Ben Kimim

 
 
 
 
SHY-6B
(DEVAMI)
 
 
ALTINCI KISIM
UÇAK TEÇHİZATI VE ALETLERİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
BÜTÜN UÇUŞLARDA BÜTÜN UÇAKLAR
 

UÇUŞ ALETLERİ

MADDE 46-

Uçuş ekibinin uçağı kontrol altında bulundurabilmesi ve gerekli manevraları yapabilmesi için, uçakların lüzumlu aletlerle donatılması mecburidir.

 

TEÇHİZAT

MADDE 47-

Bütün uçakların aşağıda belirtilen teçhizatla donatılması mecburidir.

a) Erişilmesi kolay bir yerde bulunan ilk yardım çantası,

b) Kullanıldığında tehlike yaratmayacak cinsten biri pilot mahallinde diğer yolcu kabininde portatif yangın söndürücü,

c) Uçakta, iki yaşında büyük her yolcu için emniyet kemerli bir koltuk.

 
 

UÇAKTA BULUNDURULACAK BELGE VE DOKÜMANLAR

MADDE 48-

Aşağıda belirtilen dokümanlar ve belgelerin uçakta bulundurulması ve yapılacak kontrollerde gösterilmesinden kaptan pilot sorumludur.

a) Uçağın tescil ve uçuşa elverişlilik sertifikaları veya fotokopileri,

b) Uçuş ekibinin Lisansları,

c) Uçuş İşletme talimatı,

d) Uçağın uçuş el kitabı,

e) Uçuş bölgesinin haritaları,

f) Alçalma planları,

g) Önleme yapan ve önlenen uçak ekibinin kullanacağı görerek işaretler listesi,

h) Yedek sigortalar.

 

UÇAK ÜZERİNDE MÜDAHALE EDİLECEK KISIMLARIN İŞARETLENMESİ

MADDE 49-

Bir uçağın gövdesinde, kurtarma ekipleri tarafından tehlikeli (emercensi) durumlarda, kırılmaya elverişli bölgeler, sarı veya kırmızı renkli boya ile 9x3 cm. ebadında boyanarak işaretlenir.

 
 
İKİNCİ BÖLÜM
GÖREREK UÇUŞ ŞARTLARINDA BÜTÜN UÇAKLAR
 

UÇUŞ ALETLERİ

MADDE 50-

Görerek uçuş şartlarında (VFR) uçuş yapan bütün uçaklarda aşağıda belirtilen uçuş aletleri bulundurulur.

a) Manyetik pusula,

b) Saat, dakika ve saniye göstergeli hassas zaman saati,

c) Hassas basınç altimetresi,

d) Sürat saati.

 
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SU ÜZERİNDE UÇAN BÜTÜN UÇAKLAR
 

DENİZ UÇAKLARI

MADDE 51-

Su üzerinde uçuş yapan bütün deniz uçakları aşağıda belirtilen teçhizatla donatılır.

a) Uçaktaki herkes için ve kolay erişilebilen yerlerde bulundurulacak can yelekleri veya aynı görevi yapabilecek yüzücü teçhizat,

b) Çarpışmayı önlemek için bir megafon,

c) Bir deniz çapası,

 

TEK MOTORLU KARA UÇAKLARI

MADDE 52-

Süzülüş mesafesinin dışında, su üzerinde uçuş yapan bütün tek motorlu kara uçaklarında, uçaktaki yolcu ve personel tarafından kolaylıkla erişilebilecek yerlerde, herkes için birer adet cankurtaran yeleği veya aynı görevi yapabilecek yüzücü teçhizat bulundurulur.

 

SU ÜZERİNDE UZUN MESAFE UÇAN UÇAKLAR

MADDE 53-

Su üzerinde uzun mesafe uçan bütün uçaklar aşağıdaki şekilde teçhiz edilirler.

a) Mecburi iniş yapabilecek uygun bir yerden, 50 Knot'dan daha uzak mesafelerde su üzerinde uçan tek motorlu uçaklarda, yolcu ve personel için yeterli sayıda cankurtaran yeleği veya benzeri bir teçhizat,

b) Mecburi iniş yapılabilecek uygun bir yerden 100 Knot'dan daha uzun mesafede su üzerinde uçuş yapan tek motorlu uçaklar ile motor arızasıyla 200 Knot mesafeye uçabilecek çok motorlu uçaklar, aşağıdaki şekilde teçhiz edilirler.

