Ben Kimim

 
 
 
ÖĞRENCİ PİLOT SEÇİMİNDE KULLANILACAK TEST TALİMATI
(SHT-1T)
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar

 

AMAÇ

MADDE 1 –

(1) (Değişik: 25/02/2014 – 52217814-010.07.01/61) Bu Talimatın amacı, JAR FCL 1 ve SHY-1 Yönetmeliği esaslarına uygun olarak pilotaj eğitimi alacak adayların eğitime başlamadan önce tabi tutulacağı teste ilişkin esas, usul ve kısıtlamaları belirlemektir.

KAPSAM

MADDE 2 –

(1) Bu Talimat, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden Uçuş Eğitim Organizasyonu yetkisi alan eğitim kuruluşları, bunların yöneticileri, bu eğitim kuruluşlarında pilotaj eğitimi alacak adaylar ile adayların seçiminde uygulanacak test ile ilgili hususları kapsar.

DAYANAK

MADDE 3 –

(1) Bu Talimat, 18/11/2005 tarihli ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Kanununa ve 14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

 

TANIM VE KISALTMALAR

MADDE 4 –

(1) Bu Talimatta geçen;

  a) Aday: Pilotaj eğitimine başlayacak kişiyi,
  b) CPL: Ticari Pilot Lisansı’nı,
  c) FTO: Uçuş Eğitim Organizasyonu’nu,
  d) Genel Müdür: Sivil Havacılık Genel Müdürü’nü
  e) Genel Müdürlük: Sivil Havacık Genel Müdürlüğü’nü
  f) IR: Aletle Uçuş Sertifikası’nı,
  g) JAR FCL: JAA tarafından yayımlanmış Ortak Havacılık Kuralları – Uçuş Mürettebatı Lisanslandırma esaslarını,
  h) JAA: Avrupa Havacılık Otoriteleri Birliğini,
  i) PPL: Hususi Pilot Lisansı’nı,
  j) SHY-1: Uçak Pilotu Lisans Yönetmeliği’ni,

ifade eder.

(2) Bu Talimatta belirtilmeyen tanımlar için, 14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu ile 18/11/2005 tarihli ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Kanunu’nda, ilgili diğer mevzuatta ve ülkemizin üyesi bulunduğu uluslararası sivil havacılık kuruluşları tarafından yayımlanan dokümanlarda belirtilen tanımlar geçerlidir.

 

İKİNCİ BÖLÜM
Uygulama Esasları

KULLANILACAK TESTLERDE ARANACAK ŞARTLAR

MADDE 5 –

(1) Öğrenci Pilot seçim testi, adaya yönelik aşağıda belirtilen özellikleri ölçmeye yönelik olmalıdır:

  a) SHY-1 Yönetmeliği’nin 56ncı maddesinde tanımlanan amaçlara uygun İngilizce yeterliliği,
  b) Matematik bilgisi,
  c) Fizik bilgisi,
  d) Zekâ,
  e) Görsel ve işitsel hafıza,
  f) Algılama ve yoğunlaşma,
  g) Kişilik testi,
  h) Uzay oryantasyonu,
  i) Psikomotor,
  j) Stres altında karar verme,
  k) Fiziksel uyum.

(2) Kullanılacak test, güvenilirliğini sağlayacak şekilde farklı sorular ihtiva eden yeterli sayıda test üretebilecek soru bankasına sahip olmalıdır.

(3) FTO'lar, yukarıdaki şartları sağlayan ve kendi öğrenci pilot adayı seçimlerinde kullanmak istedikleri test sistemlerini, test sistemi sonuçlarının öğrenci seçiminde nasıl kullanılacağını ve özelliklerini açıklayan bir başvuru dosyasını Genel Müdürlüğe sunacaklardır. Genel Müdürlük FTO'nun kabul edeceği test sistemini onayladıktan sonra, FTO pilot seçim usulünü buna göre yapacaktır.

(4) FTO'lar Genel Müdürlükçe onaylanmış bu sistemi Eğitim El Kitabı “Kursa Başlama Şartları” bölümünün altına koyacaklardır.

 

ÖĞRENCİ KABULÜ

MADDE 6 –

(1) (Değişik: 25/02/2014 – 52217814-010.07.01/61) FTO'lar test sonuç belgesi olmayan veya bu Talimatta belirtilen taahhütname olmaksızın öğrenci kaydı yapamazlar.

(2) FTO öğrenci kabulü yapmak için öğrenciden Genel Müdürlükçe kabul edilen test sonuç belgesini alır ve bir nüshasını öğrencinin dosyasında muhafaza eder. FTO bu belgeyi, Öğrenci Pilot Lisansı tanzim edilebilmesi amacıyla, diğer belgelerle birlikte Genel Müdürlüğe gönderir.

