Ben Kimim

 
 
 
 
SHY-14A
(DEVAMI)
 
   

6) Görsel Yardımcılar ve Hava Alanı Elektrik Sistemleri:

   

Mania aydınlatmaları dahil hava alanı aydınlatmaları, işaretlemeler ve hava alanı elektrik sisteminin denetlenmesi ve bakımına ilişkin prosedürlerin özellikleri aşağıdakileri içermelidir;

     

6.1) Hava alanı operasyonları normal mesai saatleri içinde ve dışında denetlemelerinin yapılması için gerekli düzenlemeler ve denetlenmesi sırasında kullanılacak denetleme formu,

     

6.2) Denetlemelerin sonuçlarını kayda geçirme ve eksikliklerin giderilmesi için yapılacak müteakip işlere ilişkin düzenlemeler,

     

6.3) Periyodik bakım ve acil bakım işlerinin yapılabilmesi için gerekli düzenlemeler,

     

6.4) Varsa yedek güç kaynaklarına ilişkin düzenlemeler ve sistemin kısmen veya tamamen arızaya uğradığı hallerde yapılacak diğer işlemlere ilişkin yöntemler,

     

6.5) Aydınlatma denetleme ve bakımından sorumlu kişilerin isim ve görevleri ile mesai saatleri içinde ve dışında bu kişilere ulaşılabilecek telefon numaraları.

     
   
7) Hareket Alanının Bakımı:
   
Hareket alanının bakımı için gerekli tesis ve prosedürlere ilişkin özellikler aşağıdakileri içermelidir;
     
7.1) Kaplamalı alanların bakımına ilişkin düzenlemeler,
     
7.2) Kaplamasız pist ve taksiyollarının bakımına ilişkin düzenlemeler,
     
7.3) Pist ve taksi yolu çizgilerinin bakımına ilişkin düzenlemeler,
     
7.4) Hava alanı drenaj bakımına ilişkin düzenlemeler.
     
   

8) Hava Alanı Çalışmalarının Emniyeti:

   

Mania limit yüzeyinin üstüne taşabilecek hareket alanında ve yakınlarında yapım ve onarım çalışmalarının planlanması ve güvenle yürütülmesine ilişkin prosedürlerin özellikleri aşağıdakileri içermelidir;

     

8.1) Bu işlerin yerine getirilmesi sırasında hava trafik kontrol sistemi ile iletişim için gerekli düzenlemeler,

     

8.2) İşlerin planlanması ve yürütülmesinden sorumlu kişi ve kurumların isim ve görevleri ile bu kişilere her zaman ulaşılabilecek telefon numaraları,

     

8.3) Hava alanı işletmecisi, hava alanının herhangi bir veya birkaç ünitesini işleten işletmeciler, yer hizmetleri kuruluşları ve uçak işletmecilerinin adı ve onlara mesai saatleri içinde ve dışında ulaşılabilecek telefon numaraları,

     

8.4) Gerek duyulduğunda iş planları dağıtım listesi.

     
   

9) Apron Yönetimi:

   

Apron yönetim prosedürlerinin özellikleri aşağıdakileri içermelidir;

      9.1) Hava trafik kontrol servisi ile apron yönetim birimi arasındaki düzenlemeler,
      9.2) Uçak park konumları ayarlanması için düzenlemeler,
      9.3) Motorun çalıştırılması ve geri-geri itilmesi ile ilgili düzenlemeler,
      9.4) Marshalling hizmeti,
      9.5) Follow-me hizmeti.
     
    10) Apron Emniyet Yönetimi:
    Apron emniyetinin sağlanması için gerekli prosedürler aşağıdakileri içermelidir;
      10.1) Jet itişlerinden korunma,
      10.2) Uçak yakıt dolumu sırasında emniyet tedbirlerinin uygulanması,
      10.3) Apronun süpürülmesi,
      10.4) Apronun temizlenmesi,
      10.5) Apron üzerindeki olayların ve kazaların raporlanması için düzenlemeler,
      10.6) Apronda çalışan tüm personelin emniyet uygunluğunun kontrolü için düzenlemeler.
     
