Ben Kimim

 
 
 
HELİKOPTER PİLOTU LİSANS TALİMATI
(SHT-2)
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

AMAÇ

MADDE 1 -

(1) Bu Talimatın amacı, helikopter pilotu olarak faaliyette bulunacak personelin lisans ve sertifika almalarına ilişkin esas ve usuller ile sınırlamaları belirlemek ve bu konudaki faaliyetleri düzenlemektir

 

KAPSAM

MADDE 2 -

(1) Bu Talimat; SHGM’den helikopter pilot lisansı veya sertifikası almış/alacak veya yenileyecek olan pilotlar ile bu pilotları çalıştıran işletmeler ile bu talimat kapsamındaki eğitimleri verecek eğitim kuruluşlarını kapsar.

 

HUKUKİ DAYANAK

MADDE 3-

 (1) Bu Talimat, 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun’un 4 üncü ve 8 inci maddeleri, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununun 95 inci ve 96 ıncı maddeleri ile ICAO Ek-1 ve JAR FCL 2 gerekliliklerine dayanılarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR

MADDE 4 -

(1) Bu Talimatta geçen;

Gece: Akşam alaca karanlığın sonu ve sabah alaca karanlığın başlangıcı arasındaki veya güneş yuvarlağının ufuk hattının akşam altı derece altındaki battığı zamanla, sabah altı derece altında doğduğu zaman arasındaki süreyi,

Kontrol Pilotu: Pilot adaylarının, pilotların, uçuş öğretmenlerinin ve diğer kontrol pilotlarının uçuş yeterlilik/yetenek testlerini yapmak üzere SHGM tarafından yetki kategorileri onaylanarak atanan ve isimleri yayımlanan öğretmen pilotlara verilen yetkiyi,

Lisansın Çevrilmesi: JAA üyesi olmayan ülkelerden alınmış ya da SHGM tarafından milli usullere göre tanzim edilmiş lisansların JAR-FCL lisansına çevrilmesini,

Onaylı Eğitim: SHGM tarafından onaylı özel bir müfredat ve gözetim altında yürütülen eğitimi,

Sorumlu Pilot: Uçuş süresince hava aracının her türlü harekâtından sorumlu olan pilotu, Temdit; Lisansın geçerlilik süresi içinde, gereksinimlerin yerine getirilmesi koşuluyla yetki veya onay sonucunda pilota sağlanan imtiyazların, daha sonraki belirli bir periyoda kadar uzatılmasını,

Tip İntibak Eğitim Organizasyonu: SHGM tarafından onaylı ve tip intibak eğitimlerinin alındığı eğitim kuruluşunu,

Uçuş Eğitim Organizasyonu: Pilot lisansı alınmasına esas teşkil eden teorik bilgi ve uçuş eğitimi veren SHGM tarafından onaylı eğitim kuruluşunu,

Uçuş Ekibi Üyesi: Uçuş süresince bir hava aracının operasyonu için gerekli olan görevleri yerine getirmekten sorumlu, SHGM tarafından lisanslandırılmış uçuş ekibi üyelerini,

Validasyon: ICAO üyesi ülkelerce düzenlenmiş lisansların Türk tescilli hava araçlarında kullanımının geçerli kılınmasına ilişkin usulleri,

Yenileme: Bir yetkinin veya onayın süresinin dolması sonucu, gereksinimlere uyulması koşuluyla, sözü edilen yetki veya onayın süresinin daha sonraki belirli bir periyoda kadar yenilenmesi,

Yetki: Lisans üzerinde lisansa ait özel koşulları, imtiyazları veya sınırlandırmaları belirten kaydı; ifade eder.

Bu Talimatta belirtilmeyen tanımlar için ülkemizin üyesi bulunduğu uluslararası sivil havacılık kuruluşları tarafından yayımlanan dokümanlarda belirtilen tanımlar geçerlidir

 

