Ben Kimim

 
 
 
HAVA ARACI BAKIM PERSONELİ LİSANS YÖNETMELİĞİ
(SHY-66)
 

(30 Ekim 2013 ve 28800 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır)

 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AMAÇ

MADDE 1 –

(1) Bu Yönetmeliğin amacı, sivil hava araçlarına bakım yapacak bakım personeli için düzenlenecek lisanslara ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

KAPSAM

MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik, Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilmiş olan bakım kuruluşları ile sivil hava aracı bakım lisansına sahip olan veya sahip olmak isteyen kişileri kapsar.

DAYANAK

(1) Bu Yönetmelik;
 

a) 14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununun 95 inci ve 148 inci maddeleri ile (Değişik ibare :RG-15/1/2019-30656 Mükerrer) 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 437 nci maddesine dayanılarak,

 

b) 7/12/1944 tarihli Şikago Konvansiyonunun personel lisansları konulu bir no’lu ekine ve EASA tarafından yayımlanan hava aracı bakım personelinin lisanslandırılması konulu EASA Part 66 düzenlemesine paralel olarak,

hazırlanmıştır.

 

TANIMLAR VE KISALTMALAR

MADDE 4 –

(1) Bu Yönetmelikte yer alan;

 

a) Bakım: Uçuş öncesi kontrol hariç olmak üzere, bir hava aracının veya komponentin revizyonu, tamiri, kontrol edilmesi, değiştirilmesi, modifikasyonu veya arıza giderme işlemlerinden herhangi birisinin veya bunların herhangi bir kombinasyonunun uygulanmasını,

 

b) Bakım çıkışı: Bakımı yapılan hava aracı veya parçasının onaylı bakım kuruluşu tarafından yeniden hizmete verilmesini,

 

c) Bakım çıkış sertifikası: Hava aracı veya komponentinin bakım sonrasında onaylı bakım kuruluşu tarafından yayımlanan servise verilmeye hazır olduğunu gösteren belgeyi,

 

ç) BKEK: Bakım kuruluşu el kitabını,

 

d) Büyük hava aracı: Azami kalkış ağırlığı 5700 kg’ın üzerinde olan uçak veya çok motorlu helikopter olarak sınıflandırılan hava aracını,

 

e) EASA: Avrupa Havacılık Emniyet Ajansını,

 

f) EASA Part 66: Avrupa Havacılık Emniyet Ajansı tarafından alınan hava aracı bakım personelinin lisanslandırılması ve onaylayıcı bakım personeli konulu düzenlemesini,

 

g) EASA Part 147: Avrupa Havacılık Emniyet Ajansı tarafından alınan Hava Aracı Bakım Personelinin Temel ve Tip Eğitimleri konulu düzenlemesini,

 

ğ) Devlet hava aracı: 2920 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde tanımlanan araçları,

 

h) Genel Müdürlük/SHGM: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü,

 

ı) Hava aracı: Havalanabilen ve havada seyredebilme kabiliyetine sahip her türlü aracı,

 

i) Hava aracı bakım lisansı: İçeriğinde belirtilen herhangi bir hava aracı temel kategori ve hava aracı tipi için, bilgi ve bakım deneyimi olarak bu Yönetmeliğin gereksinimlerini karşılayan personelin niteliğini gösteren belgeyi,

 

j) Hava Aracı Bakım Lisansına İlişkin Hava Aracı Tipleri Listesi: SHGM tarafından; kapsamın belirlenmesi ve standardın sağlanması amacıyla, hava aracı bakım lisanslarına işlenebilecek hava aracı tiplerinin belirtildiği ve gerektiğinde güncellenen listeyi,

 

k) ICAO: Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonunu,

 

l) Kalifiye personel: Mekanik, elektrik veya elektronik cihazların imalat, tamir, bakım, servis, kontrol veya revizyonlarını kapsayan ve Genel Müdürlük tarafından kabul edilen bir eğitim sürecini başarı ile tamamlayan personeli,

 

n) Onaylayıcı personel: Yapılan bakımın SHY-145 veya SHY-M’ye uygun olarak tamamlandığını belgelemek üzere bakım kuruluşları tarafından yetkilendirilen personeli,

 

o) Pratik eğitim: Genel alet ve teçhizatların kullanımı, çeşitli hava aracı parçalarının montaj/de-montaj alıştırmalarını ve öğretilmekte olan konu ile ilgili devam eden bakım faaliyetlerine katılmayı,

 

ö) SHY-66-01: 16/5/2007 tarihli ve 26524 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hava Aracı Bakım Personeli Lisans Yönetmeliği (SHY-66-01)’ni,

