Ben Kimim

 
 
 
KABİN EKİBİ TALİMATI
(SHT-CC)
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

AMAÇ

MADDE 1 –

(1) Bu Talimatın amacı, Genel Müdürlük tarafından sertifikalandırılacak kabin ekibi üyelerinin sahip olması gereken asgari niteliklere, kabin ekibi temel eğitim sertifikalarının düzenlenmesine, verilmesine, geçerlilik ve kullanımına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

KAPSAM

MADDE 2 –

(1) Bu Talimat, ticari hava taşımacılığında görev alan kabin ekibi üyeleri ile Genel Müdürlük onayı ile kabin ekibi temel eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiş kuruluşlarca sertifikalandırılan kabin ekibi üyesi adaylarını kapsar.

 

DAYANAK

MADDE 3 –

(1) Bu Talimat, 18/11/2005 tarihli ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 8/A maddesine ve 16/11/2013 tarihli ve 28823 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliğinin (SHY-6A) 22 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

(2) Bu Talimat, Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan (EU) No 1178/2011 numaralı mevzuat esas alınarak, Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

 

TANIMLAR VE KISALTMALAR

MADDE 4 –

(1) Bu Talimatta yer alan:

 

a) AMC: AB Regülasyonlarına uyum için EASA tarafından yayımlanan kabul edilebilir uyumluluk yöntemleri,

 

b) CRM: Ekip Kaynak Yönetimini,

 

c) EASA: Avrupa Havacılık Emniyet Ajansını,

 

ç) Genel Müdürlük: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü,

 

d) ICAO: Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünü,

 

e) IR: EASA tarafından yayımlanan uygulama kurallarını,

 

f) JAR: Ortak Havacılık Kurallarını,

 

g) Kabin Ekibi Temel Eğitim Sertifikası: Bu Talimatın Ek 3’ünde yer alan standart EASA formatını,

 

ğ) Kabin Ekibi Üyesi: Uçuş ekibi ve teknik personel haricinde operasyonlar süresince uçuşun ve yolcuların emniyeti ile ilgili görevleri yapmak üzere havayolu işletmesi tarafından gerekli eğitimleri verilmiş ve görevlendirilmiş sertifikalı kişiyi,

 

h) Part-CC: Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan (EU) No 1178/2011 numaralı mevzuatın Ek-5’ini,

 

ı) Part-ORO: Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan (EU) No 965/2012 numaralı mevzuatın Ek-3’ünü,

 

i) Part-CAT: Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan (EU) No 965/2012 numaralı mevzuatın Ek-4’ünü,

 

j) Part MED: Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan (EU) No 1178/2011 numaralı mevzuatın Ek-4’ünü,

 

k) SHT OPS 1: 24/08/2010 tarihli Uçakla Ticari Hava Taşıma İşletmeciliği Operasyon Usul ve Esasları Talimatını,

 

l) SHY 6A: 16/11/2013 tarihli ve 28823 sayılı Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliğin

ifade eder.

(2) Bu Talimatta belirtilmeyen tanımlar için 2920 sayılı Kanun, 5431 sayılı Kanun ile ülkemizin üyesi bulunduğu uluslararası sivil havacılık kuruluşları tarafından yayımlanan dokümanlarda belirtilen tanım ve kısaltmalar geçerlidir.

 

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hususlar, Uygulama Esasları, İdari Yaptırımlar ve Son Hükümler

KABİN EKİBİ NİTELİKLERİ VE SERTİFİKALANDIRMA GEREKLİLİKLERİ

MADDE 5 –

(1) SHY 6A Yönetmeliği kapsamında ticari hava taşımacılığı faaliyetlerinde görev alan kabin ekibi üyesinin, bu Talimatın Ek-1’inde belirtilen nitelikleri taşıması ve bu Talimat gereğince ilgili belgelere sahip olması gerekmektedir

(2) Bu Talimatın yürürlüğe girmesinden önce SHT OPS 1 Talimatı kapsamında bir emniyet eğitimi belgesine sahip olan kabin ekibi üyesinin:

 

a) SHT OPS 1 standartlarına göre eğitim ve değerlendirme sürecinden başarı ile geçmiş ise bu Talimat gerekliliklerini sağladığı kabul edilir.

 

b) SHT OPS 1 standartları kapsamında eğitim alarak değerlendirmeden geçememiş ise, bu Talimatta yer alan eğitim ve değerlendirme süreçlerinden geçmesi gerekir.

