Ben Kimim

 
 

EKLER

 
ALT BÖLÜM A - Genel Gereklilikler
 
KISIM 1 – Genel hususlar
Hasta-Doktor Mahremiyeti
MED.A.015 AMC1 MED.A.015
AMC1 MED.A.015

Sağlık muayenelerine, değerlendirmelerine ve sertifikasyonuna müdahil olan tüm görevliler hasta doktor mahremiyetinin her koşul altında korunmasını sağlayacaklardır.

MED.A.020
AMC1 MED.A.020

(a) Lisans sahipleri aşağıda belirtilen durumlarda lisanslarının imtiyazlarını ve ilgili yetkileri tatbik etmemelidirler

 

(1) Sağlık durumlarında, bu imtiyazları emniyetli bir şekilde tatbik etmelerini engelleyecek herhangi bir bozulma tespit etmeleri halinde;

 

(2) İlgili lisansın imtiyazlarını emniyetli bir şekilde tatbik etmelerini engellemesi muhtemel reçeteli ya da reçetesiz bir ilaç kullanmaları halinde;

 

(3) Uçuş emniyetini tehlikeye düşürebilecek tıbbi tedavi, cerrahi tedavi veya sair tedavi görmeleri halinde.

(b) Ayrıca, lisans sahipleri aşağıda belirtilen durumlarda vakit kaybetmeksizin bir uçuş tabibine başvurmalıdırlar:
  (1) Herhangi bir cerrahi operasyona ya da invaziv müdahaleye maruz kaldıkları takdirde;
  (2) Herhangi bir ilacı düzenli olarak kullanmaya başladıkları takdirde;
 

(3) Uçuş ekibi üyesi olarak görevlerini yapmayı engelleyici önemli bir yaralanmaya veya sakatlanmaya maruz kaldıkları takdirde;

 

(4) Uçuş ekibi üyesi olarak görevlerini yapmayı engelleyici önemli bir hastalıktan mustarip oldukları takdirde;

  (5) Gebe oldukları takdirde;
  (6) Herhangi bir hastanede veya sağlık kliniğinde yatırıldıkları takdirde;
  (7) İlk kez düzeltici merceğe ihtiyaç duyduklarında.
(c) Bu durumlarda:
 

1) 1. Sınıf ve 2. Sınıf sağlık sertifikasına sahip olan kişilerin varsa OHMP veya AME’sine bildirim yapılarak bir AeMC’ye başvurusu gerekmektedir. AeMC lisans sahibinin sağlık açısından uçuşa uygunluğunu muayene edecek ve sağlığının imtiyazlarını yeniden tatbik etmeye uygun olup olmadığına karar verecektir;

 

(2) LAPL sağlık sertifikalarına sahip olan kişilerin söz konusu sağlık sertifikasını imzalamış olan AeMC’ye veya AME’ye başvurusu gerekmektedir. AeMC veya AME lisans sahibinin sağlık açısından uçuşa uygunluğunu muayene edecek ve sağlığının imtiyazlarını yeniden tatbik etmeye uygun olup olmadığına karar verecektir.

d) Kabin ekibi üyeleri sağlık açısından uçuşa uygunluklarında emniyet ile ilgili görevlerini ve sorumluluklarını yerine getirmelerine mani olabilecek herhangi bir bozulma tespit ettiklerinde hava aracında herhangi bir görev ifa etmeyecek ve kabin ekibi onaylarının imtiyazlarını tatbik etmeyeceklerdir.

(e) Ayrıca yukarıda (b) (1) ila (b) (2) bentlerde belirtilen sağlık sorunlarından herhangi birine maruz kalmaları durumunda, kabin ekibi üyeleri duruma bağlı olarak bir OHMP’ye, Yetkili Tabibe, AME’ye, veya AeMC’ye danışacaklardır. OHMP, Yetkili Tabip, AME veya AeMC kabin ekibi üyesinin sağlık açısından uçuşa uygunluğunu muayene edecek ve sağlığının emniyet ile ilgili görevlerini yeniden üstlenmeye uygun olup olmadığına karar verecektir.

AeMC, AME, OHMP ve Yetkili Tabip yükümlülükleri

MED.A.025

(a) Sağlık muayenelerini veya değerlendirmelerini icra ederken AeMC, AME, GMP, OHMP ve Yetkili Tabibin:

  (1) Kişiyle herhangi bir dil engeli olmaksızın iletişim kurulabilmesini sağlaması;
 

(b) Sağlık muayenesinin ve/veya değerlendirmesinin ardından AeMC, AME, GMP, OHMP ve Yetkili Tabip

 
 

(1) Kişiye sağlığının uçuşa uygun olduğu ya da olmadığını bildirmeli veya duruma bağlı olarak kişiyi lisans veren otoriteye, AeMC’ye ya da AME’ye sevk etmelidir;

 

(2) Uçuş eğitimi ya da lisans veya kabin ekibi onayı imtiyazlarının tahdidine yol açabilecek her türlü kısıtlamayı kişiye bildirmelidir;

 

(3) Kişinin sağlığının uçmaya uygun bulunmaması halinde, kişiye ikinci bir incelemeden geçme hakkına sahip olduğunu hatırlatmalıdır;

 

(4) Sağlık sertifikası için başvuran kişiler bağlamında, değerlendirme sonucunu içeren imzalı ya da elektronik olarak tasdik edilmiş bir raporu sağlık sertifikasının sureti ile birlikte gecikmeksizin lisans veren otoriteye göndermelidir.

(c) AeMC’ler, AME’ler, GMP’ler, OHMP’ler ve Yetkili Tabipler bu talimat uyarınca icra edilen sağlık muayenelerini ve değerlendirmelerini ve bunların sonuçlarına ilişkin kayıtları ulusal mevzuata uygun bir şekilde tutacaklardır.

(d) Sağlık sertifikasyonu ve/veya denetim için gerekli görülmesi halinde, AeMC’ler, AME’ler, GMP’ler, OHMP’ler ve Yetkili Tabipler talep edildiğinde, tüm sağlık kayıtlarını ve raporlarını AMS’ye sunacaktır.

KISIM 2 – Sağlık sertifikası gereklilikleri

 

Sağlık sertifikası gereklilikleri

MED.A.030

(a) Öğrenci pilotlar ilgili lisans için gerekli olan geçerli bir sağlık sertifikasına sahip olmadan yalnız uçmayacaklardır.

(b) Hafif hava aracı pilotu lisansına (LAPL), Amatör Havacılık Pilot Lisansına müracaat eden ya da sahip olan kişilerin en azından bir LAPL sağlık sertifikasına sahip olmaları gerekmektedir.

(c) Amatör Havacılık Pilot Lisansına, Hususi Pilot Lisansına (PPL), Planör Pilotu Lisansına (SPL) ya da balon pilotu lisansına (BPL) müracaat eden ya da sahip olan kişilerin en azından 2. sınıf sağlık sertifikasına sahip olmaları gerekmektedir.

(d) SPL veya BPL’ye müracaat eden ya da sahip olan ve ticari planör ya da balon uçuşlarına müdahil olan kişilerin en azından 2. sınıf sağlık sertifikasına sahip olmaları gerekmektedir.

(e) PPL’ye ya da LAPL’ye gece uçuşu yetkisinin de eklenmesi durumunda lisans sahibinin renk ayırt etme kabiliyetine sahip olması gerekmektedir.

(f) Ticari pilot lisansına (CPL), çok ekip üyeli pilot lisansına (MPL) ya da havayolu nakliye pilotu lisansına (ATPL) müracaat eden ya da sahip olan kişilerin 1. sınıf sağlık sertifikasına sahip olmaları gerekmektedir.

(g) PPL’ye aletli uçuş yetkisinin eklenmesi durumunda, lisans sahibinin 1. Sınıf sağlık sertifikasına sahip olan kişiler için gereken periyotlara ve standartlara uygun olarak, saf ton odyometri muayenesinden geçmesi gerekecektir.

(h) Lisans sahipleri aynı anda bu Talimat uyarınca düzenlenmiş birden fazla sağlık sertifikasına sahip olamayacaklardır.

Sağlık sertifikası başvurusu

 
(a) Sağlık sertifikası başvuruları Genel Müdürlük tarafından öngörülen şekilde yapılmalıdır.

(b) Sağlık sertifikasına başvuran kişiler duruma bağlı olarak AeMC’ye, AME’ye, GMP’ye veya Yetkili tabibe aşağıdaki bilgi ve belgeleri sunmalıdırlar:

  (1) Kimlik belgesi (T.C. Nüfus Cüzdanı veya Pasaport/Ehliyet);
  (2) Aşağıdaki hususları içeren imzalı bir beyanı:
 
  (i) Tıbbi açıdan geçmişlerine yönelik tıbbi bulguları;
 

(ii) Daha önce sağlık sertifikası muayenesine tabi tutulup tutulmadıklarını ve tabi tutulmuşlar ise bu muayenenin kimin tarafından gerçekleştirildiğini ve sonucunu;

 

(iii) Kısıtlamalı uçuşa elverişlilik durumu olup olmadığını, sağlık açısından uçuşa uygun olmadıklarının tespit edilmiş olup olmadığını ya da sağlık sertifikalarının askıya alınmış ya da iptal edilmiş olup olmadığını.

(c) Sağlık sertifikasının temdidi ya da yenilenmesi için başvuran kişilerin sağlık sertifikalarını muayene öncesinde AeMC’ye, AME’ye, GMP’ye veya Yetkili Tabibe ibraz etmeleri gerekmektedir.

Sağlık sertifikalarının tanzimi, temdidi ve yenilenmesi

MED.A.040

(a) Sağlık sertifikası ancak gerekli sağlık muayenelerinin ve/veya değerlendirmelerinin tamamlanmasının ve kişinin sağlığının uçuşa uygun bulunmasının ardından tanzim veya temdit edilebilecek ya da yenilenebilecektir.

(b) İlk kez tanzim edilen sağlık sertifikaları:
 
(1) 1. sınıf sağlık sertifikalarının AMS tarafından tanzim edilmesi gerekmektedir.
(2) 2. sınıf sağlık sertifikalarının AMS tarafından tanzim edilmesi gerekmektedir.

(3) LAPL sağlık sertifikalarının bir AeMC, AME, GMP veya Yetkili Tabip tarafından tanzim edilmesi gerekmektedir.

(c) Temdit ve yenileme:
 

(1) 1. Sınıf ve 2. Sınıf sağlık sertifikalarının bir AeMC veya AME tarafından temdit edilmesi veya yenilenmesi gerekmektedir.

(2) LAPL sağlık sertifikalarının bir AeMC, AME, GMP veya Yetkili Tabip tarafından temdit edilmesi veya yenilenmesi gerekmektedir.

(d) AeMC AME, GMP veya Yetkili Tabip sağlık sertifikasını ancak aşağıda belirtilen koşullarda tanzim veya temdit edecekler ya da yenileyeceklerdir

 

(1) Başvuru sahibinin tıbbi açıdan geçmişlerine yönelik tüm bilgileri eksiksiz bir şekilde sunması ve AeMC, AME, GMP veya Yetkili Tabip tarafından talep edilmesi halinde, başvuru sahibinin doktoru ya da herhangi bir sağlık uzmanı tarafından gerçekleştirilen sağlık muayenelerinin ve tetkiklerinin sonuçlarını sunması; (

(2) AeMC’nin, AME’nin, GMP’nin veya Yetkili Tabibin başvuru sahibinin bu Talimatta öngörülen tüm gereklilikleri karşıladığını doğrulamak amacı ile sağlık değerlendirmesini, ilgili sağlık sertifikası için gereken sağlık muayenelerine ve tetkiklerine dayanarak yapmış olması.

