Ben Kimim

 
 
 
 
SHY-1
(DEVAMI)
 
 

İKİNCİ KISIM

PİLOT LİSANS VE YETKİLERİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM

ÖĞRENCİ PİLOT LİSANSI

 
 

MADDE 24 – 

    (1) Öğrenci pilot lisansı için müracaatlarda aşağıdaki şartlar aranır:
 

a) İlk yalnız uçuşundan önce 17 yaşını tamamlamış olmak. Ancak entegre kurslara başlayacak adaylar için 16 yaşını tamamlamış olmak yeterlidir.

 

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

 

c) (Değişik:RG-31/12/2007-26743-2.Mükerrer)  SHGM veya SHGM tarafından yetkilendirilen havacılık tıp merkezleri tarafından düzenlenmiş geçerli 1 inci veya 2 nci sınıf sağlık sertifikası sahibi olmak ve sağlık sertifikasında tek pilota sertifikalı uçaklarda sorumlu pilot olarak uçmasına engel kısıtlama bulunmamak.

 

ç) (Ek:RG-31/12/2007-26743-2.Mükerrer) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlardan, 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı mülga Türk Ceza Kanunu, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu veya diğer kanunlar uyarınca basit veya nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçlarından, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama veya Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlardan, Devlet sırlarını açığa vurma, Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlardan, Devletin güvenliğine karşı suçlardan, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan, milli savunmaya karşı suçlardan, Devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, yabancı devletlerle olan ilişkilere karşı suçlardan, 765 sayılı mülga Türk Ceza Kanununun 384 üncü maddesinde yer alan nakliye ve muhabere vasıtaları aleyhindeki suçlar ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 223 üncü maddesinde yer alan ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması suçlarından veya 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanuna muhalefetten hüküm giymemiş olmak ve bunu gösteren Cumhuriyet Başsavcılıklarından alınacak arşiv kayıtlı Adli Sicil Belgesini SHGM’ye vermek.

 

LİSANS VERİLME ESASLARI

MADDE 25 – 

    (1) Öğrenci pilot lisansı, pilot adaylarının lisans almaya esas teşkil edecek eğitimleri alabilmeleri için eğitime başlamadan önce tanzim edilir ve ön talep formu niteliği taşır. Öğrenci pilot lisansı ile sadece uçuş eğitimi amacıyla ve eğitim programına uygun olarak uçuşlar yapılabilir. Başvuru, ilgili kurs müdürlüğü tarafından gerekli belge ve bilgileri kapsayan talep formları ile SHGM’ye yapılır. Bu belge, bilgi ve formlar üzerinde değerlendirmeler yapılır ve durumu uygun olanların Öğrenci Pilot Lisansı düzenlenir.

 

YALNIZ UÇUŞ ŞARTLARI

MADDE 26 – 

    (1) Öğrenci pilotların ilk yalnız uçuşlarını yapabilmeleri için; uçuş eğitim programlarında, yalnız uçuştan önce gösterilecek tüm hareketler detaylı olarak yazılır ve yalnız uçuşa gönderilmeden önce gerekli tüm hareketlerin aday tarafından emniyetli bir şekilde yapılabildiğine uçuş öğretmenleri ve uçuş eğitim kurumlarınca emin olunur ve bu durum kayıt altına alınır.

 

YALNIZ SEYRÜSEFER EĞİTİMLERİ

MADDE 27 – 

    (1) Pilot adaylarının eğitim planına uygun olarak gerekli seyrüsefer uçuşlarını icra edebilmeleri için yeterli ve gerekli eğitimlerin verildiği uçuş defterlerine kaydedilir ve uçuş öğretmeni tarafından onaylanır.

 

UÇAK TİP TAHDİDİ

MADDE 28 – 

    (1) Öğrenci pilotlara sadece eğitimini aldıkları uçak sınıfı/tipi ile yalnız uçuş yaptırılır.

 

HABERLEŞME USULLERİ

MADDE 29 – 

    (1) Öğrenci pilotlar yalnız uçuşa gönderilmeden önce öğrenci pilotun gerekli tüm bilgilere sahip olduğu, ilgili hava trafik haberleşme kurallarını bildiği ve uygulayabildiği kayıt altına alınır. Ayrıca öğrenci pilot lisansındaki ilgili R/T hanesi, bu dersi veren öğretmen pilot tarafından onaylanır.

 

EĞİTİM ORGANİZASYONLARININ SORUMLULUĞU

MADDE 30 – 

    (1) Öğrenci pilotların normal hava trafik akışını ihlal etmeyecek ve uçuş emniyet kurallarına uygun olarak uçuşlarını icra etmelerini sağlayacak tedbirleri almaktan aday pilotun uçuşlarını yaptıran uçuş eğitim organizasyonu sorumludur.

 
 

İKİNCİ BÖLÜM

HUSUSİ PİLOT LİSANSI
 

ŞARTLAR

MADDE 31 – 

    (1) Hususi pilot lisansı almak için müracaatlarda aşağıdaki şartlar aranır:

 

a) En az 18 yaşında olmak,

 

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

 

c) SHGM tarafından veya SHGM’ce yetkilendirilmiş havacılık tıp merkezleri tarafından düzenlenmiş geçerli 1 veya 2 nci sınıf sağlık sertifikası sahibi olmak,

 

ç) SHGM tarafından yetkilendirilmiş olan Uçuş Eğitim Organizasyonlarında gerekli teorik bilgi ve uçuş eğitimini başarıyla tamamlamış olmak,

 

d) Teorik bilgi sınavlarında ve uçuş eğitiminin tamamlanmasından sonra 6 ay içinde girilecek yetenek testinde başarılı olmak,

 

e) Gece uçuşu yetkisi isteniyorsa gerekli eğitimleri almış olmak,

  f) Bu Yönetmelikte belirtilen uçuş tecrübesine sahip olmak,
 

g) (Ek:RG-31/12/2007-26743-2.Mükerrer) Bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen suçlardan hüküm giymemiş olmak ve bunu gösteren Cumhuriyet Başsavcılıklarından alınacak arşiv kayıtlı Adli Sicil Belgesini SHGM’ye vermek.

 

İMTİYAZLAR

MADDE 32 – 

    (1) Hususi pilot lisansına sahip bir pilotun imtiyazı; lisansında mevcut sınıf ve tipte, ticari olmayan bir uçuşta, herhangi bir gelir elde etmeksizin, sorumlu pilot veya ikinci pilot olarak uçmaktır.

 

TEORİK BİLGİ EĞİTİMİ

MADDE 33 – 

    (1) PPL(A) adayı yetkili bir uçuş eğitim organizasyonunda veya tescilli kuruluşta onaylı bir kursta teorik bilgi eğitimini tamamlamalıdır.

 

SINAVLAR

MADDE 34 – 

    (1) Aday, bu Yönetmeliğin dördüncü kısmında belirtildiği şekilde PPL(A) teorik bilgi sınavlarını, ilk sınava girdiği tarihin ay sonundan itibaren hesaplanmak üzere 18 aylık sürede tamamlamalıdır.

