Ben Kimim

 
 
 
 
SHY-1
(DEVAMI)
 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ALETLİ UÇUŞ YETKİSİ
 

GENEL

MADDE 51 –

(1) Aletli uçuş yetkisi bu Yönetmelikte aranan gerekli şartlar sağlandığında pilotların aletli uçuş koşullarında aletli uçuş kurallarına uygun olarak uçmalarını sağlamak üzere lisanslarına işlenecek olan bir yetkidir. Ayrıca; bir pilot bu Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenmiş uçak kategorisine ait aletli uçuş sertifikasına sahip olmaksızın, yetenek testi veya çift kumanda eğitimi hariç, aletli uçuş kurallarına göre bir uçağı uçuramaz.

 

ARANAN ŞARTLAR

MADDE 52 – 

(1) Aletli uçuş yetkisi almak isteyen adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:
  a) İlgili sınıfta geçerli sağlık sertifikasına sahip olmak.
 

b) SHGM tarafından onaylı bir programa uygun olarak, onaylı bir uçuş eğitim organizasyonunda teorik bilgi ve aletli uçuş eğitimi almak.

 

c) Aletli uçuş eğitimi; hususi pilot veya ticari pilot lisansına sahip bir pilot tarafından SHGM tarafından onaylı bir uçuş eğitim organizasyonunda alınabileceği gibi, sıfırdan başlayan ve devamlılık isteyen entegre bir kurs takip edilerek ticari pilot sertifikası ile birlikte de alınabilir.

 

ç) Teorik bilgi sınavlarında ve uçuş kontrolünde başarılı olmak.

 

d) IR(A) için müracaat sahibi, gece yetkisini içeren PPL(A) ya da CPL(A) sahibi ve sorumlu pilot olarak uçulmuş 50 saat seyrüsefer uçuşu tecrübesine sahip olmalıdır. IR(A) için helikopter seyrüsefer tecrübeleri de kredilendirilir. Bunun için en az 10 saati uçakta olmak kaydıyla helikopter seyrüsefer uçuşunun 40 saati kredilendirilir

 

İMTİYAZLAR

MADDE 53 – 

    (1) Yetenek testindeki çok pilot kısıtlaması ve bu Yönetmelikteki diğer koşullar saklı kalmak kaydıyla, çok motor aletli uçuş yetkisine sahip bir pilot, minimum karar yüksekliği 60 metre olacak şekilde aletli uçuş kaidelerine (IFR) göre çok motor ve tek motor uçak ile uçuş yapabilir. 60 metrenin altındaki yetkilendirmeler ilave eğitim ve teste tabidir.

    (2) Yetenek testindeki ve ilgili talimatlardaki diğer koşullar saklı kalmak kaydıyla, tek motor aletli uçuş yetkisine sahip bir pilot, minimum karar yüksekliği 60 metre olacak şekilde aletli uçuş kaidelerine (IFR) göre tek motor uçak ile uçuş yapabilir.

 

GEÇERLİLİK SÜRESİ

MADDE 54 – 

    (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre alınmış bir aletli uçuş yetkisinin geçerlilik süresi bir yıldır.

 

TEMDİT VE YENİLEME

MADDE 55 – 

    (1) Çok motorlu bir uçakta aletli uçuş yetkisinin temdidi için; yetki süresinin sona eriş tarihi ile 3 ay öncesi arasındaki sürede ilgili uçağın tip/sınıf yeterlilik kontrolünde, kontrol formunun IR içeriği de tamamlanmış olmalıdır. Bu test simülatörde ya da FNPT II’de yapılabilir. Tek motor uçak aletli uçuş yetkisinin temdidi için adayın JAR-FCL yetenek test formunun 6 ncı bölüm hariç aletli uçuş yetenek testini geçmesi gerekir.

   (2) Tek pilot operasyonlarında geçerli olan aletli uçuş yetkisinin temdidi, çok pilot veya tek pilot operasyonlarında tamamlanabilir. Eğer aletli uçuş yetkisi çok pilot operasyonları ile tahditli ise temdit çok pilot operasyonunda tamamlanır.

   (3) Aletli uçuş yetkisi bitiş tarihinden önce yeterlilik kontrolünün tüm bölümlerini başarıyla tamamlayamayan bir aday testi başarıyla tamamlayana kadar bu yetkinin imtiyazlarını kullanamaz.

   (4) Yenileme için adayların yetkili bir FTO ya da TRTO’da yetki geçerliliklerinin bitiş tarihinden itibaren uçmadıkları her yıl için 1 saat uçuş eğitimi almaları ve sonrasında yeterlilik kontrolünden geçmeleri gerekir. Eğer yetki bitiş tarihinden itibaren 12 ay geçmemiş ise ilave uçuş eğitim şartı istenmez. Bu durumda, yenileme için adayın yeterlilik kontrolünden geçmesi gerekir.

    (5) Eğer IR(A) son yedi yılda temdit edilmemiş ya da yenilenmemişse IR(A) sahibi teorik bilgi sınavlarına ve bu Yönetmeliğin 60 ncı maddesinde belirtilen yetenek testine tekrar girer.

 

İNGİLİZCENİN KULLANIMI

MADDE 56 – 

    (1) IR(A) için müracaat eden ya da IR(A) sahibi bir kişi, aşağıdaki amaçlar için İngilizceyi kullanma yeteneğine sahip olmalıdır:

 

a) Acil durumlar dahil uçuşun bütün safhaları ile ilgili radyo telefon konuşması yapabilme. İki yönlü telsiz görüşmesinin İngilizce olarak yapıldığı IR ya da ATPL yetenek testi ya da yeterlilik kontrolü başarıyla tamamlandıysa bu bendin gereksinimi yerine getirilmiş sayılır.

 

b) Uçuşun başarıyla tamamlanabilmesi için gerekli;

 
 

1) Operasyon el kitabı ve Helikopter Uçuş El Kitabı gibi İngilizce yazılmış teknik el kitaplarını okuyup anlayabilme,

 

2) Uçuş öncesi planlama, hava durumu alınması, notamlar, hava trafik kontrol uçuş planı ve benzeri işleri yapabilme,

 

3) İngilizce yazılmış havacılıkla ilgili bütün rota, kalkış ve yaklaşma şemaları ve ilgili dokümanları kullanabilme. Eğer aday, İngilizce dilinde yapılan IR ya da ATPL teorik sınavını geçmişse bu bendin gerekliliklerini yerine getirilmiş sayılır.

 

c) Uçuş hazırlığı dahil, uçuşun bütün safhalarında diğer uçuş ekibi üyeleri ile İngilizce iletişim kurabilme. IR(A) sahibi ya da adayı, MCC kursunu İngilizce dilinde tamamlamış ve kursu başarıyla tamamladığına dair sertifika sahibi ise veya diğer uçuş ekibi üyeleri ile iletişimin ve iki yönlü telsiz görüşmelerinin İngilizce olarak yapıldığı çok pilotlu yetenek testi/yeterlilik kontrolünü geçmişse, bu bendin gerekliliklerini yerine getirilmiş sayılır.

