Ben Kimim

 
 
 
 
SHY-1
(DEVAMI)
 
 
ÜÇÜNCÜ KISIM
ÖĞRETMEN VE KONTROL PİLOTU YETKİLERİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
ÖĞRETMENLİK YETKİLERİ VE GENEL KOŞULLAR
 

ÖĞRETMENLİK YETKİLERİ

MADDE 85 – 

    (1) Uçuş öğretmenliği yetkileri 6 kategoride düzenlenir. Bunlar;

 

a) Uçuş öğretmenliği,

 

b) Tip intibak yetkisi öğretmenliği,

 

c) Sınıf yetkisi öğretmenliği,

 

ç) Aletli uçuş yetkisi öğretmenliği,

  d) Sentetik uçuş öğretmenliği,
  e) MCC öğretmenliğidir.
 

GENEL KOŞULLAR

MADDE 86 – 

    (1) Bütün öğretmenler eğitim verecekleri hava aracında geçerli yetki ve lisansa sahip olmalı ve eğitim sırasında sorumlu pilot olarak uçabilme niteliğinde olmalıdır.

    (2) Bir öğretmen, bu bölümde belirtilen şartları yerine getirerek birden fazla öğretmenlik yetkisine sahip olabilir.

    (3) İlave öğretmen yetkisi için başvuran adaylar, sahip olduğu öğretmen yetkisi için daha önceden eğitim ve öğretimini görerek kazandıkları "eğitim ve öğretim tekniği" konusunda kredilendirilir.

    (4) SHGM tarafından verilen öğretmenlik yetkileri üç yıl süre ile geçerlidir.

 
 
İKİNCİ BÖLÜM
UÇUŞ ÖĞRETMENLİĞİ
 

YETKİLERİN KISITLANMASI

MADDE 87 – 

    (1) Süre bakımından; bir uçuş öğretmeni, en az 100 saatlik uçuş öğretmenliği süresini tamamlamadıkça ve öğrencilerin 25 yalnız uçuşuna nezaret etmedikçe öğretmenlik yetkilerini diğer yetkili bir uçuş öğretmeninin denetiminde kullanır. Bu kısıtlama ilk yetki verildiğinde lisansına konulur ve yukarıdaki şartların yerine getirilmesi halinde uçuş yapılan uçuş eğitim kurumu ve denetçi uçuş öğretmeninin önerileri ile SHGM tarafından kaldırılır.

    (2) Yetki bakımından; yetkileri kısıtlı olan uçuş öğretmenleri, diğer bir yetkili öğretmenin gözetiminde PPL(A) eğitimi, entegre kursların PPL(A) düzeyindeki bölümleri ile tek motor uçaklar için sınıf ve tip intibak eğitimlerini verir. Ancak ilk yalnız uçuş ve ilk yalnız seyrüsefer uçuşları onaylama hususunda yetkileri yoktur. Ayrıca gece uçuş yetkisine sahip olması, gece eğitim verebilme yeteneğini yetkili bir uçuş öğretmenine göstermesi ve 12 nci madde gereksinimlerini karşılaması koşuluyla gece uçuş eğitimi verir.

 

KOŞULLAR VE İMTİYAZLAR

MADDE 88 – 

    (1) Uçuş öğretmeninin koşulları ve imtiyazları şunlardır:
 

a) Hususi pilot lisansı eğitimi ve tek motorlu uçaklarda sınıf/tip eğitimi vermek. Tip eğitimi için ilgili tipte son 12 ayda en az 15 saat tamamlamış olmalıdır.

 

b) 200 saat öğretmen uçuşunu içeren toplam 500 saat uçuş süresine sahip olmak kaydıyla ticari pilot lisansı eğitimi vermek.

 

c) Gece uçuş yetkisine sahip olması, gece eğitim verebilme yeteneğini yetkili bir uçuş öğretmenine göstermesi ve 12 nci madde gereksinimlerini karşılaması kaydıyla gece uçuş eğitimlerini vermek.

 

ç) Tek motor IR(A) eğitimi ve ayrıca aşağıdaki şartları ve 100 üncü maddenin (a) bendinin gereksinimlerini karşılaması koşuluyla çok motor aletli uçuş eğitimi vermek:

   

1) Aletli uçuş kurallarına göre uçulmuş en az 200 saat uçuş tecrübesi olmak. Bu sürenin en fazla 50 saati simülatörde ya da FNPT II’de olabilir

   

2) En az 5 saat uçuşu içeren onaylı bir kurs görmek. Bu kurs uçak, simülatör veya FNTP II uçuş eğitim yardımcısı sınıfındaki cihazlarla alınabilir

 

d) Sınıf yetkisi öğretmenliği bölümünde belirtilen koşulları sağlamak kaydıyla tek pilot- çok motor tip ya da sınıf eğitimi vermek.