 

UÇUŞ EĞİTİMİ

MADDE 35 – 

    (1) Hususi pilot lisansı almak için SHGM tarafından yetkilendirilmiş bir uçuş eğitim organizasyonunda veya tescilli kuruluşta en az 45 saatlik uçuş süresinin tamamlanmış olması gerekir. Bu sürenin en çok 5 saati BITD’de, FNPT’de veya uçuş simülatöründe tamamlanmış olabilir. Bu saatlerin değerlendirilmesinde; daha önceden başka kategori bir hava aracına ait lisans veya sertifikaya sahip olan kişilerin bu hava aracında sorumlu pilot olarak uçmuş oldukları saatlerin yüzde 10’u kredilendirilir. Ancak bu süre hiçbir zaman 10 saati geçemez. Diğer kategori hava araçlarından kasıt helikopter, çok hafif hava araçları ve planörlerdir.

    (2) 45 saatin 25 saati çift kumanda eğitimi, 10 saati denetim altında yalnız uçuş bu 10 saatin en az 5 saati yalnız seyrüsefer uçuşu olmalı ve bu seyrüsefer uçuşların en az birisi kalkış havaalanından farklı ve en az 270 km (150 NM)’lik mesafede iki havaalanına tam duruşlu inişin yapıldığı seyrüsefer uçuşu şeklinde yapılmış olmalıdır.

    (3) Başvuru sahibinin başka bir hava aracına ait bir lisansa sahip olmasından dolayı sorumlu pilot süresinde kredilendirilmesi halinde, uçakta çift kumanda eğitimi 20 saatten az olamaz.

    (4) Lisansın imtiyazlarını gece şartlarında kullanabilmek için adayın fazladan en az 5 saat gece uçuş süresi bulunmalıdır. Bu süre, en az 1 saat seyrüsefer uçuş eğitimi ve yalnız olarak 5 adet kalkış ve tam duruşlu iniş içeren 3 saat çift kumanda eğitimini kapsamalıdır. Gece uçuş yetkisi lisansa işlenir.

 

UÇUŞ EĞİTİM KONULARI

MADDE 36 – 

    (1) Uçuş eğitim programları aşağıdaki uçuş hareketleri ve konularını kapsamalıdır:

 

a) Ağırlık ve denge hesaplanması, uçakların iç ve dış kontrolleri ve servis alma işlemlerini kapsayan uçuş öncesi hazırlıklar,

 

b) Meydan ve trafik patern çalışmaları, çarpışmadan kaçınma önlemleri ve usulleri,

 

c) Uçağın dıştan ve içten görerek kontrolü,

 

ç) Kritik düşük hızlarda yavaş uçuş, stall hissetme ve stall’dan çıkma,

 

d) Kritik yüksek hızlarda uçuş, spiral dalışı hissetme ve dalıştan çıkma,

 

e) Normal ve yan rüzgar şartlarında iniş ve kalkış,

 

f) Azami performansla kısa kalkış, mania kalkışı ve kısa iniş teknikleri,

 

g) 180 derecelik dönüşleri de kapsayan, yalnızca uçuş alet ve göstergeleri referans alınarak yapılan uçuş,

 

ğ) Görünür referansların, parakete rota hesabının ve radyo seyrüsefer yardımcılarının kullanıldığı seyrüsefer uçuş,

 

h) Benzetilmiş uçak sistem/alet arızaları da dahil olmak üzere tehlikeli/acil hallerde hareket tarzları,

 

ı) Hava trafik servisi, haberleşme usulleri ve uçuş terimlerine uyularak, kontrollü hava meydanlarına gidiş, geliş ve buralardan transit geçişin yapıldığı operasyonlar.

 

EĞİTİM UÇAKLARI VE TEMEL EĞİTİM ARACI

MADDE 37 – 

    (1) Eğitim verecek kuruluşların, kurslarına uygun ve ilgili JAR standartlarına göre ekipmanı ve bakımı olan yeterli sayıda eğitim uçak filosu olmalıdır. SHGM tarafından düzenlenmiş ya da kabul edilmiş uçuşa elverişlilik sertifikası bulunan uçaklarda yürütülen eğitim, adayın pistonlu- tek motorlu sınıf yetkisi alabilmesine imkan sağlar. JAR-22’ye uygun sertifikalı motorlu planörde yürütülen eğitim adayın motorlu planör sınıf yetkisi alabilmesine olanak sağlar. Her uçakta öğretmen ve öğrencinin kullanabileceği çift ana uçuş kontrolleri bulunmalıdır. Tek bir kumandanın hem öğrenci hem de öğretmen tarafından kullanılabildiği düzenek kabul edilmez. Filo, verilen eğitim kurslarına uyumlu olacak şekilde, stall ve spin önlemeyi göstermeye elverişli ve aletli meteorolojik şartları benzetebilecek ekipmanla donatılmış uçaklardan oluşmalıdır. Eğitimde kullanılacak uçaklar SHGM tarafından eğitim amaçlı olarak onaylanır.

    (2) Temel alet eğitim aracı, yalnızca uçuş alet ve göstergeleri referans alınarak yapılan uçuşun, radyo seyrüsefer yardımcıklarının kullanıldığı seyrüseferlerin ve temel alet uçuşunun eğitimlerinde kullanılabilir. Bu eğitimler uçakta yapılacak eğitimlerle tamamlanır, uçuş parametreleri kayıtları ayrıntılı olarak tutulur ve yalnızca FI(A) tarafından verilir.

 

HAVA MEYDANLARI

MADDE 38 – 

    (1) Uçuş eğitiminin yürütüldüğü ana hava meydanı ve herhangi bir alternatif ana hava meydanı aşağıdaki gereksinimleri sağlamalıdır:

 

 a) Eğitim uçaklarının izin verilen maksimum kalkış ve iniş ağırlıklarında normal kalkış ve inişine olanak sağlayacak;

   

1) En fazla 4 knot olan sakin rüzgar şartlarında ve yılın en sıcak ayındaki ortalama sıcaklıkta operasyon bölgesi,

   

2) En az 50 feet çevresine kadar tüm engellerden arındırılmış kalkış yolu,

   

3) Üretici firma tarafından tavsiye edilen motor, iniş takımı ve flap kullanımına uygun,

   

4) Yerden kesildikten sonra en iyi tırmanma oranı süratine geçiş için üstün pilotluk yeteneği veya tekniği gerektirmeyecek pist uzunluğu,

 

özelliklere sahip en az bir pist ya da kalkış alanı.

   

b) Yer seviyesinden ve her pistin sonlarından görülebilecek şekilde rüzgar istikamet göstergesi,

   

c) Gece eğitimi için kullanılacaksa yeterli pist ışıklandırması,

    ç) SHGM tarafından kabul edilebilir uygun hava/yer iletişim araçları.
 