    11) Hava Tarafı Araç Kontrolü:
   

Hareket alanında veya yakınlarında kullanılan yer araçlarının kontrolüne ilişkin prosedürün özellikleri aşağıdakileri içermelidir;

      11.1) Hız limitleri ve kuralları uygulama yöntemleri dahil, uygulanan trafik kurallarının detayları,
      11.2) Hareket alanında işleyen araçların kullanımı için izin verilme yöntemi.
     
    12) Vahşi Hayatla Mücadele Yönetimi:
   

Hava alanı uçuş bölgesinde veya hareket alanlarında kuş veya memeli hayvanlardan dolayı uçak operasyonları için ortaya çıkabilecek tehlikelere karşı uygulanacak yöntemlerin özellikleri aşağıdakileri içermelidir;

        12.1) Vahşi hayatla mücadele ve kontrol programlarının uygulanmasına ilişkin düzenlemeler,
     

12.2) Vahşi hayatla mücadeleden sorumlu kişilerin isim ve görevleri ile mesai saatleri içinde ve dışında bu kişilere ulaşılabilecek telefon numaraları.

     
    13) Mania Kontrolü:
    Mania kontrolü ile ilgili yöntemler aşağıdakileri içermelidir;
     

  13.1) Mania limit yüzeylerinin takibi ve A tipi haritalarda belirlenen kriterlere göre kalkış yüzeyindeki maniaların takibi,

        13.2) Maniaların işletmeci tarafından kontrolü,
        13.3) Mania limit yüzeyleri sınırları içerindeki yapılaşmaların yüksekliğinin takibi,
        13.4) Hava alanı yakınındaki yeni yapılaşmaların kontrolü,
     

13.5) Gerekirse Havacılık Bilgi Yayınlarındaki (AIP) değişiklikler de dahil olmak üzere, maniaların yeri ve nitelikleri ile bu manialardaki yeni gelişmelerin Bakanlığa bildirilmesi.

     
   

14) Hareket Kabiliyetini Kaybetmiş Uçakların Kaldırılması için ICAO EK-14 e İlişkin Olarak Yayımlanan Doküman 9137-AN/898 Kısım 8 in 14 üncü Bölümünde Belirtilen Görev, Yetki ve Sorumluklar:

   

Hareket alanlarında veya yakınında bulunan hareket kabiliyetini kaybetmiş uçakların kaldırılmasına ilişkin yöntemlerin özellikleri aşağıdakileri içermelidir;

     

14.1) Hava alanı işletmecisi ve uçak işletmecisinin görev ve sorumlulukları,

     

14.2) Uçak işletmecisine bildirim yapılmasına ilişkin düzenlemeler,

     

14.3) Hava trafik kontrol sistemi ile bağlantı kurulmasına ilişkin düzenlemeler,

     

14.4) Hareket kabiliyetini kaybetmiş uçakların kaldırılması için ekipman ve personelin teminine ilişkin düzenlemeler,

     

14.5) Hareket kabiliyetini kaybetmiş uçakların kaldırılmasından sorumlu kişilerin isimleri, görevleri ve telefon numaraları.

     
   

15) Tehlikeli Maddelerde Yöntemler:

   

Hava alanında tehlikeli maddelere güvenli bir şekilde müdahale edilmesi ve depolanmasına ilişkin yöntemlerin özellikleri aşağıdakileri içermelidir;

     

15.1) Uçak yakıtları dahil yanıcı sıvıların ve diğer tehlikeli maddelerin depolanması için hava alanındaki özel yerler için düzenlemeler,

      15.2) Tehlikeli maddelerin teslimatı, depolanması, dağıtımı ve müdahalesine ilişkin yöntemler.
     
   

16) Düşük Görüş Şartlarındaki Operasyonlar:

   

Gerek duyulduğunda pist görüş mesafesinin ölçümü ve raporlanması dahil düşük görüş şartlarındaki operasyonlarda uygulanacak yöntemlerin özellikleri ve pist görüş mesafesinin ölçümünden sorumlu kişilerin isimleri ve çalışma saatleri içinde ve dışında bu kişilere ulaşılabilecek telefon numaraları.