(e) AME, AeMC veya başvuru sahibinin talep etmesi ile bu makamlara sevk edilmesi durumunda AMS, sağlık sertifikasını tanzim ya da temdit etmeden veya yenilemeden önce, klinik açıdan endike olması durumunda, başvuru sahibinin ilave sağlık muayenelerine ve incelemelerine tabi tutulmasını talep edebilecektir.

 

(f) AMS ilk sağlık sertifikasını ve aşağıda belirtilen durumlarda sağlık sertifikası tanzim edebilecek ya da daha önce tanzim edilmiş bir sağlık sertifikasını yeniden tanzim edebilecektir:

 
(1) Vakanın kendisine sevk edilmiş olması durumunda;
(2) Sertifika üzerindeki bilgilerin düzeltilmesi gerektiğini tespit etmiş olması halinde.

Sağlık sertifikalarının geçerlilik süresi, temdidi ve yenilenmesi

MED.A.045

 

(a) Sağlık sertifikası ancak gerekli sağlık muayenelerinin ve/veya değerlendirmelerinin tamamlanmasının ve kişinin sağlığının uçuşa uygun bulunmasının ardından tanzim veya temdit edilebilecek ya da yenilenebilecektir.

  (b) İlk kez tanzim edilen sağlık sertifikaları:
 
  (1) 1. sınıf sağlık sertifikalarının AMS tarafından tanzim edilmesi gerekmektedir.
  (2) 2. sınıf sağlık sertifikalarının AMS tarafından tanzim edilmesi gerekmektedir
 

(3) LAPL sağlık sertifikalarının bir AeMC, AME, GMP veya Yetkili Tabip tarafından tanzim edilmesi gerekmektedir

(c) Temdit ve yenileme:

 

(1) 1. Sınıf ve 2. Sınıf sağlık sertifikalarının bir AeMC veya AME tarafından temdit edilmesi veya yenilenmesi gerekmektedir.

(2) LAPL sağlık sertifikalarının bir AeMC, AME, GMP veya Yetkili Tabip tarafından temdit edilmesi veya yenilenmesi gerekmektedir.

(d) AeMC AME, GMP veya Yetkili Tabip sağlık sertifikasını ancak aşağıda belirtilen koşullarda tanzim veya temdit edecekler ya da yenileyeceklerdir:

 

(1) Başvuru sahibinin tıbbi açıdan geçmişlerine yönelik tüm bilgileri eksiksiz bir şekilde sunması ve AeMC, AME, GMP veya Yetkili Tabip tarafından talep edilmesi halinde, başvuru sahibinin doktoru ya da herhangi bir sağlık uzmanı tarafından gerçekleştirilen sağlık muayenelerinin ve tetkiklerinin sonuçlarını sunması;

 

(2) AeMC’nin, AME’nin, GMP’nin veya Yetkili Tabibin başvuru sahibinin bu Talimatta öngörülen tüm gereklilikleri karşıladığını doğrulamak amacı ile sağlık değerlendirmesini, ilgili sağlık sertifikası için gereken sağlık muayenelerine ve tetkiklerine dayanarak yapmış olması.

 

(e) AME, AeMC veya başvuru sahibinin talep etmesi ile bu makamlara sevk edilmesi durumunda AMS, sağlık sertifikasını tanzim ya da temdit etmeden veya yenilemeden önce, klinik açıdan endike olması durumunda, başvuru sahibinin ilave sağlık muayenelerine ve incelemelerine tabi tutulmasını talep edebilecektir.

(f) AMS ilk sağlık sertifikasını ve aşağıda belirtilen durumlarda sağlık sertifikası tanzim edebilecek ya da daha önce tanzim edilmiş bir sağlık sertifikasını yeniden tanzim edebilecektir:

  (1) Vakanın kendisine sevk edilmiş olması durumunda;
  (2) Sertifika üzerindeki bilgilerin düzeltilmesi gerektiğini tespit etmiş olması halinde.

Sağlık sertifikalarının geçerlilik süresi, temdidi ve yenilenmesi

MED.A.045

(a) Geçerlilik
 
(1) 1. sınıf sağlık sertifikaları 12 ay süre ile geçerli olacaktır.
(2) 1. sınıf sağlık sertifikalarının geçerlilik süresi aşağıda belirtilen durumlarda 6 aya düşürülecektir
 

(i) Lisans sahibinin tek pilotlu ticari hava taşımacılığı operasyonlarında yolcu taşıması ve 40 yaşına ulaşmış olması;

  (ii) Lisans sahibinin 60 yaşına ulaşmış olması.
  (3) 2. sınıf sağlık sertifikalarının geçerlilik süreleri aşağıda belirtilmiştir:
 
 

(i) Lisans sahibi 40 yaşına ulaşıncaya kadar 60 ay olup, lisans sahibi 40 yaşına ulaşmadan önce tanzim edilmiş olan sağlık sertifikalarının geçerlilik süresi, lisans sahibi 42 yaşına ulaştığında sona erecektir;

 

(ii) Lisans sahibi 40 ila 50 yaş arasında iken 24 ay olup, lisans sahibi 50 yaşına ulaşmadan önce tanzim edilmiş olan sağlık sertifikalarının geçerlilik süresi, lisans sahibi 51 yaşına ulaştığında sona erecektir;

  (iii) Lisans sahibi 50 yaşını geçtikten sonra 12 aydır.
  (4) LAPL sağlık sertifikalarının geçerlilik süreleri aşağıda belirtilmiştir:
 
 

(i) Lisans sahibi 40 yaşına ulaşıncaya kadar 60 ay olup lisans sahibi 40 yaşına ulaşmadan önce tanzim edilmiş olan sağlık sertifikalarının geçerlilik süresi, lisans sahibi 42 yaşına ulaştığında sona erecektir.

  (ii) Lisans sahibi 40 yaşını geçtikten sonra 24 aydır.
  (5) İlgili muayeneler veya özel tetkikler de dâhil olmak üzere, sağlık sertifikalarının geçerlilik süresi:
 
 

(i) Başvuru sahibinin sağlık muayenesinin gerçekleştirildiği tarihteki yaşına bağlı olarak belirlenecektir;

 

(ii) İlk kez tanzim edilen ya da yenilenen sertifikalar bağlamında, sağlık muayenesinin gerçekleştirildiği tarihten itibaren, temdit edilen sertifikalar bağlamında ise bir önceki sağlık sertifikasının geçerlilik süresinin sona erdiği tarihten itibaren hesaplanacaktır.

(b) Temdit
Sağlık sertifikasının temdidine yönelik muayeneler ve/veya değerlendirmeler sağlık sertifikasının geçerlilik süresinin sona ereceği tarihten en geç 45 gün önce gerçekleştirilebilecektir.
(c) Yenileme
 

(1) Sağlık sertifikasına sahip olan kişinin (b) fıkrası hükümlerine uymaması durumunda, yenileme muayenesinin ve/veya değerlendirmesinin gerçekleştirilmesi gerekecektir.

  (2) 1. sınıf ve 2. sınıf sağlık sertifikalarına ilişkin olarak:
 

(i) Sağlık sertifikasının geçerlilik süresinin sona erdiği tarihten itibaren 45 günden fazla bir süre geçmiş olması halinde, AeMC yenileme muayenesini; genişletilmiş periyodik muayene ile başvuru sahibinin sağlık kayıtlarını değerlendirdikten sonra gerçekleştirecektir;

 

(ii) Sağlık sertifikasının geçerlilik süresinin sona erdiği tarihten itibaren 5 yıl geçmiş olması halinde ilk kez tanzim edilecek sağlık sertifikaları için öngörülen muayene koşulları geçerli olacaktır.

 

(3) LAPL sağlık sertifikaları bağlamında, AeMC, AME, Yetkili Tabip veya GMP başvuru sahibinin tıbbi açıdan geçmişini değerlendirecek ve sağlık muayenesini ve/veya değerlendirmesini MED.B.095 doğrultusunda icra edecektir.

Sevk

 

(a) 1. Sınıf ya da 2. Sınıf sağlık sertifikası için başvuruda bulunan kişilerin MED.B.001 uyarınca lisans veren otoriteye sevk edilmeleri durumunda, AeMC veya AME ilgili tıbbi kayıtları istenilmesi halinde lisans veren otoriteye devredecektir.

(b) LAPL sağlık sertifikası için başvuruda bulunan kişilerin MED.B.001 uyarınca AeMC’ye veya AME’ye sevk edilmeleri durumunda, Yetkili Tabip, GMP ilgili tıbbi kayıtları istenilmesi halinde AeMC’ye veya AME’ye devredecektir.

ALT BÖLÜM B - Pilot Sağlık Sertifikası Gereklilikleri
 
KISIM 1 - Genel Hususlar

Sağlık sertifikalarına uygulanan kısıtlamalar

MED.B.001
AMC1 MED.B.001
GM1 MED.B.001
(a) 1. sınıf ve 2. sınıf sağlık sertifikalarına uygulanan kısıtlamalar:
 

(1) Başvuru sahibinin ilgili sağlık sertifikası sınıfı için öngörülen gereklilikleri tam olarak karşılamadığı ancak uçuş güvenliğini tehlikeye düşürmesine ihtimal verilmediği durumlarda, AeMC veya AME:

 
 

(i) 1. Sınıf sağlık sertifikası başvurusunda bulunan kişiler bağlamında, başvuru sahibinin sağlık açısından uçuşa uygunluğuna ilişkin kararın verilmesi için başvuru sahibini bu Talimatta öngörüldüğü şekilde AMS’ye sevk edecektir; (

 

(ii) Bu Talimat uyarınca AMS’ye yeniden sevk edilmesine gerek görülmeyen vakalarda, başvuru sahibinin sertifika üzerine şerh düşülen bir ya da daha fazla sayıda tahdide uyarak görevini emniyetli bir şekilde yerine getirip getiremeyeceğini değerlendirecek, elverişsizlik ve mevcut kısıtlamasında değişiklik önerilmeyecekse, AMS ile bildirilen şekilde istişare etmek suretiyle sağlık sertifikasını gerekli görülen kısıtlamaları içerecek şekilde tanzim edecektir;

 

(iii) 2. Sınıf sağlık sertifikası başvurusunda bulunan kişiler bağlamında başvuru sahibinin sertifika üzerine şerh düşülen bir ya da daha fazla sayıda tahdide uyarak görevini emniyetli bir şekilde yerine getirip getiremeyeceğini değerlendirecek ve sağlık sertifikasını AMS ile bildirilen şekilde istişare etmek suretiyle gerekli görülen kısıtlamaları içerecek şekilde tanzim edecektir;

 

(iv) AeMC veya AME sağlık sertifikasını, başvuru sahibini AMS’ye sevk etmeksizin, aynı kısıtlamalarla temdit edebilecek veya yenileyebilecektir.

(b) LAPL sağlık sertifikalarına uygulanan kısıtlamalar:
 

(1) GMP, başvuru sahibinin tıbbi açıdan geçmişini gerektiği şekilde değerlendirdikten sonra, başvuru sahibinin sağlık açısından uçuşa uygunluk gerekliliklerini tam olarak karşılamadığına kanaat getirdiği takdirde, sadece düzeltici mercek ile ilgili bir tahdidin gerektiği durumlar dışında, başvuru sahibini AeMC’ye veya AME’ye sevk edecektir.