HUSUSİ PİLOT LİSANSI YETENEK TESTİ

MADDE 39  -

    (1) Hususi pilot lisansı yetenek testi; uçuş eğitiminin alındığı tip/sınıf uçakta yapılır. Eğer uçuş eğitimleri çok motorlu bir uçak kullanılarak yapılmış ise, çok motorlu bir uçakla uçuş testine girebilmek için 70 saat sorumlu pilot uçuş saatine sahip olunması gereklidir.

    (2) Aday, SHGM’nin incelemesi sonucu yetenek testine girmesi uygun görüldükten sonra teste girer.

    (3) Aday yetenek testinin 1 den 5’e kadar olan bölümlerini, çok motorlu uçak kullanılacaksa 6 ncı bölümü de geçmelidir. Bir bölümde herhangi bir maddeden başarısız olursa, o bölümde başarısız olmuş sayılır. Birden fazla bölümde başarısız olursa başarılı olduğu bölümler de dahil olmak üzere testin tamamını tekrar alır. Sadece bir bölümde başarısız olan aday başarısız olduğu bölümü tekrar alır. Herhangi bir bölümün test tekrarında, daha önce başarılı olmuş olsa dahi bir maddeden başarısız olursa, aday tüm testi tekrar alır. Yetenek testinin tüm bölümleri altı ay içinde tamamlanmak zorundadır. Yetenek testinde başarısız olunmasını müteakip ilave eğitim şartı istenebilir. Testin bütün bölümlerinden, iki denemeye rağmen başarı sağlanamamışsa, aday SHGM tarafından belirlenecek ilave eğitimi alır. Girilecek yetenek testleri hususunda sayı kısıtlaması yoktur.

    (4) SHGM, testin güvenilir bir şekilde yürütülebilmesini sağlayabilmek amacıyla, kontrol pilotuna emniyetle ilgili gerekli bilgileri tavsiye eder.

   (5) Kontrol pilotu, adayın uçuş yeteneğini sergilemesi esnasında testi herhangi bir aşamada durdurabilir. Kontrol pilotu, adayı yetersiz gördüğü için testi sonlandırırsa aday testin tamamına tekrar girer. Testin sonlandırılmasını aday talep eder ve kontrol pilotu sebepleri uygun görürse veya kontrol pilotunun takdir ettiği başka bir sebeple test sona erdirilirse, bu durumda testin eksik kalan kısımları daha sonra tamamlanır. Adayın talebi üzerine, herhangi bir manevra ya da usul bir defaya mahsus tekrarlanabilir.

    (6) Aday, uçağı sorumlu pilot fonksiyonlarını yerine getirebilecek bir şekilde uçurur ve uçağı test süresince yanında başka bir uçuş ekibi üyesi yokmuş gibi idare eder. Uçuştaki sorumluluk kontrol pilotundadır.

    (7) Seyrüsefer testinde uçulacak rota kontrol pilotu tarafından seçilir. Rota kalkışın yapıldığı ya da başka bir meydanda son bulabilir. Aday uçuş planlamasından sorumlu olur ve uçuşun gerçekleşmesi için gereken ekipman ve dokümanın uçakta bulundurulmasını sağlar. Yetenek testinin seyrüsefer bölümünün süresi, en az 60 dakika olmalıdır. Bu test, aday ve kontrol pilotu tarafından ortak alınacak bir karar sonucunda ayrı bir test olarak yapılabilir.

    (8) Aday, kontrol pilotuna kontroller ve radyo kolaylıklarının tanımlanması da dahil, yapması gereken tüm görevlerini yerine getirdiğini göstermelidir. Kontroller testin yapıldığı uçağın onaylı kontrol listesine göre tamamlanır. Uçuş öncesi hazırlıklar esnasında, test uçuşunda, uçak el kitabında belirtilmiş olan limitler dahilinde uçağın uçurulmasına ait güç ayarlarına ve hızlara aday karar verir. Kalkış, yaklaşma ve inişe ait performans bilgileri, kullanılan uçağın operasyon ya da uçuş el kitabına uygun olarak aday tarafından hesaplanır.

    (9) Kontrol pilotu, emniyet açısından müdahalenin gerektiği durumlar ya da trafikte gecikmenin önlenmesi dışında uçağın operasyonunda rol almaz.

   (10) Yetenek testinde aday;
 

a) Uçağı limitleri dahilinde idare edebilmeli,

 

b) Tüm manevraları düzgün ve tam olarak tamamlayabilmeli,

 

c) İyi bir havacı olarak doğru karar verebilmeli,

 

ç) Havacılık bilgisini uygulayabilmeli,

 

d) Bir prosedür ya da manevranın sonucunun başarılı olacağına şüphe bırakmayacak şekilde her zaman uçağın kontrolünü elinde tutmalıdır.

   (11) Yetenek testinin formatı ve başvuru formu SHGM tarafından belirlenir.

  (12) Kontrol pilotu, türbülanslı koşullar, kullanılan helikopterin idare özellikleri ve performansına göre, aşağıdaki limitler dahilinde esnekliğe izin verir:

    a) İRTİFA
      1) Normal uçuşta +- 150 feet
     

2) Benzetilmiş motor arızasında +- 200 feet

    b) İSTİKAMET / RADYO YARDIMCILARINI TAKİP
     

1) Normal uçuşta  +- 10°

      2) Benzetilmiş motor arızasında +- 15
    c) HIZ               
      1) Kalkış ve yaklaşma  +15/-5 kts
     

2) Diğer uçuş rejimleri  +-15 kts

 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TİCARİ PİLOT LİSANSI
 

ŞARTLAR

MADDE 40 – 

   (1) Ticari pilot lisansı almak için müracaatlarda aşağıdaki şartlar aranır:

 

a) En az 18 yaşında olmak.

 

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

 

c) SHGM tarafından düzenlenmiş geçerli 1. sınıf sağlık sertifikası sahibi olmak.

 

ç) SHGM tarafından yetkili kılınmış uçuş eğitim organizasyonlarında gerekli teorik bilgi ve uçuş eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.

 

d) Teorik bilgi sınavlarında ve uçuş yetenek testinde başarılı olmak.

 

e) Bu Yönetmelikte belirtilen uçuş tecrübesine sahip olmak.

 

f) (Ek:RG-31/12/2007-26743-2.Mükerrer) Bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen suçlardan hüküm giymemiş olmak ve bunu gösteren Cumhuriyet Başsavcılıklarından alınacak arşiv kayıtlı Adli Sicil Belgesini SHGM’ye vermek.

 

İMTİYAZLAR

MADDE 41 – 

    (1) Ticari pilot lisansına sahip bir pilot; aldığı eğitim ve kurs programına bağlı olarak aşağıda belirtilen imtiyazların tümünü veya bir kısmını kullanabilir:              

 

a) PPL(A) imtiyazlarını kullanmak.

 

b) Ticari hava taşımacılığı yapmayan herhangi bir uçakta sorumlu pilot veya ikinci pilot olarak uçmak.