 

(1) Tehlikeli (Emercensi) durumlarda kullanılmaya hazır ve uçaktaki tüm yolcu ve personeli taşıyabilecek yeterli sayıda kurtarmasalları uçakta bulundurulur. Salda, ayrıca hayati idame teçhizatı ve işaret vermek için uygun alet ve teçhizat bulundurulur.

 

(2) Tehlike (Emercensi) halinde kullanılmaya hazır pil ile çalışan portatif VHF Frekenslı mevki bildirme radyo vericisi bulundurulur.

 
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
DİĞER GEREKLİ TEÇHİZAT
 

YÜKSEK İRTİFA UÇUŞLARI

MADDE 54-

Yüksek irtifalarda uçurulması istenilen kabin tazyiksiz bütün uçaklarda, bu yönetmeliğin 38'inci maddesi esaslarına göre oksijen taşınması zorunludur.

Yüksek irtifalarda uçulacak kabin tazyikli bütün uçaklarda, uçuş ekibi için oksijen kullanma teçhizatı bulundurulur ve gereğinde kullanılır.

 

ALETLE UÇUŞ ŞARTLARINDA UÇUŞ

MADDE 55-

Aletle uçuş kurallarına göre yapılacak uçuşlar için uçağın aşağıda belirtilen uçuş alet ve teçhizatı ile donatılması gereklidir.

a) Dönüş-yatış göstergesi,

b) Suni ufuk,

c) İstikamet cayrosu,

d) Cayroskopik aletleri besleyen devrede elektrik akımını gösterir ampermetre,

e) Hassas basınç altimetresi,

f) Harici hava sıcaklık saati,

g) Saat, dakika ve saniyeli zaman saati,

h) Buzlanmadan etkilenmeyen sürat saati,

j) Manyetik pusula.

 

GECE UÇUŞLARI

MADDE 56-
Gece şartlarında uçuş yapacak bütün uçaklarda, aşağıda açıklanan teçhizat ve sistemler bulundurulur.
a) Bu yönetmeliğin 55 inci maddesinde belirtilen bütün uçuş aletleri,
b) SHY-2 Yönetmeliğinde belirtilen uçak seyrüsefer ışıklandırma sistemi,
c) Bir iniş farı
d) Uçuş kabini aydınlatma sistemi,
e) Yolcu kabini aydınlatma sistemi.
f) Her mürettebat için bir elektrik el feneri.
 

GÜRÜLTÜ SERTİFİKASI

MADDE 57-
SHY-16 Yönetmeliğinde belirtilen, esaslar içinde Gürültü Sertifikası uçaklarda taşınır.
 

YÜKSEKLİK UYARI SİSTEMİ

MADDE 58-

1/1/ 1979 tarihinden sonra hizmete giren ve azami ağırlığı 15.000 Kg.'ın üstünde olan veya 30 kişiden daha fazla yolcu taşıyan bütün türbün motorlu uçaklar, yükseklik uyarı sistemi ile donatılacaktır. Bu sistemin, uçağın araziye göre yüksekliğinin tehlike teşkil edebilecek kadar yakın olması halinde, otomatik olarak anında pilotu uyaracak bir yapıya sahip olması gerekir.

 
 
YEDİNCİ KISIM
UÇAK HABERLEŞME VE SEYRÜSEFER TEÇHİZATI
 

UÇAK HABERLEŞME TEÇHİZATI

MADDE 59-

Aletle uçuş kurallarına göre veya gece uçuş yapacak uçaklar radyo haberleşme cihazlarıyla donatılır.

Bu cihazların, ATC üniteleriyle uçak arasında karşılıklı haberleşme yapabilecek frekans ve özellikle olması gerekir.

Görerek uçuş şartlarında olmakla beraber, kontrollu uçuş yapacak uçaklarda, radyo haberleşme cihazları ile donatılır. Bu şartlarda, radyo haberleşme cihazları ile donatılır. Bu şartlarda, radyo haberleşme cihazı bulunmaksızın uçuş yapılması Bakanlık müsaadesine tabiidir.

 

UÇAK SEYRÜSEFER TEÇHİZATI

MADDE 60-

Bir uçağın aletle uçuş şartlarında uçuş yapabilmesi için uçuş planında belirtilen uçuşla ilgili olarak; kalkış ve iniş havaalanlarının yayınlarını alabilecek nitelikteki cihazlarla uçak donatılır. Teçhizatın arızalanması halinde, uçuşun tamamlanmasını sağlayacak yedek teçhizat ayrıca uçakta bulundurulur.

Yeterli seyrüsefer teçhizatına sahip bulunmayan uçaklar, yer nirengi noktalarından yararlanılarak sadece görerek uçuş şartlarında uçuş yapabilirler.