 

(2) LAPL sağlık sertifikası başvuru sahibinin sevk edilmiş olması halinde, AeMC veya AME, MED.B.095 dikkate almak suretiyle, başvuru sahibinin sertifika üzerine kayıt düşülen bir ya da daha fazla sayıda tahdide uyarak görevini emniyetli bir şekilde yerine getirip getiremeyeceğini değerlendirecek ve sağlık sertifikasını gerekli görülen kısıtlamaları içerecek şekilde tanzim edecektir. AeMC’nin veya AME’nin daima, pilotun yolcu taşıma tahdidine tabi tutulmasının gerekip gerekmediğini dikkate alıp değerlendirmesi gerekmektedir (Operasyonel Yolcu Kısıtlaması, OPL).

  (3) GMP, LAPL sağlık sertifikasını başvuru sahibini AeMC’ye veya AME’ye sevk etmeksizin, aynı kısıtlamalarla temdit edebilecek veya yenileyebilecektir.

(c) Herhangi bir tahdidin uygulanmasının gerekip gerekmediğinin değerlendirilmesinde aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınacaktır:

 

(1) Akademik tıbbi durum kanaatinde, belirli durumlarda, başvuru sahibinin, sayısal olsun ya da olmasın, herhangi bir gerekliliği yerine getirememesinin lisansın imtiyazlarının tatbikinin uçuş emniyetini tehlikeye atmayacak nitelikte olduğunun belirtilmiş olup olmadığı;

 

(2) Başvuru sahibinin ifa edilecek operasyona ilişin yetenekleri, becerileri ve tecrübesi.

(d) Operasyonel kısıtlama kodları
  (1) Operasyonel Çoklu Uçuş Ekibi Kısıtlaması (OML - Sadece 1. Sınıf).
 
 

(i) CPL, ATPL veya MPL sahibinin 1. Sınıf sağlık sertifikası gerekliliklerini tam olarak karşılamaması ve AMS’ye sevk edilmesi durumunda, sağlık sertifikasının “sadece ikinci pilot olarak veya kalifiye bir ikinci pilot eşliğinde” OML’si ile tanzim edilmesinin gerekip gerekmediği değerlendirilmelidir. Bu değerlendirme AMS tarafından yapılmalıdır.

 

(ii) OML şerhi düşülen bir sağlık sertifikasına sahip olan kişiler sadece diğer pilotun ilgili hava aracı tipinde gerekli tüm vasıflara sahip olduğu, OML’ye tabi olmadığı ve 60 yaşına ulaşmadığı durumlarda çok pilotlu operasyonlarda bir hava aracı kullanabileceklerdir.

 

(iii) 1. sınıf sağlık sertifikalarına ilişkin OML ancak AMS tarafından ve AMS tarafından öngörülen şekilde uygulanabilecek ve kaldırılabilecektir. (

  (2) Operasyonel Emniyet Pilotu Kısıtlaması (OPL - 2. Sınıf ve LAPL).
 
 

(i) OSL kısıtlaması getirilmiş bir sağlık sertifikasına sahip olan kişiler sadece hava aracında, ilgili hava aracı sınıfında ya da tipinde sorumlu pilot olarak görev yapmak için gereken tüm vasıflara sahip olan başka bir pilotun bulunduğu, hava aracının çift kumanda ile donatılmış olduğu ve diğer pilotun kumanda elemanlarını kullanabileceği bir koltukta oturduğu durumlarda bir hava aracını kullanabilecektir.

 

(ii) 2. sınıf sağlık sertifikalarına ilişkin OSL ancak AMS’den BYS uygulamasında onay alınmak suretiyle, AeMC veya AME tarafından uygulanabilecek ve kaldırılabilecektir.

  (3) Operasyonel Yolcu Kısıtlaması (OSL - 2. Sınıf ve LAPL).
 
 

(i) OPL kısıtlaması getirilmiş bir sağlık sertifikasına sahip olan kişiler sadece içinde yolcu bulunmayan uçakları kullanabileceklerdir.

 

(ii) 2. sınıf sağlık sertifikalarına ilişkin OPL ancak AMS’den BYS uygulamasında onay alınmak suretiyle, AeMC veya AME tarafından uygulanabilecek ve kaldırılabilecektir.

 

(iii) LAPL sağlık sertifikasına ilişkin OPL tahdidi AeMC tarafından uygulanabilecektir.

(e) Uçuş emniyetinin sağlanması için gerekli görüldüğü takdirde sağlık sertifikası sahiplerine sair kısıtlamalar da uygulanabilecektir.

(f) Sağlık sertifikası sahibine uygulanan kısıtlamaların sağlık sertifikasında belirtilmesi gerekmektedir.

KISIM 2 - 1. Sınıf ve 2. Sınıf sağlık sertifikalarına yönelik tıbbi gereklilikler

 

Genel

MED.B.005

(a) Sağlık sertifikasına başvuran kişilerde, ilgili lisansın imtiyazlarının emniyetli bir şekilde tatbikini engelleyecek bir seviyede fonksiyonel inkapasiteye neden olabilecek ya da aniden başvuru sahibinin lisansın imtiyazlarını emniyetli bir şekilde tatbik etmesini engelleyebilecek:

 
  (1) Kalıtımsal veya edinilmiş anomali,
  (2) Aktif, gizli, akut veya kronik hastalık ya da bozukluk,
  (3) Yara, incinme veya ameliyat sekeli,
  (4) Tedavi, teşhis ya da önleme amaçlı, reçeteli veya reçetesiz ilaçların etkileri ya da yan etkileri,
  bulunmayacaktır.

(b) 1. sınıf sağlık sertifikasına başvuran kişinin, sağlık açısından uçuşa uygunluğunun değerlendirilmesi amacı ile AMS’ye sevk edildiği durumlarda, AMS, OML’nin gerekli olduğu durumlar dışında, karar verme yetkisini AeMC’ye devredebilecektir.

(c) 2. sınıf sağlık sertifikasına başvuran kişinin, sağlık açısından uçuşa uygunluğunun değerlendirilmesi amacı ile AMS’ye sevk edildiği durumlarda, AMS, OSL veya OML’nin gerekli olduğu durumlar dışında, karar verme yetkisini AeMC’ye veya AME’ye devredebilecektir.

Kardiyovasküler sistem

MED.B.010
AMC1 MED.B.010 (Class 1)
AMC2 MED.B.010 (Class 2
(a) Muayene
 

(1) Klinik endikasyon üzerine ve aşağıda belirtilen durumlarda 12 derivasyonlu standart istirahat elektrokardiyografisi (EKG) ve raporu düzenlenmelidir;

 
 

(i) 1. Sınıf sağlık sertifikası bağlamında, ilk kez düzenlenecek sağlık sertifikası için yapılan muayeneler sırasında ve bilahare 30 yaşına kadar her 5 yılda bir, 40 yaşına kadar her 2 yılda bir, 50 yaşına kadar yılda bir ve sonrasında tüm temdit ve yenileme muayenelerinde;

 

(ii) 2. Sınıf sağlık sertifikası bağlamında 40 yaşına kadar her 5 yılda bir, 40 yaşından sonra yapılacak ilk muayenede ve her 2 yılda bir.

  (2) Klinik endikasyon üzerine ayrıntılı kardivasküler değerlendirme yapılması gerekmektedir.
  (3) 1. sınıf sağlık sertifikası bağlamında, 65 yaşından sonraki ilk temdit veya yenileme muayenesinde ve bilahare her 4 yılda bir ayrıntılı kardiyovasküler değerlendirme yapılması gerekmektedir.
 

(4) 1. sınıf sağlık sertifikası bağlamında, ilk kez düzenlenecek sağlık sertifikası için yapılan muayeneler sırasında ve bilahare 40 yaşına ulaştıktan sonra gerçekleştirilecek ilk muayene de kolesterol de dâhil olmak üzere serum lipit seviyesi ölçümü.

(b) Kardiyovasküler sistem — Genel
 

(1) Başvuru sahiplerinin ilgili lisansın imtiyazlarını emniyetli bir şekilde tatbik etmelerini engellemesi muhtemel kardiyovasküler bozukluktan mustarip olmamaları gerekmektedir.

 

(2) 1. Sınıf sağlık sertifikası için başvuran kişilerde aşağıda belirtilen sağlık sorunları tespit edildiği takdirde bu kişilerin sağlık açısından uçuşa uygun olmadıkları yönünde değerlendirme yapılacaktır:

 
  (i) Ameliyat öncesinde veya sonrasında torasik veya suprarenal abdominal aort anevrizması;
  (ii) Kalp kapakçıklarında belirgin fonksiyonel anomali;
  iii) Kalp veya kalp/akciğer nakli.
 

(3) 1. Sınıf sağlık sertifikası için başvuran ve tıbbi kayıtlarında ya da yapılan teşhise göre aşağıda belirtilen sağlık sorunlarından mustarip olduğu belirlenen kişiler AMS’ye sevk edileceklerdir:

 
  (i) Ameliyat öncesinde veya sonrasında periferik arter hastalığı;
  (ii) Ameliyat öncesinde veya sonrasında abdominal aort anevrizması;
  (iii) Fonksiyonel açıdan önemsiz kalp kapakçığı anomalisi;
 

(iv) Kalp kapakçığı ameliyatı sonrasında;

  (v) Perikard, miyokard veya endokard anomalisi;
  (vi) Düzeltici ameliyat öncesinde veya sonrasında kalıtımsal kalp anomalisi;
  (vii) Tekrarlayan vazovagal senkop;
  (viii) Arteryel veya venöz tromboz;
  (ix) Pulmoner emboli;
  (x) Sistemik antikoagülan tedavi gerektiren kardiyovaskular bozukluk.
  (4) 2. Sınıf sağlık sertifikası için başvuran ve yukarıdaki (2) veya (3) bentlerinde belirtilen bozukluklardan birinin teşhis edildiği kişiler, AMS ile bildirilen şekilde istişare etmek suretiyle sağlık açısından uçuşa uygun oldukları yönünde bir değerlendirme yapılabilmesi için, bir kardiyolog tarafından değerlendirilmelidirler.
(c) Tansiyon
  (1) Her muayene sırasında tansiyon değerleri kaydedilecektir.
 

(2) Başvuruda bulunan kişilerin tansiyonunun normal limitler dâhilinde olması gerekmektedir. (2) Başvuruda bulunan kişilerin tansiyonunun normal limitler dâhilinde olması gerekmektedir.

 

(3) 1. sınıf sağlık sertifikası için başvuran ve aşağıda belirtilen sağlık sorunlarına sahip olan kişilerin sağlık açısından uçuşa uygun olmadıkları yönünde değerlendirme yapılacaktır:

 
  (i) Semptomatik hipertansiyon;
 

(ii) Tedavi görüyor olsun ya da olmasın, muayene sırasında, istikrarlı bir şekilde 160 mmHg sistolik ve/veya 95 mmHg diyastolik seviyesini aşan tansiyon.

 

(4) Tansiyonun kontrol altına alınabilmesi için gerekli tedaviye başlandığında belirgin yan etkilerin mevcut olmadığından emin olabilmek amacı ile sağlık sertifikası geçici olarak askıya alınacaktır.