 

c) Tek pilota sertifikalı ticari hava taşımacılığı yapan uçakta sorumlu pilot olarak uçmak.

 

d) Ticari hava taşımacılığı yapan bir uçakta ikinci pilot olarak uçmak.

 

TECRÜBE VE KREDİLENDİRME

MADDE 42 – 

    (1) Ticari pilot lisansı alabilmek için gerekli uçuş tecrübesi ile uçuş sürelerinin kredilendirmesi ile ilgili esaslar:

 

a) Entegre uçuş eğitim kursunu başarı ile tamamlayan bir CPL(A) adayı, SHGM tarafından verilmiş ya da kabul edilmiş uçuşa elverişlilik sertifikası olan bir uçakta en az 150 saat uçuş süresini tamamlamalıdır. Kredilendirme entegre kursların ilgili bölümlerinde açıklanmıştır.

 

b) Entegre kurs mezunu olmayan bir CPL(A) adayı, SHGM tarafından verilmiş ya da kabul edilmiş uçuşa elverişlilik sertifikası olan bir uçakta en az 200 saat uçuş süresini tamamlamalıdır. Bu 200 saatlik uçuş süresinden:

   

1) PPL(H) sahibi için helikopterde sorumlu pilot olarak 30 saat,

   

2) CPL(H) sahibi için helikopterde sorumlu pilot olarak 100 saat

   

3) Motorlu planörde ya da planörde sorumlu pilot olarak 30 saat,

 

kredilendirilir.

 

c) Aday, entegre kurs süresince 150 saat ve modüler kurs süresince ise 200 saat uçuş süresini tamamlamış olmalıdır. Bu uçuşlar en az aşağıdaki süreleri içerir:

   

1) 100 saat sorumlu pilot uçuş süresi ya da entegre uçuş eğitim kursu tamamlanmış ise 70 saat sorumlu pilot uçuş süresi,

   

2) Kurs süresince, kalkış meydanından farklı iki meydana tam duruşlu inişin yapıldığı toplam en az 540 km (300 NM)’lik seyrüsefer uçuşu içeren, sorumlu pilot olarak 20 saatlik VFR seyrüsefer uçuş süresi,

   

3) En fazla 5 saat aletli yer süresini içeren, 10 saatlik alet eğitimi,

   

4) 5 saat gece uçuşu.

 

TEORİK BİLGİ

MADDE 43 – 

     (1) CPL(A) adayı, yetkili bir uçuş eğitimi organizasyonunda onaylı bir kursta teorik bilgi eğitimi almalıdır. Kurs, 44 üncü maddede belirtilen şekilde bir uçuş eğitim kursuyla birleştirilir.

    (2) Aday, CPL(A) sahibine tanınacak imtiyazlara uygun bilgi seviyesinde olduğunu göstermeli ve bu Yönetmeliğin dördüncü kısmında belirtilen gereksinimleri karşılamalıdır.

     (3) Entegre uçuş eğitim kursunu bitiren bir aday, ilgili kurs şartlarında açıklanan bilgi seviyesine sahip olduğunu sınavları geçerek göstermelidir.

 

UÇUŞ EĞİTİMİ

MADDE 44 – 

    (1) CPL(A) adayı, onaylı entegre veya modüler uçuş eğitim kursunu, SHGM tarafından yetkilendirilmiş bir uçuş eğitim organizasyonunda, uçuşa elverişlilik sertifikası SHGM tarafından verilmiş veya  kabul edilmiş uçaklarda tamamlamalıdır. Bu kurs teorik bilgi eğitim kursuyla birleştirilmelidir. Onaylı kurslar şunlardır:

  a) Entegre Havayolu Nakliye Pilotu Kursu,
 

b) Entegre Ticari Pilot Lisansı ve Aletli Uçuş Yetkisi Kursu,

  c) Entegre Ticari Pilot Lisansı Kursu,
  d) Modüler Ticari Pilot Lisansı Kursu.

    (2) Aday, en az 5 saat uçakta gece uçuş süresini tamamlar. Bu sürenin en az 3 saati, en az 1 saat seyrüsefer uçuşu ve 5 yalnız kalkış ve 5 tam duruşlu iniş içeren çift kumanda eğitimi olmalıdır.

 

YETENEK

MADDE 45 – 

    (1) CPL(A) adayı, 50 nci maddede açıklanan manevra ve usulleri uçağın sorumlu pilotu olarak uygulayabilmeli ve CPL(A) sahibine verilen imtiyazlara uygun yeterliliğe sahip olduğunu göstermelidir. Aday ilgili kursta açıklanan hususlara göre yetenek testine girmelidir.

 

ENTEGRE HAVAYOLU NAKLİYE PİLOTU KURSU

MADDE 46 – 

    (1) Entegre havayolu nakliye pilotu kursunun amacı, pilotları ticari hava taşımacılığındaki çok pilotlu, çok motorlu uçaklarda ikinci pilot olarak görev yapabilecek düzeyde eğitmek ve CPL(A)/IR(A) alabilmelerini sağlamaktır.

    (2) Entegre havayolu nakliye pilotu kursu almak isteyen bir aday, onaylı bir uçuş eğitim organizasyonunun eğitim müdürünün denetimi ve sorumluluğunda, FTO tarafından düzenlenen onaylı kursun tüm safhalarını ara vermeden tamamlamalıdır.

    (3) Kurs en az 12, en fazla 36 ay sürer. FTO tarafından ilave olarak uçuş eğitimi veya yer eğitimi verilecekse ve bu uzatma kursun 36 aydan fazla sürmesine neden olacak ise, bu şekildeki özel düzenlemeler SHGM’nin onayıyla yapılabilir.

    (4) İlk defa uçuş eğitimine başlayan ya da ICAO Ek 1’e göre düzenlenmiş PPL(A) veya PPL(H) sahibi adaylar bu eğitime kabul edilebilir. İlk defa uçuş eğitimine başlayacak aday, öğrenci pilot şartlarını karşılamalıdır. Eğer aday PPL(A) veya PPL(H) sahibi ise; kurs öncesi yapılan uçak uçuş süresinin %50’si uçuş eğitimi gereksinimi açısından en fazla 40 saate kadar ya da gece uçuş yetkisi varsa 45 saate kadar kredilendirilebilir. Bu süre içinde çift kumanda eğitimi en fazla 20 saate kadar kredilendirilebilir. Uçulan sürelerle ilgili kredilendirme FTO’nun takdirinde olup adayın eğitim kayıtlarına işlenir. Aday, pilot lisansı sahibi olmayan bir öğrenci pilot ise; FTO, SHGM’nin onayı ile helikopterde ya da gezi amaçlı motorlu planörde uçulacak en fazla 20 saate kadar çift kumanda alıştırmaları tahsis edebilir.

