Ben Kimim

 
 
 
 
HAVA ARACI BAKIM PERSONELİ LİSANS YÖNETMELİĞİ
(SHY 66 - 01)
 

(16 Mayıs 2007 ve 26524 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır)

 
 
İKİNCİ BÖLÜM
LİSANS İŞLEMLERİ
 

BAŞVURU

MADDE 5 –

   (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte SHY-66 lisansı almak, lisansında değişiklik yapmak veya geçerlilik süresini uzatmak amacıyla yapılan başvurular için bu Yönetmeliğin EK-1’inde örneği bulunan SHY-66 Lisansı Başvuru Formu kullanılır.

 

LİSANSIN DÜZENLENMESİ

MADDE 6 –

    (1) SHGM, bu Yönetmelik hükümlerini sağlayan personele, bu Yönetmeliğin EK-2’sinde bir örneği bulunan SHY-66 lisansını düzenleyerek teslim eder.

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
LİSANSIN İMTİYAZLARI
 

LİSANS KATAGORİLERİ

MADDE 9 –

   (1) Bu Yönetmelik hükümlerini sağlayan başvuru sahibi, SHY-66 lisansının kategorilerinden ya da alt kategorilerinden tüm şartlarını sağladığı biri veya birkaçından aşağıda belirtilen lisans ve unvanları almaya hak kazanır:

 

a) Kategori A  : Hat bakım mekanik teknisyeni.

  b) Kategori B1: Hava aracı bakım teknisyeni (Mekanik).
 

c) Kategori B2: Hava aracı bakım teknisyeni (Aviyonik).

 

ç) Kategori C  : Hava aracı üs bakım mühendisi veya teknisyeni.

 

KATEGORİ A

MADDE 10 –

    (1) SHY-66 Kategori A lisansı, sahibine, lisansında ve yetkilendirme belgesinde belirtilen sınırlamalar dahilinde kalmak kaydıyla, sahibinin bizzat yaptığı plânlı küçük hat bakım ve basit arıza giderme işlemleri sonrasında bakım çıkış sertifikası düzenleyebilme yetkisi verir.

   (2) Kategori A kapsamındaki basit planlı hat bakımı; hava aracının A/B/C/D bakım programları veya eşdeğer kapsamda olan bakımlar dışındaki, sistemin faal olduğunun kontrolü için gerekli olan ve kokpit personeli tarafından da yapılabilen fonksiyonel testleri içeren, haftalık veya eşdeğer bakımlar dahil olmak üzere yapılan basit kontrollerdir.

   (3) Kategori A lisansı, hava aracının motor yapısına göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılır:

 

a) Alt kategori A1: Türbin motorlu uçaklar.

 

b) Alt kategori A2: Piston motorlu uçaklar.

 

c) Alt kategori A3: Türbin motorlu helikopterler.

 

ç) Alt kategori A4: Piston motorlu helikopterler.

 

KATEGORİ B1

MADDE 11 –

   (1) SHY-66 Kategori B1 lisansı, sahibine; hava aracının yapısı, güç ünitesi, mekanik ve elektrik sistemleri üzerinde yapılmış bakım faaliyetlerinin sonrasında bakım çıkış sertifikası düzenleyebilme yetkisi verir. Faal olup olmadığının tespit edilmesi için basit testler gerektiren uçak üzerinden sökülüp takılabilen aviyonik ünitelerin değiştirilmesi de yetkisi dahilindedir.

    (2) Kategori B1 yetkisine sahip onaylayıcı personel; aviyonik sistemlerle ilgili, sistemin faal olduğunun kontrolü, hava aracı üzerindeki sistemin donanımının testi dışında basit bir test veya taşınabilir basit bir test ünitesi ile gerçekleştirilebilen işler için de bakım çıkış belgesi düzenleyebilme yetkisine sahiptir. Ancak, aviyonik sistem arızası, bir test ünitesinin kullanımı sırasında basit bir "hizmete verilebilir veya verilemez" değerlendirmesinin dışında bir karar verme durumunu gerektirecek boyutta ise, Kategori B1 yetkisine sahip onaylayıcı personelin onaylama yetkisi yoktur.