 

e) Ayrıca aşağıdaki şartlar karşılandığında uçuş öğretmenliği eğitimi vermek:

   

1) Uçakta en az 500 saat uçuş öğretmenliği tecrübesi olmak,

   

2) SHGM tarafından yetkilendirilmiş bir uçuş öğretmeni kontrol pilotu ile girdiği yetenek testinde yeterli bulunmak,

   

3) SHGM tarafından bu konuda yetkilendirilmek.

 

ÖN KOŞULLAR

MADDE 89 – 

    (1) Uçuş öğretmenliği kursuna başlamadan önce adayın aşağıdaki koşulları taşıması gerekir:

 

a) Toplam uçuş tecrübesi en az 200 saat, bu sürenin en az 100 saati sorumlu pilot olarak uçulmuş olmalıdır. Hususi pilot lisansına sahip olanlar için sorumlu pilot olarak uçuş süresi 150 saat olmalıdır.

 

b) Ticari pilot lisansı almak için gerekli olan teorik dersleri almış ve sınavları geçmiş olmak.

 

c) En az 30 saat tek motorlu pistonlu uçakla uçmuş olmak. Bu sürenin en az 5 saati ön uçuş testi uçuşundan 6 ay öncesinde uçulmuş olmak.

 

ç) En az 10 saat aletli uçuş eğitimi almış olmak.

 

d) Sorumlu pilot olarak 20 saat seyrüsefer uçuşuna sahip olmak. Bu süre iki farklı meydana, tam duruşlu iki iniş kalkışlı, 540 km’lik bir uçuşu kapsamalıdır.

 

e) Yetkilendirilmiş bir uçuş öğretmeni ile yapılacak yeterlilik kontrolünde başarılı olmak. Bu uçuş testi kurs başlangıcından 6 ay öncesindeki zaman içerisinde yapılmalıdır.

 

KURS

MADDE 90 – 

    (1) Uçuş öğretmenliği yetkisi için başvuran kişi; FTO’da onaylı bir programa uygun olarak yetkili bir uçuş organizasyonunda, teorik eğitim ve uçuş eğitimlerini kapsayan bir kurs görmüş olmalıdır. Teorik dersler ve kurs detayları aşağıdaki şekilde olmalıdır.

 

a) Kurs, öğretmen adayının teknik bilgi seviyesini güncelleştirmelidir,

 

b) Kurs, öğretmen adayının yer ve hava hareketlerini öğretecek seviyeye gelmesini sağlamalıdır.

 

c) Kurs öğretmen adayının uçuş standartlarını üst seviyelere çıkarmalıdır.

 

ç) Kurs öğretmen adayına temel öğretim prensiplerini öğretmeli ve bu prensipleri hususi pilot düzeyinde tatbik etmeyi sağlamalıdır.

 

d) Kursun öğrenme ve öğretme esaslarını kapsayan yer dersleri bölümü; gelişim testleri için ayrılmış 7 saat, pratik çalışmalar için ayrılmış 78 saat ve ana konuların işlenmesi için planlanan 40 saat olmak üzere toplam 125 saatlik bir programı içerir. FI(H) sahibi pilotlar bu 125 saatin 75 saati ile kredilendirilirler.

 

e) Uçuş eğitimi en az 30 saat olacaktır

 

YETENEK TESTİ

MADDE 91 – 

    (1) Yetenek testinin yapılışı ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir:

 

a) Test formu SHGM tarafından belirlenir. Test yerde yapılacak sözlü sınavı, uçuş öncesi ve sonrası birifingleri ve uçakta yapılacak olan yetenek testi esnasında uçuştaki öğretmenlik becerilerinin sergilendiği aşamaları kapsar.

 

b) Öğretmen adayları yetenek testine öğretmenlik eğitimi sırasında eğitim gördüğü aynı sınıf/tip uçakla girer.

 

c) Uçulan uçak, uçuş eğitim programında belirtilen tüm hareketleri yapabilecek özellikte olmalıdır.

 

ç) Yetenek testine alınacak öğretmen adaylarının gerekli tüm eğitimleri tamamlamış olmaları esastır. Kontrol pilotu tarafından istenildiğinde gerekli tüm eğitim kayıtları, ilgili uçuş eğitim kurumu tarafından kontrol pilotuna sunulur.

 

d) Test formunun sözlü teorik bilgi testi bölümünü kapsayan 1 inci bölümü iki bölümden oluşur:

   

1) Öğretmen adayı yetenek testinin 1 inci bölümün a’dan h’ye kadar olan maddelerinden seçilecek bir konuda içlerinde kontrol pilotunun da bulunduğu diğer öğrencilere test şartları altında bir konferans verecektir. Bu testin hazırlık süresi için kontrol pilotu ile mutabık kalınmalıdır. Konferans sırasında öğretmen adayı tarafından uygun yayınlar ve dokümanlar kullanılabilir. Konferansın süresi 45 dakikayı aşmamalıdır.