    (2) Bu maddenin (a), (b) ve (c) bentlerindeki gereksinimler, bu amaçlara yönelik alınacak eğitim kursundan sonra, SHGM tarafından ya da SHGM adına yapılacak özel bir sınavın geçilmesi ile karşılanabilir.

 

TEORİK BİLGİ

MADDE 57 – 

    (1) IR(A) için başvuran bir aday onaylı bir uçuş eğitim organizasyonunda teorik bilgi eğitimini tamamlamalıdır. Teorik bilgi kursu mümkün hallerde uçuş eğitimi ile birleştirilir.

   (2) Aday, IR(A) sahibine tanınacak imtiyazlara uygun bilgi seviyesine sahip olduğunu göstermeli ve bu Yönetmeliğin dördüncü kısmında belirtilen gereksinimleri karşılamalıdır.

 

UÇUŞ EĞİTİMİ

MADDE 58 – 

    (1) IR(A) için müracaat eden bir kişi, IR(A) eğitimini içeren bir entegre uçuş eğitimi kursuna katılmalı veya aşağıda belirtilen onaylı bir modüler IR(A) eğitim kursunu tamamlamalıdır.

     (2) Aday, IR(H) sahibi ise uçuş eğitimi uygunluğuna göre tek veya çift motorlu uçaklarda 10 saate düşürülür.

 

MODÜLER ALETLİ UÇUŞ YETKİSİ KURSU

MADDE 59 – 

    (1) Modüler aletli uçuş yetkisi eğitimi kursunun amacı; pilotları ICAO PANS-OPS Doküman 8168’e göre IFR ve aletli meteorolojik koşullar (IMC) altında uçuş yapabilecek yeterlilik seviyesine ulaştırmaktır.

    (2) IR(A) için müracaat eden kişi, ICAO Ek 1’e göre düzenlenmiş gece uçuş yetkisini içeren PPL(A) veya CPL(A) sahibi olmalıdır.

    (3) Modüler aletli uçuş yetkisi eğitimi kursu için müracaat eden kişi, eğitim müdürünün gözetimi altında kursun tüm aşamalarını FTO’nun düzenlediği şekilde bitirmelidir. Teorik bilgi eğitimi, sadece teorik bilgi eğitimi veren onaylı bir FTO tarafından da verilebilir. Bu durumda kursun bu bölümü, kursu veren FTO’nun eğitim müdürünün gözetimi altında gerçekleşir.

    (4) Teorik bilgi kursu 18 ay içinde, uçuş eğitimi ve yetenek testi bu Yönetmeliğin dördüncü kısmında açıklanan teorik bilgi sınavlarının kabul periyodu içinde tamamlanır.

    (5) Kurs şunları ihtiva etmelidir;

 

a) Aletli uçuş bilgisi seviyesinde teorik bilgi eğitimi,

 

b) Aletli uçuş yetkisi uçuş eğitimi.

   (6) Modüler aletli uçuş yetkisi eğitimi kursu, sınıf çalışması, video, slayt/teyp sunumu, bilgisayar tabanlı eğitim ve SHGM tarafından onaylı diğer araçları içeren en az 200 saat (1 saat = 60 dk. eğitim)’lik eğitimi içermelidir. SHGM tarafından uygun görülen onaylı uzaktan eğitim kursları uygulanabilirliği kanıtlanmış olmak koşuluyla kursun bir parçası olarak sunulabilir.

   (7) Müracaat sahibi, IR(A)’nın imtiyazlarına uygun bilgi seviyesini bu Yönetmeliğin dördüncü kısmında belirtilen usullere uygun olarak göstermelidir.

   (8) Uçuş eğitimi gereklilikleri şunlardır:

 

a) Tek motor IR(A) uçuş eğitimi en az 50 saattir. SHGM’nin onaylaması halinde bunun 20 saate kadarı FNPT I veya 35 saate kadarı uçuş simülatörü veya FNPT II ile olabilir.

 

b) Çok motor IR(A) uçuş eğitimi en az 55 saattir. SHGM’nin onaylaması halinde bunun 25 saate kadarı FNPT I veya 40 saate kadarı uçuş simülatörü veya FNPT II ile olabilir.

 

c) Daha önceden tek motorlu uçakla alet uçuş yetkisi almış ve çok motorlu tip/sınıf yetkisi bulunan bir pilotun çok motorlu alet yetkisi alabilmesi için çok motorlu uçakla en az 5 saat ilave eğitim almış olması gerekir. Bu 5 saatinde 3 saati bir uçuş simülatörü veya FNPT II ile olabilir.

 

d) ICAO Ek 1’e göre düzenlenmiş ticari pilot lisansına sahip olanlar için alet uçuş eğitim süreleri 5 saat azaltılır.

   (9) Uçuş egzersizleri aşağıdaki konuları kapsar:
 

a) IFR uçuş planı hazırlığı için gereken uçuş manueli ve ilgili hava trafik servisi dokümanlarını içeren uçuş öncesi IFR prosedürleri,

 

b) Aşağıdaki hususları içeren normal, anormal ve acil durumlardaki prosedür ve manevralar:

   

1) Kalkış esnasında görerek uçuştan aletli uçuşa geçiş,

   

2) Standart aletli ayrılış ve varışlar,

   

3) Yol boyu IFR usulleri,

   

4) Tutuş usulleri,

   

5) Belirlenmiş minimaya aletli yaklaşmalar,

   

6) Pas geçme usulleri,

   

7) Turu içerecek şekilde aletli yaklaşmalardan inişler.

 

c) Uçuş içerisindeki manevralar ve belirli uçuş karakteristikleri.

 

d) Gerekli görülürse, tek motorun benzetilmiş olarak gayrı faal edilmesi ve motor kapama ve tekrar çalıştırma işlemlerinin sadece aletler referans alınarak yapılmasını içerecek şekilde (ikinci egzersiz simülatör ya da FNPT II’de gerçekleşmiyorsa emniyetli bir irtifada yapılmalıdır) yukarıdaki egzersizlerde çok motor uçakların kullanılması.

   (10) İlgili uçuş eğitimleri ve tecrübe gereksinimlerinin karşılanmasını müteakip; aday, yetenek testine tek motor ya da çok motor uçakta girer.         

   (11) Yukarıdaki (c) bendindeki uçuş eğitimini tamamlayan bir aday çok motor uçakta yetenek testine girer.

   (12) Teorik bilgi sınavları ve yetenek testinin başarı ile tamamlanması neticesinde IR(A) verilir.