    (3) SHY-66 Kategori B1 lisansı, sahibine, doğrudan A kategorisinin imtiyazlarını kullanma yetkisi verir.

   (4) Kategori B1 lisansı, hava aracının motor yapısına göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılır:

 

a) Alt kategori B1.1: Türbin motorlu uçaklar.

 

b) Alt kategori B1.2: Piston motorlu uçaklar.

 

c) Alt kategori B1.3: Türbin motorlu helikopterler.

 

ç) Alt kategori B1.4: Piston motorlu helikopterler.

 

KATEGORİ B2

MADDE 12 –

    (1) SHY-66 Kategori B2 lisansı, sahibine; aviyonik ve elektrik sistemleri üzerinde yapılmış bakım faaliyetlerinin sonrasında bakım çıkış sertifikası düzenleyebilme yetkisi verir.

 

KATEGORİ C

MADDE 13 –

    (1) SHY-66 Kategori C lisansı, sahibine, hava aracının üs bakım faaliyetlerinin sonrasında bakım çıkış sertifikası düzenleyebilme yetkisi verir. Söz konusu yetki bir SHY-145 onaylı bakım kuruluşunda hava aracının bütün sistemlerini kapsar:

 

a) Kategori C yetkisi, hava aracının üs bakımlarında ilgili bütün bakım işlemlerinin tamamlanmasından sonra, tek bir bakım çıkış sertifikası düzenleyerek hava aracının bakımının onaylanmasına yetki verir.

 

b) SHY-66 Kategori C lisanslı hava aracı bakım personelinin esas görevi, gerekli bütün bakım işlemlerinin tamamlanmış olduğunu ve "bakım çıkış sertifikası" düzenlenmeden önce B1 ve B2 kategorisinde lisanslı hava aracı bakım personelinin onaylarının olup olmadığını kontrol etmektir.

 

c) SHY-66 hava aracı bakım lisansında ve yetkilendirme belgesinde kategori C ile beraber kategori B1 veya B2 yetkileri de var ise, üs bakım sırasında, hava aracı bakım personeli bu yetkilerini de kullanabilir.

 

KATEGORİ EKLENMESİ

MADDE 14 –

    (1) SHY-66 lisansı , tek bir kategori veya alt kategori ile sınırlı değildir. Hava aracı bakım personeli diğer SHY-66 kategori veya alt kategorileri lisansına ekleyebilir. Kategori eklenmesi ile ilgili esaslar SHGM tarafından belirlenir.

    (2) Hava aracı bakım personeli, mevcut SHY-66 lisansındaki kategoride veya alt kategoride tam yetkili olması halinde kategori eklenmesi için başvuru yapabilir.

 

YETKİNİN KULLANILMASI

MADDE 15 –

    (1) Hava aracı bakım lisansı sahibi, aşağıdaki şartlar gerçekleşmedikçe yetkilerini kullanamaz.

 

a) SHY-M veya SHY-145 kapsamında yetkili kuruluşlarınca gerekli şartları sağlaması.

 

b) Son iki yıllık sürede en az altı ay süresince bakım yapması veya lisansın kendine verdiği hakları kullanması.

 
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
LİSANS İÇİN ARANAN NİTELİKLER
 

GEREKLİ ŞARTLAR

MADDE 16 –

    (1) SHY-66 lisansına başvurabilmek için başvuru sahibinin;

 

a) 18 yaşından gün almış olması,

 

b) İlgili hava aracı tipinde yayımlanmış olan teknik dokümanların ve SHY-145 veya SHY-M onaylı bakım kuruluşunun bakım çıkış sertifikası düzenlenmesi ile ilgili prosedürlerin yazıldığı dili veya dilleri anlayabilecek seviyede okuyabilmesi, yazabilmesi ve konuşabilmesi,

 

c) Başvurusu yapılan lisans kategorisi veya alt kategorisi için bu Yönetmeliğin Ek-3’ünde belirtilen modüllerin sınavlarını başarıyla tamamlamış olması,

 

d) Başvurusu yapılan lisans kategorisi veya alt kategorisi için bu Yönetmeliğin Ek-4’ünde belirtilen aktif hava aracı bakım deneyimini tamamlamış olması,

 

zorunludur.