   

2) Aday test formunun 1 inci bölümünün a’dan i’ye kadar olan maddeleri ile uçuş öğretmenliği kursundaki öğretme ve öğrenme konularını da kapsayan bölümden sözlü test yapılır.

 

e) Test formlarının 2 nci, 3 üncü ve 7 nci bölümleri tek motorlu uçaklarda uçuş öğretmenliği yapacak adaylara tatbik edilir. Bu bölümler, öğretmenlik yeteneğinin gösterilmesine ilişkin egzersizleri kapsar. Egzersizler, kontrol pilotu tarafından öğretmenlik eğitim kurslarının müfredatından seçilecektir. Aday, brifing, uçuş eğitimi ve eğitim sonrası brifing ile ilgili öğretmenlik yeteneğini sergileyecektir.

 

f) Yetenek testinin 4 üncü bölümü boş bırakılmıştır. Bu bölüm kontrol pilotunun öğretmen adayından uçuşta yapması istenilen diğer uçuş hareketlerinin kaydedileceği bölüm olup, bu hareketler uçuştan önce kontrol pilotu tarafından belirtilir.

 

g) Yetenek testinin 5 inci bölümü çok motorlu tek pilota sertifikalı uçaklarda öğretmenlik için ilave hareketlerin belirtildiği bölümdür. Bu bölümde çok motor tek pilotlu uçak, simülatör ya da FNPT II kullanılacaktır. Eğer simülatör ya da FNPT II kullanılacaksa bunlar çok motor uçakları benzetebilecektir. Bu bölüm 2 nci, 3 üncü, 7 nci ve tatbiki mümkün hallerde 4 üncü bölüme ilave olarak tamamlanacaktır.

 

ğ) Yetenek testinin 6 ncı bölümü de boş bırakılan bölümlerden olup; yetenek testinden önce kontrol pilotu ve öğretmen adayı tarafından kararlaştırılan aletli uçuş yetkisine yönelik ilave hareketlerin bulunduğu bölümdür. Bu hareketler ilk defa aletli uçuş yetkisi alınması ile ilgili alıştırmalardır.

 

h) Test esnasında aday normalde uçuş öğretmeninin oturduğu koltuğa oturur. Kontrol pilotu veya diğer bir uçuş öğretmeni "öğrenci" konumunda olacaktır. Aday ilgili egzersizleri açıklar. Sonrasında "öğrenci" bu manevraları öğrencilerin bu durumlarda yaptığı tipik hataları içerecek şekilde uygular. Adaydan bu hataları görerek sözlü olarak uyarması ya da araya girmesi beklenir.

 

ı) Test formundaki bölümlerden 1 inci ve 2 – 7 arasındaki bölümlerin ilgili kısımları 6 ay içinde tamamlanmış olmalıdır. Fakat mümkün hallerde tüm bölümler aynı gün içinde tamamlanmalıdır. 2 nci, 3 üncü, tatbik edilmişse 4 üncü ve ilgisi varsa 5 inci veya 6 ncı bölümlerdeki herhangi bir alıştırmadan başarısız olunması tüm alıştırmaları kapsayan test tekrarını gerektirir. 1 inci bölümde başarısız olunmuşsa, bu bölüm ayrı olarak tekrar alınabilir.

 

i) Kontrol pilotu, öğretmen adayının uçuş ya da öğretim yeteneğini yetersiz görürse testin herhangi bir safhasında testi sona erdirebilir.

 

j) Kontrol pilotu sorumlu pilot olarak uçacaktır ya da kontrol pilotunun kararına göre diğer bir uçuş öğretmeni uçuşta sorumlu pilot olacaktır.

 

 TEMDİT VE YENİLEME

MADDE 92 – 

    (1) Temdit için aşağıdaki hususlardan en az ikisi yerine getirilmelidir:

 

a) Yetkinin geçerlilik süresi içinde FI, CRI, IRI ya da kontrol pilotu olarak en az 100 saat uçuş eğitimi süresi tamamlanmış olmalı ve bunun en az 30 saati yetki süresi bitiş tarihinden önceki 12 ay içinde yapılmış olmalıdır. Eğer aletli uçuş eğitim yetkisi imtiyazları da temdit edilmek istenirse, bu 30 saatin en az 10 saati aletli uçuş eğitimi olmalıdır.

 

b) FI yetkisinin geçerlilik süresi içinde SHGM tarafından onaylı bir uçuş öğretmenliği tazeleme seminerine katılmış olmalıdır.

 

c) FI yetki süresi bitiş tarihinden önceki 12 ay içinde yeterlilik kontrolünden geçmek.

    (2) Her iki alternatifte de temdit için bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendindeki gereksinim karşılanmalıdır.

    (3) Öğretmenlik yetkilerinin süresi içerisinde temdit edilmemesi dolayısı ile geçersiz hale gelen öğretmenlik yetkilerinin tekrar geçerli kılınması için bu maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerindeki gereksinimler karşılanmalıdır.