     
   

17) Radar ve Seyrüsefer Yardımcılarının Bulunduğu Alanların Korunması:

   

Hava alanında tesis edilen radar ve telsiz seyrüsefer yardımcılarının performans ve işlevlerinin devamlılığının sağlanabilmesine ilişkin yöntemlerin özellikleri aşağıdakileri içermelidir;

     

17.1) Radar ve seyrüsefer yardımcılarının yakınındaki faaliyetlerin kontrolüne ilişkin düzenlemeler,

     

17.2) Bu cihazların yakınlarındaki yer bakımlarına ilişkin düzenlemeler,

     

17.3) Tehlikeli mikrodalga radyasyonu uyarı işaretlerinin temini ve kurulmasına ilişkin düzenlemeler.

       

Bu bölümde belirtilen yöntemler aşağıdaki açık ve kesin bilgileri içermelidir. Ancak, söz konusu yöntemler konu ile ilgili olmadığında veya uygulanamaz nitelikte olduğunda bunun nedeni belirtilmelidir;

 

a) İşletme yönteminin ne zaman ve hangi şartlarda devreye sokulacağı,

  b) İşletme yönteminin nasıl devreye sokulacağı,
  c) Hangi işlemlerin yapılacağı,
  d) İşlemleri yapacak olan kişiler,
  e) Çalışmaların yapılmasında gerekli ekipman ile bu ekipmanların bulunduğu yerler.
 

f) Hava Alanı İdaresi ve Emniyet Yönetim Sistemi

    1) Hava Alanı İdaresi:
    Hava alanı idaresinin özellikleri aşağıdakileri içermelidir;
      1.1) Kilit personelin adları ve unvanları ile bunların sorumluluklarını gösteren hava alanı organizasyon şeması,
      1.2) Hava alanı emniyetinden tam sorumlu kişinin isim, unvan ve telefon numarası,
      1.3) Hava alanı komiteleri.
     
    2) Emniyet yönetim Sistemi:
   

Tüm emniyet şartlarına uygunluğun sağlanması ve emniyet performansında kesintisiz gelişimin gerçekleştirilebilmesi için kurulan emniyet yönetim sisteminin temel özellikleri aşağıdakileri içermelidir;

     

  2.1) Emniyet yönetim süreci ve bunun operasyonel bakım süreci uygulanana kadar olan emniyet politikası,

        2.2) Emniyet hususlarında ferdi ve grup sorumluklarıyla birlikte personelin belirtildiği Emniyet Yönetim Sistemi yapısı ve organizasyonu,
     

  2.3) ICAO tarafından yayımlanan EK-14 de yer alan standartlar ve önerilen uygulamalar, ulusal mevzuat, standartlar, kurallar ve emirlerde yer alan şartlara her zaman için uygunluğun sağlanması bakımından, pratikte tüm risklere karşı kontrol mekanizmasının oluşturulması ve emniyet inisiyatiflerine öncelik verilmesi gibi emniyet performans hedeflerine ait Emniyet Yönetim Sistemi stratejisi ve planlaması,

     

2.4) Emniyet mesajlarının etkili biçimde iletilmesi ile emniyet şartlarının uygulanmasına ilişkin tesis ve yöntemleri kapsayan Emniyet Yönetim Sistemi uygulaması,

     

2.5) Daha yüksek emniyet yönetim seviyesi (emniyet tedbirleri programı) gerektiren kritik emniyet alanlarının uygulanması ve gerçekleştirilmesine ilişkin sistem,

     

2.6) Emniyetin geliştirilmesi, kaza önleme ve kesintisiz emniyet takibi ile kaza, olay, şikayet, sorun, hata, aykırılıklar ve arızaların değerlendirilerek giderilmesi ve analizini kapsayan risk kontrolü için bir sistem için alınan tedbirler,

     

2.7) Emniyet kalite kontrolü sistem ve programlarının ayrıntısını içeren iç emniyet denetim ve tetkik sistemi,

     