    (5) Havayolu nakliye pilotu kursunun tümünü tamamlayamayan bir aday daha düşük seviyedeki bir lisans ve tatbiki mümkünse aletli uçuş yetkisi almaya yönelik teorik bilgi sınavı ve yetenek testi için SHGM’ye başvurabilir.

    (6) Bir kurs esnasında başka bir FTO’ya transfer olmak isteyen bir aday, diğer FTO’da göreceği ilave eğitim saatlerinin değerlendirilmesi için SHGM’ye başvurmalıdır.

    (7) FTO, adayın kurstaki teorik bilgi eğitim içeriğini anlamasını kolaylaştırmak açısından kursa kabulden önce adayın yeterli Matematik, Fizik ve İngilizce bilgisine sahip olduğunu yapacağı sınavlar ile belirlemelidir. İngilizce yeterliliği bu yönetmeliğin 56 ncı maddesinde yer alan gereklilikleri karşılamalıdır.

    (8) Entegre havayolu nakliye pilotu kursu; ATPL(A) bilgi düzeyine yönelik teorik bilgi eğitimini, görerek ve aletli uçuş eğitimini ve birden fazla pilotlu uçakların operasyonuna yönelik MCC eğitimini kapsar.

    (9) SHGM tarafından onaylı bir havayolu nakliye pilotu teorik bilgi kursu; uygun oranlarda sınıf çalışması interaktif video, slayt/teyp gösterimi, etüt çalışması, bilgisayarlı eğitim ve SHGM tarafından kabul edilen diğer medya desteğini içerecek en az 750 saatlik (1 saat = 60 dakikalık eğitim) eğitimi kapsar. 750 saatlik eğitimde her bir konunun minimum saati aşağıdaki örnekteki gibi bölünür:

  a) KONU                                     SAAT
  Hava Hukuku Bilgisi 40  
  Hava Aracı Genel Bilgisi   80  
  Uçuş Performansı ve Planlaması 90  
  İnsanın Performans ve Limitleri 50  
  Meteoroloji 60  
  Seyrüsefer 150  
  Operasyon Usulleri 20  
  Uçuş Prensipleri 30  
  Haberleşme 30  
 

b) Saatlerin konu alt bölümlerine ayrılması, SHGM ve FTO arasında kararlaştırılır.

   (10) MCC kursu en az 25 saat teorik bilgi eğitimi ve alıştırmalarını kapsar.

   (11) Aday, bu Yönetmeliğin dördüncü kısmında belirtilen şartlara göre gireceği teorik bilgi sınavında ATPL(A) sahibinin imtiyazlarına uygun bilgi düzeyini göstermelidir.

(12) Tip yetkisi eğitimini içermeyen uçuş eğitimi, tüm gelişim testlerini içerecek ve en fazla 55 saati aletli yer süresi olabilecek şekilde toplam en az 195 saati kapsar. Bu 195 saat en az;

 

a) En fazla 55 saati aletli yer süresi olabilecek 95 saat çift kumanda eğitimi,

 

b) 50 saat VFR uçuş ve uçuştan sorumlu öğrenci pilot olarak 50 saat aletli uçuşu içeren 100 saatlik sorumlu pilot süresi, Uçuş öğretmeni uçuşun herhangi bir bölümünü etkilemek veya kontrol etmek durumunda kalmadıkça; uçuştan sorumlu öğrenci pilot süresini sorumlu pilot bu 195 saat en az süresi olarak kredilendirilir. Uçuş öğretmenince verilecek uçuş sonrası brifingi sorumlu pilot süresi olarak kredilendirilmez.

 

c) Kurs süresince, kalkış meydanından farklı iki meydana tam duruşlu inişin yapıldığı toplam en az 540 km (300 NM)’lik seyrüsefer uçuşu içeren, sorumlu pilot olarak 50 saatlik VFR seyrüsefer uçuş süresi,

 

ç) 5 saat uçakta gece uçuş süresini, (Bu sürenin en az 3 saati, en az 1 saat seyrüsefer uçuşu ve 5 yalnız kalkış ve 5 tam duruşlu iniş içeren çift kumanda eğitimi olmalıdır),

 

d) 115 saat aletli uçuş süresi (Bu süre 50 saat uçuştan sorumlu öğrenci pilot uçuşu, FNPT II veya uçuş simülatöründe gerçekleştirilebilecek 15 saat uçuş ekibi işbirliği ve 50 saat aletli uçuş eğitimi içermelidir. Aletli uçuş süresinin 25 saate kadarı FNPT I’de aletli yer süresi veya tüm aletli yer eğitimi FNPT II veya uçuş simülatöründe yapıldıysa 20 saate kadarı aletli yer süresi olabilir. SHGM’nin onayı ile FNPT II veya uçuş simülatörü aletli yer eğitiminin 10 saate kadarı FNPT I’de yapılabilir.)

olarak tamamlanmalıdır.

   (13) İlgili uçuş eğitimini tamamlayan aday; CPL(A) yetenek testine tek motorlu ya da çok motorlu bir uçakta 50 nci maddeye göre, aletli uçuş testine çok motorlu bir uçakta 60 ıncı maddeye göre ve diğer testlere 78 inci maddeye göre girer.

  (14) İlgili teorik bilgi sınavlarının ve yetenek testinin başarı ile tamamlanması sonucunda, aday testte kullanılan uçak tip/sınıf yetkisini ve çok motor aletli uçuş yetkisini içeren uçak ticari pilot lisansı CPL(A) almaya hak kazanır.

 

ENTEGRE TİCARİ PİLOT LİSANSI VE ALETLİ UÇUŞ YETKİSİ KURSU

MADDE 47 – 

   (1) Entegre ticari pilot lisansı ve aletli uçuş yetkisi kursunun amacı; pilotları ticari hava taşımacılığında tek pilota sertifikalı tek motorlu ya da tek pilota sertifikalı çok motorlu uçakları uçurabilecek yeterlilikte yetiştirmek ve CPL(A)/IR almalarını sağlamaktır.

  (2) Entegre ticari pilot lisansı ve aletli uçuş yetkisi kursu almak isteyen bir aday, onaylı bir uçuş eğitim organizasyonunun eğitim müdürünün denetimi ve sorumluluğunda, FTO tarafından düzenlenen onaylı kursun tüm safhalarını ara vermeden tamamlamalıdır.

   (3) Kurs, 9 ile 30 ay arası sürer.

  (4) İlk defa uçuş eğitimine başlayan ya da ICAO Ek 1’e göre düzenlenmiş PPL(A) sahibi adaylar bu eğitime kabul edilebilir. İlk defa başlayacak aday, öğrenci-pilot şartlarını karşılamalıdır. Eğer aday PPL(A) sahibi ise; kurs öncesi yapılan uçuş süresinin %50’si uçuş eğitimi gereksinimi açısından en fazla 40 saate kadar ya da gece uçuş yetkisi varsa 45 saate kadar kredilendirilebilir. Bu sürenin kredilendirilmesinde çift kumanda eğitim süresi en fazla 20 saat olabilir. Uçulan sürelerle ilgili kredilendirme FTO’nun takdirinde olacak ve adayın eğitim kayıtlarına işlenecektir. Aday, pilot lisansı sahibi olmayan bir öğrenci pilot ise; FTO SHGM onayı ile helikopterde ya da gezi amaçlı motorlu planörde uçulacak en fazla 20 saate kadar çift kumanda alıştırmaları tahsis edebilir.

