Ben Kimim

 
 
 
 
SHY-1
(DEVAMI)
 
 

İKİNCİ BÖLÜM

TİP İNTİBAK EĞİTİM ORGANİZASYONLARI
 

GENEL

MADDE 155 – 

    (1) Tip intibak eğitim organizasyonları kendi personeli olan, donanımlı, uygun bir ortamda işletilen, uçuş ve/veya sentetik uçuş eğitimi ve/veya belirli eğitim programları için teorik bilgi eğitimi veren kuruluşlardır. Bu Yönetmelikte belirtilen eğitimleri vermek isteyen TRTO’lar SHGM’den yetki almalıdır.

 

YETKİ ALMA

    (1) TRTO yetkisi alabilmek için başvuru sahipleri SHGM’ye kalite sistemini ve eğitim detaylarını içeren operasyon ve eğitim manuellerini sunar. Başvurunun değerlendirilmesinden sonra TRTO bu kısımda yer alan gereksinimleri karşıladığının tespiti açısından SHGM tarafından denetlenir. Denetleme olumlu geçtiği takdirde, başlangıç olarak TRTO’ya bir yıllık yetki verilir, daha ileriki süreçlerde SHGM’nin takdirinde 3 yıla kadar temdit yapılabilir.

    (2) Tüm eğitim kursları SHGM tarafından onaylanmalıdır.

   (3) TRTO’ya verilmiş yetki standartlarının minimum yetki koşullarını sağlamadığı tespit edilirse SHGM yetkiyi askıya alabilir ya da iptal edebilir.

   (4) Eğer TRTO, onaylı bir kursta, işletmesinde ya da eğitim manuelinde değişiklik yapmak isterse bunlar uygulanmadan önce SHGM’nin onayı alınmalıdır.

   (5) TRTO, SHGM’nin onayına bağlı olarak, kendi bünyesinin bir parçasıymış gibi diğer eğitim kuruluşlarıyla eğitim düzenlemeleri yapabilir ya da alternatif hava alanlarından faydalanabilir.

 
 

FİNANSAL KAYNAKLAR

MADDE 157 –

    (1) TRTO istenen standartlarda eğitimin yürütülebilmesi için yeterli finansal kaynağa sahip olduğunu SHGM’ye sunmalıdır. TRTO bu konudan sorumlu bir müdür atayacaktır.

 

İDARE VE İSTİHDAM

MADDE 158 –

    (1) İdare yapısı, standartları üst seviyede tutulabilecek tecrübeli ve nitelikli kişilerden oluşmalı ve personelin bu kişiler tarafından denetimine olanak sağlamalıdır. İdare yapısının detayları, personelin sorumluluklarını da içerecek şekilde TRTO’nun operasyon manuelinde sunulmalıdır.

    (2) TRTO, SHGM tarafından kabul edilebilir bir Eğitim Müdürü atayacaktır. TRTO’nun bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğu eğitim müdürünün sorumluluğunda olacaktır. Bu kişi doğrudan SHGM’ye karşı sorumludur.

    (3) TRTO, eğitim hedeflerine yerine getirmek için yeterli personele sahip olacaktır. Her bir öğretmenin görevi tanımlanmalı ve yazılı kayda dökülmedir.

 

TİP İNTİBAK ÖĞRETMENLERİ

MADDE 159 – 

    (1) Tip intibak öğretmenleri aşağıda belirtilen özelliklere sahip olacaktır;

 

a) Yürütecekleri uçuş eğitim kurslarıyla ilgili pilot lisansı ve yetkiler,

 

b) Kursta kullanılan uçaklar için tip intibak öğretmenlik yetkisi,

 

c) TRTO’da belirli eğitimi yürütebilmek için SHGM’den onay.

 

SENTETİK UÇUŞ EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİ

MADDE 160 –

    (1) Bir FTD’de verilecek uçuş eğitimleri için öğretmenler atandıkları kursla ilgili eğitmenlik tecrübesine ve geçerli bir pilot lisansına sahip ya da ilk atanmalarından önceki 3 yıl içinde pilot lisansına sahip olmuş olmalıdır. Bir uçuş simülatöründe ve/veya FTD’de ve/veya FNPT II’de çok pilot tip yetkisi ve/veya MCC uçuş eğitimi verecek öğretmenler TRI ya da SFI yetkinse sahip olmalıdır.

 

TEORİK BİLGİ ÖĞRETMENLERİ

MADDE 161 –

    (1) Teorik bilgi eğitimi ilgili tip/sınıfa ait yetkiye sahip bir öğretmen ya da uygun havacılık deneyimi ve ilgili hava aracı hakkında bilgi sahibi olan bir uçuş mühendisi, bakım mühendisi ya da uçuş operasyon görevlisi tarafından verilebilir.