2.8) Hareket alanı kaplaması ve havaalanı aydınlatmasının tasarım ve yapımına ilişkin bilgileri içeren hava alanı işletme ve bakım kayıtları ile tüm emniyetle ilgili hava alanı tesislerine ait dokümantasyon sistemi. Bu sistem, tabloları da içeren kayıtların kolayca erişilmesini sağlamalıdır,

     

2.9) Emniyet konusundaki görevler için personele sağlanan eğitimdeki yeterliliğin gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesini içeren personelin eğitim ve yeterliliği ve ayrıca personelin yeterliliğini ölçmeye yönelik sertifika sistemi,

     

2.10) Hava alanındaki yapım işleri ile ilgili sözleşmelerdeki emniyet ile ilgili hükümlerin birleştirilmesi ve uygulanması.

 
 

SINIFLANDIRMA KRİTERLERİ

Madde 25 -

Hava alanı işletmecisi, aşağıdaki kriterleri sağlayan hava alanları için belirtilen sertifikayı kendi adına tescil ettirmek zorundadır. Bu kriterleri sağlamayan hava alanları için sertifika alınması zorunlu değildir. Sertifikalandırılmayan hava alanlarına hava yolu işletmeleri tarafından yapılacak iniş ve kalkışlar hava yolu işletmecisi ve kaptan pilotun yetki ve sorumluluğundadır.

 
"A Grubu Sertifika" verilecek hava alanlarında olması gereken minimum fiziki özellikler ve hizmetler:
  1) En az 1 adet 3000x45 m veya daha büyük ebatta piste sahip olması,
 

2) Seyrüsefer yardımcı cihazlarının (ILS, VOR, DME, NDB ve benzeri) bulunması,

  3) En az CAT I veya CAT II kategorisinde pist aydınlatma ve yaklaşma ışıklarına sahip olması,
  4) Terminal yolcu kapasitesinin yıllık en az 3.000.000 olması,
  5) Terminal konforuna (ısıtma-soğutma-havalandırma-oturma grupları ve benzeri) sahip olması,
  6) Hava alanına inecek en büyük gövdeli uçak tipi için kaza kırım ve kurtarma olanaklarına sahip olması,
 

7) Uçuş emniyetinin sağlanması için kullanılan özel maksatlı araç, gereç ve teçhizata (kar rotatifi, pist sürtünme katsayısını ölçen teçhizat ve benzeri) sahip olması,

  8) Kargo kolaylıklarına sahip olması,
 

9) Sahip olduğu pist veya pistler için hava alanına inecek en büyük gövdeli uçak tipine göre Bakanlıkça belirlenecek Kaplama Sınıflandırma Numarasına (PCN) sahip olması,

 

10) Hava alanına inecek en büyük gövdeli uçak tipine göre belirlenecek en az 5 uçak kapasiteli aprona sahip olması,

  11) Aşağıdaki kolaylıkların kesintisiz olarak sağlanması;
    - Gümrük ve pasaport kontrol hizmeti,
    - Meteoroloji hizmeti,
    - Yangın söndürme hizmeti,
    - PTT hizmeti,
    - Sağlık hizmeti,
    - Yakıt hizmeti,
    - Yer hizmeti,
    - İkram hizmeti,
    - Güvenlik hizmeti,
 

12) Hava alanı ile şehir merkezi arasındaki ulaşım kolaylıklarının olması.

 
"B Grubu Sertifika" verilecek hava alanlarında olması gereken minimum fiziki özellikler ve hizmetler:
  1) En az 1 adet 1800x45 m veya daha büyük ebatta piste sahip olması,
  2) Gerekli seyrüsefer yardımcı cihazlarının bulunması,
  3) Pist aydınlatma ve yaklaşma ışıklarına sahip olması,
  4) Terminal yolcu kapasitesinin yıllık en az 1.000.000 olması,
 

5) Sahip olduğu pist veya pistler için hava alanına inecek en büyük gövdeli uçak tipine göre Bakanlıkça belirlenecek Kaplama Sınıflandırma Numarasına (PCN) sahip olması,

