Ben Kimim

 
 
 
TİCARİ HAVA TAŞIMA İŞLETMELERİ YÖNETMELİĞİ
(SHY-6A)
 
 

E K L E R

 
  EK-1

 İŞLETME RUHSATI BAŞVURU FORMU

İŞLETMENİN;

 
TİCARET UNVANI

:

ADRESİ :
TELEFON NUMARASI :
FAKS NUMARASI :
OPERASYONLARIN YAPILMASI PLANLANAN ŞEHİR (HOME BASE :
 

_______________________________________________________________________

KURUCU ORTAKLARIN  ADI SOYADI
1)    
2)    
3)    
4)    
5)    
 

_______________________________________________________________________

YÖNETİM KURULU   ADI SOYADI
BAŞKAN :    
ÜYE :    
ÜYE :    
ÜYE :    
 

_______________________________________________________________________

TASARLANAN SERMAYE

TL :
ABD DOLARI :
 

_______________________________________________________________________

ÖDENMİŞ SERMAYE

TL :
ABD DOLARI :
 

 

 
 
 
 
ŞİRKET ORTAKLARININ ADI SOYADI SERMAYE PAYLARI
1)      
2)      
3)      
4)      
5)      
 

_______________________________________________________________________

 İŞLETMENİN TASARLANAN MAKSADI

YOLCU TAŞIMACILIĞI
YÜK TAŞIMACILIĞI

_______________________________________________________________________

İÇ HAT TAŞIMACILIĞI
DIŞ HAT TAŞIMACILIĞI
İÇ VE DIŞ HAT TAŞIMACILIĞI

_______________________________________________________________________

TARİFESİZ SEFERLER
TARİFELİ VE TARİFESİZ SEFERLER
 

_______________________________________________________________________

OPERASYON YAPILMASI PLANLANAN HATLAR, HAVA ALANLARI ve YEDEK HAVA ALANLARI LİSTESİ:

_______________________________________________________________________

 
TARİFELİ TARİFESİZ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPERASYONLARDA KULLANILMASI PLANLANAN UÇAK TİPLERİ, SAYILARI, İMAL TARİHLERİ, KOLTUK ve KARGO KAPASİTELERİ, NASIL TEMİN EDİLECEĞİNE YÖNELİK BİLGİLER: 

_______________________________________________________________________

 
 
 
 
 
 

_______________________________________________________________________

İŞLETMEDE GÖREV ALMASI PLANLANAN PERSONELİN TEMİNİNE İLİŞKİN BİLGİLER:

_______________________________________________________________________

 
YÖNETİCİ PERSONEL :
PİLOT :
TEKNİSYEN :
UÇUŞ HAREKAT UZMANI :
KABİN MEMURU :
YER PERSONELİ :

_______________________________________________________________________

OPERASYONLARA BAŞLANILMASI DÜŞÜNÜLEN ZAMAN:

_______________________________________________________________________

 
 
 

_______________________________________________________________________

 

Yukarıda verilen bilgilere ilave olarak;

1) Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliğinde (SHY 6A) yer alan asgari gereklilikleri karşılayabileceğimizi,

2) İşletmemiz çoğunluk paylarının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ortaklarda bulunduğunu ve bulunacağını,

3) İşletmemiz yönetim, temsil ve kontrolünün ve oy hakkı çoğunluğunun münhasıran Türkiye CumhuriyetiZvatandaşlarında olduğunu ve olacağını,

4) Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin, denetçilerin ve diğer yönetim kademelerinde bulunan kişilerin çoğunluğunun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu ve olacağı,

5) İşletmemizin kurucu ortakları ile temsil ve ilzama yetkili yöneticilerinin ve paydaşlarının,2920 sayılı Kanunun 18 inci maddesi ile belirlenen suçlardan hüküm giymemiş olduklarını, haklarında Mahkemece alınmış ve kesinleşmiş bir iflas veya konkordato kararı olmadığını,

6) İşletmemizi finanse edebilecek mali güce sahip olduğumuzu ve gereken durumlarda Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği (SHY 6A) kapsamında her an sermaye artışına gidebileceğimizi,

7) Ticari Hava Taşıma işletmeciliği yapabilmek için konu ile ilgili tüm ulusal ve uluslararası havacılık mevzuatını okuduğumuzu ve bildiğimizi,

taahhüt ederiz.

İşletme ruhsatı başvuru formumuzun incelenerek, uygun görülmesi durumunda başvuru toplantısı tarihinin tarafımıza bildirilmesi hususunda gereğini arz ederiz.