 

EĞİTİM STANDARTLARI

MADDE 162 –

    (1) TRTO, eğitim merkez operasyonlarının ve eğitimin verimli ve etkin şekilde yürütüldüğünü sağlamak için sistem geliştirir. Kalite sistemi, TRTO politikalarının, prosedürlerinin ve eğitiminin etkinliğinin tespitini sağlamalıdır.

 

KAYITLAR

MADDE 163 –

    (1) Kayıtların saklanması ile ilgili esaslar:

 

a) TRTO uygun idari personel kullanarak aşağıdaki kayıtları an az 5 sene saklayacaktır:

   

1) Eğitim alan pilota ait kurs öncesi ve sırasındaki değerlendirmeler,

   

2) Eğitim alan her bir bireye ait teorik bilgi, uçuş ve simüle uçuş eğitim detayları,

   

3) TRTO personeli ile ilgili sağlık sertikası, yetki vb. bitiş tarihi gibi şahsi bilgiler.

 

b) Öğrenci eğitim kayıt formatları eğitim manuelinde belirtilir

 

c) TRTO, SHGM istediğinde eğitim kayıt ve raporlarını sunar.

 

EĞİTİM PROGRAMI

MADDE 164

    (1) Verilen her kursla ilgili ayrı bir eğitim programı geliştirilmelidir. Bu program, haftalık ya da aşamalı sunu şeklinde uçuş ve teorik bilgi eğitiminin detaylarını, standart egzersizleri ve özeti içermelidir. Sentetik uçuş ve teorik bilgi eğitimleri özellikle eğitim alanların yer eğitiminde kazandıkları bilgiyi uçuş egzersizlerine uygulayabilmelerini sağlayacak şekilde aşamalandırılmalıdır. Eğitimde karşılaşılan problemlerin bir sonraki uçuş eğitiminde çözümlenebilmesi için düzenlemeler yapılmalıdır.

 

EĞİTİM UÇAKLARI

MADDE 165 –

    (1) Her bir uçak onaylı kursla ilgili istenen eğitim özelliklerine göre donanıma sahip olmalıdır.

 

TESİSLER

MADDE 166 –

    (1) Uygun eğitim tesisleri sağlanmalıdır.

 

EĞİTİME KABUL ŞARTLARI

MADDE 167 –

    (1) TRTO’lar eğitim alacak kişilerin bu Yönetmelikte açıklanan tip intibak eğitimi için gereken ön koşulları sağlamış olmalarından sorumlu olacaktır. Ön şartları taşımayan birinin bir kurs ya da eğitime kabulünden doğacak her türlü sorumluluk TRTO’ya aittir.

 

EĞİTİM VE OPERASYON MANUELİ

MADDE 168

    (1) Bir TRTO, personelin görevlerini yerine getirmesine imkân sağlamak ve eğitim alacaklara yol göstermek açısından kurs şartlarına uyulmasında istenen bilgi ve talimatları içeren bir eğitim manueli ve operasyon manueli hazırlar. TRTO, eğitim manueli, operasyon manueli ve TRTO’nun onay belgelerinde bulunan bilgileri personelin ve uygun olursa eğitim alacakların imkânına sunar. Değişiklik prosedürü manuellerde belirtilir ve değişiklikler düzenli olarak kontrol edilir.

    (2) Eğitim manuelleri, eğitim alacakların eğitimin her safhasında uyması gereken standartları, kursa kabul için gerekenleri hedefleri ve eğitim amaçlarını ortaya koymalı ve aşağıda belirtilen hususları içermelidir:

 

a) Bölüm 1- Eğitim Planı

 

b) Bölüm 2- Özetleme ve Hava ile ilgili alıştırmalar

 

c) Bölüm 3- Sentetik Uçuş Eğitimi

 

ç) Bölüm 4- Teorik Bilgi Eğitimi

    (3) Operasyon manueli, tip intibak öğretmenleri, sentetik uçuş öğretmenleri, yer öğretmenleri, operasyon ve bakım personeli gibi belirli gruplara ilgili bilgileri sağlamalı ve aşağıda belirtilen hususları içermelidir:

 

a) Genel

  b) Teknik
  c) Rota
  ç) Personel Eğitimi
 
 

ALTINCI KISIM

DİĞER HÜKÜMLER
 

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN MEVZUAT

MADDE 169 –

    (1) 12/2/1958 tarihli ve 9832 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Münakalat Vekaleti Sivil Havacılık Dairesi Pilot Lisans ve Sertifika Talimatı (SHD T-33) yürürlükten kaldırılmıştır.