 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TİP İNTİBAK YETKİSİ ÖĞRETMENLİĞİ
(ÇOK PİLOTLU UÇAKLARDA)
 

İMTİYAZLAR

MADDE 93 – 

    (1) Tip intibak öğretmeninin imtiyazları şunlardır:

 

a) Lisans sahibi pilotlara, çok pilotlu uçaklar için tip intibak eğitimlerini yaptırmak.

 

b) MCC eğitimlerini yaptırmak.

   (2) Tip intibak öğretmenliği eğitimi sadece simülatörde yapılmışsa, tip intibak öğretmenliği yetkisi uçakta emercensi ve anormal prosedür eğitimini içermez. Bu tahdidin kalkması için tip intibak öğretmenliği yetkisi sahibi uçakta ilgili eğitimi tamamlamalıdır.

 

KOŞULLAR

MADDE 94 – 

    (1) Tip intibak öğretmenliği yetkisi için ilk başvurudan önce başvuru sahibinin aşağıdaki şartları tamamlamış olması gerekir:

 

a) SHGM tarafından onaylı bir tip intibak öğretmenlik kursunu başarıyla tamamlamış olmak.

 

b) Çok pilota sertifikalı uçaklarda en az 1500 saat uçuşa sahip olmak.

 

c) Yetkinin istendiği uçakta ya da SHGM’nin onayı ile benzer tipte sorumlu pilot veya ikinci pilot olarak son 12 aylık sürede iniş kalkışı da kapsayan en az 30 sektör uçuş yapılmış olmalıdır. Bunun en fazla 15 sektörü simülatörde olabilir.

 

ç) Bir tip intibak eğitim kursunda SHGM tarafından yetkilendirilmiş bir tip intibak öğretmeninin denetiminde, ilgili uçak tipinde ve/veya simülatörde tip intibak öğretmeni olarak en az 3 saat görev almak ve başarılı olmak.

 

İLAVE ÇOK PİLOT TİP YETKİLERİ

MADDE 95 – 

    (1) Bir tip intibak öğretmeninin lisansında yazılı olan tiplerden başka uçaklarda tip intibak öğretmenliği yapabilmesi aşağıda yazılı olan şartları yerine getirerek lisansına bu yetkinin ilave edilmesiyle mümkündür:

 

a) İlave yetkinin istendiği uçakta sorumlu pilot veya ikinci pilot olarak son 12 aylık sürede iniş kalkışı da kapsayan en az 15 sektör uçuş yapmış olmak. Bu sürenin en çok 7 sektörü simülatörde yapılabilir.

 

b) SHGM tarafından yetkilendirilmiş bir FTO ya da TRTO’da tip intibak öğretmenliği kursunun ilgili teknik eğitim kısmını tamamlamak.

 

c) Bir tip intibak eğitim kursunda SHGM tarafından yetkilendirilmiş bir tip intibak öğretmeninin denetiminde, ilgili uçak tipinde ve/veya simülatörde tip intibak öğretmeni olarak en az 3 saat görev almak ve başarılı olmak.

 

TEMDİT

MADDE 96 – 

    (1) Tip intibak öğretmenliği yetki süresinin sona eriş tarihinden önceki 12 ay içerisinde tip intibak eğitimi kursu ya da tazeleme eğitimi kursunda öğretmen olarak:

 

a) En az 3 saatlik simülatör uçuşu ya da uçak ile en az 2 iniş ve kalkışı kapsayacak en az 1 saat uçuş yapmak veya

 

b) Tip intibak öğretmenliği tazeleme eğitimi almak.

 

YENİLEME

MADDE 97 – 

    (1) Geçersiz hale gelmiş tip intibak öğretmenliği yetkisinin tekrar geçerli kılınması için aşağıdaki şartlar yerine getirilmelidir.

 

a) Yetkinin yenilenmesinin istendiği uçak tipinde ya da SHGM’nin onayı ile benzer tipte, yenileme başvuru tarihi ile 12 ay öncesi arasındaki sürede sorumlu pilot veya ikinci pilot olarak en az 30 sektör uçuş yapmak. Bu sürenin en çok 15 sektörü simülatörde uçulmuş olabilir.

 

b) Yetkinin geçersiz olmasından sonra 1 yıldan fazla süre geçmişse aday simülatörde 3 saat tazeleme eğitimi ve 6 saat yer dersi almak. Yer dersi, ilave her yıl için 4 saat artırılır. 4 yıldan fazla süre geçmişse tam bir tip intibak öğretmenliği eğitimi alınması gerekir.

 

c) Bir tip intibak kursunda SHGM tarafından yetkilendirilmiş bir tip intibak öğretmeninin denetiminde, ilgili uçak tipinde ve/veya simülatörde tip intibak öğretmeni olarak en az 3 saat görev almak ve başarılı olmak.

