Ben Kimim

 
 
 
 
GENEL HAVACILIK YÖNETMELİĞİ
(SHY-6B)
 
 

E K L E R

  EK-1
GENEL HAVACILIK İŞLETME İZNİ TALEP DOSYASINDA
BULUNMASI GEREKEN BİLGİ VE BELGELER

1. İşleticinin kuruluşuna dair Ana Sözleşmenin onaylı örneği veya kuruluşa dair T. Ticaret Sicil Gazetesi. (Gerçek kişi ise nüfus cüzdanı fotokopisi, arşiv kaydı içeren adli sicil belgesi, noter onaylı tebligat adresi beyanı)

2. İşleticinin hissedar yapısını gösteren resmi belgeler. (T. Ticaret Sicil Gazetesi, hazirun cetveli)

3. Hissedarlara ait öz geçmiş bilgileri, arşiv kaydı içeren adli sicil belgeleri, noter onaylı tebligat adresi beyanları.

4. Bağlı bulunan holding veya kuruluş bünyesinde yer alan şirketlerin sermaye ve ortaklık yapıları ve bunları gösteren T. Ticaret Sicil Gazeteleri.

5. Yönetim Kurulu/Ortaklar kurulu üyelerinin öz geçmiş bilgileri, arşiv kaydı içeren adli sicil belgeleri, noter onaylı tebligat adresi beyanları.

6. Temsil ve ilzam yetkilerini gösteren imza sirküleri.

7. İşleticinin organizasyonunda görev yapacak personelin detaylı öz geçmiş bilgileri, arşiv kaydı içeren adli sicil belgeleri, geçerli lisans ve sertifika örnekleri.

8. İşletilecek hava araçlarının tescil sertifikaları.

9. İşletilecek hava araçlarının uçuşa elverişlilik sertifikaları.

10. Sigorta poliçe suretleri.

11. İşletme el kitabı sureti.

12. Bakım el kitabı sureti.

13. Bakım anlaşması sureti.

14. MEL onay başvurusu.

 
 
  EK-2

İŞLETME EL KİTABINA AİT GENEL ESASLAR

- İçindekiler

- Revizyon takip tablosu
1. İdari ve işletme personelinin listesi, görevler ve sorumluluklar,
2. Operasyonel kontrol sistemi; İşleticinin gerçekleştirdiği tüm operasyon tiplerini kapsayan kontrol usulleridir.
3. MEL uygulama prosedürü (MEL kullanımı gerekli olan hava araçları için),
4. Normal uçuş operasyonları,
5. Standart hareket usulleri (SOP),
6. Meteorolojik kısıtlamalar,
7. Uçuş ve görev süresi kısıtlamaları,
8. Acil durum usulleri,
9. Kaza/olay uygulamaları,
10. Personel yeterliliği ve eğitimi,
11. Kayıt tutma,
12. Güvenlik usulleri,
13. Uçuş performans kısıtlamaları,
14. FDR/CVR kayıtları, kullanım ve koruma usulleri (kullanılıyorsa).