 

p) SHY-66 lisansı: Bu Yönetmeliğe göre düzenlenmiş olan lisansı,

 

r) SHD-T-35 lisansı: 9/6/1962 tarihli ve 11124 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Dairesi Uçak Bakım Teknisyeni Lisans Talimatı(SHD-T-35)’na göre düzenlenmiş lisansı,

 

s) SHY-145: 11/6/2013 tarihli ve 28674 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Onaylı Hava Aracı Bakım Kuruluşları Yönetmeliği(SHY-145)’ni,

 

ş) SHY-147: 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hava Aracı Bakım Eğitimi Kuruluşları Yönetmeliği(SHY-147)’ni,

 

t) SHY-M: 20/12/2012 tarihli ve 28503 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sürekli Uçuşa Elverişlilik ve Bakım Sorumluluğu Yönetmeliği (SHY-M)’ni,

 

u) Temel eğitim kursu: SHY-147 onaylı bakım eğitimi kuruluşunda verilen ve bu Yönetmelik tarafından gerekli görülen bakım deneyim süresinin azaltılmasını sağlayacak düzeyde teorik ve pratik eğitimi de içeren bakım eğitimi kursunu,

 

ü) Tip eğitimi: Bu Yönetmelik tarafından belirlenen uçak tipleri üzerinde verilen, teorik ve pratik olmak üzere iki ayrı bölümden oluşan, teorik kısmı teorik eğitim ve sınavdan oluşan, pratik kısmı ise pratik eğitim ve değerlendirmelerden oluşan eğitimi,

 

v) Yetkilendirme belgesi: SHY-145 kuruluşunun SHY-66 lisansı sahibi personeli SHY-145 hükümlerine uygun olarak hangi hava aracı tipi veya tiplerinde ve hangi bakım işlerinde yetkilendirdiğini gösteren belgeyi,

 

y) SHY-İPC: 29/1/2013 tarihli ve 28543 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından Verilecek İdari Para Cezaları Hakkında Yönetmeliği,

 

z) FL290: Uçuş seviyesi 29000 feet yüksekliği,

 

aa) Kategori B1/B2/B3 destek personeli: Üs bakımında çalışan B1 ve/veya B2 ve/veya B3 kategori lisansına sahip, ancak üs bakımı gerektiren bakımlara bakım çıkış sertifikası düzenleme yetkisi bulunmayan personeli,

 

ab) Cezai sınırlandırılma: Sahip olunan Hava Aracı Bakım Lisansına yapılacak kısıtlama için yapılan işlemi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Lisans İşlemleri

LİSANS KATEGORİLERİ

MADDE 5 –

(1) Hava aracı bakım lisansları aşağıdaki kategorileri içermektedir:

  Kategori A
  Kategori B1
  Kategori B2
  Kategori B3
  Kategori C

(2) Kategori A ve B1; uçak, helikopter, türbinli ve pistonlu motorların kombinasyonlarına göre aşağıdaki şekilde alt kategorilere ayrılmaktadır:

  a) A1 ve B1.1 Türbinli Uçaklar
  b) A2 ve B1.2 Pistonlu Uçaklar
  c) A3 ve B1.3 Türbinli Helikopterler
  ç) A4 ve B1.4 Pistonlu Helikopterler

(3) Kategori B3 maksimum kalkış ağırlığı 2.000 kg veya daha aşağı olan piston motorlu basınçlandırılmamış uçaklar için geçerlidir.

HAVA ARACI GRUPLARI

MADDE 6 –

(1) Hava aracı bakım lisansları uçak tiplerine göre aşağıdaki gruplarda sınıflandırılır:

 

a) Grup 1: Kompleks motorlu uçaklar, çok motorlu helikopterler, maksimum onaylı uçuş irtifa seviyesi FL290 değerini aşan uçaklar, elektromekanik uçuş kumanda sistemlerine sahip hava araçları veya Genel Müdürlük tarafından farklı bir hava aracı tipi olduğu kabul edilen hava araçları

  b) Grup 2: Aşağıdaki alt gruplara ait ve Grup 1’den farklı olan hava araçları
    1) Alt grup 2a: tek turbo-prop motorlu uçaklar
    2) Alt grup 2b: tek türbin motorlu helikopterler
    3) Alt grup 2c: tek piston motorlu helikopterler
  c) Grup 3: Grup 1’den farklı olan piston motorlu uçaklar

 

BAŞVURU

MADDE 7 –

(1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte, SHY-66 lisansı almak, mevcut lisansta değişiklik yapmak veya geçerlilik süresini uzatmak amacıyla yapılan başvurular için Genel Müdürlükçe belirlenen başvuru formu kullanılır.