 
 
SEKİZİNCİ KISIM
UÇAK BAKIMLARI
 

TEŞKİLAT

MADDE 61-

İşletmeci kullandığı uçakların uçuşa elverişli durumda bulundurulmasını sağlamak için yeterli bir bakım teşkilatı kurar.

Bakımların tamamen veya kısmen başka bir kuruluşa yaptırılması halinde, istenilen nitelikler bakım yapan kuruluşta aranır.

 

SORUMLULUK

MADDE 62-

Uçağın sahibi veya uçak kiralanmış ise kiralayan uçağın bakım ve uçuşa elverişlilik durumlarından ve ayrıca aşağıda belirtilen hususların yerine getirilmesinden sorumludur.

a) Uçağın uçuşa elverişli durumuna etki edebilecek bütün bakım,

b) Uçağın uçuşa elverişli olduğunu gösterir uçak bakım kayıtlarının, bakım personeli tarafından zamanında ve usulüne uygun bir şekilde tutulması.

c) Bakımların usulüne uygun ve yeterli bir seviyede lisanslı bakım personeli tarafından yapıldığının belirtilmesi için, bakım çıkış formunun tamamlanıp yetkili personel tarafından imza edilmesi.

 

UÇAK BAKIM TEKNİSYENİ

MADDE 63-

Bir uçağın elverişli kılınması ile ilgili olarak görevlendirilecek her bir bakım personelinin, SHY-1 Yönetmeliği esaslarına göre uygun lisans ve sertifika sahibi ve tecrübeli olması gereklidir.

 

BAKIM KAYITLARI

MADDE 64-

İşletici, aşağıda belirtilen kayıtları tutar ve bir yıl süre ile muhafazasını sağlar.

a) Uçak Yönünden

  (1) Uçağın boş ağırlığı ve ağırlık merkezi,
  (2) İlave edilen ve uçaktan sökülen teçhizatlar,
  (3) Bakım ve revizyon cinsleri tarihleri,
  (4) Uçuşa elverişlilik direktiflerinin tatbikat listesi ve uygulama usulleri.
 b) Ana teçhizat Yönünden
  (1) Ana teçhizatın uçuş saatleri,
  (2) Revizyon tarihleri,
  (3) En son revizyondan sonra uçuş saatleri,
  (4) Son kontrol tarihleri

c) Önemli Alet ve Teçhizatın Alışma Süreleri ile Hizmet elverişliliğinin tayini Yönünden

 

(1) Bu tür alet ve teçhizatın, kullanılan sürelerini hesaplamak veya görevlerini emniyetle yapabilmelerini kontrol altına almak için her birinin kayıtları,

  (2) Bu tür alet ve teçhizatın son kontrol tarihleri.
 
 
DOKUZUNCU KISIM
UÇUŞ EKİBİ
 

UÇUŞ EKİBİ

MADDE 65-

Her uçuşta, uçuş ekibinin miktarı ve teşkili: Uçağın uçuşa elverişlilik sertifikasında ve uçuş elkitabında belirtilen miktardan az olamaz.

 

YETERLİLİK

MADDE 66-

İşletmeci ve Kaptan pilotu uçuş ekibinin uçak tipine uygun geçerli lisanslara sahip olduğundan ve uçuş melekelerini muhafaza ettiklerinden emin olur.

 
 
ONUNCU KISIM
SON HÜKÜMLER
 

KALDIRILAN HÜKÜMLER

MADDE 67-

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile Genel Uçak İşletme Yönetmeliği (SHD-T-42) yürürlükten kalkar.

 

GEÇİCİ MADDE

GEÇİCİ MADDE 1-

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte İşletme Ruhsatı almadan genel havacılık faaliyetlerinde bulunan işleticiler en geç 3 ay içinde bu Yönetmelik esaslarına göre işletme ruhsatı almak zorundadır.

 

YÜRÜRLÜK

MADDE 68-

Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

YÜRÜTME

MADDE 69-

Bu Yönetmelik hükümlerini hükümlerini Ulaştırma Bakanlığı yürütür.

 
 

EKLER

 

EK-1 ÖN MÜSAADE TALEP DOSYASI

Ön müsaade talep dosyası; İşletmenin cinsi, büyüklüğü ve maksadı dikkate alınarak aşağıda detaylı açıklanan hususlardan uygulanabilir olanlar hakkında gerekli bilgileri kapsar.