 

*AMS, tıbbi gereklilikleri sağlayamayan ya da sınırda sağlayan ama rahatsızlığının havacılık muayenesini gerçekleştiren hekim tarafından görevlerini mevzuata uygun yapmasına engel olmadığı ve güvenli performansını etkilemediği değerlendirilen havacılık personelinden uygulamalı uçuş testlerinde beceri ve deneyim değerlendirmesine yönelik Tıbbi Uçuş Testi (TUT) yapılmasını isteyebilir.

(d) Koroner Arter Hastalığı
 

(1) 1. sınıf sağlık sertifikası için başvuran ve aşağıda belirtilen sağlık sorunlarına sahip olan kişilerin sağlık açısından uçuşa uygun oldukları yönünde değerlendirme yapılabilmesi için bu kişilerin AMS’ye sevk edilmeleri ve kardiyolojik değerlendirmeye tabi tutulmaları gerekmektedir

 
  (i) Miyokard iskemisi şüphesi;
  (ii) Anti anjinal tedavi gerektirmeyen asemptomatik hafif koroner arter hastalığı.
 

(2) 2. Sınıf sağlık sertifikası için başvuran ve yukarıda (1) bendinde açıklanan sağlık sorunlarından herhangi birine sahip olan kişilerin sağlık açısından uçuşa uygun oldukları yönünde değerlendirme yapılabilmesi için bu kişilerin kardiyolojik değerlendirmeye tabi tutulmaları gerekmektedir.

  (3) Başvuruda bulunan kişilerde aşağıda belirtilen sağlık sorunları tespit edildiği takdirde bu kişilerin sağlık açısından uçuşa uygun olmadıkları yönünde değerlendirme yapılacaktır:
 
  (i) Miyokard iskemisi;
  (ii) Semptomatik koroner arter hastalığı;
  (iii) İlaç tedavisi ile kontrol altına alınan koroner arter hastalığı semptomları.
 

(4) 1. Sınıf sağlık sertifikası için başvuran kişilerde aşağıda belirtilen sağlık sorunları tespit edildiği takdirde bu kişilerin sağlık açısından uçuşa uygun olup olmadıkları yönünde değerlendirme yapılacaktır:

 
  (i) Miyokard iskemisi;
  (ii) Miyokard enfarktüsü;
  (iii) Koroner arter hastalığına yönelik revaskülarizasyon.
(e) Ritm/İletim Bozuklukları
 

(1) 1. Sınıf sağlık sertifikası için başvuran ve aşağıdakilerden herhangi biri de dâhil olmak üzere ciddi kardiyak iletim ya da ritim bozukluğu yaşayan kişilerin AMS’ye sevk edilmeleri gerekmektedir:

 
 

(i) Aralıklı veya sürekli sinoatriyal bozukluk, atriyal fibrilasyon, ve/veya flutter ve asemptomatik sinüs duraklaması da dâhil olmak üzere supraventriküler ritm bozukluğu;

  (ii) Komplet sol dal bloku;
  (iii) Mobitz tip 2 atriyoventriküler blok;
  (iv) Geniş ve/veya dar kompleks taşikardi;
  (v) Ventriküler preeksitasyon;
  (vi) Asemptomatik QT uzaması;
  (vii) Brugada elektrokardiyografi paterni.
 

(2) 2. Sınıf sağlık sertifikası için başvuran ve yukarıda (1) bendinde açıklanan sağlık sorunlarından herhangi birine sahip olan kişiler, AMS ile bildirilen şekilde istişare etmek suretiyle sağlık açısından uçuşa uygun olup olmadıkları yönünde bir değerlendirme yapılabilmesi için, tatminkâr düzeyde kardiyoloji değerlendirmesine tabi tutulmalıdırlar.

 

(3) Aşağıda belirtilen bozukluklardan herhangi birine sahip olan başvuru sahipleri, başka bir anomalinin bulunmaması durumunda, tatminkâr düzeyde kardiyoloji değerlendirmesine tabi tutulmak koşuluyla, sağlık açısından uçuşa uygun oldukları yönünde değerlendirilebileceklerdir:

 
  (i) İnkomplet dal bloku;
  (ii) Komplet sağ dal bloku;
  (iii) Sabit sol aks sapması;
  (iv) Asemptomatik sinüs bradikardi;
  (v) Asemptomatik sinüs taşikardi;
  (vi) Asemptomatik izole uniform supraventriküler veya ventriküler ektopik kompleksler; (
  (vii) Birinci dereceden atriyoventriküler blok; 15:59 16.03.2019
  (viii) Mobitz tip 1 atriyoventriküler blok.
 

(4) Geçmişte aşağıda belirtilen tıbbi müdahalelere maruz kalmış olan başvuru sahiplerinin sağlık açısından uçuşa uygun olup olmadıkları yönünde değerlendirilebilmeleri için tatminkâr düzeyde kardiyovasküler değerlendirmeye tabi tutulmaları gerekmektedir:

 
  (i) Ablasyon tedavisi;
 

(ii) Pacemaker takılması. 1. Sınıf sağlık sertifikası için başvuran kişiler AMS’ye sevk edilmelidir. 2. Sınıf sağlık sertifikası için başvuran kişiler AMS ile bildirilen şekilde istişare etmek suretiyle değerlendirilmelidir.

 

(5) Başvuruda bulunan kişilerde aşağıda belirtilen sağlık sorunları tespit edildiği takdirde bu kişilerin sağlık açısından uçuşa uygun olup olmadıkları yönünde değerlendirme yapılacaktır:

 
 
 
  (i) Semptomatik sinoatriyal hastalık;
  (ii) Komple atriyoventriküler bloku;
  (iii) Semptomatik QT uzaması;
  (iv) Vücuda yerleştirilebilir otomatik defibrilasyon sistemi;
  (v) Ventriküler anti taşikardi pacemaker.

Solunum sistemi

MED.B.01
AMC1 MED.B.015 (Class 1
AMC2 MED.B.015 (Class 2

(a) Ciddi solunum fonksiyon bozukluğuna sahip olan başvuru sahiplerinin sağlık açısından uçuşa uygun olup olmadıkları yönünde değerlendirme yapılacaktır. Solunum fonksiyonu geri kazanıldıktan ve tatminkâr bir şekilde çalışmaya başladıktan sonra başvuru sahiplerinin sağlık açısından uçuşa uygun oldukları yönünde değerlendirme yapılabilecektir.

(b) 1. Sınıf sağlık sertifikasına başvuran kişilerin ilk muayene sırasında ve bilahare klinik endikasyon üzerine Akciğer filmi ve solunum fonksiyonu testlerine tabi tutulmaları gerekmektedir.

(c) 2. Sınıf sağlık sertifikasına başvuran kişilerin klinik endikasyon üzerine solunum fonksiyonu testlerine tabi tutulmaları gerekmektedir.

(d) Aşağıda belirtilen sağlık sorunlarının teşhis edildiği kişilerin sağlık açısından uçuşa uygun oldukları yönünde değerlendirme yapılabilmesi için solunum değerlendirmesine tabi tutulmaları ve bu değerlendirmeden tatminkâr bir sonuç alınması gerekmektedir:

 
(1) İlaç tedavisi gerektiren astım;
(2) Solunum sisteminde aktif iltihabi hastalık;
(3) Aktif sarkodoz;
(4) Pnömotoraks;
(5) Uyku apnesi sendromu;
(6) Ciddi göğüs ameliyatı;
(7) Pnömonektomi;

Yukarıdaki (3) ve (5) bentlerinde belirtilen rahatsızlıkların teşhis edildiği başvuru sahiplerinin sağlık açısından uçuşa uygun oldukları yönünde değerlendirme yapılabilmesi için kardiyoloji değerlendirmesine tabi tutulmaları ve bu değerlendirmeden tatminkâr bir sonuç alınması gerekmektedir:

(e) Uçuş Tababet değerlendirmesi:
 

(a) 1. Sınıf sağlık sertifikası için başvuran ve yukarıda (d) fıkrasında belirtilen sağlık sorunlarından herhangi birine sahip olan kişiler AMS’ye sevk edileceklerdir;

 

(b) 2. Sınıf sağlık sertifikası için başvuran ve yukarıda (d) fıkrasında belirtilen sağlık sorunlarından herhangi birine sahip olan kişiler AMS ile AMS ile bildirilen şekilde istişare etmek suretiyle AeMC’ye sevk edileceklerdir.

(f) 1.Sınıf sağlık sertifikası için başvuran ve tam pnömonektomi geçirmiş kişilerin sağlık açısından uçuşa uygun olmadıkları yönünde değerlendirme yapılacaktır.

Sindirim sistemi

MED.B.020
AMC1 MED.B.020 (Class 1
AMC2 MED.B.020 (Class 2

(a) Adaylar, gastrointestinal kanal veya adneksi ile ilgili olarak, ilgili lisansın imtiyazlarının emniyetli bir şekilde tatbikine mani olacak fonksiyonel veya yapısal bir hastalık taşımayacaklardır.

(b) Sindirim borusu veya adneksi ile ilgili olarak, özellikle daralmadan veya sıkışmadan kaynaklanan obstrüksiyon gibi, uçuşta inkapasiteye neden olabilecek hastalık sekellerine veya cerrahi müdahaleye maruz kalmış olan başvuru sahiplerinin sağlık açısından uçuşa uygun olup olmadıkları yönünde değerlendirme yapılacaktır.

(c) Başvuru sahiplerinin inkapasiteye neden olabilecek semptomlara yol açabilecek fıtık rahatsızlığına sahip olmamaları gerekmektedir.

(d) Aşağıdakiler de dâhil olmak üzere gastrointestinal sistem bozukluklarına sahip olan başvuru sahiplerinin sağlık açısından uçuşa uygun olup olmadıkları yönünde değerlendirme yapılacaktır:

  (1) Tekrarlayan ve ilaç tedavisi gerektiren sindirim bozukluğu;
  (2) Pankreatit;
  (3) Semptomatik safrekesesi taşı;
  (4) Kronik iltihabi bowel hastalığı teşhisi konmuş olan ya da bu hastalığı taşıdığı bilinen kişiler;
 

(5) Bu organların tamamen ya da kısmen alınmasına veya diversiyonuna yönelik cerrahi müdahaleler de dâhil olmak üzere, sindirim borusu veya adneksi ile ilgili cerrahi operasyon geçirmiş olan kişiler,

 

Uçuşa uygun olmadıkları değerlendirilecektir. Ancak hastalığın başarılı bir şekilde tedavi edilmesinin ardından veya cerrahi müdahale sonrasında gastroenterolojik değerlendirmeye tabi tutulması ve bu değerlendirmenin tatminkâr bir sonuç vermesi koşuluyla, sağlık açısından uçuşa uygun oldukları yönünde değerlendirme yapılabilecektir.

(e) Uçuş tababet değerlendirmesi:
 

(1) 1. Sınıf sağlık sertifikası için başvuran ve yukarıda (2), (4) ve (5) bentlerinde belirtilen sağlık sorunlarından herhangi birinin teşhis edildiği kişiler AMS’ye sevk edileceklerdir;

 

(2) 2. Sınıf sağlık sertifikası için başvuran ve pankreatite sahip olan kişilerin sağlık açısından uçuşa uygunlukları AMS ile bildirilen şekilde istişare etmek suretiyle değerlendirilmelidir.