(2) SHY-66 lisansındaki değişiklik talepleri veya süre uzatma işlemleri için SHY-66 lisansının aslı, birinci fıkrada belirtilen başvuru formu ile birlikte Genel Müdürlüğe sunulur.

(3) Genel Müdürlük haricindeki sivil havacılık otoriteleri tarafından verilmiş hava aracı bakım lisansları için değişiklik ve uzatma başvurusu talepleri ilgili otoritelere yapılır.

(4) Her başvuru sahibinin, başvurduğu işleme göre geçerli teorik bilgi, pratik eğitim ve tecrübe gerekliliklerini karşıladığını Genel Müdürlük tarafından uygun görülen dokümanlarla göstermesi gerekir.

 

YAŞ ŞARTI

MADDE 8 –

(1) Hava aracı bakım lisansı başvuru sahibinin 18 yaşını doldurmuş olması gerekir.

 

LİSANSIN SÜREKLİLİĞİ

MADDE 9 –

(1) Hava aracı bakım lisansı Genel Müdürlükçe, askıya alma, iptal etme veya cezai sınırlandırma işlemi yapılmadığı sürece, tanzim edildiği tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir. Lisans sahibi lisansının geçerlilik süresini uzatmak için Genel Müdürlüğe başvuruda bulunmak zorundadır. Genel Müdürlük, hava aracı bakım lisansında bulunan bilgiler ile kendi kayıtlarında bulunan bilgileri doğruladıktan sonra, hava aracı bakım lisansını 5 yıl süre ile uzatır.

(2) Uzatma veya değişikliklerde, hava aracı bakım lisansı sahibi, başvuru formunu doldurarak ekinde lisans aslı ile birlikte Genel Müdürlüğe başvuruda bulunur. Ancak, lisans sahibi SHY-145 yetkili bir bakım kuruluşunda çalışıyor ve söz konusu kuruluşun onaylı BKEK’inde uygun bir prosedür bulunuyorsa, bakım kuruluşu lisans sahibi yerine gerekli dokümanlarla Genel Müdürlüğe başvuruda bulunabilir.

(3) Hava aracı bakım lisansı geçerliliğini yitirdiğinde lisans ile ilgili tüm imtiyazlar da ortadan kalkar.

(4) Hava aracı bakım lisansı, Genel Müdürlük tarafından ilk defa düzenlendikten ve/veya ilave/değişiklik yapıldıktan sonra, lisans sahibi tarafından imzalandığında geçerlilik kazanır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Lisansın İmtiyazları

Kategori A

MADDE 10 –

(1) SHY-66 Kategori A hava aracı bakım lisansı, sahibine yetkilendirme belgesinde belirtilen sınırlamalar dâhilinde kalmak kaydıyla, sahibinin bizzat yaptığı plânlı küçük hat bakım ve basit arıza giderme işlemleri sonrasında bakım çıkış sertifikası düzenleyebilme yetkisi verir. Lisans sahibinin yetkileri, yetkilendirme belgesini tanzim eden bakım kuruluşunda gerçekleştirdiği işler kapsamında sınırlandırılacaktır.

Kategori B1

MADDE 11 –

(1) SHY-66 Kategori B1 hava aracı bakım lisansı, sahibine aşağıda belirtilen konularda bakım çıkış sertifikası düzenleyebilme ve B1 destek personeli olarak;

  a) Hava aracının yapısı, güç ünitesi, mekanik ve elektrik sistemleri üzerinde bakım faaliyetleri yapma,
 

b) Arıza tespiti ve arıza giderme işlemleri hariç, faal olup olmadığının tespit edilmesi amacıyla sadece basit testler gerektiren aviyonik sistemler üzerinde çalışma,

  yetkisi verir.

(2) SHY-66 Kategori B1 lisansı, sahibine doğrudan ilgili A alt kategorisinin imtiyazlarını kullanma yetkisini de verir.

Kategori B2

MADDE 12 –

(1) SHY-66 Kategori B2 hava aracı bakım lisansı, sahibine aşağıda belirtilen konularda bakım çıkış sertifikası düzenleyebilme ve B2 destek personeli olarak;

  a) Aviyonik ve elektrik sistemleri üzerinde bakım yapma,
 

b) Güç sistemleri ve mekanik sistemler üzerinde, faal olup olmadıklarının tespit edilmesi amacıyla sadece basit testler gerektiren elektrik ve aviyonik işlemleri yapma,

  yetkisi verir.