(3) (Ek: 25/02/2014 – 52217814-010.07.01/61) FTO tarafından kayıt öncesinde, her bir öğrenci için uyguladıkları pilot seçim testinin alt bölümlerinin sonuçları da dahil olmak üzere ve bu sonuçlara bağlı olarak öğrencinin alması gereken ilave eğitimleri, bunların maliyetleri ve diğer hususları içerecek şekilde adaylara ayrıntılı yazılı bilgi verilecektir. FTO’lar, öğrenci pilot seçim testinin alt bölümlerinden başarısız olan adayların gelişimini takip etmek maksadıyla, adayların başarısızlık seviyelerine göre kurslar planlayacak, ilave dersler yapacak veya adayı kendisini geliştirebilmesi için uygun eğitim kurumlarına yönlendirecektir. Bu konularla ilgili yapılan faaliyetler ve alınan eğitimlerin belgeleri öğrencinin dosyasında muhafaza edilecek ve yapılacak denetimlerde Genel Müdürlük denetçilerine sunulacaktır. FTO’lar bu hususlarla ilgili uygulama prosedürlerini 5inci maddede belirtilen başvuru dosyasına ilave edeceklerdir.

 

İDARİ YAPTIRIMLAR

MADDE 7 –

(1) Bu Talimat hükümlerine uygun hareket etmeyen FTO’lara uygunsuzluk başına 5.000 TL idari para cezası uygulanır.

(2) Bu Talimat hükümlerine uygun hareket etmeyen FTO yöneticileri ilkinde yazılı olarak uyarılır. Tekrarı halinde ise yöneticilik yetkileri iptal edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler

 

GEÇİCİ HÜKÜMLER

GEÇİCİ MADDE 1-

 (1) Milli Eğitim Bakanlığından özel kurs açma izni alan kuruluşlar ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca kurulmuş yükseköğretim kurumlarında akademik eğitim dışında pilotaj eğitimi alacak öğrenci pilotlar için 01.03.2014 tarihinden itibaren bu Talimat hükümleri uygulanır.

(2) (Değişik: 25/02/2014 – 52217814-010.07.01/61) Bu Talimatın yayımlanmasından önce PPL alan ve 01.03.2014 tarihinden itibaren CPL ve IR eğitimlerine devam etmek isteyen pilotlara bu Talimat hükümleri uygulanacaktır.

 

MUAFİYET

Madde 8 –

(1) CPL veya IR eğitimine devam etmeksizin sadece PPL eğitimi alacak öğrenci pilotlar eğitime başlamadan önce, PPL eğitiminden sonra eğitime devam etmeyeceklerine dair, bu Talimatın Ek-1’inde bulunan yazılı taahhütnameyi ilgili FTO’ya teslim etmeleri halinde öğrenci seçiminde kullanılacak testten muaf tutulurlar. İlgili FTO bu taahhütnameyi Öğrenci Pilot Lisansı için gerekli belgelerle birlikte Genel Müdürlüğe sunar.

(2) (Değişik: 25/02/2014 – 52217814-010.07.01/61) Bu maddenin birinci fıkra hükmüne uygun olarak PPL alıp, daha sonra CPL ve IR eğitimine devam etmek isteyen pilotların, bu eğitimlerine başlamadan önce pilot adayı seçim testine katılması gerekmektedir. Bu durumdaki pilotlar sınav sonuç belgesini ilgili FTO'ya teslim eder. İlgili FTO sınav sonuç belgesini, Pilot CPL ve IR eğitimi başlamadan önce Genel Müdürlüğe sunmak zorundadır.

(3) 01.03.2014 tarihinden önce PPL almış ve bu tarih itibariyle CPL ve IR eğitimine devam eden pilotlara bu talimat hükümleri uygulanmaz.

(4) Devlet hava araçlarında helikopter pilotu olarak görev yapmış veya yapmakta olan ve PPL(A) veya CPL/IR eğitimine başlamak isteyen pilotlara bu talimat hükümleri uygulanmaz.

(5) (Ek: 31/12/2014 – 52217814-010.07.01/510) PPL(A) veya CPL/IR eğitimine başlayacak yabancı uyruklu öğrenciler için öğrenci seçiminde kullanılacak teste tabi tutulma şartı aranmayabilir.

 

TALİMATTA GEÇMEYEN HUSUSLAR

MADDE 9 –

(1) Bu talimatta bulunmayan hususlarda, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri ve uluslararası havacılık kuralları çerçevesinde işlem yapılır.

YÜRÜRLÜK

MADDE 10 –

Bu Talimat, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

MADDE 11 –

Bu Talimat hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.

 

Kaynak: Kaynaklar/Yurtiçi/Sıra No: 20