 

YETENEK TESTİ VE YETERLİLİK KONTROLÜ

MADDE 60 – 

    (1) IR(A) yetenek testine girecek olan aday, testte kullanılacak olan uçağın tip/sınıfı ile ilgili eğitimi almış olmalıdır. Yetenek testinde kullanılacak uçak eğitim uçakları ile ilgili gereksinimleri karşılamalıdır.

     (2) Aday, SHGM’nin incelemesi sonucu yetenek testine girmesi uygun görüldükten sonra teste girer.

    (3) Aday, JAR-FCL yetenek test formu 1’den 5 inci bölüme kadar, eğer çok motorlu uçak kullanılacaksa 6 ncı bölümü de geçmelidir. Aday, bir bölümdeki her hangi bir maddeden geçememişse, o bölümde başarısız olmuş sayılır. Birden fazla bölümden başarısız olunması halinde aday başarılı olduğu bölümler de dahil olmak üzere tüm testi tekrar alır. Sadece bir bölümde başarısız olan aday başarısız olduğu bölümü tekrar alır. Her hangi bir bölümün test tekrarında başarısız olan aday geçmiş olduğu bölümler dahil tüm testi tekrar alır. Yetenek testinin bütün bölümleri 6 ayda tamamlanır.

    (4) Başarısız olunmuş bir yetenek testinden sonra ilave eğitim koşulu getirilebilir. Testin bir veya birden fazla bölümlerinden iki denemeye rağmen başarı sağlanamamışsa aday SHGM tarafından belirlenecek ilave eğitimi alacaktır. Alınacak yetenek testlerinin sayısı konusunda bir limit yoktur.

    (5) Test, gerçek uçuşu benzetilmiş hale getirmeyi amaçlar. Uçulacak rotaya Kontrol Pilotu karar verir. Önemli bir nokta da adayın uçuşu rutin brifing materyalinden planlaması ve yürütmesidir. Aday uçuş planlamasından sorumlu olur ve uçuşun gerçekleşmesi için gereken ekipman ve dokümanın uçakta bulundurulmasını sağlar. Uçuş süresi en az 1 saattir.

   (6) SHGM, testin güvenilir bir şekilde gerçekleşmesini sağlayabilmek amacıyla, kontrol pilotuna emniyetle ilgili gerekli bilgileri tavsiye eder.

   (7) Kontrol pilotu, adayı yetersiz gördüğü için testi sonlandırırsa aday testin tamamına tekrar girer. Aday testin sonlandırılmasını talep eder ve kontrol pilotu sebepleri yeterli bulursa test sona erdirilir. Daha sonra bu testin eksik kalan kısımları tamamlanır.

   (8) Kontrol pilotunun takdirinde herhangi bir manevra ya da prosedür aday tarafından sadece bir kez tekrar edilebilir. Adayın uçuş yeteneğini sergilemesi esnasında tam bir test tekrarının gerektiğini düşünürse Kontrol Pilotu, testin herhangi bir aşamasında testi durdurabilir.

   (9) Aday, uçağı sorumlu pilot fonksiyonlarının yerine getirilebileceği bir pozisyonda uçuracak ve testi yanında başka bir uçuş ekibi üyesi yokmuş gibi idare edecektir. Kontrol Pilotu, emniyet açısından müdahalenin gerektiği durumlarda ya da trafikte gecikmeye yol açmayı önlemenin dışında uçağın operasyonunda rol almayacaktır. Test esnasında kontrol pilotu ya da diğer bir pilot yardımcı pilot gibi görev yaparsa alet yetkisi imtiyazları çok pilotlu operasyonlara tahditli olacaktır. Bu tahdit adayın başka bir alet yetkisi yetenek testinde tek pilot bir uçakta başka bir uçuş ekibi üyesi yokmuş gibi testi gerçekleştirmesi ile kaldırılabilir. Uçuştaki sorumluluk kontrol pilotundadır.

  (10) Karar yüksekliği/irtifası, minimum alçalma yüksekliği/irtifası ve pas geçme noktasına kontrol pilotunun kabul edeceği şekilde yaklaşma şemalarına uygun olarak aday karar verir.

  (11) Aday, kontrol pilotuna kontroller ve radyo kolaylıklarının tanımlanması da dahil, yapması gereken tüm görevlerini yerine getirdiğini göstermelidir. Kontroller testin yapıldığı uçağın onaylı kontrol listesine göre tamamlanır. Test uçuşunda, uçak el kitabında belirtilmiş olan limitler dahilinde uçağın uçurulmasına ait güç ayarlarına ve hızlara aday karar verecektir. Kalkış, yaklaşma ve inişe ait performans bilgileri, kullanılan uçağın operasyon ya da uçuş elkitabına uygun olarak aday tarafından hesaplanır.

  (12) IR(A) temdidi ve yenileme için yapılacak yeterlilik kontrolü esnasında, lisans sahibi yukarıda belirtilenleri kontrol pilotuna göstermelidir.

 (13) Aday aşağıdaki yetenekleri göstermelidir:
  a) Uçağı limitleri dahilinde idare edebilmeli,
  b) Tüm manevraları düzgün ve tam olarak tamamlayabilmeli,
  c) İyi bir havacı olarak doğru karar verebilmeli,
  ç) Havacılık bilgisini uygulayabilmeli,
 

d) Bir prosedür ya da manevranın sonucunun başarılı olacağına şüphe bırakmayacak şekilde her zaman uçağın kontrolünü elinde tutmalıdır.

 (14) Aşağıdaki uçuş testi toleransları genel yardımcı materyal niteliğindedir. Kontrol pilotu; türbülanslı koşullar, kullanılan uçağın idare özellikleri ve performansına göre esnekliğe izin verir.

  a) İRTİFA
    1) Genelde +- 100 feet
    2) Karar yüksekliğinde pas geçmeye başlanması + 50 feet/- 0 feet
    3) Minimum alçalma yüksekliği/MAP/İrtifa + 50 feet/- 0 feet
  b) İZLEME
    1) Radyo yardımcıları +- 5
    2) Hassas yaklaşma süzülüş hattı ve istikametinde yarım derece sapma 
  c) İSTİKAMET   
    1) Tüm motorlar çalışırken +- 5°
    2) Benzetilmiş motor arızasında +- 10°
  ç) SÜRAT
    1) Tüm motorlar çalışırken +- 5 kts
    2) Benzetilmiş motor arızasında + 10 kts/ - 5 kts

  (15) Yetenek testinin formatı ve başvuru formu SHGM tarafından belirlenir. Yetenek testinin 2 nci bölümündeki (d) paragrafı ile yetenek testi ve yeterlilik kontrolünün 6 ncı bölümü FNPT II ya da uçuş simülatöründe gerçekleştirilebilir.