(2) SHY-66 Kategori B2 lisansı, sahibine SHY-145 Yönetmeliği kapsamında düzenlenmiş yetkilendirme belgesinde belirtilen sınırlamalar dâhilinde kalmak kaydıyla, plânlı küçük hat bakım ve basit arıza giderme işlemleri sonrasında bakım çıkış sertifikası düzenleyebilme yetkisi verir. Lisans sahibinin yetkileri, yetkilendirme belgesini tanzim eden bakım kuruluşunda gerçekleştirdiği işler ve B2 lisansında bulunan hava aracı tipleri kapsamında sınırlandırılmalıdır.

(3) Kategori B2 lisansı hiçbir A alt kategorisini içermez.

Kategori B3

MADDE 13 –

(1) SHY-66 Kategori B3 hava aracı bakım lisansı, sahibine aşağıda belirtilen konularda bakım çıkış sertifikası düzenleyebilme ve B3 destek personeli olarak;

  a) Uçağın yapısı, güç ünitesi, mekanik ve elektrik sistemleri üzerinde bakım faaliyetleri yapma,
 

b) Arıza tespiti ve arıza giderme işlemleri hariç, faal olup olmadıklarının tespit edilmesi amacıyla sadece basit testler gerektiren aviyonik sistemler üzerinde çalışma yetkisi verir.

Kategori C

MADDE 14 –

(1) Kategori C hava aracı bakım lisansı, sahibine hava aracı üzerinde gerçekleştirilen üs bakımı sonrasında bakım çıkış sertifikası düzenleme yetkisi verir. Kategori C hava aracı bakım lisansının imtiyazları hava aracının bütünü için uygulanır.

 

YETKİNİN KULLANILMASI

MADDE 15 –

(1) SHY-66 Hava aracı bakım lisansı sahibi yetkilerini, SHY-M veya SHY-145 Yönetmeliklerinin gerekliliklerine uygun olarak kullanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Lisans Alma ve Tip Yetkisi İçin Gerekli Şartlar

TEMEL BİLGİ GEREKLİLİKLERİ

MADDE 16 –

(1) Hava aracı bakım lisansı almak veya mevcut lisansına bir kategori/alt kategori ilave edilmesi için başvuruda bulunan kişi, bu Yönetmelik hükümlerine uygun ve Genel Müdürlük tarafından belirlenen uygun modüllerdeki bilgi seviyesinin yeterli olduğunu sınav yoluyla gösterir. Söz konusu sınavlar, SHY-147 gereğince onaylanmış bir eğitim kuruluşu veya Genel Müdürlük tarafından icra edilir.

(2) Hava aracı bakım lisansı almak veya mevcut lisansına bir kategori/alt kategori ilave edilmesi için başvuruda bulunan kişinin, başvurudan önceki 10 yıl içerisinde, eğitimlerini ve sınavlarını başarıyla tamamlamış olması gerekir. Bunun haricinde üçüncü fıkra doğrultusunda sınav kredilendirilmesi yapılabilir.

(3) Başvuru sahibi, Genel Müdürlük tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde, aşağıdaki durumlarda temel bilgi gereklilikleri için tam veya kısmi sınav kredilendirilmesi talebinde bulunabilir:

  a) İkinci fıkrada tanımlanmakta olan gerekliliği karşılamayan temel bilgi sınavları için.
 

b) Genel Müdürlük tarafından belirlenen temel teorik bilgi gerekliliklerine eşdeğer olduğu tespit edilen diğer teknik nitelikler için.

(4) Genel Müdürlük tarafından düzenlenen kredilendirme formu, düzenlendiği tarihten itibaren 10 yıl süreyle geçerlidir. Başvuru sahibi, geçerlilik süresinin sonunda yeni kredilendirme için başvuruda bulunabilir.

 

TEMEL DENEYİM GEREKLİLİKLERİ

MADDE 17 –

(1) Hava aracı bakım lisansına başvuran kişilerin, aşağıdaki deneyim şartlarını sağlamaları gerekir:

  a) Kategori A, B1.2 ve B1.4 alt kategorileri ile Kategori B3 için başvuru sahibinin;
   

1) İlgili teknik eğitime sahip olmaması halinde, işletilen hava aracı üzerinde 3 yıllık pratik bakım deneyimine sahip olması veya,

   

2) İşletilen hava aracı üzerinde 2 yıllık pratik bakım deneyimine sahip olması ve Genel Müdürlük tarafından uygunluğu kabul edilen eğitimin teknik bir işte kalifiye personel olarak tamamlanmış olması veya,