 

PLANÖR KATAGORİSİ

MADDE 170 – (1) Münakalat Vekaleti Sivil Havacılık Dairesi Pilot Lisans ve Sertifika Talimatı (SHD T-33) içinde yer alan Planör Kategorisi ile ilgili hususlar SHGM tarafından çıkarılacak talimat ile ayrıca belirlenir.

 

İDARİ YAPTIRIMLAR

EK MADDE 1 – (Ek:RG-31/12/2007-26743-2.Mükerrer)

    (1) SHGM tarafından lisanslandırılan veya yetkilendirilen pilot, sivil havacılık personeli, eğitim organizasyonu yönetici personeli veya yetkililerinden bu Yönetmelikte belirtilen kurallara uymayanlara aşağıdaki idari yaptırımlar uygulanır;

 

a) Bu Yönetmelik hükümlerine göre yetkilendirilen eğitim organizasyonlarının, bu Yönetmelikte, ICAO veya JAA dokümanlarında belirlenen asgari yeterliliklerin tamamının veya bir kısmınının karşılanmadığının veya kaybedildiğinin tespit edilmesi halinde, eğitim yetkileri uygun hale getirilinceye kadar askıya alınır, üç ay içerisinde asgari yeterlilikler yerine getirilmediği takdirde de iptal edilir.

 

b) SHGM tarafından yetkilendirilen eğitim organizasyonları, yetkili kılındıkları eğitimleri SHGM’den onaylı eğitim el kitaplarına uygun şekilde zamanında ve tam olarak vermemesi halinde, ilgili eğitim yetkileri en az bir ay süre ile askıya alınır, bu süre zarfında eksikliklerin giderilmemesi halinde eğitim yetkilerinin bir kısmı veya tamamı iptal edilir.

 

c) Bu Yönetmelik esaslarına göre yetkilendirilen eğitim organizasyonlarında yapılması planlanan yönetici personel değişikliğinin en az 10 gün önceden SHGM’nin onayına sunulmaması, ayrılan bir yöneticinin en fazla 10 gün içinde SHGM’ye bildirilmemesi, ayrılan bir yönetici personelin yerine en fazla 15 gün içinde atanacak yeni yönetici personelin SHGM’nin onayına sunulmaması halinde eğitim organizasyonunun yetkisi yönetici personel tamamlanıncaya kadar askıya alınır, üç ay içerisinde tamamlanmadığı takdirde de iptal edilir.

 

ç) Bu Yönetmelikte belirtilen eğitim programlarını hazırlamayan, eğitimleri SHGM’den onaylı eğitim el kitaplarına uygun şekilde zamanında ve tam olarak vermeyen, eğitim organizasyonlarında görevli eğitim müdürü ve uygunluğuna göre baş uçuş öğretmeni veya baş yer dersi öğretmeninin yönetici onay belgesi iptal edilir.

 

d) Sorumlu yönetici personelden herhangi birisinin yönetici onay belgesinin SHGM tarafından ilk kez iptal edilmesi halinde bu yönetici en az altı ay süreyle, ikinci kez iptalinde iki yıl süre ile, üçüncü kez iptali halinde ise süresiz olarak havacılık işletmelerinde veya eğitim organizasyonlarında yönetici personel olarak görev alamaz.

 

e) Bu Yönetmelik hükümlerine göre lisanslandırılan veya yetkilendirilen pilotlar, Yönetmelikte belirtilen imtiyazlarını uygun kullanmamaları veya uçuş disiplinsizliğinde bulunmaları halinde, SHGM tarafından oluşturulacak bir değerlendirme komisyonunun tespit edeceği kusur derecesine göre, pilot lisansları yedi günden üç aya kadar askıya alınır, bir yıl içerisinde üçüncü kez olması halinde ise pilot lisansları bir daha verilmemek üzere iptal edilir.

 

f) Bu Yönetmeliğin 85 ve 86 ncı maddelerine göre yetkilendirilen uçuş öğretmenleri Yönetmelikte belirtilen imtiyazlarını uygun kullanmadıklarının tespiti halinde ilkinde yazılı olarak ihtar edilir, tekrarı halinde, SHGM tarafından oluşturulacak bir değerlendirme komisyonunun tespit edeceği kusur derecesine göre, öğretmenlik yetkileri üç aydan bir yıla kadar askıya alınır, üç yıl içerisinde üçüncü kez olması halinde ise öğretmenlik  yetkileri bir daha verilmemek üzere iptal edilir.