KISALTMALAR

  ATPL kısaltması, Havayolu Nakliye Pilotu Lisansını
  FCL kısaltması, Uçuş Ekibi Lisanslandırılmasını
  FE kısaltması, Uçuş Kontrol Pilotunu
  FI kısaltması, Uçuş Öğretmenini
  FNPT kısaltması, Uçuş ve S/S Usulleri Eğitim Cihazı
  FTO kısaltması, Uçuş Eğitim Organizasyonunu,
  H kısaltması, Helikopteri,
  ICAO kısaltması, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatını
  IFR kısaltması, Aletli Uçuş Kurallarını,
  IR kısaltması, Aletli Uçuş Yetkisini,
  IRE kısaltması, Aletli Uçuş Kontrol Pilotunu,
  IRI kısaltması, Aletli Uçuş Öğretmenini,
  JAA kısaltması, Ortak Havacılık Otoritelerini,
  JAR kısaltması, Ortak Havacılık Kurallarını,
  MCC kısaltması, Uçuş Ekibi İşbirliğini,
  ME kısaltması, Çok Motoru,
  MPH kısaltması, Çok Pilota Sertifikalı Helikopterleri,
  PPL kısaltması, Hususi Pilot Lisansını
  SEP kısaltması, Pistonlu - Tek Motorlu Hava aracını,
  SFE kısaltması, Sentetik Uçuş Kontrol Pilotunu,
  SFI kısaltması, Sentetik Uçuş Öğretmenini,
  SHGM kısaltması, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nü,
  TRE kısaltması, Tip Yetkisi Kontrol Pilotunu,
  TRI kısaltması, Tip Yetkisi Öğretmenini,
  TRTO kısaltması, Tip İntibak Eğitimi Organizasyonunu,
  VFR kısaltması, Görerek Uçuş Kurallarını ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar

LİSANSLANDIRMA

MADDE 5 -

(1) (Değişik: 29/09/2016 - 52217814-010.07/546) Helikopter pilot lisansı için müracaatlarda aşağıdaki şartlar aranır:

 

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak

 

b) SHGM veya SHGM tarafından yetkilendirilen havacılık tıp merkezleri tarafından düzenlenmiş, lisans türüne uygun olarak, geçerli 1 inci veya 2 nci sınıf sağlık sertifikası sahibi olmak.

 

c) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlardan, 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı mülga Türk Ceza Kanunu, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu veya diğer kanunlar uyarınca basit veya nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçlarından, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama veya Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlardan, Devlet sırlarını açığa vurma, Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlardan, Devletin güvenliğine karşı suçlardan, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan, milli savunmaya karşı suçlardan, Devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, yabancı devletlerle olan ilişkilere karşı suçlardan, 765 sayılı mülga Türk Ceza Kanununun 384 üncü maddesinde yer alan nakliye ve muhabere vasıtaları aleyhindeki suçlar ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 223 üncü maddesinde yer alan ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması suçlarından veya 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanuna muhalefetten hüküm giymemiş olmak ve bunu gösteren Cumhuriyet Başsavcılıklarından alınacak arşiv kayıtlı Adli Sicil Belgesini SHGM’ye vermek.

 

(ç) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunulduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilerek, 23.07.2016 tarih ve 29779 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname ve 17.08.2016 tarih ve 29804 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 670 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

 

(d) Durumları lisans tanziminden sonra değişerek (a), (b), (c) ve (ç) bentlerindeki şartları sağlamadığı tespit edilenlerin, pilot lisansları iptal edilir

(2) Helikopter pilotu olarak faaliyette bulunacak personelin lisans ve sertifika almalarına ilişkin esas ve usuller ile helikopter kategorisinde teorik ve uçuş eğitimi verecek eğitim kuruluşlarının faaliyetlerine ilişkin esas ve usuller ve bunlara ilişkin sınırlamalar Ek-1’de bulunan JAR-FCL 2 dokümanının Türkçe çevirisine uygun olarak belirlenir

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

TALİMATTA GEÇMEYEN HUSUSLAR

MADDE 6 -

(1) Bu Talimatta bulunmayan hususlarda, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri ve uluslararası havacılık kuralları çerçevesinde işlem yapılır.

İLAVE HÜKÜMLER  (Ek: 29/09/2016 - 52217814-010.07/546)

EK MADDE 1 –

(1) 23.07.2016 tarih ve 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname veya 17.08.2016 tarih ve 670 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında görevlerine son verilen kişilerin, Genel Müdürlüğümüzce düzenlenen pilot lisansları iptal edilir. Pilotluk yaptığı döneme ilişkin aldığı eğitimler, uçuş süreleri ve benzeri hususlar hakkında kredilendirme ve/veya dönüştürme yapılmaz ve yeni pilot lisansı düzenlenmez. Genel Müdürlüğümüzden aldıkları pilot lisansları ile birlikte lisanslarına bağlı tüm sertifikalar ve yetkiler iptal edilir.

 

YÜRÜRLÜK

MADDE 7 -

(1) Bu Talimat yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(2) Bu Talimatın yayımı ile birlikte 04.03.2003 tarihli Helikopter Pilotu Lisans Talimatı yürürlükten kalkar.

 

YÜRÜTME

MADDE 8 -

(1) Bu Talimat hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.

 

Kaynak: Kaynaklar/Yurtiçi/Sıra No.: 38