 

TEMEL TEORİK BİLGİ SINAVLARI

MADDE 17 –

    (1) Başvuru sahibi, alacağı lisans kategorisine veya kategorilerine uygun olarak yeterli bilgi seviyesine sahip olduğunu, SHGM veya SHY-147 onaylı bakım eğitimi kuruluşları tarafından yapılacak olan sınavlarda başarılı olarak kanıtlar.

    (2) Adayların çoktan seçmeli veya yazılı sınavda başarılı olabilmeleri için, 100 tam puan üzerinden 75 veya daha yukarı puan almaları şarttır.

    (3) Başvuru sahibi, SHY-66 lisansına esas modül sınavlarını beş yıl içerisinde tamamlar.

    (4) Adaylara, çoktan seçmeli sınavlarda her bir soru için ortalama yetmişbeş saniye; yazılı sınavlarda soru başına yirmi dakika sınav süresi verilir.

    (5) Herhangi bir modül sınavından başarısız olan kişi bu sınava başarısız olduğu sınavın yapıldığı tarihten itibaren doksan günden önce giremez. Ancak, SHY-147 onaylı bakım eğitimi kuruluşunda ilgili modülden kursa katılmış olması halinde bu süre otuz güne indirilir.

    (6) SHY-66 Kategori C lisansı için başvuranlardan bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen bölümlerden mezun olanların bu Yönetmeliğin Ek-3’ünde belirtilen modüllerden B1 veya B2 kategorilerinden herhangi biri ile ilgili temel teorik bilgi sınavlarından başarılı olması gerekir.

 

TEMEL BİLGİ DENKLİĞİ

MADDE 18 –

    (1) Uçak, uzay, makine, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, mekatronik mühendislikleri ile havacılıkla ilgili teknik bölümlerden mezun olmuş veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yerli veya yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmuş adaylar; almış oldukları ders müfredatının bu Yönetmeliğin Ek-3’ünde belirtilen modüllerin standartlarını sağladığının SHGM tarafından kabul edilmesi halinde ilgili modül sınavlarından muaf tutulur.

    (2) Devlet hava araçlarında veya kamu kurum ve kuruluşlarının havacılık bölümlerinde çalışmış veya çalışmakta olanlar, almış oldukları eğitimlerin bu Yönetmeliğin şartlarını sağladığının, SHGM tarafından kabul edilmesi halinde ilgili modül sınavlarından muaf tutulur.

 

DENEYİM ŞARTLARI

MADDE 19 –

    (1) Hava aracı bakım personelinin SHY-66 lisansına esas hava aracı bakım deneyimi A, B1 ve B2 kategorileri veya alt kategorileri için bu Yönetmeliğin Ek-4’ünde belirtilen sürelerce hava aracı üzerinde fiilen çalışılmasına göre belirlenir.

    (2) Hava aracı bakım personelinin SHY-66 lisansına esas hava aracı bakım deneyimi C kategorisi için bu Yönetmeliğin Ek-4’ünde belirtilen sürelerde; bakım işlerinde planlama, kalite güvence, kayıt tutma, onaylı yedek parça kontrolü ya da SHY-M kapsamındaki mühendislik işlerinde çalışılmasına karşılık gelir.

 

BAKIM DENEYİMİNİN TESPİTİ

MADDE 20 –

    (1) Başvuru sahibinin aktif bakım deneyimini yazılı olarak kanıtlaması gerekir. Bu deneyim için; başvuru sahibinin SHY-145 onaylı bakım kuruluşu tarafından kabul edilebilir ilgili teknik deneyimlerinin bulunduğu teknik kayıt sistemi veya kendisinin tutacağı teknik kayıt defteri esas alınır.

 

DENEYİMLERİN GEÇERLİLİĞİ

MADDE 21 –

    (1) Hava aracı bakım deneyimi; SHY-145 veya SHY-M onaylı havayolu ve hava taksi işletmeleri tarafından işletilen hava araçlarının bakım işlemlerinde çalışarak elde edilen deneyimlerdir.