 
 

BEŞİNCİ BÖLÜM

SINIF VE TİP YETKİLERİ
 

SINIF YETKİLERİ

MADDE 61 – 

    (1) Sınıf yetkileri; aşağıda belirtilen, tip yetkisi gerektirmeyen tek pilotlu uçaklar için oluşturulur:

  a) Tüm pistonlu-tek motorlu kara uçakları,
  b) Tüm pistonlu-tek motorlu deniz uçakları,
  c) Tüm motorlu planörler,
  ç) Turbo-prop tek motorlu kara uçakları,
  d) Turbo-prop tek motorlu deniz uçakları,
  e) Tüm pistonlu-çok motorlu kara uçakları,
 

f) Tüm pistonlu-çok motorlu deniz uçakları.

 

TİP YETKİLERİ

MADDE 62 – 

   (1) Uçak tip yetkileri belirlenirken; uçağın uçuşa elverişlilik tip sertifikası, kullanımına ilişkin özellikleri, minimum uçuş ekibi gereksinimi ve teknoloji düzeyi göz önünde bulundurulur. Buna göre, uçak tip yetkileri aşağıdakiler için oluşturulur:

  a) Çok pilota sertifikalı uçakların her tipi için,
  b) Tek pilotlu, turbo-prop veya turbo jet, çok motorlu uçakların her tipi için,
  c) Tek pilotlu, turbo jet, tek motorlu uçakların her tipi için,
  ç) Gerekli görülen diğer uçak tipleri için.
 

YÜKSEK PERFORMANSLI TEK PİLOTLU UÇAKLAR

MADDE 63 – 

    (1) Bu uçaklar sınıf ya da tip listelerinde HPA kısaltmasıyla belirtilmiştir. İlk defa HPA tip ya da sınıf yetkisi alacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:

  a) En az 200 saat uçuş tecrübesine sahip olmak,
  b) En az 70 saat sorumlu pilot uçuş tecrübesine sahip olmak,
 

c) FTO ya da TRTO’da HPA kursunu tamamlamak ya da ATPL(A) sınavını geçmiş olmak veya ATPL(A) teorik bilgi kredisi içeren geçerli bir ICAO ATPL(A) ya da CPL/IR(A) sahibi olmak,

 

ç) Lisansında HPA yetkisi bulunan bir aday, JAR-FCL lisansı başvurusunda bu yetkinin JAR-FCL lisansına transferini talep ettiğinde (c) bendi gereksiniminden muaf tutulur.

 

TİP YA DA SINIF YETKİSİNİN GEREKTİĞİ DURUMLAR

MADDE 64 – 

    (1) Yetenek testine tabi olma ya da eğitim uçuşu dışında; pilotların herhangi bir uçakla uçabilmeleri için lisanslarında o uçak ile ilgili olan sınıf veya tip yetkilerinin bulunması şarttır. Yetkilerdeki kısıtlamalar lisansta belirtilir.

 

ÖZEL YETKİLENDİRMELER

MADDE 65 – 

    (1) Hava aracı test uçuşu, gelir amaçsız çok özel uçuşların yapılması gibi durumlarda sadece bu amaç veya görev sonuçlanıncaya kadar geçerli olmak üzere gerekli tip veya sınıf yetkilendirmeleri yapılabilir.

 

İMTİYAZLAR

MADDE 66 – 

    (1) Tip ya da sınıf yetkisi sahibinin imtiyazları, yetkide belirtilen tipteki ya da sınıftaki uçakta pilotluk yapmaktır.

 

YETKİ SAYISI

MADDE 67 – 

    (1) Pilotların sahip olabilecekleri sınıf / tip yetkilerinin sayısında herhangi bir kısıtlama yoktur. Ancak, JAR-OPS’da bir kısıtlama olursa aynen uygulanır.

 

VARYANTLAR

MADDE 68 – 

    (1) Eğer varyant fark eğitimini müteakip 2 sene uçulmamışsa, pistonlu tek motor sınıf yetkisi dahilindeki tipler ya da varyantlar hariç, o varyantta ilave fark eğitimi ya da yeterlilik kontrolü gerekir.

 

a) Diğer varyanttan farklı ilave bir bilginin ve ilave bir eğitimin gerektiği durumlardaki "fark" eğitimi, uygun olan eğitim yardımcıları ile veya uçakla yapılır. Bu eğitim pilotun logbooku’na işlenir ve eğitimi veren CRI(A)/TRI(A)/SFI(A) ya da FI(A) tarafından imzalanır.

 

b) Yeni varyant hakkında ilave bilgi alınmasını gerektiren "tanıma" eğitimi eğitimlerdir.

 

JAA ÜYESİ OLMAYAN ÜLKELERDE ALINAN YETKİLER

MADDE 69 – 

    (1) JAA üyesi olmayan bir ülkenin ilgili yetki gereksinimlerini karşılayan bir adaya uygunluğuna göre bu Yönetmeliğin 72, 73 ya da 74 üncü madde şartlarını sağlaması koşuluyla sınıf ya da tip yetkisi tanzim edilebilir. Bu durumda tanzim edilen bir yetkinin kullanımı o üye ülke tesciline kayıtlı ya da o üye ülke işletmecisi tarafından işletilen uçaklarda kısıtlı olacaktır. Bu tahdidin kaldırılabilmesi için adayın ilgili tip/sınıfta pilot olarak 500 saat uçuşu tamamlaması ve bu Yönetmelikte belirtilen temdit gereksinimlerini yerine getirmesi gerekir.

    (2) JAA üyesi olmayan bir ülke tarafından tanzim edilmiş bir lisansta bulunan geçerli bir tip yetkisinin JAR-FCL lisansına transfer edilebilmesi için; adayın bu tipte en az 500 saat pilot olarak uçuş tecrübesi bulunması, uygunluğuna göre bu Yönetmeliğin 63, 72, 73 ya da 74 üncü madde koşullarını sağlaması ve yeterlilik kontrolünden geçmesi gerekir.

    (3) JAA üyesi olmayan bir ülke tarafından tanzim edilmiş bir lisansta bulunan geçerli bir sınıf yetkisinin JAR-FCL lisansına transfer edilebilmesi için; adayın bu tipte en az 100 saat pilot olarak uçuş tecrübesi bulunması; uygunluğuna göre bu Yönetmeliğin 63 ya da 74 üncü madde koşullarını sağlaması ve yeterlilik kontrolünden geçmesi gerekir.

   (4) (Değişik:RG-31/12/2007-26743-2.Mükerrer) JAA üyesi başka bir ülke tarafından tanzim edilmiş bir lisansta bulunan geçerli bir tip/sınıf yetkisi; güncel olması, en son yapılan temdit veya yenilemenin bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılmış olması ve uygunluğuna göre bu Yönetmeliğin 72, 73 ve 74 üncü maddelerindeki gereklilikleri karşılaması koşuluyla JAR FCL lisansına transfer edilir.