   

3) İşletilen hava aracı üzerinde 1 yıllık pratik bakım deneyimine sahip olması ve SHY-147/Part-147 gereğince onaylanmış bir temel eğitim kursunu tamamlamış olması

    gerekir.
  b) Kategori B2, B1.1 ve B1.3 alt kategorileri için başvuru sahibinin;
   

1) İlgili teknik eğitime sahip olmaması halinde, işletilen hava aracı üzerinde 5 yıllık pratik bakım deneyimine sahip olması veya,

   

2) Genel Müdürlük tarafından uygunluğu kabul edilen eğitimin teknik bir işte kalifiye personel olarak tamamlanmış olması halinde, işletilen hava aracı üzerinde 3 yıllık pratik bakım deneyimine sahip olması veya,

   

3) SHY-147/Part-147 gereğince onaylanmış bir temel eğitim kursunu tamamlamış olması halinde, işletilen hava aracı üzerinde 2 yıllık pratik bakım deneyimine sahip olması

    gerekir.
c) Kategori C için, büyük hava araçları ile ilgili olarak, başvuru sahibinin;
 

1) Büyük hava araçları üzerinde Kategori B1.1, B1.3 veya B2 yetkilerini kullanarak veya SHY 145 gereğince üs bakımda destek personeli olarak veya her ikisinin kombinasyonu olarak 3 yıllık deneyime,

 

2) Büyük hava araçları üzerinde Kategori B1.2 veya B1.4 yetkilerini kullanarak veya SHY 145 gereğince üs bakımda destek personeli olarak veya her ikisinin kombinasyonu olarak 5 yıllık deneyime,

 

sahip olması gereklidir.

 

ç) Kategori C için, büyük hava araçları haricindeki hava araçları ile ilgili olarak, başvuru sahibinin; bu tür hava araçları üzerinde Kategori B1 veya B2 yetkilerini kullanarak veya SHY-145 gereğince üs bakımda destek personeli olarak veya her ikisinin kombinasyonu olarak 3 yıllık deneyime sahip olması gereklidir.

 

d) Akademik yolla elde edilecek Kategori C hakkı için, bir üniversiteden veya Genel Müdürlük tarafından kabul edilen herhangi bir diğer yükseköğrenim kuruluşundan, teknik bir alanda akademik derecesi olan başvuru sahibinin 6 ay boyunca üs bakım görevlerinin gözlemlenmesi dâhil olmak üzere bir sivil hava aracı bakım ortamında hava aracı bakımı ile doğrudan ilişkili belirli görevlerde çalışılarak elde edilen 3 yıllık deneyime sahip olması gerekir.

(2) Hava aracı bakım lisansının kapsamının genişletilmesine yönelik başvuruda bulunan kişinin, başvurulan ilave lisans kategorisi veya alt kategorisi için Genel Müdürlük tarafından belirlenen asgari sivil hava aracı bakım deneyimi gerekliliğini sağlaması gerekir.

(3) Söz konusu deneyimin pratik olması ve hava aracı üzerinde gerçekleştirilen bakım görevlerinin uygulamalarını içermesi gerekir

(4) Hava aracı bakım lisansı ilk kez düzenlenirken, gerekli deneyimin en az 1 yılı, talep edilen kategori/alt kategori için uygun hava aracı üzerinde ve güncel olmak zorundadır. Mevcut hava aracı bakım lisansına kategori/alt kategori ilavesi talep edildiğinde, gerekli görülen ilave güncel bakım deneyimi 3 aydan az olamaz. Gerekli görülen deneyim, sahip olunan ve başvurulan lisans kategorisi/alt kategorisi arasındaki farka bağlıdır. Söz konusu ilave deneyim, talep edilen yeni lisans kategorisine/alt kategorisine özgü olmalıdır.

(5) Birinci fıkraya bakılmaksızın, sivil hava aracı bakım ortamı dışında kazanılan hava aracı bakım deneyimi, Genel Müdürlük tarafından SHY-66 doğrultusunda belirlenen gerekliliklere uygun ise kabul edilir veya sivil uçak bakımı konusunda gerekli tecrübenin varlığından emin olmak için ilave deneyim istenebilir. Bununla ilgili gereklilikler talimatlar ile düzenlenir.

(6) Hava aracı bakım lisansı almak veya hava aracı bakım lisansına kategori/alt kategori ilave edilmesi için gerekli olan deneyimin, başvuru tarihinden önceki 10 yıl içerisinde kazanılmış olması gerekir.