 

g) Bu Yönetmeliğin 115 ve 116 ncı maddelerine göre yetkilendirilen kontrol pilotları, bu Yönetmelikte belirtilen imtiyazlarını uygun kullanmadıklarının tespiti halinde, ilkinde yazılı olarak ihtar edilir, tekrarı halinde SHGM tarafından oluşturulacak bir değerlendirme komisyonunun tespit edeceği kusur derecesine göre kontrol pilotluğu yetkileri üç aydan bir yıla kadar askıya alınır, üç yıl içerisinde üçüncü kez olması  halinde ise kontrol pilotluğu yetkileri bir daha verilmemek üzere iptal edilir.

 

DÜZENLENMİŞ BELGELERİN İMTİYAZLARI

GEÇİCİ MADDE 1 -

    (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce milli mevzuat hükümlerine göre tanzim edilmiş lisans, yetki, yetkilendirme, onay, validasyon ve sağlık sertifikaları, temdit veya yenilemenin bu Yönetmeliğe uygun olarak yapılması koşuluyla aynı imtiyazlarla geçerli olmaya devam eder.

 

DÜZENLENMİŞ BELGELERİN ÇEVRİLMESİ

GEÇİCİ MADDE 2 –

    (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından teorik bilgi sınavları yapılarak lisans sahibi olmuş pilotlar JAR-FCL lisansı alabilmek için Ek-1’de belirtilen gereklilikleri karşılamalıdır.

 

ÇOK PİLOTA SERTİFİKALI UÇAKLARDA TİP YETKİSİ ALMANIN İSTİSNASI

GEÇİCİ MADDE 3 – (Değişik:RG-18/04/2007-26497)

   (1) Çok pilota sertifikalı uçaklarda ilk defa tip yetkisi için başvuranlarda 31/12/2007 tarihine kadar 72 nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendindeki şart yerine ATPL (A) teorik bilgi kursunu tamamlama şartı aranır.

    (2) 31/12/2007 tarihine kadar 72 nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendindeki şartı yerine getirmeden çok pilota sertifikalı uçaklarda tip yetkisi almış lisans sahipleri, başka bir çok pilota sertifikalı uçak için tip yetkisi almak istediğinde 72 nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendindeki şart aranır.

    (3) (Ek:RG-31/12/2007-26743-2.Mükerrer) Bu yönetmeliğin 72 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendindeki şartı yerine getirmeden çok pilota sertifikalı uçaklarda birden fazla tip yetkisi alan lisans sahiplerinin tip yetkileri,  en son aldıkları veya kullanmakta oldukları geçerli yalnız bir tip ile sınırlandırılır.

 

VERİLEN KONTROL PİLOTU YETKİLENDİRMELERİ

GEÇİCİ MADDE 4 –

    (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce kontrol pilotu olarak yetkilendirilen pilotların milli yetkileri, yetkilendirme bitim tarihlerine kadar geçerlidir.

    (2) Bu Yönetmeliğin yayım tarihinden önce kontrol pilotu olarak yetkilendirilen pilotlar, SHGM’ye JAR-FCL ve JAR-OPS bilgilerine sahip olduklarını göstermeleri şartıyla JAR-FCL kontrol pilotu olarak tekrar yetkilendirilirler. Bu pilotların daha sonraki yetkilendirilmelerinde bu Yönetmeliğin 116 ncı maddesinde belirtilen şartlar aranır.

 

TAMAMLANAN EĞİTİM VE SINAVLAR

GEÇİCİ MADDE 5 –

    (1) SHGM tarafından JAA merkezi soru bankası kullanılarak ilk sınavın yapıldığı 1/1/2002 tarihinden önce, Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş uçuş eğitim organizasyonları ile diğer kurum ve kuruluşlar tarafından verilen teorik bilgi ve uçuş eğitimleri ile bu eğitimler sonucunda belirtilen tarihten önce yapılan teorik bilgi ve uçuş sınavlarında başarılı olarak, belirli bir uçuş saatinin doldurulması, yeterlilik kontrolünden geçilmesi veya belge eksikliği gibi ihtiyaç duyulan diğer ilave gerekleri de başarıyla tamamlayan adayların lisansları hemen, henüz tamamlayamadığı için bekleyen adayların lisansları bu eksikliklerin giderilerek 31/12/2006 tarihine kadar başvurulması halinde düzenlenir.