  (5) Entegre ticari pilot lisansı ve aletli uçuş yetkisi kursunu tamamlayamayan veya başaramayan bir aday daha düşük seviyedeki bir lisans ve tatbiki mümkünse aletli uçuş yetkisi almaya yönelik teorik bilgi sınavı ve yetenek testi için SHGM’ye başvurabilir.

  (6) Bir kurs esnasında başka bir FTO’ya transfer olmak isteyen bir aday, diğer FTO’da göreceği ilave eğitim saatlerinin değerlendirilmesi için SHGM’ye başvurmalıdır.

  (7) FTO, adayın kurstaki teorik bilgi eğitim içeriğini anlamasını kolaylaştırması açısından kursa kabulden önce adayın yeterli İngilizce bilgisine sahip olduğunu yapacağı sınavlar ile belirlemelidir. İngilizce yeterliliği bu yönetmeliğin 56 ncı maddesinde belirlenen koşulları sağlamalıdır.

  (8) Kurs şunları kapsayacaktır:

 

a) CPL(A) ve (IR) bilgi düzeyine yönelik teorik bilgi eğitimi,

  b) Görerek ve aletli uçuş eğitimi.

  (9) SHGM tarafından onaylı bir ticari pilot lisansı ve aletli uçuş yetkisi teorik bilgi kursu; uygun oranlarda sınıf çalışması, interaktif video, slayt/teyp gösterimi, çalışma odaları, bilgisayarlı eğitim ve SHGM tarafından kabul edilen diğer medya desteğini içerecek en az 500 saatlik (1 saat = 60 dakikalık eğitim) teorik bilgi eğitimini kapsamalıdır. 500 saatlik eğitimde her bir konunun minimum saati aşağıdaki örnekteki gibi bölünür:

 

a) KONU                                     

SAAT

  Hava Hukuku Bilgisi 30  
  Genel Hava Aracı Bilgisi   50  
  Uçuş Performansı ve Planlaması 60  
  İnsanın Performans ve Limitleri 15  
  Meteoroloji 40  
  Seyrüsefer 100  
  Operasyon Prosedürleri 10  
  Operasyon Prosedürleri 25  
  Haberleşme

30

 
 

b) Saatlerin diğer alt bölümlere ayrılması, SHGM ile FTO arasında düzenlenir.

  (10) Aday, bu Yönetmeliğin dördüncü kısmında belirtilen şartlara göre teorik bilgi sınavı sınavlarını geçerek bir CPL(A) sahibinin imtiyazlarına uygun bilgi düzeyini göstermelidir.

  (11) Tip intibak eğitimini içermeyen uçuş eğitimi, tüm ilerleme testlerini içerecek ve en fazla 40 saati aletli yer süresi olabilecek şekilde toplamda en az 180 saati kapsayacaktır. Toplam 180 saat içerisinde adaylar en azından şunları tamamlamak zorundadır.

 

a) En fazla 40 saati aletli yer süresi olabilecek 80 saat çift kumanda eğitimi,

 

b) Uçuştan sorumlu öğrenci pilot olarak 50 saat VFR uçuş ve 50 saat aletli uçuşu içeren 100 saatlik sorumlu pilot süresi. Uçuş öğretmeni uçuşun herhangi bir bölümünü etkilemek veya kontrol etmek durumunda kalmadıkça; uçuştan sorumlu öğrenci pilot süresi sorumlu pilot süresi olarak kredilendirir. Uçuş öğretmenince verilecek uçuş sonrası brifingi sorumlu pilot süresi olarak kredilendirilmez,

 

c) Kalkış havaalanından farklı iki havaalanına tam duruşlu inişler yapılacak şekilde planlanmış en az 540 km (300 NM)’lik bir mesafedeki VFR seyrüsefer uçuşu içeren sorumlu pilot olarak uçulan 50 saatlik seyrüsefer uçuşu,

 

ç) 5 saat gece uçuşu süresi. Bu sürede en az 1 saati seyrüsefer olmak üzere 3 saatlik çift kumanda eğitimi ile yalnız olarak 5 adet kalkış ve 5 tam duruşlu iniş yapılmış olmalıdır.

 

d) 100 saat aletli uçuş süresi. Bu süre şunları içerir:

 
 

1) 50 saatlik aletli uçuş eğitimi; bunun, FNPT I ‘de yapılmışsa 25 saate kadarı, FNPT II veya uçuş simülatöründe yapılmışsa 40 saate kadarı aletli yer süresi olabilir,

 

2) Uçuştan sorumlu öğrenci pilot olarak 50 saat.

  (12) İlgili uçuş eğitimini tamamlayan aday; CPL(A) yetenek testine 50 nci maddeye göre tek motorlu ya da çok motorlu uçakta, aletli uçuş testini 60 ıncı maddeye göre tek motorlu ya da çok motorlu bir uçakta girer.

  (13) Bu maddenin onuncu fıkrasında belirtilen teorik bilgi sınavının ve onikinci fıkrasında belirtilen yetenek testlerinin başarılı bir şekilde tamamlanması sonucunda; aday testte kullanılan uçak tip/sınıf ve tek ya da çok motor aletli uçuş yetkisini içeren ticari pilot lisansı almaya hak kazanır.

 

ENTEGRE TİCARİ PİLOT LİSANSI KURSU

MADDE 48 – 

    (1) Entegre ticari pilot lisansı kursunun amacı; pilotları uçuş öğretmenliği eğitimi ve aletli uçuş eğitimini hariç tutarak CPL(A) almaya yönelik yetiştirmek ve ayrıca adayın almak istediği zirai ilaçlama ve benzeri diğer eğitimleri vermektir.

    (2) Entegre ticari pilot lisansı kursu almak isteyen bir aday, onaylı bir uçuş eğitim organizasyonunun eğitim müdürünün denetiminde FTO tarafından düzenlenen onaylı kursun tüm safhalarını aralık vermeden tamamlamalıdır.

    (3) Kurs 9 ile 24 ay arası sürer.

   (4) İlk defa uçuş eğitimine başlayan ya da ICAO Ek 1’e göre düzenlenmiş PPL(A) sahibi adaylar bu eğitime kabul edilebilir. İlk defa başlayacak aday, öğrenci pilot şartlarını karşılamalıdır. Eğer aday PPL(A) sahibi ise; kurs öncesi yapılan uçuş süresinin %50’si uçuş eğitimi gereksinimi açısından en fazla 40 saate kadar ya da gece uçuş yetkisi varsa 45 saate kadar kredilendirilebilir. Bu sürenin kredilendirilmesinde çift kumanda eğitim süresi en fazla 20 saat olabilir. Uçulan sürelerle ilgili kredilendirme FTO’nun takdirinde olacak ve adayın eğitim kayıtlarına işlenecektir. Aday, pilot lisansı sahibi olmayan bir öğrenci pilot ise; FTO SHGM’nin onayı ile helikopterde ya da gezi amaçlı motorlu planörde uçulacak en fazla 20 saate kadar çift kumanda alıştırmaları tahsis edebilir.