    (2) Havacılıkla ilgili eğitim veren öğretim kurumlarından veya SHY-147 onaylı bakım eğitim kuruluşlarında bu Yönetmeliğin Ek- 5’inde belirtilen sürelerde edinilen pratik eğitimler bakım deneyimi için yeterli değildir.

    (3) SHY-147 onaylı bakım eğitimi kuruluşlarından eğitim alırken, eğitim süresi dışında SHY-145 ve SHY-M onaylı bir kuruluşta kazanılacak kayıtlı iş tecrübeleri deneyim süresine dahil edilir.

 

GÜNCEL DENEYİM SÜRESİ

MADDE 22 –

    (1) Bütün hava aracı bakım personeli lisans kategorileri için gerekli olan deneyim sürelerinin başvuru tarihi itibarıyla güncel olması zorunludur.

 

a) İlk defa hava aracı bakım personel lisansı alacaklar için oniki aylık gerekli güncel deneyimlerin en az altı aylık kısmının SHY-66 lisansına başvuru tarihinden önceki oniki ay içerisinde kazanılmış olması gerekir. Geri kalan altı aylık güncel deneyimin, başvuru tarihinden önceki yedi yıl içerisinde kazanılmış olması gerekir.

 

b) Mevcut lisansına kategori veya alt kategori ilavesi yapılacak olan başvuru sahibi için gerekli olan güncel deneyim süresi en az üç aydır. Gerekli olan güncel deneyimlerin en az %50 sinin kategori veya alt kategori ilavesi için yapılan başvuru tarihinden önceki oniki aylık süre içerisinde kazanılmış olması gerekir. Geri kalan güncel deneyim süresinin başvuru tarihinden önceki yedi yıl içerisinde kazanılmış olması gerekir.

 

DENEYİMLERİN DENKLİĞİ

MADDE 23 –

    (1) SHY-145 veya SHY-M onaylı bakım kuruluşunun dışında kazanılan hava aracı bakım deneyimleri, bakımların bu Yönetmeliğin ön gördüğü koşullara denkliği SHGM tarafından yapılan değerlendirme sonucunda kabul edilir.

    (2) Devlet hava araçlarının bakımında, hava aracı üzerinde fiilen görev yapmış başvuru sahibinin, Kategori A lisansı için bu Yönetmeliğin EK-4’ünde belirtilen deneyim şartlarına ek olarak altı aylık ek sivil hava aracı bakım deneyimine; Kategori B1 veya B2 lisansı  için bu Yönetmeliğin EK-4 ünde belirtilen deneyim şartlarına ek olarak oniki aylık ek sivil hava aracı bakım deneyimine sahip olması  zorunludur.

    (3) Ancak Devlet hava araçlarının bakımında, hava aracı üzerinde fiilen görev yapmış başvuru sahibinin bu Yönetmeliğin Ek-4’ünde belirtilen şartlara ek olarak SHY-66 Kategori A lisansı için, SHY-145 onaylı bakım kuruluşunda sivil hava aracı bakımında ve hava aracı üzerinde en az altı ay, SHY-66 Kategori B1 veya B2 lisansı için ise en az oniki ay görev yapmış olanlarda ikinci fıkrada belirtilen şartlar aranmaz.

 
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
TİP VE BAKIM İŞLEMLERİ UYGULAMALARI
 

TİP VE BAKIM İŞLEMLERİ EĞİTİMİ

MADDE 24 –

    (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenmiş SHY-66 Kategori A lisansı sahibinin belirli bir hava aracı tipi üzerinde bakım yapabilmesi ve onaylayabilmesi için SHY-147 veya SHY-145 onaylı bakım kurum veya kuruluşları tarafından verilen ilgili hava aracı tipine ait Kategori A bakım işlemleri eğitimini tamamlamış olması gerekir.

    (2) Bu Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenmiş SHY-66 Kategori B1 veya B2 lisansı sahibinin belirli bir hava aracı tipi üzerinde bakım yapabilmesi ve onaylayabilmesi için; SHY-147 onaylı bakım eğitimi kurum veya kuruluşları tarafından verilen ilgili hava aracı tipine ait Kategori B1 veya B2 tip eğitimini tamamlamış olması gerekir.