  6) Hava alanına inecek en büyük gövdeli uçak tipine göre belirlenecek en az 3 uçak kapasiteli aprona sahip olması,
  7) Aşağıdaki kolaylıkların sağlanması;
    - Kesintisiz meteoroloji hizmeti,
    - Kesintisiz Güvenlik hizmeti,
    - Kalkış ve inişten en az 2 saat önce, Yangın söndürme hizmeti,
    - Kalkış ve inişten en az 2 saat önce, PTT hizmeti,
    - Kalkış ve inişten en az 2 saat önce, Sağlık hizmeti,
 

Uluslararası hava alanı ise yukarıdaki hizmetlere ilaveten aşağıdaki kolaylıkların kalkış ve inişten en az 2 saat önce sağlanmış olması;

    - Gümrük ve pasaport kontrol hizmeti,
    - Yakıt hizmeti,
    - Yer hizmeti,
    - İkram hizmeti
  8) Hava alanı ile şehir merkezi arasındaki ulaşım kolaylıklarının olması.
 
"C Grubu Sertifika" verilecek hava alanlarında olması gereken minimum fiziki özellikler ve hizmetler:
  1) En az 1 adet 1200x30 m veya daha büyük ebatta piste sahip olması,
  2) Gerekli seyrüsefer yardımcı cihazlarının bulunması,
  3) Pist aydınlatma ve yaklaşma ışıklarına sahip olması,
 

4) Sahip olduğu pist veya pistler için hava alanına inecek en büyük gövdeli uçak tipine göre Bakanlıkça belirlenecek Kaplama Sınıflandırma Numarasına (PCN) sahip olması,

  5) Hava alanına inecek en büyük gövdeli uçak tipine göre belirlenecek en az 1 uçak kapasiteli aprona sahip olması,
  6) Aşağıdaki kolaylıkların sağlanması;
    - Kesintisiz meteoroloji hizmeti
    - Kesintisiz Güvenlik hizmeti,
    - Kalkış ve inişten en az 2 saat önce, Yangın söndürme hizmeti,
    - Kalkış ve inişten en az 2 saat önce, PTT hizmeti,
    - Kalkış ve inişten en az 2 saat önce, Sağlık hizmeti,
 

Uluslararası hava alanı ise yukarıdaki hizmetlere ilaveten aşağıdaki kolaylıkların kalkış ve inişten en az 2 saat önce sağlanmış olması;

    - Gümrük ve pasaport kontrol hizmeti,
    - Yakıt hizmeti,
    - Yer hizmeti,
    - İkram hizmeti,
 

7) Hava alanı ile şehir merkezi arasındaki ulaşım kolaylıklarının olması.

 

HAVA ALANI İŞLETME RUHSATI VE HAVA ALANI SERTİFİKASI TALEPLERİNİ

İNCELEME KOMİSYONU

Madde 26 -

Hava alanı işletme ruhsatı ve hava alanı sertifikası talepleri, bu iş için Bakan onayı ile oluşturulan ve bir başkan ile dört üyeden oluşan inceleme komisyonunca incelenir. Bu komisyon Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü teknik ve uzman personelinden oluşur.

    a) Komisyona ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş almak üzere temsilciler çağırılabilir.

    b) Komisyon kararları oy çokluğu esasına göre alınır; her üyenin bir oy hakkı vardır; çekimser oy kullanılamaz.

    c) Hava Alanı İşletme Ruhsatı ve Hava Alanı Sertifikası Bakanın onayı ile verilir.

   d) Komisyon, hava alanı işletme ruhsatı ve hava alanı sertifikası taleplerini 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu, bu Yönetmelik, ICAO tarafından yayımlanan ekler ve bu eklere ilişkin olarak yayımlanan dokümanların son şeklinde belirtilen tüm standart ve tavsiyelerde belirtilen hususlar ile ECAC tarafından yayımlanan Doküman 30 da belirtilen standartların sağlanıp sağlanmadığını tespit etmek amacıyla yerinde yapacağı denetime müteakip en geç 60 gün içerisinde değerlendirir.