 

KURS

MADDE 98 – 

    (1) Onaylı bir tip intibak öğretmenliği Öğretim ve Öğrenim kursu en az 25 saat olacaktır. Aşağıdaki yetkilerden birine sahip pilotlar tip intibak öğretmenliği kursunun Öğretim ve Öğrenim bölümü ile kredilendirileceklerdir:

 

a) FI(A), CRI(A), IRI(A),

 

b) FI(H), TRI(H), IRI(H), SFI(H)

    (2) Kurs ayrıca teknik eğitimi içermelidir

 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

SINIF YETKİSİ ÖĞRETMENLİĞİ
(TEK PİLOTLU UÇAKLAR)
 

İMTİYAZLAR

MADDE 99 – 

    (1) Sınıf öğretmeninin imtiyazı tek pilota sertifikalı uçaklarda tip ya da sınıf yetki eğitimi vermektir. Uygun şekilde yetkilendirilmiş sınıf öğretmenleri tek motor ya da çok motor uçaklarda eğitim verebilir.

 

KOŞULLAR

MADDE 100 – 

    (1) Sınıf öğretmenlik yetkisi için ilk başvurudan önce başvuru sahibinin aşağıdaki şartları tamamlamış olması gereklidir:

  a) Çok motorlu uçaklar için:
   

1) En az 500 saat toplam uçuş tecrübesine sahip olmak.

   

2) İlgili sınıf/tip bir uçakla 10 saati başvuru tarihi ile 12 ay öncesi arasında olmak üzere, en az 30 saat sorumlu pilot olarak uçuşu olmak.

   

3) Bir FTO ya da TRTO’da SHGM tarafından onaylı, uçakta ya da simülatörde, en az 5 saatlik uçuş eğitimini kapsayan sınıf öğretmenliği yetkisi kursunu görmek.

   

4) Uçuş öğretmenliği yetenek testinin 1, 2 , 3, 5 ve 7 nci bölümlerini geçmek.

 

b) Tek motorlu uçaklar için:

   

1) En az 300 saat toplam uçuş tecrübesine sahip olmak.

   

2) İlgili sınıf/tip bir uçakla 10 saati başvuru tarihi ile 12 ay öncesi arasında olmak üzere, en az 30 saat sorumlu pilot olarak uçuşu olmak.

   

3) Bir FTO ya da TRTO’da SHGM tarafından onaylı, uçakta ya da simülatörde en az 3 saatlik uçuş eğitimini kapsayan sınıf öğretmenliği yetkisi kursunu görmek.

   

4) Uçuş öğretmenliği testinin 1, 2, 3, 4 ve 7 nci bölümlerini geçmek.

 

c) İlave uçak tipi ya da sınıfı için, yetki sahibi son 12 ay içinde ilgili sınıf ya da tipte ya da SHGM tarafından kabul edilmesi şartıyla benzer tipte en az 10 saat uçuş süresine sahip olmalıdır. Sınıf öğretmenliği tek motor yetkisinin çok motoru da kapsaması için yukarıdaki (a) maddesinde belirtilen gereksinimler karşılanmalıdır.

 

TEMDİT

MADDE 101 –

    (1) Sınıf öğretmeninin yetki süresinin temdidi için aşağıdaki şartlar sağlanmalıdır:

 

a) Yetki süresinin bitiş tarihi ile 12 ay öncesi arasındaki sürede en az 10 saat uçuş öğretmenliği yapmış olmak ya da,

 

b) SHGM tarafından onaylı bir tazeleme eğitimini tamamlamış olmak ya da,

 

c) Sınıf öğretmeni olarak tazeleme eğitimi almış olmak.

 

YENİLEME

MADDE 102 – 

    (1) Geçersiz hale gelmiş sınıf yetkisinin yeniden geçerli kılınması için aday müracaattan önceki 12 ay içinde aşağıdaki şartları sağlamalıdır:

 

a) Sınıf öğretmeni olarak tazeleme eğitimi almış olmak.

  b) Uçuş öğretmenliği yetenek testini başarıyla tamamlamak.
 

KURS

MADDE 103 –

    (1) Onaylı bir sınıf öğretmenliği öğretim ve öğrenim kursu en az 25 saat olacaktır. Aşağıdaki yetkilerden birine sahip pilotlar sınıf öğretmenliği kursunun öğretim ve öğrenim bölümü ile kredilendirileceklerdir:

 

a) FI(A), IRI(A), TRI(A), SFI(A)

 

b) FI(H), TRI(H), IRI(H), SFI(H)

     (2) Tek pilot tek motor sınıf öğretmenliği yetkisi için aday 3 saat, çok motor için 5 saat uçuş eğitimi almalıdır.

 
 

BEŞİNCİ BÖLÜM

ALETLİ UÇUŞ YETKİSİ ÖĞRETMENLİĞİ
 

İMTİYAZLAR

MADDE 104 – 

    (1) Aletli uçuş öğretmeninin imtiyazı aşağıdaki uçuş eğitimleri ile sınırlıdır:

 

a) Tek motor uçak aletli uçuş eğitimi,

 

b) 100 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendindeki gereksinimlerin karşılanması koşuluyla çok motor uçak aletli uçuş eğitimi.