   (3) SHY-66 Kategori C lisansı sahibinin belirli bir hava aracı tipi üzerinde yapılan bakımlar sonrasında düzenlenen bakım çıkış sertifikasını onaylayabilmesi için; bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen bölümlerden mezun olmuş ve SHY-66 Kategori C lisansı almış kişiler için SHY-147 onaylı kurum veya kuruluşlardan alacakları ilgili hava aracı tipine ait ilk tip eğitimi Kategori B1 veya B2 seviyesinde olmalıdır.

 

İŞBAŞI EĞİTİMİ

MADDE 25 –

    (1) SHY-147 ve SHY-145 onaylı kurum veya kuruluşlardan işbaşı eğitimi gereksinimini sağlayan bir İş Başı Eğitimi programı SHGM tarafından uygun görülecek şekilde hazırlanarak BKEK veya BEKAD’da belirtilir.

    (2) SHY-66 Kategori A, B1, B2 lisansı için tip veya bakım işlemleri eğitimi sonrasında işbaşı eğitiminin alınması zorunludur. Kategori C lisansı için işbaşı eğitimi bölümünün alınması zorunluluğu yoktur.

    (3) İş başı eğitimi; herhangi bir onaylı SHY-145 onaylı bakım kuruluşunda veya hava aracı imalatçısında veya her ikisinde birlikte verilebilir.

 

TİP EĞİTİMİ SINAVLARI

MADDE 26 –

    (1) Tip eğitiminin başarısı, SHY-145 veya SHY-147 onaylı kuruluş tarafından eğitim sonunda yapılacak bir teorik sınav veya işbaşı eğitimi değerlendirmesi ile ölçülür.

    (2) Bakım işlemi eğitiminin başarısı, SHY-145 veya SHY-147 onaylı kuruluş tarafından eğitim sonunda yapılacak işbaşı eğitimi değerlendirmesi ile ölçülür.

    (3) Kategori B1 veya B2 veya C’ye yönelik hava aracı tip sınavları SHGM veya SHGM tarafından yetkilendirilen SHY-147 kapsamında yetkili bakım eğitimi kuruluşları tarafından yapılır.

   (4) Hava aracı tip veya bakım işlemleriyle ilgili eğitimlerin sonundaki sınavlarda % 75 başarı gösterilmesi zorunludur.

 

TİP İLAVESİ

MADDE 27 –

    (1) Hava aracı tip ilavesi için müracaat edenlerde aşağıdaki şartlar aranır:

 

a) Hava aracı sistemlerinin çalışmaları ve bakımları hakkında yeterli bilgi sahibi olması ve yapılacak sınavda geçerli not alması,

 

b) Hat bakımının ve kontrollerin; bakım kitapları ve ilgili uygulama yönetmeliklerine göre rutin işlerin, arıza bulma, tamirler, sökme, takma işlemleri, ayarlar ve gerektiğinde motor çalıştırma gibi hava aracı tipine göre uygun bakım işlemlerinin fonksiyonel kontrollerini, güvenilir ve emniyetli bir şekilde yerine getirip onaylaması,

 

c) Hava aracı ile ilgili bütün teknik dokümantasyonu doğru olarak kullanması.

    (2) Hava aracı bakım personelinin lisansına işlenen hava aracı veya motor tiplerinin listesi, normal olarak SHY-145 onaylı bakım kuruluşunun yetki belgesinde belirtilen ve tip eğitim kurslarında tanımlandığı şekilde olmalıdır.

   (3) Farklı hava aracı tipleri, imalat ve işletme açısından gövde, motor ve aviyonik sistemleri olarak benzer teknolojiye sahip iseler aynı sınıfta değerlendirilir.

 
 
ALTINCI BÖLÜM
SORUMLULUKLAR VE İDARİ YAPTIRIMLAR
 

LİSANSIN GEÇERLİLİĞİ

MADDE 28 –

    (1) SHGM, bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen sebeplerden dolayı hava aracı bakım personeline düzenlenen SHY-66 hava aracı bakım lisansının feshine, askıya alınmasına veya yenileme başvurusunun reddine karar verebilir.