Metabolik ve Endokrine Sistemler

MED.B.025
AMC1 MED.B.025 (Class 1)
AMC2 MED.B.025 (Class 2)

(a) Adaylar, ilgili lisansın imtiyazlarının emniyetli bir şekilde tatbikine mani olacak fonksiyonel veya yapısal metabolik, nutrisyonel veya endokrinel bir bozukluk taşımayacaklardır.

(b) Metabolik, nutrisyonel veya endokrinel bozukluklara sahip olan başvuru sahipleri, rahatsızlıklarının stabiliteye kavuşmuş olduğunun kanıtlanması ve yapılan sağlık değerlendirmesinin tatminkâr bir sonuç vermesi koşuluyla, sağlık açısından uçuşa uygun oldukları yönünde değerlendirilebileceklerdir.

(c) Diabetes mellitus
 

(1) İnsülin gerektiren diabetes mellitustan mustarip olan başvuru sahiplerinin sağlık açısından uçuşa uygun olmadıkları yönünde değerlendirme yapılacaktır.

 

(2) İnsülin gerektirmeyen diabetes mellitustan mustarip olan başvuru sahipleri ise, kan şekerinin kontrol altına alınabildiği kanıtlanıncaya kadar sağlık açısından uçuşa uygun olmadıkları yönünde değerlendirileceklerdir.

(d) Uçuş tababet değerlendirmesi:
 

(1) 1. Sınıf sağlık sertifikası için başvuran ve kan şekerinin kontrol altına alınabilmesi için insülin dışında ilaç tedavisine ihtiyaç duyan kişiler AMS’ye sevk edileceklerdir;

 

(2) 2. Sınıf sağlık sertifikası için başvuran ve kan şekerinin kontrol altına alınabilmesi için insülin dışında ilaç tedavisine ihtiyaç duyan kişilerin sağlık açısından uçuşa uygunlukları AMS ile bildirilen şekilde istişare etmek suretiyle değerlendirilmelidir.

 

* AMS, tıbbi gereklilikleri sağlayamayan ya da sınırda sağlayan ama rahatsızlığının havacılık muayenesini gerçekleştiren hekim tarafından görevlerini mevzuata uygun yapmasına engel olmadığı ve güvenli performansını etkilemediği değerlendirilen havacılık personelinden uygulamalı uçuş testlerinde beceri ve deneyim değerlendirmesine yönelik Tıbbi Uçuş Testi (TUT) yapılmasını isteyebilir.

Hematoloji

MED.B.030
AMC1 MED.B.030 (Class 1)
AMC2 MED.B.030 (Class 2)

(a) Başvuru sahiplerinin ilgili lisansın imtiyazlarını emniyetli bir şekilde tatbik etmelerini engellemesi muhtemel hematolojik bir hastalıktan mustarip olmamaları gerekmektedir.

(b) 1. Sınıf sağlık sertifikası bağlamında, sağlık sertifikası tanzimi için gerçekleştirilen her bir muayene sırasında hemoglobin testi yapılmalıdır.

(c) Aşağıda belirtilenler gibi hematolojik rahatsızlıklara sahip olan adaylar sağlık değerlendirmesinin tatminkâr bir sonuç vermesi koşuluyla sağlık açısından uçuşa uygun oldukları yönünde değerlendirilebileceklerdir:

 
(1) Pıhtılaşma, hemorajik veya trombotik bozukluklar
(2) Kronik lösemi;
(d) Uçuş tababet değerlendirmesi:
 

(1) 1. Sınıf sağlık sertifikası için başvuran ve yukarıda (c) fıkrasında belirtilen sağlık sorunlarından herhangi birine sahip olan kişiler AMS’ye sevk edileceklerdir;

(2) 2. Sınıf sağlık sertifikası için başvuran ve yukarıda (c) fıkrasında belirtilen sağlık sorunlarından herhangi birine sahip olan kişilerin sağlık açısından uçuşa uygunlukları AMS ile bildirilen şekilde istişare etmek suretiyle değerlendirilecektir.

(e) 1. Sınıf sağlık sertifikası için başvuran ve aşağıda belirtilen hematolojik rahatsızlıklara sahip olan kişiler AMS’ye sevk edileceklerdir:

 

(1) Anemi, polisitemi veya hemoglobinopati de dâhil olmak ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla anormal hemoglobin;

(2) Belirgin lenfatik büyüme;
(3) Dalak büyümesi.

Genitoüriner sistem

MED.B.035
AMC1 MED.B.035 (Class 1)
AMC2 MED.B.035 (Class 2)

(a) Adaylar renal veya genitoüriner sistem veya adneksi ile ilgili olarak, ilgili lisansın imtiyazlarının emniyetli bir şekilde tatbikine mani olacak fonksiyonel veya yapısal bir hastalık taşımayacaklardır.

(b) Tüm sağlık muayenelerinde idrar tahlili yapılacaktır. İdrarda patolojik öneme sahip anormal hiç bir unsur bulunmayacaktır.

(c) Böbrekler veya idrar yolları ile ilgili olarak, özellikle daralmadan veya sıkışmadan kaynaklanan obstrüksiyon gibi, uçuşta inkapasiteye neden olabilecek hastalık sekellerine veya cerahi müdahaleye maruz kalmış olan başvuru sahiplerinin sağlık açısından uçuşa uygun olmadıkları yönünde değerlendirme yapılacaktır.

(d) Aşağıda belirtilenler gibi genitoüriner rahatsızlıklara sahip olan adaylar renal/ürolojik sağlık değerlendirmesinin tatminkâr bir sonuç vermesi koşuluyla sağlık açısından uçuşa uygun oldukları yönünde değerlendirilebileceklerdir:

 
(1) Böbrek hastalığı;
(2) Bir ya da daha fazla sayıda üriner taş veya renal kolik.

(e) Ürogenital sistemde organlarının tamamen ya da kısmen alınmasına veya diversiyonuna yönelik ciddi bir cerrahi müdahale geçirmiş olan kişiler sağlık açısından uçuşa uygun olmadıkları yönünde değerlendirilecekler ve tamamen iyileştikten sonra sağlık açısından uçuşa uygun oldukları yönünde bir değerlendirme yapılabilmesi için yeniden değerlendirmeye tabi tutulacaklardır. 1. Sınıf sağlık sertifikası için başvuran kişiler yeniden değerlendirme için AMS’ye sevk edilmelidir.

* AMS, tıbbi gereklilikleri sağlayamayan ya da sınırda sağlayan ama rahatsızlığının havacılık muayenesini gerçekleştiren hekim tarafından görevlerini mevzuata uygun yapmasına engel olmadığı ve güvenli performansını etkilemediği değerlendirilen havacılık personelinden uygulamalı uçuş testlerinde beceri ve deneyim değerlendirmesine yönelik Tıbbi Uçuş Testi (TUT) yapılmasını isteyebilir.

Bulaşıcı hastalıklar

MED.B.040
AMC1 MED.B.040 (Class 1
AMC2 MED.B.040 (Class 2

(a) Adaylar, geçmişte ilgili lisansın imtiyazlarının emniyetli bir şekilde tatbikine mani olacak herhangi bir bulaşıcı hastalığa yakalanmamış olmalı ve adaylarda bu tür bir hastalığın klinik teşhisi yapılmamış olmalıdır.

(b) HIV pozitif adaylar sağlık muayenesinin tatminkâr bir sonuç verilmesi koşuluyla sağlık açısından uçuşa uygun oldukları yönünde değerlendirilebileceklerdir. 1. Sınıf sağlık sertifikası için başvuran kişiler AMS’ye sevk edilmelidir.

Kadın Hastalıkları ve Jinekoloji

MED.B.045
AMC1 MED.B.045 (Class 1
AMC2 MED.B.045 (Class 2

(a) Adaylar, ilgili lisansın imtiyazlarının emniyetli bir şekilde tatbikine mani olacak fonksiyonel veya yapısal obstetrik veya jinekolojik bir bozukluk taşımayacaklardır.

(b) Ciddi bir jinekolojik operasyon geçirmiş olan adaylar, tamamen iyileşene kadar sağlık açısından uçuşa uygun olmadıkları yönünde değerlendirileceklerdir.

(c) Gebelik
 

(1) Gebelik durumunda, lisans sahibinin sağlığının imtiyazlarını tatbik etmeye uygun olduğuna kanaat getirmesi halinde, AeMC veya AME sağlık sertifikasının geçerlilik süresini gebeliğin 26. haftasının sonu ile sınırlayacaktır. Sertifika bu tarihten sonra askıya alınacaktır. Adayın gebeliğin sonunda sağlığına tamamen kavuşmasının ardından lisansın askıya alınması sona erecektir

 

(2) 1. Sınıf sağlık sertifikasına sahip olan kişiler, lisanslarının imtiyazlarını gebeliğin 26. haftasına kadar bir OML tahdidi ile tatbik edebileceklerdir. MED.B.001 hükümlerine bakılmaksızın, OML AeMC veya AME tarafından uygulanabilecek ve kaldırılabilecektir.

Muskuloskeletal Sistem

MED.B.050
AMC1 MED.B.050 (Class 1)
AMC2 MED.B.050 (Class 2)

(a) Adaylar, kemikler, eklemler, kaslar veya tendonlar ile ilgili olarak ilgili lisansın imtiyazlarının emniyetli bir şekilde tatbikine mani olacak kalıtımsal veya edinilmiş bir anomali taşımayacaklardır.

(b) Adaylar ilgili lisansın imtiyazlarını emniyetli bir şekilde tatbik etmelerine olanak sağlayacak oturma yüksekliğine, kol ve bacak uzunluğuna ve kas gücüne sahip olacaklardır.

(c) Adaylar muskuloskeletal sistemi ilgili lisansın imtiyazlarını emniyetli bir şekilde tatbik etmelerine olanak sağlayacak şekilde fonksiyonel olarak kullanabileceklerdir. Adayların sağlık açısından uçuşa uygunlukları AMS ile bildirilen şekilde istişare etmek suretiyle değerlendirilmelidir.

* AMS, tıbbi gereklilikleri sağlayamayan ya da sınırda sağlayan ama rahatsızlığının havacılık muayenesini gerçekleştiren hekim tarafından görevlerini mevzuata uygun yapmasına engel olmadığı ve güvenli performansını etkilemediği değerlendirilen havacılık personelinden uygulamalı uçuş testlerinde beceri ve deneyim değerlendirmesine yönelik Tıbbi Uçuş Testi (TUT) yapılmasını isteyebilir.

Psikiyatri

MED.B.05
AMC1 MED.B.055 (Class 1)
AMC2 MED.B.055 (Class 2

(a) Adaylar, geçmişte ilgili lisansın imtiyazlarının emniyetli bir şekilde tatbikine mani olacak akut, kronik, kalıtımsal veya edinilmiş herhangi bir psikiyatrik hastalık, engel, rahatsızlık veya bozukluk yaşamış olmamalı ve adaylarda bu tür bir hastalığın klinik teşhisi yapılmış olmamalıdır.

(b) Alkol ya da psikotropik maddelerin kullanımı veya aşırı kullanımı nedeniyle ruhsal veya davranışsal bozukluk sergileyen adaylar, madde kullanımından kurtulup sağlıklarına kavuşuncaya ve başarılı bir tedavi sonrasında gerçekleştirilecek psikiyatrik değerlendirmeden tatminkâr bir sonuç alıncaya kadar sağlık açısından uçuşa uygun olmadıkları yönünde değerlendirileceklerdir. 1. Sınıf sağlık sertifikası için başvuran kişiler AMS’ye sevk edilmelidir. 2. Sınıf sağlık sertifikası için başvuran adayların sağlık açısından uçuşa uygunlukları AMS ile bildirilen şekilde istişare etmek suretiyle değerlendirilmelidir.