 

LİSANSA TİP İŞLEME

MADDE 18 –

(1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenmiş SHY-66 hava aracı bakım lisansına sahip bir kişinin, belirli bir hava aracı tipi üzerinde yetkilerini kullanabilmesi için, ilgili uçak tipinin lisansına işlenmiş olması gereklidir.

 

(1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenmiş SHY-66 hava aracı bakım lisansına sahip bir kişinin, belirli bir hava aracı tipi üzerinde yetkilerini kullanabilmesi için, ilgili uçak tipinin lisansına işlenmiş olması gereklidir.

    a) Kategori B1, B2 veya C için ilgili hava aracı tipleri aşağıda belirtilmiştir:
      1) Grup 1’e uygun hava aracı tipi,
      2) Grup 2’ye uygun hava aracı tipi, üretici alt grup tipi veya tam alt grup tipi,
      3) Grup 3’e uygun hava aracı tipi veya tam alt grup tipi,
   

b) Kategori B3 için ilgili tip “maksimum kalkış ağırlığı 2.000 kg ve daha aşağı olan piston motorlu basınçsız uçaklar”dır.

   

c) Kategori A için, lisansa tip işlenmesi gerekli olmayıp, SHY-145 Yönetmeliği şartları yerine getirilmelidir.

(2) Lisansa hava aracı tipinin işlenmesi için ilgili kategoride hava aracı tip eğitiminin başarılı bir şekilde tamamlanması gereklidir.

(3) İkinci fıkraya ilave olarak, ilgili kategori ve alt kategoride, lisansa ilk defa hava aracı tipinin işlenmesi için ilgili iş başı eğitiminin tamamlanması gereklidir. İş başı eğitiminin esasları Genel Müdürlükçe talimatlar ile belirlenir.

(4) Grup 2 ve Grup 3 hava araçları için, ikinci ve üçüncü fıkralardan farklı olarak, lisansa hava aracı tipinin işlenmesi aşağıdaki şartların gerçekleşmesinden sonra da mümkün olur:

 

a) B1, B2 veya C kategorileri için, Genel Müdürlükçe belirlenen kurallar çerçevesinde gerçekleştirilen ilgili hava aracı tip sınavının başarılı bir şekilde tamamlanması,

 

b) Kategori B1 ve B2 için, hava aracı tipinde pratik deneyimin gösterilmesi.

(5) Akademik yolla elde edilmiş Kategori C lisansına sahip kişi için, ilk hava aracı tip sınavı kategori B1 veya B2 seviyesinde olmalıdır.

(6) Grup 2 hava araçları için;

 

a) Kategori B1 ve C lisansına üretici alt grup tiplerinin işlenmesi için, lisans sahibinin üretici alt grup ve ilgili alt grup ile benzer teknolojideki hava araçlarından aynı üreticiden en az iki hava aracı tipinin işlenmesine ilişkin gereklilikleri sağlamak zorundadır.

 

b) Kategori B1 ve C lisansına tam alt grup tiplerinin işlenmesi için, lisans sahibinin tam alt grup ve ilgili tam alt grup ile aynı teknolojideki hava araçlarından farklı üreticilerden en az üç hava aracı tipinin işlenmesine ilişkin gereklilikleri sağlamak zorundadır.

 

c) Kategori B2 lisansına üretici alt grup ve tam alt grup tiplerinin işlenmesi için, lisans sahibinin ilgili lisans kategorisinin ve geçerli hava aracı alt grubuna ilişkin pratik deneyimini göstermesi gereklidir.

(7) Grup 3 hava araçları için;
 

a) Kategori B1, B2 ve C lisanslarına tam Grup 3 tipinin işlenmesi için, lisans sahibinin Grup 3’e ve ilgili lisans kategorisine ilişkin pratik deneyimini göstermesi gereklidir

 

b) Kategori B1 için, başvuru sahibinin uygun deneyim kanıtı sunamadığı durumlarda, grup 3 tipi lisansa aşağıdaki sınırlamalarla işlenir:

    1) Basınçlandırılmış uçaklar.
    2) Metal yapılı uçaklar.
    3) Kompozit yapılı uçaklar.
    4) Ahşap yapılı uçaklar.
    5) Kumaş ile kaplı metal tüp yapıya sahip uçaklar.
(8) B3 lisansı için;
 

a) “Azami Kalkış Ağırlığı 2,000 kg ve altında olan basınçlandırılmamış piston motorlu uçaklar” tipinin işlenmesi için, lisans sahibinin ilgili lisans kategorisine ilişkin pratik deneyimini göstermesi gereklidir.