 

YETKİ GEÇERLİLİK SÜRESİ VE TEMDİT

MADDE 70 – 

    (1) Tip yetkilerinin ve çok motorlu sınıf yetkilerinin geçerlilik süresi yetkinin alındığı tarihten itibaren 1 yıldır. Tip yetkisi ve çok motorlu sınıf yetkisi temdidi için aşağıdaki hususlar gereklidir:

 

a) Yetki süresinin sona eriş tarihi ile 3 ay öncesi arasındaki sürede, bu Yönetmelik hükümlerine göre SHGM tarafından onaylı kontrol formuna uygun olarak yetkili bir kontrol pilotu ile yapılacak yeterlilik kontrolünde başarılı olmak,

 

b) Lisansın geçerli olduğu sürede ilgili uçak ile en az 10 hat uçuşu yapmış olmak veya kontrol pilotu ile bir sektör uçuş yapmış olmak,

 

c) Eğer pilotun aletli uçuş yetkisi de var ise, IR(A) temdidi tip/sınıf yetkisi yeterlilik kontrolü ile birleştirilir.

    (2) Tek pilotlu ve tek motorlu uçak sınıf yetkileri geçerlilik süresi iki yıldır.

    (3) Pistonlu-tek motor kara uçakları ile motorlu planörlerdeki sınıf yetkilerinin temdidi için:

 

a) Lisansın geçerlilik süresinin sona erdiği tarih ile 3 ay öncesi arasındaki sürede ilgili sınıftaki yetkili bir uçuş kontrol pilotu ile yeterlilik kontrolünden geçmiş olmak veya,

 

b) Lisansın geçerlilik süresinin sona erdiği tarih ile 12 ay öncesi arasındaki sürede; 6 saati sorumlu pilot olarak 12 saat uçuşu olmak. 12 iniş, kalkış yapmış olmak ve en az bir saat yetkili bir uçuş öğretmeni ile uçuş eğitimi almak. Herhangi diğer bir sınıf/tip yetkisi için yapılan yeterlilik kontrolü ya da yetenek testi bu öğretmenle uçuşun yerine sayılabilir,

 

c) Aday pistonlu-tek motorlu (kara) sınıf yetkisi ve motorlu planör yetkisinin ikisine birden sahipse bu fıkranın (a) bendi gereksinimini her iki yetkiden birinde ya da (b) bendi gereksinimini her iki yetkiden birinde ya da her ikisinin karışımı olarak tamamlayarak her ikisini de temdit ettirebilir.

    (4) Tek motorlu turbo-prop kara uçaklarında temdit için, lisansın geçerlilik süresinin sona erdiği tarih ile 3 ay öncesi arasındaki sürede yetkili bir uçuş kontrol pilotu ile yeterlilik kontrolünden geçmiş olmak gereklidir.

    (5) Tip ya da sınıf yetkisinin bitiş tarihinden önce yeterlilik kontrolünün tüm bölümlerini geçememiş bir aday o yetkinin imtiyazlarından yeterlilik kontrolünü başarıyla tamamlayana kadar faydalanamayacaktır.

    (6) Özel durumlarda geçerlilik süresinin uzatılması ya da yetkilerin temdidi:

 

a) Bir hava aracı tip, sınıf ya da alet yetki imtiyazları sadece JAA üyesi olmayan ülkeye tescilli bir uçakta kullanılıyorsa; SHGM, o ülke gereksinimlerinin karşılanması koşuluyla yetkinin geçerlilik süresini uzatabilir ya da temdit edebilir.

 

b) Bir hava aracına ait tip, sınıf ya da alet yetki imtiyazları, Uluslararası Sivil Havacılık Anlaşmasının 83bis maddesi hükümlerine göre JAA üyesi olmayan bir ülke uçak işleticisi tarafından işletilen Türk sivil hava aracı tesciline kayıtlı bir uçakta kullanılacaksa, SHGM, o ülke gereksinimlerinin karşılanması koşuluyla yetkinin geçerlilik süresini uzatabilir ya da temdit edebilir.

 

c) Bu fıkranın (a) ve (b) bentleri hükümlerine göre süresi uzatılan ya da temdit edilen bir yetkinin imtiyazları Türk sivil hava aracı siciline kayıtlı ve ülkemiz hava taşıyıcıları tarafından işletilen bir uçakta kullanılmadan önce bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre temdit edilmelidir.

 

ç) JAA üyesi olmayan bir ülkede kullanılan ya da o ülkece tanzim edilmiş bir yetki, SHGM uygun gördüğü takdirde o ülke gereksinimlerinin karşılanması ve yetkinin o ülkeye tescilli uçakta kullanımına kısıtlanmış olması koşuluyla pilotun JAR-FCL lisansında kalabilir.

 

GEÇERSİZ YETKİLERİN YENİLENMESİ

MADDE 71 – 

    (1) Geçersiz hale gelmiş yetkilerin yenilenmesi için aşağıdaki hususların yerine getirilmesi gerekir:

 

a) Tek pilot tip yetkisi ve çok motor sınıf yetkilerinin yenilenmesi için adayların yetkili bir FTO ya da TRTO’da yetki geçerliliklerinin bitiş tarihinden itibaren uçmadıkları her yıl için 1 saat uçuş eğitimi almaları ve sonrasında yeterlilik kontrolünden geçmeleri gerekir.

 

b) Çok pilot tip yetkilerinin yenilenmesi için adayların yetkili bir FTO ya da TRTO’da yetki geçerliliklerinin bitiş tarihinden itibaren uçmadıkları her yıl için 3 saat simülatör uçuş eğitimi almaları ve sonrasında yeterlilik kontrolünden geçmeleri gerekir.

  c) Tek pilot tek-motor sınıf yetkisinin süresi dolmuşsa aday ilgili yetenek testini tamamlamalıdır.
 

ç) Adayın tip/sınıf yetkisi geçerliliğinin bitiş tarihinden itibaren 12 ay geçmemiş ise, yenileme için ilave uçuş eğitim şartı istenmez. Bu durumda adayın yenileme için ilgili tipte yeterlilik kontrolünden geçmesi gerekir

 

ÇOK PİLOTLU UÇAK TİP YETKİSİ ŞARTLARI

MADDE 72 – 

    (1) Çok pilota sertifikalandırılmış uçaklarda ilk defa tip yetkisi için başvurulduğunda müracaatçının eğitime başlamadan önce aşağıdaki şartlara sahip olması gereklidir:

 

a) En az 100 saatlik sorumlu pilot olarak uçuş tecrübesi olmak,

 

b) Geçerli çok motor aletli uçuş yetkisi olmak,

 

c) MCC kursu görmüş olmak (şayet bu kurs görülmemiş ise tip intibak kursu bu kursu da kapsamalıdır),

  ç) Hava yolu nakliye pilotu lisansı almak için gerekli olan teorik bilgi sınavlarını geçmek,

    (2) Aşağıdaki koşullara sahip adaylar MCC gereksinimlerini sağlamış kabul edilir:

 

a) JAR FCL 2’ye göre MCC kursunu tamamlayarak sertifikası bulunan ve çok pilotlu helikopterde 100 saatten fazla tecrübesi olan adaylar ya da,

  b) Çok pilotlu helikopterde 500 saatten fazla tecrübesi olan adaylar.
    (3) İlave çok pilot tip yetkisi tanzimi için, çok motor aletli uçuş yetkisinin geçerli olması gerekir.
 