1. İşletmecinin ticari unvanı, süresi,
2. tasarlanan işletme teşkilatı,
3. Kurucu üyelerin isimleri,
4. Yönetim Kurulu Üyeleri ve bunlara ait bilgiler,
5. Önemli personel isimleri ve bunlara ait bilgiler,
6. tasarlanan sermaye ve sahipleri,
7. İşletmenin tasarlanan maksadı,
8. İşletme cinsleri ve buna ait detaylı bilgiler,
    a) Gerçek kişi işletmeleri,
    b) Tüzel kişi işletmeleri,
    c) Sosyal sportif ve uçuş eğitimi işletmeleri,
9. Uçak tipi ve adedi,
    a) Uçak tipi ve adedi,
    b) Temin edilecek ülke ve firma,
    c) Temin şekli satın alma, kira, kira-satın alma,
    d) Öngörülen fiyat ve ödeme şartları,
10. Uçak Bakım Planı,
11. Uçuş ekibi temin ve eğitim planı,
12. Bakım personeli temin ve eğitim planı
 

EK-2 İŞLETME RUHSATI TALEP DOSYASI

1. İşletmenin ticari unvanı ve adresi veya adı ve soyadı,
2. Gerçekleştirilen işletme teşkilatı,
3. Kurucu üyelerinin isimleri ve mali durumları,
4. Yönetim Kurulu üyelerinin isimleri ve teknik tecrübeleri,
5. Teşkilatta görev alan önemli kişilerin isimleri ve teknik tecrübeleri,
6. İşletmenin belirlenen maksadı,
7. İşletmenin mali durumu,
8. İşletmenin bağlı olduğu holding veya diğer kuruluşa ait bilgiler,
9. Talep edilen işletme cinsleri,
10. Talep edilen işletmeye ait detaylı bilgiler,
11. Uçakların temin durumu,
12. Uçakların tescil ve uçuşa elverişlilik durumu,
13. Uçuş ekibi temin durumu,
14. Bakım personeli temin durumu,
15. Uçuş ekibi ve bakım personeli eğitim durumu,
16. Sigorta işlemlerinin durumu,
17. Ekler;
  a) Şirket ana sözleşmesi tasdikli sureti,
  b) Uçakların uçuşa elverişlilik ve tescil sertifika suretleri,
  c) İşletme talimatı sureti,
  d) Bakım talimatı sureti veya bakım anlaşma sureti,
  e) Havaalanı üniteleri ile yapılan anlaşma sureti,
  f) Yer hizmet kuruluşu ile yapılan anlaşma sureti,
  g) Uçak kiralık ise, kira sözleşme sureti,
  h) Uçak, yolcu ve 3 üncü şahıs sigorta poliçe suretleri,
  ı) İşletmenin teşkilat şeması,
  j) Kilit personel isimleri ve lisans numaraları,
  k) Uçuş ekibi isimleri ve lisans numaraları,
  l) Bakım personeli isimleri ve lisans numaraları,
  m) Uçuş işletme uzmanı isimleri ve lisans numaraları,
  n) İşletme merkezi ve bürolarının adresi.
 

EK-3 İŞLETME RUHSATI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI
SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bu İşletme Ruhsatı...no 14 Ekim 1983 tarih ve 2420 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununun 19-24 ncü maddeleri ve bu Kanuna göre yürürlüğe konulan Genel Uçak İşletme Yönetmeliği (SHY-6B) hükümlerinde öngörülen şartları yerine getirdiğinden verilmiştir.

İşbu işletme ruhsatı, yukarıda belirtilen kanun ve yönetmelik ile bu ruhsata ekli özel işletme hükümlerinden açıklanan şartlara uymak kaydıyla işleticiyi........ yetkili kılar.

Bu ruhsat başkasına devredilemez, sahibi tarafından iade edildiği, geri alınmadığı ve iptal edilmediği sürece geçerlidir.

Ruhsat No.:............................ Makam:.......................
Ruhsat tarihi:......................... Adı Soyadı:..................
Yürürlük Tarihi:..................... İmza:...........................
Ekler:.................................... Mühür :........................
 

EK-4 İŞLETME TALİMATINA AİT GENEL ESASLAR

İşletme talimatı; işletmenin cinsi büyüklüğü ve maksadı dikkate alınarak aşağıda detaylı açıklanan bilgilerden uygulanabilir olanlara ait hususları ihtiva eder.