 

KOŞULLAR

MADDE 105 – 

    (1) Aletli uçuş öğretmenliği yetkisi için başvurularda aşağıdaki hususlar aranır:

 

a) Aletli uçuş kuralları ile en az 800 saat uçuşu bulunmak. Bu sürenin en az 400 saati uçakla uçulmuş olmalıdır.

 

b) SHGM tarafından onaylı; uçak, simülatör ya da FNPT II’de en az 10 saatlik uçuş eğitimini de kapsayan aletli uçuş öğretmenliği kursunu tamamlamak ve kurs sonunda yetenek testinde başarılı olmak.

 

TEMDİT VE YENİLEME

MADDE 106 –

    (1) Aletli uçuş öğretmenliği yetkisinin temdit edilmesi ve yenilenmesi ile ilgili esaslar:
 

a) Temdit için FI(A) temdit şartları karşılanmalıdır.

 

b) Yetkinin süresi geçmişse FI(A) yenileme şartları karşılanmalıdır.

 

KURS

MADDE 107 – 

    (1) Onaylı bir aletli uçuş öğretmenliği öğretim ve öğrenim kursu en az 25 saat olacaktır. Aşağıdaki yetkilerden birine sahip pilotlar aletli uçuş öğretmenliği kursunun öğretim ve öğrenim bölümü ile kredilendirilir:

 

a) FI(A), CRI(A), TRI(A), SFI(A)

 

b) FI(H), TRI(H), SFI(H)

   (2) 105 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendindeki gereksinimlerini karşılayan IRI(H) sahibi pilotlar "Uzun Brifing 2", "Hava hareketleri 2" ve yetenek testi dışındaki konularda kredilendirilir.

   (3) Onaylı aletli uçuş öğretmenliği kursu en az 10 saat uçak, simülatör ya da FNPT II’de uçuş eğitimi içerecektir. Eğer pilot uçuş öğretmenliği yetkisine sahipse bu süre 5 saate düşürülebilir.

 
 

ALTINCI BÖLÜM

SENTETİK UÇUŞ ÖĞRETMENLİĞİ
 

İMTİYAZLAR

MADDE 108 – 

    (1) Sentetik uçuş öğretmeninin imtiyazı MCC kursunu da kapsayacak şekilde tip intibak eğitimleri sırasında sentetik uçuş eğitimlerini yaptırmaktır.

 

KOŞULLAR

MADDE 109 – 

    (1) Sentetik uçuş öğretmenliği yetkisi için başvuruda aşağıdaki şartlar aranır:
 

a) Profesyonel JAR-FCL pilot lisansına geçmişte ya da halihazırda sahip ya da SHGM tarafından kabul edilmek şartıyla JAA üyesi olmayan bir ülkeden alınmış profesyonel lisans sahibi olmak.

 

b) Yetkili bir FTO ya da TRTO’da tip intibak eğitiminin simülatör eğitimi bölümünü tamamlamış olmak.

 

c) Çok pilota sertifikalı uçaklarda en az 1500 saat uçuş tecrübesi olmak.

 

ç) SHGM tarafından onaylı tip intibak öğretmenliği kursunu tamamlamış olmak.

 

d) Bir tip intibak kursunda SHGM tarafından yetkilendirilmiş bir tip intibak öğretmeninin denetiminde, ilgili uçak tipinde ve/veya simülatörde tip intibak öğretmeni olarak en az 3 saat görev almak ve başarılı olmak.

 

e) Son 12 aylık sürede ilgili simülatörde çok pilot tip yeterlilik kontrolünde başarılı olmak.

 

f) İlgili uçak tipi ya da SHGM onayı ile benzer bir tip ile son 12 aylık sürede gözlemci olarak en az 3 sektör uçuş yapmış olmak.

 

İLAVE YETKİLERİN ALINMASI

MADDE 110 – 

    (1) Bir sentetik uçuş öğretmeninin lisansında yazılı olan tiplerden başka uçaklarda sentetik uçuş öğretmenliği yapabilmesi için aşağıdaki şartlar aranır:

 

a) Yetkili bir kurumda tip intibak eğitiminin simülatör eğitimi bölümünü tamamlamış olmak,

 

b) Bir tip intibak eğitimi esnasında, ilgili uçak tipinde en az 3 saat tip intibak öğretmeni nezaretinde TRI görevlerini yapmak ve başarılı olmak.

 

TEMDİT VE YENİLEME

MADDE 111 – 

    (1) Sentetik uçuş öğretmenliği yetkisinin temdit edilmesi ve yenilenmesi ile ilgili esaslar:
 

a) Temdit için başvuru tarihinden önceki 12 ay içinde tip intibak ya da tazeleme eğitimi kursunda öğretmen olarak simülatörde en az 3 saat görev yapmış olmak ve ilgili tipteki simülatörde yeterlilik kontrolünü geçmek.