ÇOK MOTORLU UÇAKLARDA TİP YETKİSİ ŞARTLARI

MADDE 73 – 

    (1) Tek pilota sertifikalı çok motorlu uçaklarda tip yetkisi talep eden müracaatçının sorumlu pilot olarak en az 70 saat uçuş tecrübesi olmalıdır

 

ÇOK MOTORLU UÇAKLARDA SINIF YETKİSİ ŞARTLARI

MADDE 74 – 

    (1) Tek pilota sertifikalı çok motorlu uçaklarda sınıf yetkisi talep eden müracaatçının sorumlu pilot olarak en az 70 saat uçuş tecrübesi olmalıdır.

 

TİP/SINIF YETKİSİ TEORİK BİLGİ VE UÇUŞ EĞİTİMİ

MADDE 75 – 

    (1) Tip ve sınıf yetkisi almak için gereken teorik bilgi ve uçuş eğitimi ile ilgili esaslar:

 

a) Tek-motor ve çok-motor sınıf/tip yetkisi için başvuran bir aday ilgili uçağa ait teorik bilgi eğitimini tamamlamış olmalı ve teorik bilgilerinin emniyetli bir uçuş için yeterli seviyede olduğunu göstermelidir. Ayrıca, başvurduğu sınıf ya da tipin yetenek testine yönelik uçuş eğitimini de tamamlamalıdır.

 

b) Tek pilotlu çok-motorlu uçaklarda sınıf yetkisi için başvuran adaylar, 7 saatten az olmayacak şekilde çok motorlu uçağa ait teorik bilgi eğitimi tamamlamış olmalıdır. Aday, ayrıca en az 2.5 saati normal usuller uygulanarak ve en az 3.5 saati motor arızasına ilişkin prosedürler ve asimetri uçuş tekniği uygulanarak çok motorlu uçakta çift kumanda uçuş eğitimlerini tamamlamalıdır.

 

c) Çok pilotlu uçakların tip yetkisi için başvuran aday, ilgili tipin yetenek testine ilişkin uçuş eğitim kursunu tamamlamış olmalıdır.

  ç) Eğitim Kursları:
   

1) Yukarıdaki amaçlar için açılacak eğitim kursları FTO ya da TRTO tarafından yürütülecektir. Eğitim kursları ayrıca; uçak işleticisi ya da imalatçı tarafından sağlanan sözleşmeli bir tesis ya da özel durumlarda kişisel yetki verilmiş bir öğretmen pilot tarafından yürütülebilir.

   

2) Bu tür kurslar SHGM tarafından onaylanacak ve bu Yönetmeliğin beşinci kısım ikinci bölümündeki ilgili gereksinimleri karşılamalıdır.

   

3) Tek motor uçak ve motorlu planör sınıf yetkisi kursları FI ya da CRI tarafından yürütülebilir.

    4) Tip intibak eğitimi kursları yetenek testinden önceki 6 ay içinde tamamlanmalıdır.

    d) MCC Kursu: Bu kurs entegre havayolu nakliye pilotu kursuna katılan veya PPL/IR ya da CPL/IR sahibi olup da havayolu nakliye pilotu kursuna katılmamış ancak çok pilotlu uçaklarda ilk defa tip yetkisi almak isteyen adaylar içindir. Kurs, en az 25 saat teorik bilgi eğitimi ve alıştırmaları ve 20 saat MCC pratik eğitimi içerir. Entegre havayolu nakliye pilotu kursuna katılmakta olan adaylar pratik eğitimi 5 saat azaltılmış olarak alabilirler. Mümkün olan durumlarda, MCC eğitimi çok pilotlu uçaklarda ilk tip eğitimi kursu ile birleştirilmelidir. Böyle bir durumda; eğer MCC ve tip eğitimi için aynı simülatör kullanılıyorsa MCC pratik eğitimi 10 saate kadar düşürülebilir.

   MCC eğitimi, onaylı bir FTO, TRTO ya da işletici tarafından işletilen onaylı bir eğitim kursunun Eğitim Müdürünün gözetiminde 6 ay içinde tamamlanmalıdır. MCC eğitimi verecek operatörler bu Yönetmeliğin beşinci kısım ikinci bölümündeki ilgili gereksinimleri karşılamalıdır. Eğitimde FNPT II ya da uçuş simülatörü kullanılır.

 

SADECE SİMÜLATÖRLE YAPILACAK TİP İNTİBAK EĞİTİMİ

MADDE 76 – 

    (1) Sadece simülatörle yapılacak tip intibak eğitimi yetkisi ile ilgili hususlar SHGM tarafından çıkarılacak bir talimat ile belirlenir.

 

YETENEK

MADDE 77 – 

    (1) Tek pilotlu uçaklar için aday ilgili uçak tipi ya da sınıfında, çok pilotlu uçaklar için görevine göre sorumlu pilot veya ikinci pilot olarak ilgili uçak tipinde yetenek testini geçmelidir.

MCC kursunun tamamlanmasını müteakip çok pilotlu uçaklardaki görevlerini yapabildiğini göstermek üzere; aday, çok pilotlu uçak tip yetkisi yetenek testini geçecek ya da MCC kurs bitirme sertifikası alacaktır.

 

TİP/SINIF YETKİLERİ VE ATPL (A) İÇİN YETENEK TESTİ VE YETERLİLİK KONTROLÜ

MADDE 78 – 

    (1) Aday, gerekli tüm eğitimi başarıyla tamamlamış olmalıdır. Adayın test için yeterliliğinin teyit edilmesi için gereken idari düzenlemelerin yapılmasını ve eğitim kayıtlarının kontrol pilotu tarafından test uçuşu öncesi incelenebilmesini SHGM temin eder.

   (2) SHGM tarafından onaylanmak kaydıyla benzetilmiş hat operasyonlarını içeren farklı birkaç yetenek testi/yeterlilik kontrolü senaryoları geliştirilebilir. Kontrol pilotu bu senaryolardan birini seçer. Onaylı uçuş simülatörleri ve mevcutsa diğer eğitim gereçleri kullanılır.