 
........../..........20   .........../........../20
 
(Sorumlu Müdür)
GENEL MÜDÜR
 
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
 
Ekler :
- İşletmeninin kuruluşundan itibaren yayınlanmış Ticaret Sicil Gazeteleri
 
 
  EK-2

ÖN İZİN TALEP DOSYASI

1

İşletmecinin ticaret unvanı ve adresi,

2

İşletmecinin ana harekât üssü,

3

Şirket ana sözleşmesinin sureti,

4

İşletmenin kuruluşundan itibaren yayımlanmış tüm ticaret sicili gazeteleri veya suretleri,

5

Mevcut Kurucu üyelerin isimleri, T.C. Kimlik Numaraları, özgeçmişleri ve bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine aykırı durumlarının olmadığının taahhüt edilmesi, (Bakınız Açıklama 1 ve 2) Genel Müdürlük ihtiyaç halinde adli sicil belgesi talep edebilir.

6

Tasarlanan sermaye ve sahipleri, paydaşlar arasında tüzel kişilik bulunması durumunda tüzel kişiliğin paydaşları, T.C. Kimlik Numaraları, öz geçmişleri ve Bİ’de işlem gören payları hariç mevcut gerçek ve/veya tüzel kişi paydaşları ile tüzel kişi paydaşların dolaylı paya sahip gerçek kişi paydaşlarının bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine aykırı durumlarının olmadığının taahhüt edilmesi, (Bakınız Açıklama 1 ve 2)Genel Müdürlük ihtiyaç halinde adli sicil belgesi talep edebilir.

7

Paydaşların noterden tasdikli tebligat adresleri, (Tebligat adreslerinin daha sonradan değişmesi durumunda yeni adreslerin bildirimi işletme sorumluluğundadır.)

8

Bu Yönetmelikle istenen, ödenmesi gereken sermayenin tamamının ödendiğine dair Yeminli Mali Müşavir Raporu,

9

Yönetim Kurulu veya Ortaklar Kurulu üyelerinin isimleri, öz geçmişleri, T.C. Kimlik Numaraları ve bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine aykırı durumlarının olmadığının taahhüt edilmesi, (Bakınız Açıklama 1 ve 2)Genel Müdürlük ihtiyaç halinde adli sicil belgesi talep edebilir.

10

İşletmeyi temsil ve ilzam yetkisi bulunan şahısların isim listesi,T.C. Kimlik Numaraları ve imza sirküleri ile bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine aykırı durumlarının olmadığının taahhüt edilmesi, (Bakınız Açıklama 1 ve 2)Genel Müdürlük ihtiyaç halinde adli sicil belgesi talep edebilir.

11

İşletmenin, paydaşlarının ve paydaşların ticari faaliyetlerinden dolayı sahip oldukları diğer şirketlerin devlete vergi borcunun olmadığını gösteren taahhüt name, (Bakınız Açıklama 1 ve 2), Genel Müdürlük ihtiyaç halinde resmi yazı talep edebilir.

12

İşletmenin ve paydaşlarının ticari faaliyetlerinden dolayı sahip oldukları diğer şirketlerin devlete SSK prim borcunun olmadığını gösteren taahhüt name, (Bakınız Açıklama 1 ve 2),Genel Müdürlük ihtiyaç halinde resmi yazı talep edebilir.

13

20 ve daha fazla koltuk kapasitesine sahip uçaklarla yolcu ve/veya yük taşımacılığı yapacak işletmecilerin paydaşlarının başka ticari kuruluşlardaki ticari bağlantıları ve bu kuruluşların ticari faaliyetleri hakkında detaylı bilgi, şirket ortağı ise; pay oranı, sermaye oranı, şirketi temsil ve ilzam yetkisinin bulunup bulunmadığı, ortak olunan şirketin en son bilançosu ve gelir-gider tablosu,

14

20 ve daha fazla koltuk kapasitesine sahip uçaklarla yolcu ve/veya yük taşımacılığı yapacak işletmecilerin; İşletme ruhsatı aldıktan sonra uçuşlarından elde edeceği gelirler dikkate alınmaksızın en az üç aylık uçak kirası, yakıt, personel, bakım, sigorta, yer hizmetleri, havaalanları ve Eurocontrol gibi işletme giderlerini hangi kaynaklarından karşılayacağını gösterir bilgi ve belgeler,

15

Tasarlanan işletme teşkilat şeması,

16

Tasarlanan işletme teşkilat şeması, lisans ve sertifika suretleri ile bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine aykırı durumlarının olmadığının taahhüt edilmesi ve bu Yönetmelikte belirtilen alması gerekli eğitimlerden eksik olanlarının ne zaman alınacağının planlanması ve asıl ruhsat aşamasından önce tamamlanacağına dair taahhütname, (Bakınız Açıklama 1 ve 2)

17

İşletme cinsleri:

 
a) Tarifeli ve Tarifesiz Seferlerle yolcu ve yük taşımacılığı,
b) Tarifesiz Seferlerle yolcu ve yük taşımacılığı,
c) Tarifeli ve Tarifesiz Seferlerle Yük Taşımacılığı,
ç) Hava taksik
18

İşletme yapılması planlanan hatlar ve isimleri;

 
a) İç hat,
b) Dış hat,

c) İç ve Dış hat,

19

Uçak temin planı

 
a) Uçak tipi ve adedi
b) Temin edilecek ülke ve firma
c)Temin şekli
  1. Satın alma
  2. Kiralama
  3. Kira-satın alma