(c) Aşağıda belirtilenler gibi psikiyatrik rahatsızlıklara sahip olan adayların sağlık açısından uçuşa uygun oldukları yönünde değerlendirilebilmeleri için gerçekleştirilecek psikiyatrik değerlendirmeden tatminkâr bir sonuç alınması gerekmektedir:

  (1) Mizaç bozukluğu;
  (2) Nevrotik rahatsızlık;
  (3) Kişilik bozukluğu;
  (4) Ruhsal veya davranışsal bozukluk.
(e) Uçuş tababet değerlendirmesi:
 

(1) 1. Sınıf sağlık sertifikası için başvuran ve yukarıda (b), (c) veya (d) fıkralarında belirtilen sağlık sorunlarından herhangi birine sahip olan kişiler AMS’ye sevk edileceklerdir;

 

(2) 2. Sınıf sağlık sertifikası için başvuran ve yukarıda (b), (c) veya (d) fıkralarında belirtilen sağlık sorunlarından herhangi birine sahip olan kişilerin sağlık açısından uçuşa uygunlukları AMS ile bildirilen şekilde istişare etmek suretiyle değerlendirilecektir.

(f) Şizofreni, şizotip veya kuruntulu rahatsızlık geçirmiş olan ya da klinik olarak bunlardan birinin teşhis edildiği adaylar sağlık açısından uçuşa uygun olmadıkları yönünde değerlendirileceklerdir.

* AMS, tıbbi gereklilikleri sağlayamayan ya da sınırda sağlayan ama rahatsızlığının havacılık muayenesini gerçekleştiren hekim tarafından görevlerini mevzuata uygun yapmasına engel olmadığı ve güvenli performansını etkilemediği değerlendirilen havacılık personelinden uygulamalı uçuş testlerinde beceri ve deneyim değerlendirmesine yönelik Tıbbi Uçuş Testi (TUT) yapılmasını isteyebilir.

Psikoloji

MED.B.060
AMC1 MED.B.060 (Class 1
AMC2 MED.B.060 (Class 2)

(a) Başvuru sahiplerinin ilgili lisansın imtiyazlarını emniyetli bir şekilde tatbik etmelerini engellemesi muhtemel psikolojik bir kusura sahip olmamaları gerekmektedir.

(b) Bir mütehassıs tarafından gerçekleştirilecek psikiyatrik ya da nörolojik muayenenin bir parçası olarak ya da bu muayeneye ek olarak psikolojik değerlendirme yapılması da gerekebilecektir.

Nöroloji

MED.B.06
AMC1 MED.B.065 (Class 1)
AMC2 MED.B.065 (Class 2

(a) Adaylar, geçmişte ilgili lisansın imtiyazlarının emniyetli bir şekilde tatbikine mani olacak herhangi bir nörolojik rahatsızlık yaşamamış olmalı ve adaylarda bu tür bir hastalığın klinik teşhisi yapılmamış olmalıdır.

(b) Aşağıda belirtilen sağlık sorunlarını yaşamış olan veya bu tür sorunların klinik olarak teşhis edildiği kişiler sağlık açısından uçuşa uygun olmadıkları yönünde değerlendirileceklerdir:

  (1) Epilepsi;
  (2) Nedeni belli olmayan ve tekrar eden bilinç bozukluğu ve kaybı nöbetleri.
  (3) Bilinç kaybı
(c) Aşağıda belirtilen sağlık sorunlarını yaşamış olan veya bu tür sorunların klinik olarak ileri tetkikler ve değerlendirme ile kesin teşhisi ile uçuşa elverişlilik kararı verilinceye kadar kişiler sağlık açısından uçuşa uygun olmadıkları yönünde değerlendirileceklerdir:
  (1) 5 yaşından sonra tekrar etmeyen epilepsi;
  (2) Tekrar etmeyen ve tüm tedavinin 10 yıldan daha uzun bir süre önce bırakılmış olduğu epilepsi;
  (3) Epileptiform EEG anomalileri ve fokal yavaş dalgalar;
  (5) Nedeni belli olmayan ve bir kere yaşanan bilinç bozukluğu ve kaybı nöbeti;
  (6) Başa alınan bir darbe sonrasında bilinç kaybı;
  (7) Delici baş yaralanması;
  (8) Spinal veya periferik sinir hasarı;

1. Sınıf sağlık sertifikası için başvuran kişiler AMS’ye sevk edilmelidir. 2. Sınıf sağlık sertifikası için başvuran adayların sağlık açısından uçuşa uygunlukları AMS ile bildirilen şekilde istişare etmek suretiyle değerlendirilmelidir.

Görme sistemi

MED.B.07
AMC1 MED.B.070 (Class 1)
AMC2 MED.B.070 (Class 2
(a) Adaylar gözleri veya adneksi ile ilgili olarak lisansın imtiyazlarının emniyetli bir şekilde tatbikine mani olacak herhangi bir fonksiyonel anomali ya da kalıtımsal veya edinilmiş, akut ya da kronik aktif bir pataloji veya göz ameliyatı ya da travması sekellerinden mustarip olmayacaklardır.
(b) Muayene
  (1) 1. sınıf sağlık sertifikası bağlamında:
 
 

(i) Kapsamlı bir göz muayenesi ilk muayenenin bir parçasını oluşturacak ve gözün kırma kusurlarına ve fonksiyonel performansına bağlı olarak periyodik olarak tekrarlanacaktır;

  (ii) Rutin bir göz muayenesi tüm temdit ve yenileme muayenelerinin bir parçasını oluşturacaktır.
(2) 2. sınıf sağlık sertifikası bağlamında
 
 

(i) Rutin bir göz muayenesi hem ilk muayenenin hem de tüm temdit ve yenileme muayenelerinin bir parçasını oluşturacaktır;

  (ii) Klinik endikasyon üzerine kapsamlı bir göz muayenesi gerçekleştirilecektir.
(c) Düzeltilmiş veya düzeltilmemiş uzak görüş keskinliği:
  (1) 1. Sınıf sağlık sertifikaları bağlamında her bir gözde ayrı ayrı 6/9 (0,7) seviyesinde ya da daha iyi olacak ve görüş keskinliği de her iki göz için 6/6 (1,0) seviyesinde ya da daha iyi olacaktır;
 

(2) 2. Sınıf sağlık sertifikaları bağlamında her bir gözde ayrı ayrı 6/12 (0,5) seviyesinde ya da daha iyi olacak ve görüş keskinliği de her iki göz için 6/9 (0,7) seviyesinde ya da daha iyi daha iyi olacak . Gözlerinden birinin görüş kabiliyeti standart altı olan bir aday, tatminkâr bir oftalmik muayeneye tabi tutulmak kaydıyla ve AMS ile bildirilen şekilde istişare etmek suretiyle sağlık açısından uçuşa uygun olduğu yönünde değerlendirilebilecektir;

 

(3) 1. Sınıf sağlık sertifikası için başvuran ve bir gözünün görüş kabiliyeti standart altı olan bir aday sağlık açısından uçuşa uygun olmadığı yönünde değerlendirilecektir. Temdit sırasında bir gözünde edinilmiş standart altı görüş kabiliyeti bulunan adaylar AMS'ye sevk edilecek ve sahip oldukları lisansın emniyetli bir şekilde tatbikine mani olması olasılığının düşük olması halinde sağlık açısından uçuşa uygun oldukları yönünde değerlendirilebileceklerdir.

(d) Adayların N5 tablosunu (veya muadilini) 30-50 cm mesafeden, N14 tablosunu (veya muadilini) ise 100 cm mesafeden, öngörülmüş düzeltme ile okuyabilmelidir.

(e) 1. sınıf sağlık sertifikası için başvuran kişilerin görme alanının ve binoküler fonksiyonlarının normal olması gerekir

(f) Göz ameliyatı geçirmiş olan adaylar oftalmik değerlendirmenin tatminkâr bir sonuç verilmesi koşuluyla sağlık açısından uçuşa uygun oldukları yönünde değerlendirilebileceklerdir.

(g) Klinik olarak keratokonus teşhisi konulan adaylar bir oftalmolog tarafından yapılacak muayenenin tatminkâr sonuç vermesi koşuluyla sağlık açısından uçuşa uygun oldukları yönünde değerlendirilebileceklerdir. 1. Sınıf sağlık sertifikası için başvuran kişiler AMS’ye sevk edilmelidir.

(h) Aşağıda belirtilen bozukluklardan mustarip olan adaylar oftalmik değerlendirmenin tatminkâr bir sonuç verilmesi koşuluyla sağlık açısından uçuşa uygun oldukları yönünde değerlendirilebileceklerdir:

  (1) Astigmatizm;
  (2) Anizometropi.
(i) Diplopiden mustarip olan adaylar sağlık açısından uçuşa uygun olmadıkları yönünde değerlendirileceklerdir.
(j) Gözlükler ve kontakt lensler. Tatminkâr düzeyde görme fonksiyonu ancak düzeltme yolu ile sağlanabiliyor ise:
  (1) (i) İlgili lisansın imtiyazlarının tatbiki sırasında uzak görüş için gözlük veya kontakt lens takılmalıdır.
 
 

 (ii) Yakın görüş için, lisansın imtiyazlarının tatbiki sırasında el altında yakın gözlüğü bulundurulmalıdır;

  (2) Lisansın imtiyazlarının tatbiki sırasında gerektiğinde hemen kullanabilmek için yedek bir düzeltici gözlük el altında bulundurulmalıdır;
  (3) Düzeltme optimal görüş fonksiyonu sağlamalı, havacılık alanında kullanıma uygun ve toleranslı olmalıdır;
 

(4) Kontakt lens kullanılıyor ise, uzak görüş için hazırlanmış, monofokal, renklendirilmemiş ve toleranslı kontakt lensler kullanılmalıdır;

  (5) Büyük kırma kusuruna sahip olan kişiler kontakt lens veya yüksek endeksli gözlük camı kullanmalıdırlar;
  (6) Görüş kabiliyeti ile ilgili gereklilikleri karşılamak amacı sadece bir gözlük kullanılabilecektir;
  (7) Ortokeratolojik lensler kullanılmamalıdır.

* AMS, tıbbi gereklilikleri sağlayamayan ya da sınırda sağlayan ama rahatsızlığının havacılık muayenesini gerçekleştiren hekim tarafından görevlerini mevzuata uygun yapmasına engel olmadığı ve güvenli performansını etkilemediği değerlendirilen havacılık personelinden uygulamalı uçuş testlerinde beceri ve deneyim değerlendirmesine yönelik Tıbbi Uçuş Testi (TUT) yapılmasını isteyebilir.

Renkli görme

MED.B.075
AMC1 MED B.075 (Class 1
AMC2 MED.B.075 (Class 2)
(a) Adaylar görevlerini emniyetli bir şekilde yerine getirebilmeleri için gerekli olan renkleri kolaylıkla algılayabilmelidirler
(b) Muayene
  (1) Adayların ilk kez tanzim edilecek sağlık sertifikası için Ishihara testinden geçmeleri gerekmektedir.
 

(2) Ishihara testinden geçemeyen adayların renkleri ayırt etme kabiliyetine sahip olup olmadıklarını tespit etmek amacı ile ayrıca renk algılama testine tabi tutulmaları gerekmektedir.