 

YENİ LİSANS FORMATININ KULLANILMASI

GEÇİCİ MADDE 6 –

    (1) Bu Yönetmeliğin yayımından itibaren en geç 6 ay sonra, ICAO ve milli usullere göre alınmış olanlar da dahil olmak üzere, yapılacak her türlü lisans tanzimi, temdidi, yenilenmesinde bu Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenecek JAR-FCL lisans formatı kullanılır, ancak Yönetmelik Ek-1 hükümlerine göre JAR-FCL lisansına çevrilme şartlarını taşımayan lisansların kapak sayfasına "ICAO standartlarına uygun olarak tanzim edilmiştir" ifadesi yazılır. (Değişik ibare:RG-31/12/2007-26743-2.Mükerrer) 31/12/2008 tarihine kadar yeni format ile değiştirilmeyen lisansların tüm yetki ve imtiyazları askıya alınmış sayılır.

 

YÜRÜRLÜK

MADDE 171 –

    (1)Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

YÜRÜTME

MADDE 172 –

    (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma Bakanı yürütür.

 

YÖNETMELİĞİN YAYIMLANDIĞI RESMÎ GAZETENİN

Tarihi

Sayısı

06/06/2006

26190

Yönetmelikte Değişiklik Yapılan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmî Gazetenin

Tarihi

 

Sayısı

1-

18/04/2007

 
26497
2-

31/12/2007

 
26743-2.Mükerrer
3-    
4-

 

 
 
 
 

EKLER

 

EK-1 MİLLİ LİSANSLARIN JAR-FCL LİSANSINA ÇEVRİLMESİNDE İZLENECEK USULLER

1. Pilot lisansları:
 

(1) Milli usullere göre tanzim edilmiş pilot lisanslarını JAR-FCL lisansına çevirmek isteyen adaylar asağıdaki şartları yerine getirmelidir:

   

a) ATPL(A) ve CPL(A) için, yeterlilik kontrolü olarak sahip olunan lisansın imtiyazlarına ilişkin bu Yönetmeliğin ilgili bölümlerindeki tip/sınıf ve eğer varsa aletli uçuş yetkisi temdit gereksinimlerini yerine getirmek.

   

b) ATPL(A) ve CPL(A) için, JAR-OPS 1 ve JAR-FCL’in ilgili bölümlerindeki bilgi birikimine sahip olduğunu SHGM’ye göstermek.

   

c) Sadece PPL(A) için, JAA gereksinimlerinin ilgili bölümlerindeki bilgi birikimine sahip olduğunu SHGM’ye göstermek.

   

ç) IR imtiyazlarına sahipse, bu Yönetmelikte belirtilen şekilde İngilizce bilgisine sahip olmak.

   

d) Aşağıdaki tabloda belirtilen tecrübe gereksinimlerini karşılamak:

Mill Lisans

Toplam uçuş tecrübesi

(Saat)

İlave
gereksinimler
Yerini alacak
JAR-FCL lisansı
ve koşulları
Koşulların
kaldırılması
 
(1) (2) (3) (4) (5)  
ATPL(A)
Çok pilotlu uçaklarda
sorumlu pilot olarak
> 1500

yok

ATPL(A)

yok

(a)

ATPL(A)
Çok pilotlu uçaklarda
> 1500
yok (c)(4)teki gibi (c)(5) teki gibi (b)
ATPL(A)
Çok pilotlu uçaklarda
> 500
Uçuş Planlama ve
Performans
bilgisinin yeterli
olduğunu
SHGM’ye
göstermek
İkinci pilot tip
yetkisi tahdidi
bulunan
ATPL(A)
 
 
ATPL yetenek
testinde sorumlu
pilot olarak
uçabilme
yeterliliğini
göstermek
(c)
CPL/IR(A)
ve milli
usullere göre
yapılmış
ICAO ATPL
teorik
sınavlar
geçilmiş
Çok pilotlu uçaklarda
ya da JAR OPS 1’e
veya eşdeğer ulusal
operasyon
gereksinimlerine göre
tek pilota sertifikalı
uçaklarda çok pilot
operasyonlarında
>500
(i) Uçuş Planlama
ve Performans
bilgisinin yeterli
olduğunu
SHGM’ye
göstermek
 
(ii) 100 saat
sorumlu pilot uçuş
süresi ve geçerli
çok motor IR(A)
bulunmak
JAR-FCL ATPL
teorik bilgi
kredisi bulunan 
CPL/IR(A)
yok (d)
CPL/IR(A)
Çok pilotlu uçaklarda
ya da JAR OPS 1’e
veya eşdeğer ulusal
operasyon
gereksinimlerine göre
tek pilota sertifikalı
uçaklarda çok pilot
operasyonlarında
>500
(i) JAR-FCL
ATPL(A) bilgi
sınavını geçmek
(Bak. Açıklama)
 