    (3) SPA için; aday, yetenek testi / yeterlilik kontrolünün tüm bölümlerini geçmelidir. Bir bölümdeki bir maddeden başarısız olunmuşsa; aday, o bölümden başarısız olmuş sayılır. Bir bölümden fazlasında başarısız olunması halinde aday tüm testi tekrar alır. Sadece bir bölümde başarısız olan aday başarısız olduğu bölümü tekrar alır. Her hangi bir bölümün test tekrarında başarısız olan aday geçmiş olduğu bölümler dahil tüm testi tekrar alır.

    (4) MPA için; aday, yetenek testi / yeterlilik kontrolünün tüm bölümlerini geçmelidir. Beş maddeden fazlasında başarısız olunması halinde aday tüm testi tekrar alır. Beş ya da beşten az maddeden başarısız olan aday başarısız olduğu maddeleri tekrar alır. Her hangi bir maddenin test tekrarında başarısız olan aday geçmiş olduğu bölümler dahil tüm testi tekrar alır.

    (5) Aday yetenek testi/yeterlilik kontrolü formunun 6 ncı bölümde başarısız olur ya da bu bölüme girmezse, tip yetkisi Cat II ya da III imtiyazlarını içermez. 6 ncı bölüm ATPL(A) yetenek testinin bir parçası değildir.

   (6) Başarısız olunmuş bir yeterlilik / yetenek testinden sonra tip intibak eğitiminin 1/6’sını geçmemek üzere eğitim alınır. Testin bütün bölümlerinden iki denemeye rağmen başarı sağlanamamışsa; aday, tip intibak eğitiminin 1/3’ü kadar eğitim alır. Alınacak yeterlilik /yetenek testlerinin sayısı konusunda bir limit yoktur.

   (7) SHGM, testin güvenilir bir şekilde gerçekleşmesini sağlayabilmek amacıyla, kontrol pilotuna emniyetle ilgili gerekli bilgileri tavsiye eder.

   (8) Kontrol pilotu, adayı yetersiz gördüğü için testi sonlandırırsa aday testin tamamına tekrar girer. Aday testin sonlandırılmasını talep eder ve kontrol pilotu sebepleri yeterli bulursa test sona erdirilir. Daha sonra bu testin eksik kalan kısımları tamamlanır.

   (9) Kontrol pilotunun takdirinde herhangi bir manevra ya da prosedür aday tarafından sadece bir defaya mahsus tekrar edilebilir. Kontrol pilotu, adayın uçuş yeteneğini sergilemesi esnasında tam bir test tekrarı gerektiğini düşünürse testin herhangi bir aşamasında testi durdurabilir.

 (10) Kontroller ve prosedürler testte kullanılan uçağın onaylı kontrol listesine ve mümkünse MCC konseptine göre yapılır. Kalkış, iniş ve yaklaşmaya ait performans bilgileri uçağın operasyon ya da uçuş el kitabına göre aday tarafından hesaplanır. Karar yüksekliği/irtifası, minimum alçalma yüksekliği/irtifası ve pas geçme noktasına ATPL adayı ve/veya yeterlilik kontrolü esnasında kontrole tabi tutulan pilot karar verir.

(11) MPA yetenek testi/yeterlilik kontrolü ve ATPL(A) yetenek testine özel gereksinimler:

 

a) MPA testi/kontrolü çoklu uçuş ekibi ortamında yürütülür. Diğer bir aday ya da pilot, ikinci pilot olarak görev yapabilir. Eğer test / kontrol için uçak kullanılacaksa diğer pilot öğretmen olmalıdır.

 

b) İlk defa MPA tip yetkisi ya da ATPL(A) için; aday, test/kontrolün tüm bölümlerinde PF olarak görev alacaktır. Aday ayrıca PNF olarak da becerisini gösterecektir. Aday test için sol ya da sağ koltuğu seçebilir.

 

c) Aşağıdaki hususlar, PF ya da PNF olmasına bakılmaksızın, ATPL(A) ya da çok pilotlu uçak tipinde sorumlu pilot görevine terfi için yapılan uçuş testinde özellikle kontrol edilecektir:

   

1) Uçuş ekibi işbirliği idaresi,

   

2) Uygun gözetim ile uçağın operasyonunun genel kontrolünün sürdürülmesi,

   

3) Operasyonun durumuna ilişkin emniyet hususları ve ilgili kurallara göre emercensileri de içerecek şekilde önceliklerin belirlenmesi ve karar verilmesi.

 

ç) Test/kontrol IFR şartlarda ve mümkün olduğu kadar benzetilmiş ticari hava taşımacılığı ortamında gerçekleştirilmelidir. Uçuş, rutin brifing materyalinden planlanacak ve idare edilecektir.

(12) Uçuş Testi Toleransları: Aday aşağıdaki yetenekleri göstermelidir:

 

a) Uçağı limitleri dahilinde idare edebilmeli,

 

b) Tüm manevraları düzgün ve tam olarak tamamlayabilmeli,

 

c) İyi bir havacı olarak doğru karar verebilmeli,

 

ç) Havacılık bilgisini uygulayabilmeli,

 

d) Bir prosedür ya da manevranın sonucunun başarılı olacağına şüphe bırakmayacak şekilde her zaman uçağın kontrolünü elinde tutabilmeli,

 

e) Tatbiki mümkün hallerde, uçuş ekibi koordinasyonu ve sağlık açısından zayıf düşülmesi durumunda uygulanacak prosedürleri anlayabilmeli ve uygulayabilmeli,

 

f) Tatbiki mümkün hallerde, diğer uçuş ekibi üyeleri ile etkin biçimde haberleşebilmelidir.

(13) Aşağıdaki limitler genel yardımcı materyal niteliğindedir. Kontrol pilotu; türbülanslı koşullar, kullanılan uçağın idare özellikleri ve performansına göre esnekliğe izin verecektir.

  a) İRTİFA
    1) Genelde +- 100 feet
    2) Karar yüksekliğinde pas geçmeye başlanması + 50 feet/- 0 feet
    3) Minimum alçalma yüksekliği/MAP/İrtifa + 50 feet/- 0 feet
  b) İZLEME
    1) Radyo yardımcıları +- 5°
    2) Hassas yaklaşma süzülüş hattı ve istikametinde  yarım derece sapma
  c) İSTİKAMET   
    1) Tüm motorlar çalışırken +- 5°
    2) Benzetilmiş motor arızasında +- 10°
 

ç) SÜRAT

    1) Tüm motorlar çalışırken +- 5 kts
    2) Benzetilmiş motor arızasında + 10 kts/ - 5 kts

 (14) Yetenek testinin formatı ve başvuru formu SHGM tarafından belirlenir. Tip intibak eğitim kursu uçakta 2 saatten az uçuş eğitimini içerirse, yetenek testi sadece simülatör olabilir ve uçaktaki uçuş eğitiminden önce tamamlanabilir. Bu durumda, uçaktaki uçuş eğitimini içeren tip intibak eğitim kursu tamamlama sertifikası yeni tip yetkisi adayın lisansına işlenmeden önce SHGM’ye gönderilir.

