerini kapsayacak şekilde teorik ve simülasyonları da içeren pratik derslerden oluşur. Bu amaçla, gerekli zamanlama, personel planlaması ve usulleri detaylandıran ünite yeterlilik planları oluşturulur ve bu planlar tercihen üç yılda bir gözden geçirilerek onaylanır.

Devamlılık eğitiminin süresi, ünitede çalışmakta olan hava trafik kontrolörlerinin işlevsel ihtiyaçlarına uygun biçimde özellikle usuller, kurallar ve teçhizatlardaki değişiklikler çerçevesinde belirlenecektir. Hava trafik kontrolörlerinin yeterliliği, her yıl yapılan sınavlarla değerlendirilir.

 

IV. KISIM

MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİMLERİ

Hava Trafik Kontrolörleri arasından belirli niteliklere sahip personelin uzmanlaşmasına yönelik olarak verilen eğitimdir. İş-başı eğitimcisi, hava sahası tasarımcısı, değerlendirme uzmanı ve eğitmenler için verilen eğitimler bu kapsamda değerlendirilir.

EK-3

EK-3/A LİSAN YETERLİLİĞİ

Yeni lisans alacakların ve lisans sahiplerinin radyo – telefon haberleşmesinde kullanılan İngilizce’yi asgari olarak bu ekte yer alan ICAO Lisan Yeterlilik Tablosundaki "operasyonel seviye" düzeyinde bilmesi gerekir. Lisan yeterlilik tablosu sadece freyzyoloji kullanımını değil, aynı zamanda freyzyoloji dışında kullanılacak lisan bilgisini de sınıflandırır.

Yeni lisans alacakların ve lisans sahiplerinin;

 

(1) Telefon veya radyo-telefon üzerinden karşılıklı olarak ve doğrudan yüz yüze etkin iletişim sağlama,

 

(2) Genel, belirli bir konu veya iş ile ilgili konular üzerinde doğru ve net bir şekilde iletişim sağlama,

 

(3) Genel veya iş ile ilgili konularda uygun haberleşme stratejilerini kullanma, yanlış anlamaları fark ederek çözümleme ve mesajların doğru iletilmesini sağlama,

 

(4) Alışılagelmiş haller dışında karşılaşılan karışık veya beklenmeyen olaylar ile zorlukların yaşanması durumunda doğru iletişim sağlama,

 

(5) Havacılık camiasının anlayabileceği bir lehçe veya aksan kullanma,

şartlarını karşılaması gerekir.

 

EK-3/B ICAO LİSAN YETERLİLİK SKALASI

(Hazırlanıyor)

 

Kaynak: Kaynaklar / Yurtiçi / Sıra No.: 20