 

c) Ticari hava taşımacılığı yapan bir işletmede 5 (beş) seneden daha fazla süreli kabin ekibi üyesi olarak görev almadıysa, bu Talimatın Ek-1’inde tanımlı eğitim ve değerlendirme sürecini başarı ile bitirmesi gerekir.

(3) Bu Talimatın yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ticari helikopter operasyonunda görev alan kabin ekibi üyesi için;

 

a) JAR kapsamında ticari hava taşımacılığı yapan helikopter işletmesinde görev alan kabin ekibi üyesi olarak almış olduğu eğitim ve değerlendirme, bu Talimat kapsamında tanımlı Temel Eğitim ile aynı değerlendirilir.

 

 b) JAR kapsamında tanımlanmış eğitim ve değerlendirme sürecinden geçmemiş ise, Temel Eğitim dışında bu Talimatta tanımlı eğitimleri alarak değerlendirmeden geçmesi gerekir.

 

 c) Ticari hava taşımacılığı yapan helikopter işletmesinde 5 (beş) yıldan daha fazla süreli görev yapmayan kabin ekibi üyesinin bu Talimatta yer alan gereklilikleri sağlaması için, Ek-2’de yer alan konuları içeren Temel Eğitimi aldıktan sonra eğitim ve değerlendirme süreçlerini başarıyla tamamlaması gerekir.

(4) Ek-3’te düzenlenen formata uygun kabin ekibi temel eğitim sertifikaları, bu Talimatın yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ticari helikopter operasyonlarında görev alan bütün kabin ekibi üyelerine verilir.

 

KABİN EKİBİ TEMEL EĞİTİM SERTİFİKALARININ DÜZENLENMESİ

MADDE 6 –

(1) Bir örneği Ek-3’te yer alan kabin ekibi temel eğitim sertifikası:

 

a) Ek-4’te yer alan şartlara uygun hazırlanır.

 

b) Ebat 105 mm x 74 mm (A4’ün sekizde biri) ya da 85 mm x 54 mm ölçüsünde olur. Herhangi bir değişiklik ve silintiyi önleyecek veya kolayca gösterecek bir malzeme kullanılır.

 

c) Sertifikanın ön yüzü Türkçe dilinde, arka yüzü İngilizce dilinde hazırlanır.

 

ç) Sertifika Genel Müdürlükçe veya Genel Müdürlük tarafından kabin ekibi temel eğitim sertifikası hazırlama ve verme konusunda yetkilendirilmiş bir kuruluş tarafından verilir. Sertifikanın yetkili bir kuruluş tarafından verilmesi durumunda, Genel Müdürlüğün vermiş olduğu onay numarasına referans verilir.

 

d) Kabin ekibi temel eğitim sertifikası, bütün EASA üyesi devletler tarafından tanınmakta olup bir başka üye devlette çalışıldığında sertifikayı değiştirmeye gerek yoktur.

 

KABİN EKİBİ TEMEL EĞİTİM SERTİFİKASININ ASKIYA ALINMASI VEYA İPTAL EDİLMESİ SEBEPLERİ

MADDE 7 –

(1) Kabin ekibi üyesinin sahip olması gereken asgari standartlarının kabin ekibi temel eğitim sertifikasının düzenlenmesinden sonra yitirilmesi veya Part-ORO ve Part-CAT kapsamında emniyet ile ilgili konulara ilişkin uygunsuzluk tespit edilmesi hallerinde, kabin ekibi temel eğitim sertifikası Genel Müdürlük tarafından askıya alınır.

(2) 1 inci fıkrada belirtilen askıya alınma gerekçesinin doğurduğu uygunsuzluğun giderilmesi için ilgililere 30 (otuz) gün süre verilir. Bu süre sonunda uygunsuzluğun giderilmemesi halinde kabin ekibi temel eğitim sertifikası Genel Müdürlük tarafından iptal edilir. Uygunsuzluğun giderilmesine yönelik düzeltici faaliyetlerin yeterliliği ve kabin ekibi temel eğitim sertifikasının geçerliliğine ilişkin takdir yetkisi Genel Müdürlüğe aittir

(3) Bu Talimat kapsamında; sertifikanın hazırlanması veya geçerliliğinin sürdürülmesi amacı ile Genel Müdürlüğe veya eğitim kuruluşuna sunulan dokümanlarda sahtecilik tespit edilmesi, alkol veya psikoaktif madde etkisindeyken sertifikanın sağladığı haklardan faydalanıldığının tespit edilmesi, sertifikanın kötüye kullanılması, sertifikanın dolandırıcılık amacı ile kullanıldığının tespit edilmesi durumlarında kabin ekibi temel eğitim sertifikası Genel Müdürlük tarafından iptal edilir.