 

b) Yenileme için aday aşağıdaki şartları yerine getirmelidir:

   

1) İlgili tip intibak kursunun simülatör içeriğini tamamlamak.

   

2) Onaylı tip intibak öğretmenliği kursunu tamamlamak.

   

3) Bir tip intibak kursunda SHGM tarafından yetkilendirilmiş bir tip intibak öğretmeninin denetiminde, ilgili uçak tipinde tip intibak öğretmeni olarak en az 3 saat görev almak ve başarılı olmak.

   

4) İlgili tipe ait simülatörde çok pilot tip yeterlilik kontrolünden geçmek.

 
 

YEDİNCİ BÖLÜM

MCC ÖĞRETMENLİĞİ
 

İMTİYAZLAR

MADDE 112 –

    (1) MCC öğretmeninin imtiyazı, tip intibak eğitimi içinde yer almayan MCC kurslarının pratik bölümü ile ilgili eğitimleri vermektir.

 

KOŞULLAR

MADDE 113 – 

    (1) MCC öğretmenliği yetkisi için başvuruda aşağıdaki şartlar aranır:

 

a) Geçmişte ya da halihazırda profesyonel JAR-FCL pilot lisansına sahip ya da SHGM tarafından kabul edilmek şartıyla JAA üyesi olmayan bir ülkeden alınmış profesyonel lisans sahibi olmak.

 

b) Çok pilota sertifikalı uçaklarda en az 1500 saat uçuş tecrübesi olmak.

 

c) FNPT II ya da uçuş simülatöründe onaylı bir MCCI kursunu tamamlamak.

 

c) FNPT II ya da uçuş simülatöründe onaylı bir MCCI kursunu tamamlamak.

 

ç) Tam bir MCC kursunda, SHGM tarafından yetkilendirilmiş ve bu amaç için görevlendirilmiş bir TRI(A), SFI(A) ya da MCCI(A) gözetiminde ilgili FNPT II MCC ya da uçuş simülatöründe en az 3 saat uçuş eğitimi-MCC eğitimini icra etmek.

  (2) Eğer ilave FNPT II ya da uçuş simülatörü imtiyazları isteniyorsa, aday ilgili tipe ait FNPT II ya da simülatörde bu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendindeki gereksinimleri yerine getirmelidir.

 

TEMDİT VE YENİLEME

MADDE 114

    (1) MCC öğretmenliği yetkisinin temdit edilmesi ve yenilenmesi ile ilgili esaslar:

 

a) Temdit için; başvuru tarihinden önceki 12 ay içinde adayın 113 üncü maddenin birinci fıkrasının (ç) bendindeki gereksinimi yerine getirmesi gerekir.

 

b) Yenileme için, eğer yetkinin süresi;

   

1) 4 yıldan az süre geçmişse adayın 113 üncü maddenin birinci fıkrasının (ç) bendindeki gereksinimi karşılaması ve ayrıca ilave olarak her yıl için 5’er saat yer dersi alması gerekir.

   

2) 4 yıl veya daha fazla süre geçmişse adayın tam MCC öğretmenliği kursu alması gerekir.

 
 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

KONTROL PİLOTLUĞU
 

KONTROL PİLOTLUĞU YETKİLERİ

MADDE 115 –

    (1) Kontrol pilotluğu yetkilendirmeleri 6 kategoride düzenlenir. Bunlar;

 

a) Uçuş kontrol pilotluğu,

 

b) Tip intibak yetkisi kontrol pilotluğu,

 

c) Sınıf yetkisi kontrol pilotluğu,

 

ç) Aletli uçuş yetkisi kontrol pilotluğu,

 

d) Sentetik uçuş kontrol pilotluğu,

 

e) Uçuş öğretmeni yetkisi kontrol pilotluğudur.

 

ÖN KOŞULLAR

MADDE 116 

    (1) Kontrol pilotluğu yetkilendirmesi için gereken ön koşullar şunlardır:

 

a) Kontrol pilotları, yetenek testini ya da yeterlilik kontrolünü yapmaya görevlendirildikleri lisans ya da yetkilere eşdeğer lisans ya da yetkilere ve aksi belirtilmedikçe bu lisans ya da yetkilere ait öğretmenlik imtiyazına sahip olmalıdırlar.

 

b) Kontrol pilotları, uçuş testi ya da yeterlilik kontrolü esnasında sorumlu pilot olarak uçabilme yeterliliğine sahip olmalı ve bu bölümdeki ilgili tecrübe gereksinimlerini karşılamalıdırlar. Gerekli yeterliliğe sahip kontrol pilotları bulunmadığı durumlarda, SHGM’nin takdirinde yukarıda belirtilen gereksinimler karşılanmaksızın kontrol pilotları yetkilendirilebilir.