 
 
ÜÇÜNCÜ KISIM
TEKNİK UYGULAMALAR
 

TEKNİK TALİMATLAR

Madde 27 -

Bu Yönetmelikte yer almayan hava alanı yapımı, işletimi ve sertifikalandırılması kapsamına giren ve/veya istisnai özellik arz eden konulara ilişkin uygulamalar ile bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller Bakanlıkça düzenlenir ve bu düzenlemeler yönetmeliğin eki olarak yürürlüğe girer.

Bu Yönetmeliğin amaç maddesi çerçevesinde, teknik uygulamalar için Bakanlık gerek gördüğünde çeşitli talimatlar hazırlar ve bu talimatlar yönetmeliğin eki olarak yürürlülüğe girer.

Hazırlanan talimatlar Bakanının onayı ile yürürlüğe girer. Gerekli görülenler Havacılık Bilgi Yayınları (AIP)'de yayımlanır.

Hava alanı işletmecisi tarafından yayımlanan teknik talimatların bir suretinin Bakanlığa gönderilmesi zorunludur.

 
 
DÖRDÜNCÜ KISIM
SORUMLULUKLAR, DENETLEME VE CEZAİ MÜEYYİDELER
 

SORUMLULUKLAR

Madde 28 -

Hava alanı işletmecisi, faaliyetlerini 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu, bu Yönetmelik ve ICAO ve ECAC tarafından belirlenen uluslararası standartlarda yürütmek için her türlü tedbiri almak hususunda Bakanlığa karşı sorumludur.

    a) Hava alanı işletmecisi, hizmetlerinin uluslararası standartlarda yürütülmesini teminen her türlü tedbiri alır ve aldırır.

    b) Hava alanı işletmecisi, hizmetlerinin uluslararası standartlarda yürütülmesi için gerekli işletme talimatlarını yayımlamak zorundadır.

    c) Hava alanı işletmecisinin, işlettiği her hava alanı için, organizasyon yapısında ve bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde belirtilen Hava Alanı Kılavuzunda görevlendireceği personelin görev, yetki ve sorumlulukları belirtilerek ICAO Doküman 9774 AN/969'da öngörülen standartlarda bir Emniyet Yönetim Sistemi oluşturması zorunludur.

    d) Hava alanı işletmecisinin, işlettiği her hava alanı için ICAO Doküman 9774 AN/969'da öngörülen standartlarda bir iç denetim organizasyonu oluşturması zorunludur.

    e) Hava alanı işletmecisi, hava alanında uçuş veya uçak işlemleri yürüten işletmeciler ile diğer tüm hava alanı kullanıcılarını hava alanına ait uçuş ve yer emniyeti ile hava alanı düzenine ilişkin kurallara uymaya zorlayıcı tedbirleri almak zorundadır.

    f) Hava alanında uçuş ve yer emniyeti ile hava alanı düzeninin sağlanabilmesi için, hava alanında uçuş veya uçak işlemleri yürüten işletmeciler ile diğer tüm hava alanı kullanıcıları, uçuş ve yer emniyeti konusuyla ilgili kaza-kırım, vaka, kusur ve hataları hava alanı işletmecisine en kısa süre içerisinde bildirmek ve işletmeci ile işbirliği yapmak zorundadır.

 

DENETLEME VE CEZAİ MÜEYYİDELER

Madde 29 -

Hava alanı işletmecileri Bakanlık tarafından denetlenir veya denetlettirilir. Yapılan denetimlerde 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu ve bu kanuna ilişkin olarak yayımlanan yönetmelikler ile ICAO ve ECAC tarafından belirlenen uluslararası standartlara aykırı davranışlar tespit edilmesi halinde hava alanı geçici veya devamlı olarak kapatılır.

    a) Hava alanlarında yapılacak denetimlerde görülecek kusur ve eksiklikler ve bu Yönetmelik ile ICAO ve ECAC kurallarına aykırı durumlar uçuş emniyetini tehlikeye düşürücü olarak bulunur ise eksikliğin söz konusu olduğu faaliyet ve buna bağlı tüm faaliyetler derhal durdurularak bu eksikliklerin giderilmesi için işletmeciye Bakanlıkça belirlenecek yeterli bir süre verilir.