ç) Öngörülen fiyat ve ödeme şartları

20

Uçak bakım planı

21

Uçuş ekibi temin ve eğitim planı

22

Bakım personeli temin ve eğitim planı

23

Fizibilite raporları

 

a) Talep edilen işletme türüne göre şirket kuruluş giderleri de dâhil, operasyona başlanması planlanan tarihten itibaren üç yıllık her türlü gelir, gider ve yatırım tahminlerini kapsayan fizibilite raporu,

b) Hat bazında maliyetleri de kapsayacak şekilde, en az üç yıllık detaylı nakit akış tabloları,

24

20 ve daha fazla koltuk kapasitesine sahip uçaklarla yolcu ve/veya yük taşımacılığı yapacak işletmecilerin veya büyük paydaşının rkiye'de veya Türkiye'de muhabir banka bulunan yurtdışındaki en az iki bankadan alınmış kredibilitesini gösteren referans mektubu,

Açıklamalar:
1- Taahhüt formlarında taahhütte bulunan kişi ile birlikte işletme sorumlu müdürünün de imzası bulunması gereklidir.
2-Taahhüde aykırı durumların tespiti halinde verilen ön izin Genel Müdürlük tarafından iptal edilir.
 
 
  EK-3

İŞLETME RUHSATI TALEP DOSYASI

1

İşletmecinin ticari unvanı ve adresi, Değişiklik varsa şirket ana sözleşmesinin tadil metni sureti,

2

Değişiklik varsa paydaşların ve/veya yeni yönetim kurulu üyelerinin isimleri, T.C.
Kimlik Numaraları, özgeçmişleri ve bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine aykırı durumlarının olmadığının taahhüt edilmesi (Bakınız Açıklama 1 ve 2) ile yönetim kurulu üyeliğine seçildiğine dair yönetim kurulu kararı (Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi),

3

İşletme teşkilatının son hali ile işletmede görev alan sorumlu yönetici personelde değişiklik ve eksik eğitim varsa bunlara ait bilgiler,

4
İşletmenin mali durumu:
a) Taahhüt edilen ve ödenmiş sermaye,

b) Hisse senetleri ve sahipleri,

5

Talep edilen işletme hatlarında değişiklik varsa son durum,

6

Uçakların temin durumunda değişiklik varsa son durumu,

7

Uçakların Uçak, yolcu ve üçüncü şahıs sigorta belgeleri,

8

Uçakların tescil ve uçuşa elverişlilik durumu,

9

İşletmede görev alan pilot isimleri ve lisans fotokopileri, hizmet sözleşmeleri, SSK bildirimleri, Eğitimden sorumlu yönetici personel tarafından işletmede görev alan pilotların eğitimlerine ilişkin rapor,

10

İşletmede görev alan bakım personeli isimleri ve lisans fotokopileri, hizmet sözleşmeleri, SGK bildirimleri, teknikten sorumlu yönetici personel tarafından işletmede görev alan bakım personelinin eğitimlerine ilişkin rapor,

11

İşletmede görev alan kabin personeli ve/veya yükleme uzmanları isimleri, hizmet sözleşmeleri ve SGK bildirimleri, Eğitimden sorumlu yönetici personel tarafından işletmede görev alan kabin personelinin eğitimlerine ilişkin rapor,

12

İşletmede görev alan uçuş harekât uzmanları isimleri ve lisans fotokopileri, hizmet sözleşmeleri, SGK bildirimleri, Eğitimden sorumlu yönetici personel tarafından işletmede görev alan uçuş harekât uzmanlarının eğitimlerine ilişkin rapor,

13

Doküman uyum aşamasında onaylanan tüm dokümanların onay sayfalarının suretleri,

14

Bakım anlaşması sureti,

15

Yer hizmetleri kuruluşu ile yapılan anlaşma sureti,

16

Revize edilmiş fizibilite raporları;

a) Talep edilen işletme türüne göre şirket kuruluş giderleri de dâhil, operasyona başlanması planlanan tarihten itibaren üç yıllık her türlü gelir, gider ve yatırım tahminlerini kapsayan revize edilmiş fizibilite raporu,

b) Hat bazında maliyetleri de kapsayacak şekilde, en az üç yıllık detaylı nakit akış tabloları,

17

İşletmecinin emniyet ve kalite birimi tarafından işletmenin tüm birimlerine yapılan kalite denetleme raporu,

18

18. Faaliyet takviminde yer alan tüm faaliyetlerin tamamlandığına dair taahhütname,

Açıklamalar:
1- Taahhüt formlarında taahhütte bulunan kişi ile birlikte işletme sorumlu müdürünün de imzası bulunması gereklidir.
2- Taahhüde aykırı durumların tespiti halinde verilen ön izin Genel Müdürlük tarafından iptal edilir.