(ii) 100 saat
sorumlu pilot uçuş
süresi ve geçerli
çok motor IR(A)
bulunmak
JAR-FCL ATPL
teorik bilgi
kredisi bulunan 
CPL/IR(A)
yok (e)
CPL/IR(A)
Tek pilotlu uçaklarda
sorumlu pilot olarak
> 500

yok

Tip / Sınıf
yetkileri tek
pilotlu uçaklara
tahditli
CPL/IR(A)
  (f)
CPL/IR(A)
Tek pilotlu uçaklarda
sorumlu pilot olarak
> 500
Uçuş planlama ve
uçuş performans
bilgisine sahip
olduğunu
göstermek

(4)(f)’ deki gibi

Yönetmelikte
açıklandığı şekilde
çok pilot tip yetkisi
almak
(g)
CPL(A)
Tek pilotlu uçaklarda
sorumlu pilot olarak
> 500
Uygulanabiliyorsa
gece uçuş yetkisi
Tip / Sınıf
yetkileri tek
pilotlu uçaklara
tahditli CPL(A)
  (h)
CPL(A)
Tek pilotlu uçaklarda
sorumlu pilot olarak
> 500
(i) uygulanabiliyorsa
gece uçuş yetkisi
 
(ii) Uçuş
performans ve
planlama bilgisine
sahip olduğunu
göstermek
    (i)
PPL/IR(A)
Aletli uçuş şartlarına
göre
>=75
Aletli uçuş
yetkisinin içinde
gece uçuş
imtiyazları
bulunmuyorsa; 
gece uçuş yetkisi
PPL/IR(A)
(IR, PPL ile kısıtlı)
Uçuş performans
ve planlama
bilgisine sahip
olduğunu
göstermek
(j)
PPL(A)

Uçaklarda

>=75
Radyo seyrüsefer
yardımcılarını
kullanabildiğini
göstermek

PPL(A)

  (k)

    Açıklama: Çok pilot uçak tip yetkisi bulunan bir CPL sahibi, aynı tipte uçmaya devam ettiği sürece ATPL(A) teorik bilgi sınavından geçmek zorunda değildir. Ancak bu kişiye JAR-FCL lisansı için ATPL(A) teorik bilgi kredisi verilmez. Eğer bu kişi, farklı bir çok pilotlu uçakta tip yetkisi istiyorsa, 3. sütunun (e)(i) maddesindeki şartları sağlamalıdır.

 
2. Öğretmen yetkileri
Sahip olunan milli yetki ya
da imtiyazlar
 Tecrübe
İlave JAA
gereksinimleri
Yerini alacak JAR-FCL
yetkisi
(1) (2) (3) (4)
FI(A)/IRI(A)/TRI(A)/CRI(A)
İlgili yetki için bu
İlgili yetki için bu
istenen şartlar
JAR FCL 1 ve JAR-
OPS’un ilgili
bölümlerindeki bilgiye
sahip olduğunu
SHGM’ye göstermek
FI(A)/IRI(A)/TRI(A)/CRI(A
 
3. SFI yetkisi
Sahip olunan milli
yetki
 Tecrübe  İlave JAA gereksinimleri
Yerini alacak JAR-FCL
yetkisi
(1) (2) (3) (4)
SFI(A)
MPA pilotu olarak
>1 500 saat
(i) JAA üye ülkece düzenlenmiş
profesyonel pilot lisansı (A) ya
SHGM tarafından kabul edilebilecek
JAR-FCL dışındaki bir profesyonel
lisansına geçmişte ya da halihazırda
sahip olmak
 
(ii) İlgili tip yetki kursunun uçuş
simülatör kısmını MCC’ yi içerecek
şekilde tamamlamış olmak.
SFI(A)
SFI(A)
SHGM tarafından
kabul edilebilecek
3 yıl SFI tecrübesi
uygulanacak olan tip yetki kursunun
uçuş simülatör kısmını MCC’ yi
içerecek şekilde tamamlamış olmak
SFI(A)
Yetki süresi en fazla üç yıl olacaktır

Tekrar yetki alınabilmesi için bu Yönetmeliğin ilgili bölümündeki şartlar sağlanmalıdır.