   (5) Entegre ticari pilot lisansı kursunun tümünü tamamlayamayan bir aday daha düşük seviyedeki bir lisans ve tatbiki mümkünse aletli uçuş yetkisi almaya yönelik teorik bilgi sınavı ve yetenek testi için SHGM’ye başvurabilir.

   (6) Bir kurs esnasında başka bir FTO’ya transfer olmak isteyen bir aday, diğer FTO’da göreceği ilave eğitim saatlerinin değerlendirilmesi için SHGM’ye başvurmalıdır.

   (7) Kurs en az aşağıdaki hususları kapsamalıdır:

  a) CPL(A) düzeyine yönelik teorik bilgi eğitimi,
  b) Görerek ve aletli uçuş eğitimi.

  (8) Onaylı bir ticari pilot lisansı teorik bilgi kursu; uygun oranlarda sınıf çalışması, interaktif video, slayt/teyp gösterimi, etüt çalışması, bilgisayarlı eğitim ve SHGM tarafından kabul edilen diğer medya desteğini içerecek en az 300 (PPL sahibi için 200) saatlik (1 saat = 60 dakikalık eğitim) eğitimi kapsamalıdır.

  (9) Aday, bu Yönetmeliğin dördüncü kısmında belirtilen şartlara göre bir CPL(A) sahibinin imtiyazlarına uygun bilgi düzeyini göstermelidir.

 (10) Tip intibak eğitimini içermeyen uçuş eğitimi, tüm ilerleme testlerini içerecek ve en fazla 5 saati aletli yer süresi olabilecek şekilde toplamda en az 150 saati kapsayacaktır. Toplam 150 saat içerisinde adaylar en azından şunları tamamlamak zorundadır:

 

a) En fazla 5 saati aletli yer süresi olabilecek 80 saat çift kumanda eğitimi;

 

b) 70 saat sorumlu pilot uçuşu,

 

c) Kalkış havaalanından farklı iki havaalanına tam duruşlu inişler yapılacak şekilde planlanmış en az 540 km’lik bir mesafedeki VFR seyrüsefer uçuşu içeren sorumlu pilot olarak uçulan 20 saatlik seyrüsefer uçuşu,

 

ç) 5 saat gece uçuşu süresi. Bu sürede en az 1 saati seyrüsefer olmak üzere 3 saatlik çift kumanda eğitimi ile yalnız olarak 5 adet kalkış ve tam duruşlu iniş yapılmış olmalıdır,

 

d) En fazla 5 saati FNPT I veya II ya da uçuş simülatöründe gerçekleşebilecek 10 saat aletli uçuş süresi,

 

e) En az dört kişi taşımaya sertifikalı ve değişebilir bir değişken hatve açılı pervanesi ve içeri alınabilir iniş takımı bulunan bir uçakta 5 saatlik uçuş.

(11) İlgili uçuş eğitimini tamamlayan aday; CPL(A) yetenek testine 50 nci maddeye göre tek motorlu ya da çok motorlu uçakta girer.

(12) Teorik bilgi sınavının ve yetenek testlerinin başarılı bir şekilde tamamlanması sonucunda; aday testte kullanılan uçak tip/sınıf yetkisini içeren ticari pilot lisansı almaya hak kazanır.

 

MODÜLER TİCARİ PİLOT LİSANSI KURSU

MADDE 49 – 

     (1) Modüler ticari pilot lisansı kursunun amacı, pilotlara CPL(A) almaya yönelik gerekli eğitimi vermektir.

    (2) Modüler ticari pilot lisansı kursuna başlamadan önce aday ICAO Ek 1’e göre düzenlenmiş PPL(A) sahibi olmalıdır. Uçuş eğitimine başlamadan önce adayda şu özellikler aranır:

 

a) Pilot olarak 150 saat uçuş süresini tamamlamış olmak,

 

b) Bu Yönetmeliğin 64 üncü maddesinde aranan koşulları ve yetenek testinde çok motorlu bir uçak kullanılacaksa ilgili tip/sınıf yetkisi gereksinimlerini karşılamak.

    (3) Modüler ticari pilot lisansı kursu almak isteyen bir aday, onaylı bir uçuş eğitim organizasyonunun Eğitim Müdürünün denetiminde FTO tarafından düzenlenen onaylı kursun tüm safhalarını aralık vermeden tamamlayacaktır. Teorik bilgi eğitimi sadece bu konuda kurs vermek için yetkili kılınmış bir organizasyonda verilebilir. Bu durumda kursun bu bölümü, kursu veren FTO’nun eğitim müdürünün gözetimi altında gerçekleşir.

    (4) Teorik bilgi kursu 18 ay içinde, uçuş eğitimi ve yetenek testi bu Yönetmeliğin dördüncü kısmında açıklanan teorik bilgi sınavlarının kabul periyodu içinde tamamlanır.

    (5) Kurs şunları kapsamalıdır:

 

a) CPL(A) düzeyine yönelik teorik bilgi eğitimi,

  b) Görerek ve aletli uçuş eğitimi.

    (6) Onaylı bir ticari pilot lisansı teorik bilgi kursu; uygun oranlarda sınıf çalışması, interaktif video, slayt/teyp gösterimi, etüt çalışması, bilgisayarlı eğitim ve SHGM tarafından kabul edilen diğer medya desteğini içerecek en az 200 saat eğitimi kapsar. SHGM tarafından uygun görülen onaylı uzaktan eğitim kursları uygulanabilirliği kanıtlanmış olmak koşuluyla kursun bir parçası olarak sunulabilir.

    (7) Aday, bu Yönetmeliğin dördüncü kısmında belirtilen şartlara göre bir CPL(A) sahibinin imtiyazlarına uygun bilgi düzeyini göstermelidir.

    (8) Aletli uçuş sertifikası bulunmayan adaylar en az 25 saat çift kumanda eğitimi alacaktır. Bunun 5 saati FNPT I, II ya da simülatörde olabilecek şekilde 10 saati alet eğitimi olacaktır. Geçerli IR(A) sahipleri alet eğitim süresi açısından tam olarak kredilendirilirler. Geçerli IR(H) sahipleri çift kumanda alet eğitimi açısından 5 saate kadar kredilendirilebilirler; bu durumda en az 5 saat çift kumanda alet eğitim süresi uçakta olmalıdır.

    (9) Geçerli alet sertifikası bulunan adaylar en az 15 saat çift kumanda görerek uçuş eğitimi alacak olup gece uçuş niteliğine (uçak) sahip olmayan adaylar ilave en az 5 saat gece uçuş eğitimi almak zorundadır.