KABİN EKİBİ TEMEL EĞİTİM SERTİFİKASININ ASKIYA ALINMASI VE İPTAL EDİLMESİ

MADDE 8 –

(1) Ek-1 İkinci Bölüm CC.CCA.110 maddesi gereğince kabin ekibi temel eğitim sertifikasının askıya alınması ve iptaline ilişkin usul aşağıdaki şekildedir:

 

a) Sertifika sahiplerine ve görev aldığı işletmeye askıya alma veya iptale ilişkin karar, mevzuata uygun olarak itiraz etme hakları ile birlikte yazılı olarak bildirilir.

 

b) Kararın ilgili kişiye bildirilmesinden itibaren sertifika sahibi, kabin ekibi temel eğitim sertifikasının sağladığı hakları kullanamaz.

KABİN EKİBİ TEMEL EĞİTİM SERTİFİKASININ İADESİ

MADDE 9 –

(1) Sertifikanın askıya alınması durumunda; sertifika sahibi kabin temel eğitim sertifikasını görev aldığı kuruluşa teslim eder. Kuruluş tarafından sertifikanın teslim alındığına ilişkin bilgilendirme, sertifikanın teslim alındığı tarihten itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde Genel Müdürlüğe yapılır.

(2) Sertifikanın iptali durumunda; sertifika sahibinin bir eğitim kuruluşunda ya da işletmede çalışıyor olması halinde sertifika, Genel Müdürlük tarafından sertifikanın iptaline ilişkin bildirimin ilgili kuruluşa ulaşmasından itibaren 15 (on beş) gün içerisinde görev aldığı kuruluş aracılığıyla Genel Müdürlüğe teslim edilir.

(3) Sertifika sahibinin bir eğitim kuruluşunda ya da işletmede çalışmıyor olması halinde sertifika, Genel Müdürlük tarafından iptale ilişkin bildirimin sertifika sahibine ulaşmasından itibaren 15 (on beş) gün içerisinde sertifika sahibi tarafından Genel Müdürlüğe dilekçe ile teslim edilir. İptal edilen kabin temel eğitim sertifikasının tesliminin süresi içerisinde yapılmamasından sertifika sahibi sorumludur.

 

GEÇİŞ SÜRECİ

MADDE 10 –

(1) SHT OPS 1 Talimatı kapsamında düzenlenmiş temel emniyet eğitimi sertifikaları en geç 8 Nisan 2017 tarihine kadar Ek-3’te yer alan temel eğitim sertifikası ile değiştirilecektir.

(2) Genel Müdürlük tarafından yolcu taşımacılığı yapmak üzere ruhsatlandırılmış havayolu işletmeleri ile kabin ekibi temel eğitim sertifikası vermek üzere yetkilendirilmiş kuruluşlar, hazırladıkları kabin ekibi temel eğitim sertifika örneğini, Talimatın yayımlanmasından itibaren 30 (otuz) gün içerisinde uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla Genel Müdürlüğe sunmak zorundadır.

SORUMLULUKLAR

MADDE 11 –

(1) Bu Talimatın uygulanmasından SHY-6A Yönetmeliği kapsamında yolcu taşımacılığı yapan havayolu işletmeleri, Genel Müdürlük tarafından kabin ekibi temel eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiş eğitim kuruluşları ve kabin ekibi üyeleri Genel Müdürlüğe karşı ortak sorumludur.

 

AYKIRI DAVRANIŞLAR VE İDARİ YAPTIRIMLAR

MADDE 12 –

(1) Bu Talimat hükümlerine aykırı davranışlarda bulunan işletmeler, eğitim kuruluşları ve kabin ekibi üyeleri hakkında 2920 Sayılı Kanun’un 143 üncü Maddesi ve/veya 29/01/2013 tarihli Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından Verilecek İdari Para Cezaları Hakkında Yönetmelik (SHY – İPC) gereğince gerekli idari para cezası uygulanır.

 

YÜRÜRLÜK

MADDE 13 –

(1) Bu Talimat yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

YÜRÜTME

MADDE 14 –

(1) Bu Talimat hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.

 

Kaynak: Kaynaklar/Yurtiçi/Sıra No. 20