 

b) Başvuru sahibinin uygun deneyim kanıtı sunamadığı durumlarda, (a) bendinde belirtilen yetki, lisansa aşağıdaki sınırlamalarla işlenir:

  1) Ahşap yapılı uçaklar.  
  2) Kumaş ile kaplı metal tüp yapıya sahip uçaklar.  
  3) Metal yapılı uçaklar.  
  4) Kompozit yapılı uçaklar.  
BEŞİNCİ BÖLÜM
Sınırlamalar, Lisansın İbrazı ve SHY-66 Lisansına Uyum Koşulları

SINIRLAMALAR

MADDE 19 –

(1) Hava aracı bakım lisansı üzerinde belirtilen sınırlamalar, lisans sahibinin sahip olduğu yetki imtiyazlarının ilgili sınırlamalar için geçerli olmadığını gösterir ve hava aracının bütünü için geçerlidir.

(2) On sekizinci maddede belirtilen sınırlamalar; uygun pratik deneyimin gösterilmesi veya Genel Müdürlük tarafından yapılan pratik deneyim değerlendirmesinin yeterli bulunması durumunda kaldırılır.

 

LİSANSIN İBRAZI

MADDE 20 –

(1) Lisans yetkilerini kullanan personel ve destek personeli, yetkili kişiler tarafından talep edilmesi durumunda lisansını 24 saat içerisinde ibraz etmek zorundadır.

SHY-66 LİSANSINA UYUM KOŞULLARI

MADDE 21 –

(1) Yabancı bir Sivil Havacılık Otoritesi tarafından düzenlenmiş hava aracı bakım lisanslarının Türkiye’deki geçerlilikleri SHY-66 çerçevesinde Genel Müdürlük tarafından talimatlarla belirlenir.

 

ÖZEL YETKİLER

MADDE 22 –

(1) Hava Aracı Bakım Lisansına İlişkin Hava Aracı Tipleri Listesinin dışında kalan özel yetkilerle ilgili gereklilikler Genel Müdürlük tarafından ayrıca düzenlenir.

ALTINCI BÖLÜM
Sorumluluklar ve İdari Yaptırımlar

LİSANSIN GEÇERLİLİĞİ

MADDE 23 –

(1) Genel Müdürlük, emniyeti etkileyen olayların veya aşağıda belirtilen faaliyetlerin tespiti halinde SHY-66 hava aracı bakım lisansının;

 

a) Belgelerde tahrifat yaparak veya sahte belge ibraz ederek SHY-66 hava aracı bakım lisansı ve/veya yetkilendirme belgesine sahip olunması durumunda iptaline

 

b) Talep edilen bakımın gerçekleştirilmemesi ile birlikte bu durumun, bakımı talep eden kuruluşa veya şahsa bildirilmemiş olması durumunda 1 ay süre ile askıya alınmasına, tekrarlanması halinde ise 3 ay süre ile askıya alınmasına,

 

c) Kendi kontrolü sonucu ortaya çıkan, yapılması gereken bakımın gerçekleştirilmemesi ile birlikte bu durumun adına bakım yapılan kuruluşa veya şahsa bildirilmemiş olması durumunda 1 ay süre ile askıya alınmasına, tekrarlanması halinde ise 3 ay süre ile askıya alınmasına,

 

ç) İhmalkâr/sorumsuz bakım yapılması durumunda, 1 ay süre ile askıya alınmasına, tekrarlanması halinde ise 3 ay süre ile askıya alınmasına,

 

d) Bakım kayıtlarında tahrifat yapılması durumunda 3 ay süre ile askıya alınmasına, tekrarlanması halinde lisansın iptaline,

 

e) Bakım çıkış sertifikasında, belirtilen bakımların yapılmadığını bilerek veya yapıldığını doğrulamadan bakım çıkış sertifikası düzenlenmesi durumunda 3 ay süre ile askıya alınmasına, tekrarlanması halinde lisansın iptaline,

 

f) Bakım işlemlerinin veya bakım çıkış sertifikası düzenlenmesinin alkol, uyuşturucu ve diğer uyarıcı maddelerin olumsuz etkileri altında gerçekleştirilmesi durumunda 3 ay süre ile askıya alınmasına, tekrarlanması halinde lisansın iptaline,

 

g) Bu Yönetmelik ile SHY-M veya SHY-145 Yönetmeliklerine uygun olmayan durum ve şekillerde bakım çıkış sertifikası düzenlenmesi durumunda yazılı ihtar yapılır, tekrarlanması halinde ise 1 ay süre ile askıya alınmasına,

 

karar verir.