 
4. FTD ve FNPT I Öğretmenleri
 Sahip olunan milli yetki  Tecrübe  Yerini alacak JAR-FCL yetkisi
(1) (2) (3)
 FTD ve FNPT I 
 Öğretmenleri
SHGM tarafından kabul edilebilecek
şekilde 3 yıl FTD ve FNPT I
Öğretmen tecrübesi
 FTD ve/veya FNPT I Öğretmenleri
 
 

EK-2 JAA ÜYESİ OLMAYAN ÜLKELERİN PİLOT LİSANSLARININ VALİDASYONU İÇİN MİNİMUM GEREKSİNİMLER

(1) JAA üyesi olmayan ülkelerin pilot lisanslarının validasyonu için minimum gereksinimler aşağıda belirtilmiştir:

 

1. Ticari Hava Taşımacılığı ve Diğer Profesyonel Aktiviteler için Pilot Lisansları

   

1) JAA üyesi olmayan bir devletin ICAO Ek 1 uyumlu olarak düzenlediği bir pilot lisansı Türk sivil hava aracı tesciline kayıtlı uçaklarda uçuş (uçuş eğitimi dışında) için koşullara bağlı olarak geçerli kılınabilir. Bu tür lisansların validasyonu için lisans sahibi aşağıdaki şartlara yerine getirmelidir:

     

a) Yetenek testi olarak, sahip olunan lisansın imtiyazlarına ilişkin bu Yönetmeliğin ilgili bölümlerindeki tip ya da sınıf yetkisi temdit gereksinimlerini yerine getirmek.

     

b) JAR-OPS 1 ve JAR-FCL’in ilgili bölümlerindeki bilgi birikimine sahip olduğunu SHGM’ye göstermek ve bu Yönetmeliğin Dördüncü Kısmında belirtilen sınav gereksinimleri yerine getirmek.

     

c) Bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre İngilizce bilgisine sahip olduğunu göstermek.

     

ç) SHGM tarafından yetkilendirilmiş havacılık tıp merkezleri tarafından verilmiş geçerli 1. sınıf sağlık sertifikası sahibi olmak.

     

d) SHGM’nin gerekli gördüğü hallerde daha sonradan ilave olarak yayımlayacağı gereksinimleri karşılamak.

     

e) Aşağıda sütun 3’te belirtilen validasyon koşullarına göre sütun 2’deki tecrübe gereksinimlerini karşılamak:

 Sahip olunan lisans  Toplam uçuş saati tecrübesi  Validasyon koşulları  
(1) (2) (3)  
 ATPL(A)
Çok pilotlu uçaklarda sorumlu pilot
olarak
>1500 saat
Çok pilotlu uçaklarda sorumlu pilot
olarak ticari hava taşımacılığı
(a)
ATPL(A) veya
CPL(A)/IR*
Operasyon gereksinimlerine göre çok
pilotlu uçaklarda sorumlu pilot veya
İkinci Pilot olarak
>1500 saat
Çok pilotlu uçaklarda sorumlu pilot
olarak ticari hava taşımacılığı
(b)

 CPL(A)/IR

IR aldığından itibaren ticari hava
taşımacılığında sorumlu pilot olarak
>1000 saat
Tek pilotlu uçaklarda sorumlu pilot
olarak ticari hava taşımacılığı
(c)

 CPL(A)/IR

Operasyon gereksinimlerine göre tek
pilotlu uçaklarda sorumlu pilot veya
İkinci Pilot olarak
>1000 saat
Tek pilotlu uçaklarda JAR-OPS’a
göre ikinci pilot olarak ticari hava
taşımacılığı
(d)

 CPL(A)

Motorlu Planör dışındaki uçaklarda
validasyonun istendiği görevde 200
saat ve bu görev son 12 ay içinde 50
saati içerecek şekilde
>700 saat
Uçaklarda ticari hava taşımacılığı
dışındaki aktiviteler
(e)

Açıklama: CPL(A)/IR sahipleri validasyon öncesinde çok pilotlu uçaklarda ICAO ATPL(A) bilgi seviyesini göstermiş olacaktır.

 
2. Aletli uçuş yetkisi bulunan hususi pilot lisansları
 

(1) JAA üyesi olmayan bir devletin ICAO Ek 1 uyumlu olarak düzenlediği aletli uçuş yetkisi bulunan hususi pilot lisansları Türk sivil hava aracı tesciline kayıtlı uçaklarda uçuş (uçuş eğitimi dışında) için koşullara bağlı olarak geçerli kılınabilir. Bu tür lisansların validasyonu için lisans sahibi aşağıdaki şartlara yerine getirmelidir.