    b) Yapılan denetleme sırasında uçuş emniyetini tehlikeye sokmayan ancak, hizmette aksamalara neden olan kusur ve eksiklikler ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu ve bu kanuna ilişkin yayımlanan yönetmelikler ile ICAO ve ECAC standartlarına aykırı durumların tespit edilmesi halinde eksiklikler işletmeciye yazılı olarak bildirilir ve bu eksikliklerin giderilmesi için yeterli bir süre verilerek bu eksikliklerin giderilmesi istenir. İşletmeci, verilen bu süre içinde eksiklikleri gidererek Bakanlığa bilgi vermek zorundadır.

    c) Hava alanı işletmecisi, hava alanlarında görevli kamu kurum ve kuruluşlarının görevli memurları hakkında, bu yönetmelikte belirtilen kural ve kaidelere uçuş ve yer emniyeti ile hava alanı düzenine ilişkin kurallara aykırı davranışlarını tespit etmesi halinde tabi oldukları disiplin mevzuatına, işçi ve diğer personel hakkında ise tabi oldukları mevzuata göre işlem yapılmasını ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bildirir.

Kuruluşlar yapılan kovuşturma sonucunda tanzim edilen raporu ve yapılan işlem sonucunu en kısa zamanda hava alanı işletmecisine bildirmek zorundadır.

    d) Hava alanı işletmecisi ile gerçek ve özel tüzel kişilerden oluşan hava alanı kullanıcıları arasında; hava alanı işletmecisi ile kullanıcılar arasındaki karşılıklı ilişkiler, hak ve yükümlülükler ile bu Yönetmelikte ve Bakanlık veya hava alanı işletmecisi tarafından yayımlanan işletme talimatlarda belirtilen kural ve kaidelere aykırı davranışların cezai müeyyidelerinin düzenlendiği bir "Hizmet Sözleşmesi"nin imzalanması zorunludur. Hizmet Sözleşmesi 3 yıl sürelidir. Sözleşmenin yenilenmesi veya uzatılması şartları hava alanı işletmecisi tarafından belirlenir. Hizmet Sözleşmesi bu Yönetmelik hükümleri ve ilgili diğer mevzuata aykırı olamaz.

 
 
BEŞİNCİ KISIM
SON HÜKÜMLER
 

GEÇİCİ HÜKÜMLER

Geçici Madde 1 -

Halen işletilmekte olan hava alanları için, hava alanı işletmecilerinin bu Yönetmeliğin yayımından sonra en geç 3 yıl içinde bu Yönetmelikte istenen tüm koşulları sağlamaları ve Bakanlığa müracaat ederek İşletme Ruhsatı almaları ve sertifika işlemlerini yaptırmaları zorunludur. Bu süre Bakanlıkça en fazla 1 yıla kadar uzatılabilir.

Geçici Madde 2 -

Halen işletilmekte olan ve yıllık yolcu trafiği;

a) En az 500.000 olan hava alanları için bu Yönetmeliğin 25 inci maddesinde belirtilen en az "A Grubu Sertifika" kriterlerinin sağlanması,

b) En az 300.000 olan hava alanları için bu Yönetmeliğin 25 inci maddesinde belirtilen en az "B Grubu Sertifika" kriterlerinin sağlanması,

c) En az 100.000 olan hava alanları için bu Yönetmeliğin 25 inci maddesinde belirtilen en az "C Grubu Sertifika" kriterlerinin sağlanması, zorunludur.

Bu maddede belirtilen yolcu trafiğini sağlayamayan ancak bu Yönetmeliğin 25 inci maddesinde belirtilen kriterleri sağlayan hava alanlarına hangi grup sertifikanın verileceğine bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde belirtilen inceleme komisyonu karar verir.

 

YÜRÜRLÜK

Madde 30 -

Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

YÜRÜTME

Madde 31 -

Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma Bakanı yürütür.

 

Kaynak: Kaynaklar / Yurtiçi / Sıra No.: 20