(2) Yapılan değerlendirmeler sonucunda SHY-66 hava aracı bakım lisansında yer alan yetkilerden bir veya bir kaçının bu Yönetmelik şartlarını sağlamadığının tespit edilmesi durumunda ilgili yetkiler üzerinde cezai sınırlandırma yapılır.

(3) SHY-66 hava aracı bakım lisansına sahip personel veya çalıştığı bakım kuruluşu, Genel Müdürlüğe sunulan şahsi bilgilerin doğruluğundan sorumludur.

(4) Askıya alınmasına veya cezai sınırlandırılmasına karar verilmiş lisansın tekrar geçerli olabilmesi için gerekli şartlar Genel Müdürlük tarafından ayrıca belirlenir.

 

DENETİM VE İDARİ YAPTIRIM UYGULAMASI

MADDE 24 –

(1) Genel Müdürlük tarafından iptaline, askıya alınmasına veya sınırlandırılmasına karar verilmiş lisans sahibinin yetkileri, çalıştığı bakım kuruluşu tarafından da aynı şekilde değerlendirilir.

(2) Genel Müdürlük tarafından, bu Yönetmelik hükümlerine aykırı bir davranışın tespit edilmesi halinde aşağıdaki yaptırımlar uygulanır:

 

a) Genel Müdürlük, SHY-66 hava aracı bakım lisansını iptal etmeden veya sınırlandırmadan ve SHY-145 onaylı bakım kuruluşuna bu durumu bildirmeden önce ilgili taraf veya taraflara yazılı bildirimde bulunur. Bu bildirimde tespit edilmiş olan aksaklığın giderilmesi veya nasıl giderileceğine ilişkin tedbirlerin alınması hususunda ilgili taraf veya taraflara en fazla 10 iş günü süre verilir. Verilen sürenin sonunda cevap gelmez ise veya verilen cevap ve açıklamalar yeterli görülmez ise SHY-66 lisansı iptal edilir, askıya alınır veya idari yaptırım uygulanır. SHY-145 onaylı bakım kuruluşuna da bu durum bildirilir.

 

b) Genel Müdürlük tarafından hava aracının emniyetli operasyonunu olumsuz yönde etkileyecek bir durum belirlenmiş ise, Genel Müdürlük bu fıkranın (a) bendindeki uygulamalara ilave olarak SHY-66 hava aracı bakım lisansını şartlı olarak, önceden uyarı vermeden askıya alabilir ve bu fıkranın (a) bendinde öngörülen yöntemler tamamlanıncaya kadar bu uygulamasını sürdürür.

 

c) Bu Yönetmelikte yer alan düzenlemelere aykırı davranışlar için 2920 sayılı Kanun ile SHY İPC’de belirtilen idari para cezası da uygulanır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN YÖNETMELİK

MADDE 25 –

(1) 16/5/2007 tarihli ve 26524 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Hava Aracı Bakım Personeli Lisans Yönetmeliği (SHY 66-01) yürürlükten kaldırılmıştır.

MEVCUT LİSANSTAKİ HAKLAR

GEÇİCİ MADDE 1 –

(1) 16/5/2007 tarihinden önce SHD-T-35 lisansının verdiği haklar, ek bir sınav gerektirmeksizin sınırlamalı olarak SHY-66 lisansına dönüştürülmek ve kategorisiyle sınırlı kalmak kaydıyla, bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren 5 yıl daha geçerliliğini korur.

(2) SHD-T-35 lisansının SHY-66 lisansına dönüştürülmesi işlemlerinde, Genel Müdürlük tarafından bu Yönetmeliğe göre belirlenen temel bilgi gereklilikleri ve temel sınav standartları arasındaki farklılıkları yansıtmak üzere, SHD-T-35 lisansından SHY-66 lisansına dönüştürülen lisanslara sınırlamalar getirilir. Sınırlamalar ancak, sınırlanmış modüllere ya da alt modüllere ilişkin sınavların başarılı bir şekilde tamamlanması ve gerekli görülürse sınırlama konularını içeren deneyimin lisans sahibi tarafından ispatlanması halinde kaldırılabilir.

(3) Mevcut SHD-T-35 lisanslarına, SHY-66 lisansına dönüşüm haricinde işlem yapılmaz.

 

YÜRÜRLÜK

MADDE 26 –

(1) Bu Yönetmelik 15/2/2014 tarihinde yürürlüğe girer.

 

YÜRÜTME

MADDE 27 –

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.

 
 

Kaynak: Kaynaklar / Yurtiçi / Sıra No.: 38