   

a) Bu Yönetmeliğin ilgili bölümlerinde belirtildiği şekilde tip/sınıf ve alet yetkisi yetenek testinden geçmek,

   

b) Hava Hukuku Bilgisi ve Hava kodları (konu numarası 050 10 03 01), Uçuş Planlama & Performans (IR) (konu numarası 030 00 00 00), İnsan Performansı (konu numarası 040 00 00 00 ) konularında yeterli bilgi sahibi olduğunu SHGM’ye göstermek,

   

c) Bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre İngilizce bilgisine sahip olduğunu göstermek,

   

ç) Sağlık talimatında belirtilen işitme gereksinimlerini sağlayacak şekilde SHGM tarafından yetkilendirilmiş havacılık tıp merkezleri tarafından verilmiş geçerli 1. ya da 2. sınıf sağlık sertifikası sahibi olmak.

    d) SHGM tarafından kabul edilebilecek R/T imtiyazlarını taşımak.
    e) Aşağıdaki tablonun 2. sütununda belirtilen tecrübe gereksinimlerini karşılamak:
 Sahip olunan lisans  Toplam uçuş süresi tecrübesi
 (1)  (2)
 PPL/IR

Sorumlu pilot aletli uçuş süresi

>100 saat
 
 

EK-3 STANDART JAA LİSANSI FORMATI

 
      Kapak Sayfası
 
T. C.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Turkish Republic

Ministry of Transport

Directorate General of Civil Aviation

 
 
 

JOINT AVIATION AUTHORITIES

 
 
 

UÇUŞ EKİBİ LİSANSI

FLIGHT CREW LICENCE

 
 
 
 
 
ICAO ve JAR-FCL standartlarına göre tanzim edilmiştir.

Issued in accordance with ICAO and JAR-FCL standarts

 
 

Her sayfanın büyüklüğü A4 formatındaki bir sayfanın 1/8’ inden küçük olmayacaktır.

  2.sayfa
 
 
II
Lisans veren ülke:
State of Issue
III
Lisans numarası :
Licence number
IV
Soyadı, Adı:
Last and first name
XIV
Doğum tarihi ve yeri,:
Date and Place of Birth
V
Adres :
Address
VI
Uyruğu:
Nationality
VII
İmza:
Signature of Holder
VIII
Düzenleyen otorite:
Issuing Authority
X
Düzenleyen, tarih ve imza:
Signature of issuing officer and date
XI
Mühür:

Seal or Stamp of issuing Authority

 
   
 
- III - Lisans numarası TR ile başlar
-

XIV - Standart tarih formatı kullanılacaktır (gün/ay/yıl)

- V - “İkamet” tanımına bakınız.
  4.sayfa
 

XII Yetki Temditleri

Ratings to be revalidated

Sınıf/Tip/IR

Class/Type/IR

Notlar/Tahditler

Remarks/Restrictions
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................

Öğretmenlikler

Instructors
 
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................

• Bu sayfalar ilk yetkilerin verilmesi ve geçerliliği sona erdikten sonra tekrar yenilemelerde kullanılır.

• Kısıtlamalar hanesine operasyonel kısıtlamalar belirtilir. Örn: Alet yetkisi yetenek testinin ikinci pilot ile alınması, kısıtlı öğretmenlik yetkileri, tıbbi kısıtlamalar. Sağlık ile ilgili tahditler, koşullar ve değişiklikler (örneğin sadece ikinci pilot olarak geçerlidir) sağlık sertifikasında belirtildiği gibi işlenecektir.

 

5. 6. ve 7. sayfalar tip ve alet yetkisi temdit girişlerinin yapıldığı sayfalardır:

 

XII Yetki /

Rating

Test Tarihi /

Date of Test
Son Geçerlilik
Tarihi /
Valid until

İmza /

Authorized
Signature
       
       
       
       
       

(Her sayfada yetkilerin ilk düzenlenmesi ve temdit için 10 adet boşluk olacaktır.)

 

8.sayfa

 

Lisansta kullanılan kısaltmalar

Abbreviations used in this licence
ATPL
Havayolu nakliye pilotu lisansı / Airline
Transport pilot licence
CPL Ticari pilot lisansı / Commercial Pilot Licence
PPL Hususi pilot lisansı / Private Pilot Licence
IR Aletli uçuş yetkisi / Instrument Rating
(A) Uçak / Aeroplane
SE Tek motor / Single - engine
ME Çok motor / Multi - engine
MPA Çok pilotlu uçak / Multi - pilot aeroplane
SPA Tek pilotlu uçak / Single - pilot aeroplane
R/T Radyo-telefon / Radio Telephony
FI Uçuş öğretmeni / Flight Instructor
CRI Sınıf yetkisi öğretmeni / Class Rating Instructor
TRI Tip intibak öğretmeni / Type Rating Instructor
IRI Aletli uçuş yetkisi öğretmeni / Instrument Rating Instructor
 

Kaynak: Kaynaklar / Yurtiçi / Sıra No.: 20