 
 

ALTINCI BÖLÜM

HAVA YOLU NAKLİYE PİLOTU LİSANSI
 

ŞARTLAR

MADDE 79 – 

    (1) Hava yolu nakliye pilotu lisansı almak için müracaat edenlerde aşağıdaki şartlar aranır:     

 

a) En az 21 yaşında olmak,

 

b) En az lise veya dengi bir okul mezunu olmak,

 

c) SHGM tarafından düzenlenmiş geçerli 1 inci sınıf sağlık sertifikası sahibi olmak,

 

ç) CPL(A) ve çok motor IR(A) sahibi olmak,

 

d) SHGM tarafından yetkilendirilmiş Uçuş Eğitim Organizasyonlarında gerekli teorik bilgi eğitimini tamamlamak,

 

e) Teorik bilgi sınavlarında ve uçuş kontrolünde başarılı olmak,

 

f) Bu Yönetmelikte belirtilen uçuş tecrübesine sahip olmak,

 

g) MCC kursu görmüş olmak.

 

ğ) (Ek:RG-31/12/2007-26743-2.Mükerrer) Bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen suçlardan hüküm giymemiş olmak ve bunu gösteren Cumhuriyet Başsavcılıklarından alınacak arşiv kayıtlı Adli Sicil Belgesini SHGM’ye vermek

 

İMTİYAZLAR

MADDE 80 – 

 (1) Bu Yönetmelik hükümlerine uymak şartıyla hava yolu nakliye pilotu lisans sahibinin imtiyazları şunlardır:

 

a) PPL(A), CPL(A) ve IR(A) imtiyazlarını kullanmak,

 

b) Hava taşımacılığındaki uçaklarda sorumlu pilot veya ikinci pilot olarak uçmak.

 

TECRÜBE

MADDE 81 – 

    (1) Uçaklarda toplam uçuş saati en az 1500 saat olmalı ve bu uçuş saati içerisinde aşağıdaki türde uçuşlar bulunmalıdır. 1500 saat uçuş süresinin en fazla 100 saati uçuş simülatörü ve FNPT’de ve bunun en fazla 25 saati FNPT’de olabilir.

   (2) JAR/FAR- 25 ulaştırma kategorisi, JAR/FAR-23 commuter kategorisi, BCAR ya da AIR 2051’e göre sertifikalandırılmış bir uçakta çok pilot operasyonunda en az 500 saat uçuşu olmalıdır.

    (3) Sorumlu pilot olarak en az 250 saatlik uçuş ya da en az 100 saat sorumlu pilot ve 150 saat sorumlu pilotun gözetiminde sorumlu pilotun görev ve fonksiyonlarının yerine getirildiği ikinci pilot uçuşu olmalıdır. Gözetim metodu SHGM tarafından kabul edilebilir nitelikte olmalıdır.

    (4) En az 200 saatlik seyrüsefer uçuşu ve bunun 100 saati sorumlu pilot ya da sorumlu pilotun gözetiminde sorumlu pilotun görev ve fonksiyonlarının yerine getirildiği ikinci pilot uçuşu olmalıdır. Gözetim metodu SHGM tarafından kabul edilebilir nitelikte olmalıdır.

    (5) En az 75 saat aletli uçuş süresi ve bunun en fazla 30 saati aletli yer eğitim süresi olmalıdır.

    (6) Sorumlu pilot ya da ikinci pilot olarak en az 100 saat gece uçuşu olmalıdır.

    (7) Uçuş tecrübesi yetenek testinden önce tamamlanmış olmalıdır.

 

UÇUŞ SAATLERİNİN KREDİLENDİRİLMESİ

MADDE 82 – 

    (1) Uçaklar dışındaki diğer hava araçları ile yapılan uçuşların kredilendirilmesinde bu Yönetmelikte açıklanan esaslar dikkate alınır. Ancak, helikopter ile yapılan uçuşlar 81 inci maddede belirtilen tüm uçuş sürelerinin %50’si ile kredilendirilir. Uçuş mühendisi olarak yapılan uçuşların % 50’si, 1500 toplam uçuş saati ve 500 saat çok pilot uçuş süresi açısından kredilendirilebilir, ancak bu kredilendirme 250 saati aşamaz. 

 

TEORİK BİLGİ VE SINAVLAR

MADDE 83 – 

  (1) ATPL(A) teorik bilgi kursu ve sınavları ile ilgili esaslar:
 

a) Modüler ATPL(A) teorik bilgi kursunun amacı entegre kurslarda teorik bilgi eğitimi almamış adayların ATPL(A) düzeyinde teorik bilgi seviyesine ulaşmalarını sağlamaktır.

 

b) ICAO Ek 1’e göre düzenlenmiş hususi pilot lisansına sahip pilotlar için kurs süresi 650 saattir. Kurs 18 ayda tamamlanır. (1 saat=60 dakika eğitim)

 

c) Sahip olunan lisans veya yetkilere göre kurs süresinde şu kredilendirmeler uygulanır:

   

1) Ticari pilot lisansı ve aletli uçuş yetkisi sahipleri için kurs süresi 300 saattir.

   

2) Aletli uçuş yetkisi sahipleri için kurs süresi 450 saattir.

   

3) Ticari pilot lisansı sahipleri için kurs süresi 450 saattir.

 

ç) Kursun teorik ders programı saatleri müracaatçıların sahip oldukları lisanslara ve yetkilere bağlı olarak kurs yönetimince belirlenir ancak kurstaki ana ders programı bu Yönetmelikte açıklanan esaslara uygun olarak düzenlenerek, SHGM tarafından onaylandıktan sonra uygulanır. Kurs, SHGM tarafından onaylı video, teyp, bilgisayar tabanlı eğitim gibi imkânları sunabilir. Ayrıca SHGM’nin onay vermesi halinde kursun bir bölümü uzaktan eğitim olarak sunulabilir.

 

d) Aday, bu Yönetmeliğin dördüncü kısmında belirtildiği şekilde ATPL(A) teorik bilgi sınavlarını geçmelidir.

 

YETENEK TESTİ

MADDE 84 – 

   (1) Yetenek testi uçuş ekibi en az iki pilota sertifikalandırılmış bir uçak ile aletli uçuş şartlarında, kontrol formlarına uygun olarak başarılmış olmalıdır. Bu uçuş testi lisans tanzimine yönelik yetenek testi ve testte kullanılacak uçak sınıf/tipinin temdidi için yeterlilik kontrolü olarak kabul edilebilir ve çok pilot tip yetkisi tanzimine yönelik yetenek testi ile birleştirilebilir. Teste ilişkin hususlar bu Yönetmeliğin 78 inci maddesinde yer almaktadır.