    (2) SHY-66 hava aracı bakım lisansına sahip personel ve çalıştığı bakım kuruluşu, SHGM’ne sunulan şahsi bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Yalan beyanın tespit edilmesi halinde SHY-66 hava aracı bakım lisansı ve SHY-145 yetki belgesi geçersiz sayılır.

    (3) Aşağıda sayılan eylemlerden bir veya birden fazlasını gerçekleştirmiş veya bunlara karışmış olduğu tespit edilenlerin lisansı iptal edilir:

 

a) SHY-66 hava aracı bakım lisansını veya SHY-145 onaylama yetkisini belgelerde tahrifat yaparak veya sahte belge ibraz ederek almış olmak.

 

b) Bakımı talep eden kuruluşa yapılması gereken bakımların yapılmadığını yazılı olarak bildirmemek.

 

c) Şahsi tetkikler sonucu belirlediği hava aracı bakım gereklerini işleme almayıp, bakımın yapılması hususunda yetki alınan kuruluşa rapor etmemek.

 

ç) İhmalkâr/sorumsuz bakım yapmak.

 

d) Bakım kayıtlarında tahrifat yapmak.

 

e) Bakım çıkış sertifikasında belirtilen bakımların yapılmadığını bilerek veya yapıldığını doğrulamadan bakım çıkış sertifikası düzenlemek.

 

f) Bakım işlemlerini veya bakım çıkış sertifikası düzenlenmesini alkol ve/veya ilaç ve benzeri maddelerin olumsuz etkileri altında uygulamak.

   (4) Lisansın tekrar geçerli olabilmesi için güncel hava aracı bakım deneyimi veya bazı sınavların tekrar edilmesi istenebilir.

 

DENETİM VE İDARİ YAPTIRIM

MADDE 29 –

    (1) Bakım kuruluşlarına periyodik olarak yapılan denetlemelerin dışında SHGM her zaman denetleme ve inceleme yapmaya yetkilidir. Lisans sahibi bakım personeli kendisinden istenmesi halinde, lisansını en geç yirmidört saat içinde SHGM yetkililerine gösterir.

    (2) SHY-145 veya SHY-M yetkili bakım kuruluşuna lisans sahibinin onaylama yetkilerini iptal etme veya askıya alma veya sınırlandırma doğrultusunda talimat verebilir.

   (3) SHGM tarafından, bu Yönetmelik hükümlerine aykırı bir davranışın tespit edilmesi halinde aşağıdaki yaptırımlar uygulanır:

 

a) SHGM, SHY-66 hava aracı bakım lisansını iptal etme veya sınırlandırma veya SHY-145 onaylı bakım kuruluşunu bu yönde harekete geçirmeden, ilgili taraf veya taraflara en az 28 gün önceden yazılı bildirimde bulunur. Bu bildirimde öngörülen görüşler ve yapılması gerekenler nedenleri ile birlikte belirtilir ve ilgili taraf veya taraflara yazılı olarak açıklama yapmaları için süre verilir.

 

b) SHGM tarafından hava aracının emniyetli operasyonunu olumsuz yönde etkileyecek bir durum belirlenmiş ise, SHGM bu fıkranın (a) bendindeki uygulamalara ilave olarak SHY-66 hava aracı bakım lisansını şartlı olarak ve önceden uyarı vermeden askıya alır ve bu fıkranın (a) bendinde öngörülen yöntemler tamamlanıncaya kadar bu uygulamasını sürdürür.

 

c) Bu maddenin dışında kalan aykırı davranışlar için; 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununda belirtilen idari para cezası uygulanır.

 

TIBBİ UYGUNLUK

MADDE 30 –

    (1) Hava aracı bakım personeli aşağıdaki durumlar ile kendisinde fiziksel veya zihinsel bir yetersizlik olduğunu biliyor veya hissediyor olması durumunda sorumluluğu altındaki onaylama yetkilerini kullanamaz:

 

a) Personelin kanında her hangi bir ölçüde alkol ve/veya ilaç ve benzeri maddelerin olması ile karar verme kabiliyetinin etkileneceğinin tıbbi açıdan belgelenmesi.