(c) 1. sınıf sağlık sertifikaları bağlamında, adayların renkleri ayırt etme kabiliyetine sahip olabilmeleri için renkleri normal bir şekilde algılayabilmeleri gerekmektedir. Renk algılama testinden geçemeyen adaylar sağlık açısından uçuşa uygun olmadıkları yönünde değerlendirilebileceklerdir. 1. Sınıf sağlık sertifikası için başvuran kişiler AMS'ye sevk edilmelidir. AMS tarafından en az iki ileri renk algılama testi neticesine göre karar verebilecektir.

(d) 2. sınıf sağlık sertifikaları bağlamında, adayların renkleri tatminkâr bir şekilde algılayamaması durumunda uçuş imtiyazları sadece gündüz uçuşları ile sınırlandırılacaktır.

* AMS, tıbbi gereklilikleri sağlayamayan ya da sınırda sağlayan ama rahatsızlığının havacılık muayenesini gerçekleştiren hekim tarafından görevlerini mevzuata uygun yapmasına engel olmadığı ve güvenli performansını etkilemediği değerlendirilen havacılık personelinden uygulamalı uçuş testlerinde beceri ve deneyim değerlendirmesine yönelik Tıbbi Uçuş Testi (TUT) yapılmasını isteyebilir.

Kulak-burun-boğaz

MED.B.08
AMC1 MED.B.080 (Class 1
AMC2 MED.B.080 (Class 2)

(a) Adaylar ağız içi boşluğu, dişler ve gırtlak da dâhil olmak üzere, gözlerin, burnun, sinüslerin veya boğazın kendisinin veya adneksi ile ilgili olarak lisansın imtiyazlarının emniyetli bir şekilde tatbikine mani olacak herhangi bir fonksiyonel anomali ya da kalıtımsal veya edinilmiş, akut ya da kronik aktif bir pataloji veya ameliyatı ya da travması sekellerinden mustarip olmayacaklardır.

(b) İşitme kabiliyeti ilgili lisansların imtiyazlarının emniyetli bir şekilde tatbikini sağlayacak düzeyde olmalıdır.

(c) Muayene
  (1) Tüm muayenelerde işitme kabiliyeti test edilmelidir
 
 

(i) 1. Sınıf sağlık sertifikaları ve 2. sınıf sağlık sertifikaları bağlamında, sahip olunan lisansa aletli uçuş yetkisinin eklenecek olması durumunda, işitme kabiliyeti ilk muayene sırasında ve 40 yaşına kadar her 5 yılda bir ve bilahare her 2 yılda bir müteakip temdit veya yenileme muayenelerinde saf ton odiyometrisinde test edilecektir.

 

(ii) Saf ton odiyometresinde yapılan testlerde ilk kez başvuran adayların işitme kaybı ayrı ayrı her bir kulakta 500, 1 000 veya 2 000 Hz frekanslarının herhangi birinde 35dB'den ve 3 000 Hz'de 50dB'den fazla olmayacaktır. Temdit veya yenileme için başvuran ve bu değerlerden daha yüksek işitme kaybı bulunan adaylar tatminkâr düzeyde fonksiyonel işitme kabiliyetine sahip olduklarını kanıtlamalıdırlar.

 

(iii) Hipoakuzisi bulunan adaylar tatminkâr düzeyde fonksiyonel işitme kabiliyetine sahip olduklarını kanıtlamalıdırlar

 

(2) 1. Sınıf sağlık sertifikasının ilk düzenlenişinde kapsamlı bir kulak, burun ve boğaz muayenesi yapılmalı ve bilahare klinik endikasyon üzerine periyodik olarak tekrarlanmalıdır.

(d) 1. sınıf sağlık sertifikası için başvuran ve aşağıda belirtilen sağlık sorunlarına sahip olan kişilerin sağlık açısından uçuşa uygun oldukları yönünde değerlendirme yapılabilmesi için bu kişilerin AMS'ye sevk edilmeleri ve KBB yönünden değerlendirmeye tabi tutulmaları gerekmektedir:

  (1) İç kulakta veya orta kulakta akut veya kronik aktif bir patalojik süreç;
  (2) Kulak zarlarında iyileşmemiş delinme veya fonksiyon bozukluğu;
  (3) Vestibül fonksiyon bozukluğu;
  (4) Geniz yollarında ciddi tıkanıklık;
  (5) Sinüs disfonksiyonu;
  (6) Ağız içi boşluğunda veya üst solunum yollarında ciddi malformasyon veya ciddi, akut veya kronik enfeksiyon;
  (7) Önemli ölçüde konuşma veya ses bozukluğu.
(e) Uçuş tababet değerlendirmesi:
  (1) 1. Sınıf sağlık sertifikası için başvuran ve vestibül fonksiyon bozukluğu bulunan kişiler AMS'ye sevk edileceklerdir;
 

(2) 2. Sınıf sağlık sertifikası için başvuran ve vestibül fonksiyon bozukluğu bulunan kişilerin sağlık açısından uçuşa uygunlukları AMS ile bildirilen şekilde istişare etmek suretiyle değerlendirilmelidir.

* AMS, tıbbi gereklilikleri sağlayamayan ya da sınırda sağlayan ama rahatsızlığının havacılık muayenesini gerçekleştiren hekim tarafından görevlerini mevzuata uygun yapmasına engel olmadığı ve güvenli performansını etkilemediği değerlendirilen havacılık personelinden uygulamalı uçuş testlerinde beceri ve deneyim değerlendirmesine yönelik Tıbbi Uçuş Testi (TUT) yapılmasını isteyebilir.

 

Dermatoloji

MED.B.085
AMC1 MED.B.085 (Class 1)
AMC2 MED.B.085 (Class 2

Başvuru sahiplerinin ilgili lisansın imtiyazlarını emniyetli bir şekilde tatbik etmelerini engellemesi muhtemel dermatolojik bir kusura sahip olmamaları gerekmektedir.

Onkoloji

MED.B.090
AMC1 MED.B.090 (Class 1
AMC2 MED.B.090 (Class 2

(a) Başvuru sahiplerinin ilgili lisansın imtiyazlarını emniyetli bir şekilde tatbik etmelerini engellemesi muhtemel birincil ya da ikincil habis bir hastalıktan mustarip olmamaları gerekmektedir.

(b) Habis hastalığın tedavisinin ardından sağlık açısından uçuşa uygun oldukları yönünde değerlendirilebilmeleri için yapılacak onkolojik değerlendirmeden tatminkâr bir sonuç alınması gerekmektedir. 1. Sınıf sağlık sertifikası için başvuran kişiler AMS’ye sevk edilmelidir. 2. Sınıf sağlık sertifikası için başvuran adayların sağlık açısından uçuşa uygunlukları AMS ile bildirilen şekilde istişare etmek suretiyle değerlendirilmelidir.

(c) İntraserebral habis tümörü bulunan ya da klinik olarak bu tür bir teşhisin konulduğu adaylar sağlık açısından uçuşa uygun olmadıkları yönünde değerlendirileceklerdir.

KISIM 3 - LAPL sağlık sertifikalarına özgü gereklilikler
 
LAPL sertifikası için başvuran kişilere yönelik sağlık muayenesi ve/veya değerlendirmesi
MED.B.095
AMC1 MED.B.095
AMC2 MED.B.095
AMC3 MED.B.095
AMC4 MED.B.095
AMC5 MED.B.095
AMC6 MED.B.095
AMC7 MED.B.095
AMC8 MED.B.095
AMC9 MED.B.095
AMC10 MED.B.09
AMC11 MED.B.095
AMC12 MED.B.095
AMC13 MED.B.095
AMC14 MED.B.095
AMC15 MED.B.095
AMC16 MED.B.095
AMC17 MED.B.095
AMC18 MED.B.095
GM1 MED.B.095
(a) LAPL sağlık sertifikası için başvuran kişiler en iyi tıbbi uygulamalara dayanılarak değerlendirileceklerdir.
(b) Başvuru sahibinin tüm sağlık geçmişine özel olarak dikkat edilecektir.

(c) İlk değerlendirmede ve 50 yaşından sonraki tüm müteakip değerlendirmelerde ve başvuru sahibinin tıbbi açıdan geçmiş kayıtlarının mevcut olmadığı durumlarda yapılacak tüm değerlendirmelerde muayeneyi gerçekleştiren kişi en azından aşağıda belirtilen unsurları muayeneye dâhil edecektir:

  (1) Klinik muayene;
  (2) Tansiyon;
  (3) İdrar tahlili;
  (4) Görme kabiliyeti;
  (5) İşitme kabiliyeti.

(d) İlk değerlendirmenin ardından 50 yaşına kadar yapılacak müteakip muayenelere aşağıda belirtilen unsurlar dâhil edilecektir:

  (1) LAPL sahibinin tıbbi açıdan geçmişinin değerlendirilmesi;
 

(2) Yukarıda (c) fıkrasında yer alan unsurların AeMC, AME, GMP veya Yetkili Tabip tarafından en iyi tıbbi uygulamalar doğrultusunda gerekli görülenleri.

ALT BÖLÜM C - Kabin Ekibinin Sağlık Açısından Uçuşa Uygunluğuna Özgü Gereklilikler
 

KISIM 1 - Genel gereklilikler

Genel

MED.C.001

Kabin ekibi üyeleri bir hava aracında havacılık emniyet kurallarında öngörülen görevlerini ve sorumluluklarını ancak işbu Bölümde öngörülen gereklilikleri karşıladıkları takdirde yerine getirebileceklerdir.

Sağlık muayeneleri

MED.C.005
AMC1 MED.C.005

(a) Kabin ekibi üyeleri kendilerine yüklenilen emniyet görevlerini ve sorumluluklarını yerine getirmelerini engelleyebilecek inkapasiteye neden olabilecek fiziksel veya ruhsal herhangi bir hastalıktan mustarip olmadıklarını kanıtlamak amacı ile sağlık değerlendirmesine tabi tutulmalıdırlar.

(b) Tüm kabin ekibi üyeleri bir hava aracında görevlendirilmeden önce ve bilahare her 60 ayda bir sağlık değerlendirmesine tabi tutulmalıdır.

(c) MED.D.040'da öngörülen gerekliliklerin karşılanması halinde sağlık muayeneleri bir AeMC,AME, OHMP veya Yetkili tabip tarafından icra edilmelidir.

KISIM 2 - Kabin ekibinin tabi tutulacağı Uçuş tababet değerlendirmesine özgü gereklilikler
 
Genel

MED.C.020

Kabin ekibi üyeleri aşağıda belirtilen rahatsızlıklara veya hastalıklara sahip olmayacaklardır:
(a) Kalıtımsal veya edinilmiş anomali;
(b) Aktif, gizli, akut veya kronik hastalık ya da bozukluk;
(c) Yara, incinme veya ameliyat sekeli;

(d) Tedavi, teşhis ya da önleme amaçlı, reçeteli veya reçetesiz ilaçların emniyet görevlerini ve sorumluluklarını yerine getirmelerini engelleyebilecek fonksiyonel inkapasiteye neden olabilecek etkileri ya da yan etkileri.