 

c) Kontrol pilotluğu için müracaat eden bir aday, istenilen yetkiye dair kontrol pilotu görevlerinin icra edildiği; brifing, yetenek testinin yürütülmesi, yetenek testinin verildiği adayın değerlendirilmesi, test sonu brifing ve kayıt/dokümantasyonu içeren en az bir yetenek testi yürütmelidir. Bu "kontrol pilotluğu yetkisi onay testi" bir SHGM denetçisi veya bu amaca yönelik yetkilendirilmiş kıdemli bir kontrol pilotu gözetiminde gerçekleştirilir.

 

ç) Kontrol pilotu olarak yetkilendirileceklerde JAR FCL ve JAR OPS bilgisi aranır.

   (2) Bu Yönetmelikte belirtilen tecrübe ve nitelikleri taşıyan kontrol pilotları birden fazla kontrol pilotluğu yetkisi ile yetkilendirilebilirler.

   (3) Kontrol pilotları, SHGM tarafından onaylı standardizasyon düzenlemelerine uymalıdır.

 

GEÇERLİLİK VE YENİDEN YETKİLENDİRME

MADDE 117 –

    (1) Kontrol pilotluğu yetkilendirmeleri geçerlilik süresi en fazla 3 yıllıktır.

    (2) 3 yıllık sürede, her yıl en az iki test veya kontrol icra edilmesi ve bunlardan en az birinin bir SHGM denetçisi veya bu amaca yönelik yetkilendirilmiş kıdemli bir kontrol pilotu gözetiminde yapılması koşuluyla, SHGM tarafından yeniden yetkilendirmeleri yapılabilir.

 

KOŞULLAR VE İMTİYAZLAR

MADDE 118 – 

    (1) Kontrol pilotluğu koşulları ve imtiyazları ile ilgili esaslar:

  a) Uçuş kontrol pilotluğu:
   

1) 250 saat uçuş eğitimini kapsayacak şekilde uçaklarda 1000 saat uçuş süresi bulunmak koşuluyla PPL(A) yetenek testi ve ilgili tek pilot tip/sınıf yetenek testi ve yeterlilik kontrollerini yapmak.

   

2) 250 saat uçuş eğitimini kapsayacak şekilde uçaklarda 2000 saat uçuş süresi bulunmak koşuluyla CPL(A) yetenek testi ve ilgili tek pilot tip/sınıf yetenek testi ve yeterlilik kontrollerini yapmak.

 

b) Tip intibak yetkisi kontrol pilotluğu: Tip intibak öğretmenlik yetkisine sahip, çok pilota sertifikalı uçaklarda 1500 saat uçuşu olması ve bunun en az 500 saatinin sorumlu pilot olarak uçulmuş olması koşuluyla:

   

1) Çok pilot tip yetkisi tanzimine yönelik yetenek testlerini yapmak.

   

2) Çok pilot tip ve alet yetkisinin temdidi veya yenilemesi için yeterlilik kontrolleri ve yetenek testlerini yapmak.

   

3) Hava yolu nakliye pilotu lisanslarının tanzimi için gerekli olan yetenek testlerini yapmak.

 

c) Sınıf yetkisi kontrol pilotluğu: Geçmişte ya da halihazırda profesyonel pilot lisansına sahip olması ve PPL(A) sahibi olması ve uçaklarda 500 saat uçuşu bulunması koşuluyla:

   

1) Tek pilot sınıf/tip yetkisi yetenek testlerini yapmak.

   

2) Tek pilot sınıf/tip temdidi ya da yenilemesi ve aletli uçuş yetki temdidi için yeterlilik kontrollerini yapmak.

 

ç) Aletli uçuş yetkisi kontrol pilotluğu yetkisi: Uçaklarda 2000 saat uçuşu bulunması ve bu sürenin en az 450 saatinin aletli uçuş kuralları ile uçulmuş olması ve bu sürenin en az 250 saati uçuş öğretmenliği olması koşuluyla aletli uçuş yetkilerinin tanzimine yönelik yetenek testlerini veya aletli uçuş yetkisi temdidine yönelik yeterlilik kontrollerini yapmak.

 

d) Sentetik uçuş kontrol pilotluğu yetkisi: Çok pilota sertifikalı uçaklarda en az 1500 saat uçuşu bulunması, ATPL(A) ve SFI(A) yetkisine sahip olması koşuluyla simülatörde çok pilot tip ve aletli uçuş yetkisi yeterlilik kontrollerini yapmak.

 

e) Uçuş öğretmeni yetkisi kontrol pilotluğu yetkisi: Uçaklarda 2000 saat uçuşu bulunması ve bu sürenin en az 100 saatinin FI(A) adaylarına eğitim uçuşu olması koşuluyla uçuş öğretmenliği yetenek testlerini veya yeterlilik kontrollerini yapmaktır.