1. Uçuş işletme personelinin görev ve sorumlulukları

2. Uçuş ekibinin teşkili, görev ve sorumlulukları

3. Uçuş ekibinin görev ve istirahat süreleri
4. Uçuş ekibinin uygulayacağı normal ve tehlike (emercensi) usulleri
5. Tehlike (emercensi) ve emniyet teçhizat ve kolaylıklarının listesi ve kullanma usulleri
6. Her yol için asgari uçuş yükseklikleri
7. Uçuş yapılacak yedek ve tehlikeli (emercensi) havaalanlarının asgari işletme limitleri
8. Haberleşme usul ve esasları
9. Uçakta bulunması gereken seyrüsefer teçhizat listesi

10. Motor arızaları yedek havaalanı dikkate alınarak yakıt ve yağ miktarlarının hesaplanmasına ait usul ve esaslar.

11. Uçuşta muhtemel arıza durumunda uygulanacak işlemlere ait sorumlu pilota verilen direktifler
12. Uçulan her hat için; haberleşme ve seyrüsefer kolaylıkları,
13. Oksijen kullanma şartları
14. Sorumlu kaptan pilotun kaza ve önemli olaylarda uygulayacağı usuller
15. Kaza sonunda hayatta kalanlarca uygulanacak işaretleşme usulleri
16. Öneme ve angajman halinde sorumlu kaptan pilotun uygulayacağı usuller ve işlemler
17. Tehlike (emercensi) tahliye usulleri
18. İniş ve kalkış ağırlık tahditleri
19. Uçak ağırlık ve balans usulleri ve limitleri
20. İşletmenin kontrolüne ait esas ve usuller
21. Muhtelif meteorolojik şartlarda uygulanacak uçuş tekniği usul ve esasları
22. Normal ve tehlike (emercensi) uçuş kontrol listeleri
23. Uçuşun her safhasında uygulanacak usul ve esaslar
24. İşletici tarafından öngörülen diğer usul ve esaslar
 

EK-5 UÇAK BAKIM TALİMATINA AİT GENEL ESASLAR

Uçak işleticileri bünyesinde bulunan uçak adedine, uçakların büyük ve küçüklüklerine ve tiplerine göre, aşağıda ana hatları belirtilen hususları kapsayan bir Uçak Bakım Talimatının hazırlanmasını ve bu talimatın uygulanmasını sağlayacaktır. Bakım sorumluluğunun anlaşma ve bu talimatın uygulanmasını sağlayacaktır. Bakım sorumluluğunun anlaşma ile başka bir kuruluşa verilmesi halinde, Uçak Bakım Talimatı sorumlu kuruluş tarafından hazırlanır ve İşletmeci tarafından Bakanlığa sunulur.

1. Bakım organizasyonunun teşkilat şeması veya bakım sorumluluğu anlaşma ile verilen kuruluş adı,
2. Bakım, onarım ve kontrollerle ilgili olarak personelin görev sorumluluk ve yetkileri,
3. Periyodik, arıza , tadilat, onarım ve revizyon bakımlarında uygulanacak usul ve esaslar,
4. Uçak, yedek parça ve kompenantların uçuşa uygunluk kontrollerine ait standard ve usuller,
5. Güvenilirlilik ve kalite kontrol usul ve esasları,
6. Uçağın uçuşa verilmesi şartları ve bu konuda imza yetkisi,
7. Koruyucu bakım metot, teknik ve usulleri,
8. Her türlü bakım sonu teknik kontrol usul ve esaslar,
9. Zaman aşımına tabi parça ve sistemlerin takip ve uygulanmasında kullanulacak usul ve esaslar,
10. Uçağın uçuşa verilmeden önce teknik kontrolüne ait usul ve esaslar,
11. Uçağa yakıt ikmali ve mevcut yakıtın boşaltılmasına ait usul ve esaslar,
12. Yakıt kalitesinin bozulmasını önleyici tedbir ve usuller,
13. Yakıt ikmal ve boşaltılmasında yangına karşı alınacak tedbir usulleri,
14. Teknik kontrol teşkilatı ve personel yetki ve sorumlulukları,

15. Uçak imalatçısı, imalatçı ülke veya tescil ülkesinin sivil havacılık otoritelerince, yayınlanmış, uçuşa elverişlilik, bakım ve teknik emirlerin uygulama esas ve usulleri,

16. Uçak gövdesi, motor, pervane, teçhizat, kompenant, ve sistemlerinin uygulama ve revizyon periyotları,
17. Uçakların uçuşuna mani teşkil etmeyecek arızalı teçhizat listesi
18. Uçakların ağırlık merkezi, toplam ağırlık ve balans durumlarının kontrol ve usulleri,
19. Kontrolü gerektiren parça ve teçhizatın faaliyet standart limitleri ve bunun tespiti için uygulanacak usul ve esaslar.
 

Kaynak: Kaynaklar / Yurtiçi / Sıra No.: 20