  (10) En az dört kişi taşımaya sertifikalı ve değişebilir bir değişken hatve açılı pervanesi ve içeri alınabilir iniş takımı bulunan bir uçakta 5 saatlik uçuş gerçekleştirilmelidir.

  (11) Yetenek Testi: İlgili uçuş eğitimi ve tecrübe gereksinimlerinin tamamlanmasına müteakip aday; CPL(A) yetenek testine 50 nci maddeye göre tek motorlu ya da çok motorlu uçakta girer.

  (12) Teorik bilgi sınavının ve yetenek testlerinin başarılı bir şekilde tamamlanması sonucunda; aday testte kullanılan uçak tip/sınıf yetkisini içeren ticari pilot lisansı almaya hak kazanır.

 

TİCARİ PİLOT LİSANSI YETENEK TESTİ

MADDE 50 – 

    (1) CPL(A) için yetenek testine girecek olan bir aday, testte kullanılacak olan uçağın tip/sınıfı ile ilgili eğitim dahil olmak üzere gerekli tüm eğitimi başarıyla tamamlamış olmalıdır. Aday, isteğine göre tek motorlu veya 70 saat sorumlu pilot uçuş süresini tamamlamış olması koşuluyla çok motorlu uçakla testi alabilir. Yetenek testinde kullanılacak uçağın eğitim uçakları ile ilgili standartlara uyması ve en az 4 kişi kapasiteli, ayrıca değişken hatve açılı pervaneye ve içeri alınabilir iniş takımlarına sahip olmalıdır.

   (2) Aday, SHGM’nin eğitim evraklarını incelemesi sonucu yetenek testine girmesi uygun görüldükten sonra teste girer.

   (3) Aday, yetenek testini 1’den 5 inci bölüme kadar, eğer çok motorlu uçak kullanılacaksa 6 ncı bölümü de geçmelidir. Aday, bir bölümdeki her hangi bir maddeden geçememişse, o bölümde başarısız olmuş sayılır. Birden fazla bölümden başarısız olunması halinde aday başarılı olduğu bölümler de dahil olmak üzere tüm testi tekrar alacaktır. Sadece bir bölümde başarısız olan aday başarısız olduğu bölümü tekrar alacaktır. Her hangi bir bölümün test tekrarında başarısız olan aday geçmiş olduğu bölümler dahil tüm testi tekrar alacaktır. Yetenek testinin bütün bölümleri 6 ayda tamamlanmalıdır

   (4) Başarısız olunmuş bir yetenek testinden sonra ilave eğitim koşulu getirilebilir. Testin bütün bölümlerinden iki denemeye rağmen başarı sağlanamamışsa aday SHGM tarafından onaylanan ilave eğitimi alacaktır. Alınacak yetenek testlerinin sayısı konusunda bir limit yoktur.

   (5) SHGM, testin güvenilir bir şekilde gerçekleşmesini sağlayabilmek amacıyla, kontrol pilotuna emniyetle ilgili gerekli bilgileri tavsiye eder.

   (6) Kontrol pilotu, adayı yetersiz gördüğü için testi sonlandırırsa aday testin tamamına tekrar girer. Aday testin sonlandırılmasını talep eder ve kontrol pilotu sebepleri yeterli bulursa test sona erdirilir. Daha sonra bu testin eksik kalan kısımları tamamlanır.

  (7) Kontrol pilotunun takdirinde herhangi bir manevra ya da prosedür aday tarafından sadece bir defaya mahsus tekrar edilebilir. Kontrol pilotu, adayın uçuş yeteneğini sergilemesi esnasında tam bir test tekrarı gerektiğini düşünürse testin herhangi bir aşamasında testi durdurabilir.

   (8) Aday, uçağı sorumlu pilot fonksiyonlarını yerine getirebilecek bir şekilde uçurmalı ve uçağı test süresince yanında başka bir uçuş ekibi üyesi yokmuş gibi idare etmelidir. Uçuştaki sorumluluk kontrol pilotundadır.

  (9) Uçulacak rota kontrol pilotu tarafından seçilecek olup varış yeri kontrollü bir havaalanı olmalıdır. Rota kalkışın yapıldığı ya da başka bir havaalanında son bulabilir. Aday uçuş planlamasından sorumlu olacak ve uçuşun gerçekleşmesi için gereken ekipman ve dokümanın uçakta bulundurulmasını sağlar. Yetenek testinin süresi en az 90 dakikadır.

  (10) Aday, kontrol pilotuna kontroller ve radyo kolaylıklarının tanımlanması da dahil yapması gereken tüm görevlerini yerine getirdiğini göstermelidir. Kontroller testin yapıldığı uçağın onaylı kontrol listesine göre tamamlanır. Test uçuşunda, uçak el kitabında belirtilmiş olan limitler dahilinde uçağın uçurulmasına ait güç ayarlarına ve hızlara aday karar vermelidir. Kalkış, yaklaşma ve inişe ait performans bilgileri, kullanılan uçağın operasyon ya da uçuş elkitabına uygun olarak aday tarafından hesaplanır.

  (11) Kontrol pilotu, emniyet açısından müdahalenin gerektiği durumlarda ya da diğer trafikte gecikmeye yol açmayı önlemenin dışında uçağın operasyonunda rol almaz.

   (12) Aday aşağıdaki yetenekleri göstermelidir:
 

a) Uçağı limitleri dahilinde idare edebilmeli,

 

b) Tüm manevraları düzgün ve tam olarak tamamlayabilmeli,

 

c) İyi bir havacı olarak doğru karar verebilmeli,

  d) Havacılık bilgisini uygulayabilmeli,
 

e) Bir prosedür ya da manevranın sonucunun başarılı olacağına şüphe bırakmayacak şekilde her zaman uçağın kontrolünü elinde tutmalıdır.

  (13) Aşağıdaki limitler genel yardımcı materyal niteliğindedir. Kontrol pilotu, türbülanslı koşullar, kullanılan uçağın idare özellikleri ve performansına göre esnekliğe izin vermelidir:

  a) İRTİFA
    1) Normal uçuşta  +- 100 feet
   

2) Benzetilmiş motor arızasında  +- 150 feet

 

b) RADYO SEYRÜSEFER YARDIMCILARININ TAKİBİ +- 5°

 

c) İSTİKAMET

   

1) Normal uçuşta  +- 10°

   

2) Benzetilmiş motor arızasında  +- 15

 

d) SÜRAT

   

1) Kalkış ve yaklaşma +15/-5 kts

   

2) Diğer bütün uçuş rejimleri +-15 kts

   (14) Yetenek testinin formatı ve başvuru formu SHGM tarafından belirlenir. Yetenek testinin 2 nci bölümündeki c ve e (iv) paragrafları ile 5 inci ve 6 ncı bölümün tamamı FNPT II ya da uçuş simülatöründe gerçekleştirilebilir.