 

b) Gerekli olan durumlarda renk ayırma kabiliyetinin kaybolması veya görme yeterliliğinin kaybolduğunun tıbbi açıdan belgelenmesi.

 

c) Zihinsel olarak işlevsel davranışları veya ilgili kişilik faktörleri açısından psikolojik bütünlük veya uyumluluk sağlanmadığının tıbbi açıdan belgelenmesi.

    (2) Hava aracı bakım kuruluşu da çalıştırdığı teknik personelinin çalıştıkları işe engel olmayacak şekilde sağlık yeterliliğini sağlamasından sorumludur.

 
 
YEDİNCİ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER
 

TEKNİK DÜZENLEMELER

MADDE 31 –

   (1) Bu Yönetmelikte yer almayan ve istisnai özellik arz eden teknik konular ile bu Yönetmelikte belirtilen konulara ilişkin açıklamalar ve ICAO ve JAA tarafından bu konulara ilişkin olarak yapılan değişikliklere ilişkin düzenlemeler Genel Müdürlük tarafından düzenlenir.

 

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN YÖNETMELİKLER

MADDE 32 –

   (1) 9/6/1962 tarihli ve 11124 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Dairesi Uçak Bakım Teknisyeni Lisans Talimatı (SHD-T-35) ile 16/6/2005 tarihli ve 25847 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Hava Aracı Onaylayıcı Personel Yönetmeliği (SHY-66) yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MEVCUT LİSANSTAKİ KAZANILMIŞ HAKLAR

GEÇİCİ MADDE 1 –

    (1) SHY-66 Yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği 31/12/2005 tarihinden önce SHD-T-35 lisansının verdiği haklar kategori sertifikası ile sınırlı kalmak kaydıyla saklıdır.

    (2) 31/12/2005 tarihinden bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar düzenlenen SHD-T-35 lisansları, 5700 kg altındaki uçaklarda ve tek motorlu helikopterlerde kendi lisans kategorisi ile sınırlı kalmak kaydıyla bakım yapmaya yetkilidir.

   (3) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen niteliklere sahip lisans sahibi için ek bir sınav gerekmeksizin bu Yönetmeliğin üçüncü bölümünde belirtilen kategori veya alt kategorilerde SHY-66 hava aracı bakım lisansı düzenlenir.

   (4) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, mevcut lisansına tip ilavesi işlemleri başlamış ancak tamamlanmamış personel için SHD-T-35 hükümlerine göre işlem yapılır.

 
 

FARK SINAVLARI

GEÇİCİ MADDE 2 –

    (1) Hava aracı bakım personelinin bu Yönetmeliğin hükümlerinden dolayı ortaya çıkan yetki farkını ortadan kaldırmak istemesi halinde bu Yönetmeliğin Ek-3’ünde belirtilen modül konularından fark sınavlarına girmesi gerekir.

 

LİSANSLANDIRMA SÜRECİ BAŞLAMIŞ OLANLAR

GEÇİCİ MADDE 3 –

    (1) SHY-66’nın yürürlüğe girdiği tarihten önce temel eğitimlerini bitirmiş havacılık yüksekokulu mezunu olup lisansa esas sınav süreci başlamış olanlara SHD-T-35 kapsamında işlem yapılır.

 

MEVCUT LİSANSLI PERSONELİN YETKİ SÜRESİ

GEÇİCİ MADDE 4 –

    (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte geçerli bir SHD-T-35 lisansına sahip olan kişiler, söz konusu lisanslarının geçerliliğini sağladıkları sürece 1/6/2008 tarihine kadar SHY-145 onaylı bakım kuruluşunda onaylayıcı personel olarak yetkilendirilebilir.

 

YÜRÜRLÜK

MADDE 33 –

    (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

YÜRÜTME

MADDE 34 –
    (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.
 

Kaynak: Kaynaklar / Yurtiçi / Sıra No.: 20