Uçuş tababet değerlendirmelerinin içeriği

MED.C.025
AMC1 MED.C.025
AMC2 MED.C.025
AMC3 MED.C.025
AMC4 MED.C.02
AMC5 MED.C.025
AMC6 MED.C.025
AMC7 MED.C.025
AMC8 MED.C.025
AMC9 MED.C.025
AMC10 MED.C.025
AMC11 MED.C.025
AMC12 MED.C.025
AMC13 MED.C.025
AMC14 MED.C.025
AMC15 MED.C.025
AMC16 MED.C.025
AMC17 MED.C.02
AMC18 MED.C.025
GM1 MED.C.025
(a) Yapılacak ilk sağlık muayenesi en azından aşağıdaki unsurları içermelidir:
  (1) Kabin ekibi üyelerinin tıbbi açıdan geçmişinin değerlendirilmesi
  (2) Aşağıdaki sistemlerin klinik muayenesi:
 
  (i) Kardiyovaskülar sistem;
  (ii) Solunum sistemi;
  (iii) Muskuloskeletal system;
  (iv) Kulak-burun-boğaz;
  (v) Görme sistemi;
  (vi) Renkli görme
(b) Müteakiben yapılacak tüm sağlık muayenelerinde aşağıda belirtilen unsurlar yer almalıdır:
  (1) Kabin ekibi üyelerinin tıbbi açıdan geçmişinin değerlendirilmesi;
  (2) En iyi tıbbi uygulamalar doğrultusunda gerekli görülmesi halinde klinik muayene

(c) Yukarıda (a) ve (b) fıkraları bağlamında herhangi bir şüphe duyulması halinde veya klinik endikasyon üzerine, kabin ekibi üyelerine yönelik sağlık değerlendirmesine AeMC, AME, OHMP'nin veya Yetkili Tabibin gerekli gördüğü ilave sağlık muayeneleri, tahlilleri veya araştırmaları da dâhil edilecektir.

KISIM 3 - Kabin Ekibi üyeleri ve adayları için ilave gereklilikler
 
Kabin ekibi sağlık raporu
MED.C.03
AMC1 MED.C.030
(a) Her bir sağlık değerlendirmesinin ardından:
 

(1) Kabin ekibi onayı için başvuran ya da kabin ekibi onayına sahip olan kişilere AeMC, AME, OHMP veya Yetkili tabip tarafından bir kabin ekibi sağlık raporu verilecektir;

 

(2) Kabin ekibi onayı için başvuran ya da kabin ekibi onayına sahip olan kişiler ilgili bilgileri veya kabin ekibi sağlık raporunun bir suretini hizmetlerinden faydalanan işleticilere sunacaklardır.

(b) Kabin ekibi sağlık raporunda sağlık değerlendirmesinin tarihi, kabin ekibi üyesinin sağlık açısından uçuşa uygun olduğu veya olmadığı, müteakiben gerçekleştirilmesi gereken ilk sağlık değerlendirmesinin tarihi ve varsa kısıtlamalar belirtilecektir. Diğer tüm unsurlar MED.A.015 uyarınca hasta-doktor mahremiyetine tabi olacaktır.

Kısıtlamalar

MED.C.035
AMC1 MED.C.035

(a) Kabin ekibi onayına sahip olan kişilerin 2. Kısımda öngörülen gereklilikleri karşılayamamaları durumunda, AeMC, AME, OHMP veya Yetkili Tabip, bir ya da daha fazla sayıda kısıtlama uygulanması durumunda kabin ekibi görevlerini emniyetli bir şekilde yerine getirip getiremeyeceklerini değerlendirecektir.

(b) Kabin ekibi onayı ile tanınan imtiyazların tatbikine ilişkin kısıtlamalar kabin ekibi sağlık raporunda belirtilmeli ve sadece AME ya da AeMC tarafından veya AME ile istişare edilmek suretiyle bir OHMP veya Yetkili Tabip tarafından kaldırılmalıdır.

ALT BÖLÜM D - Uçuş Tabipleri (AME), Pratisyen Hekimler (GMP), İş Yeri Hekimleri (OHMP)
 
KISIM 1 - Uçuş Tabipleri
İmtiyazlar

MED.D.001

(a) AME’nin imtiyazları 2. Sınıf sağlık sertifikalarını ve LAPL sağlık sertifikalarını tanzim etmek, temdit etmek ve yenilemek ve gerekli sağlık muayenelerini ve değerlendirmelerini icra etmektir.

(b) AME sahibi olan kişiler, MED.D.015’te öngörülen gereklilikleri karşılamaları durumunda, imtiyazlarının kapsamının 1. Sınıf sağlık sertifikalarının temdidine ve yenilenmesine yönelik sağlık muayenelerini de içerecek şekilde genişletilmesi başvurusunda bulunabileceklerdir.

(c) AME’nin imtiyazlarının kapsamı ve tabi olunan koşullar sertifika üzerinde belirtilmelidir

(d) Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilen HTEK onaylı AME sertifikasına sahip olan kişilerin, Türkiye Cumhuriyeti dışında yetkili bir otoritede imtiyazlarını icra etmek için başvurmaları ve uygun görülmeleri halinde bu durum hakkında MED.D.015 ge.rekliliklerini sağlayacak şekilde AMS’yi başvuru ve uygun görülme yazıları ve ekleriyle bilgilendirmeleri gerekmektedir.

Başvuru

MED.D.005

(a) AME sertifikasına ilişkin başvurular AMS tarafından öngörülen şekil ve surette yapılacaktır.
(b) AME sertifikasına başvuran kişilerin aşağıdaki bilgi ve belgeleri AMS’ye vermeleri gerekmektedir:
  (1) Kişisel bilgileri ve iş adresleri;
  (2) Havacılık tıbbı konusunda müracaat ettikleri imtiyazlara uygun bir eğitim kursunu tamamlamış olduklarını gösteren bir sertifika da dâhil olmak üzere MED.D.010’da öngörülen gereklilikleri karşıladıklarını gösteren belgeler;
  (3) AME'nin sağlık sertifikalarını işbu Talimatta öngörülen gerekliliklere dayanarak tanzim edeceğine yönelik yazılı bir beyan.

(c) Birden fazla otorite adına uçucu sağlığı ve diğer branşına yönelik sağlık muayenesi icra etmesi durumunda, AME mesleğini icra ettiği tüm yerlere ilişkin bilgileri AMS'ye sunacaktır.

AME sertifikasının tanzimine ilişkin gereklilikler

MED.D.010
 AMC1 MED.D.010
2. Sınıf sağlık sertifikalarının temdidi ve yenilenmesi imtiyazlarına sahip olan bir AME sertifikası başvurusunda bulunanlar:
(a) Hekimlik yapma vasfına ve lisansına ve uzmanlık eğitimi tamamlama sertifikasına sahip olacaklardır
(b) Havacılık tıbbı konusunda temel eğitim kursuna katılmış olacaklardır
(c) Aşağıda belirtilen hususları AMS’ye kanıtlayacaklardır:
 

(1) Sağlık muayenelerini gerçekleştirmeye uygun imkânlara, usullere, dokümantasyona ve işler vaziyetteki ekipmana sahip olduklarını;

  (2) Hasta-doktor mahremiyetinin korunması için gereken usullere ve koşullara sahip olduklarını.

İmtiyazların kapsamının genişletilmesine ilişkin gereklilikler

MED.D.01
AMC1 MED.D.01

AME sertifikası imtiyazlarının kapsamını 1. Sınıf sağlık sertifikalarının temdidini ve yenilenmesini içerecek şekilde genişletme başvurusunda bulunan adayların geçerli bir AME sertifikasına sahip olmaları,

ve
(a) Başvuru tarihinden önceki 5 yıl içerisinde 2. Sınıf sağlık sertifikalarının tanzimine, temdidine ve yenilenmesine yönelik olarak en az 30 sağlık muayenesi icra etmiş olmaları;
(b) Havacılık tıbbı konusunda ileri düzeyde eğitim kursuna katılmış olmaları;

(c) 5 yıldan daha uzun süre ara vermemek şartı ile 3 yıl süresince bir AeMC’de veya 2 yıl süresince lisans veren otorite gözetimi altında uygulamalı eğitim almış olmaları veya çalışmaları gerekmektedir.

Havacılık tıbbı eğitim kursu

MED.D.02

(a) Havacılık tıbbı eğitim kursları bu kursları düzenleyen teşkilatın ticari merkezinin bulunduğu ülke yetkili otoritesi tarafından onaylanmış olmalıdır. Kursu düzenleyen teşkilat kurs müfredatının yeterli olduğunu ve eğitim vermekle görevlendirilen kişilerin yeterli düzeyde bilgiye ve tecrübeye sahip olduklarını kanıtlayacaktır.

(b) Kurs öncesi seviye tespit sınavı ve kursların sonunda kurs içeriğinde yer alan tüm konuları kapsayan yazılı bir sınav yapılacaktır.

(c) Kursu düzenleyen teşkilat, sınavları başarıyla geçen adaylara birer kurs tamamlama sertifikası tanzim edecektir.

AME sertifikası üzerinde yapılacak değişiklikler

MED.D.025

(a) AME'ler aşağıda belirtildiği şekilde, sertifikalarını etkileyecek nitelikteki değişiklikleri AMS’ye bildireceklerdir:
 

(1) AME'nin T.C. Sağlık Bakanlığı ve diğer bakanlıklar tarafından yürütülen bir disiplin kovuşturmasına ya da soruşturmasına tabi tutulması;

 

(2) Müracaat sırasında yapılan beyanların içeriği de dâhil olmak üzere sertifikanın düzenlendiği koşullarda meydana gelen değişiklikler;

  (3) Sertifikanın tanzimi için öngörülen gerekliliklerin artık karşılanamıyor olması;
  (4) Uçuş tabibinin işyerinde veya kayıtlı ikamet adresinde meydana gelen değişiklikler.

(b) Bu tür değişikliklerin AMS’ye bildirilmemesi, sertifikayı askıya alan ya da iptal eden AMS tarafından tesis edilecek karara dayanılarak, sertifikanın imtiyazlarının askıya alınmasına ya da iptaline neden olacaktır.

AME sertifikalarının geçerlilik süresi

MED.D.030
GM1 MED.D.030

AME sertifikaları en fazla 3 yıl için tanzim edilirler. Sertifikalara aşağıda belirtilen koşullara tabi olmak kaydıyla temdit edilirler:

(a) Sertifika sahibinin hekimlik yapmak için gereken genel koşullara uymaya devam etmekte olması ve ulusal yasalar uyarınca mesleki sicil kaydının devam etmekte olması;

(b) Son üç yıl içerisinde havacılık tıbbı konusunda tazeleme eğitimi almış olması;
(c) Her yıl en az 10 havacılık sağlık muayenesi icra etmekte olması;
(d) Sertifikasında yazılı koşullara uymayı sürdürmekte olması;
(e) İmtiyazlarını bu Talimata uygun bir şekilde tatbik ediyor olması
KISIM 2 - GMP
 
GMP’lere özgü gereklilikler

MED.D.03

(a) Genel Müdürlük tarafından gerek görülmesi halinde GMP’ler aşağıda belirtilen gerekliliklere uymak koşuluyla LAPL Sağlık sertifikası tanzim eden AME sıfatıyla görev yapabileceklerdir:

  (1) Başvuru sahibinin tüm sağlık kayıtlarına gerektiği şekilde ulaşabilmeleri;
  (2) Ulusal yasalarca öngörülen ilave gerekliliklere uymaları.

(b) LAPL sertifikası tanzim edebilmeleri için pratisyen hekimlerin (GMP) Genel Havacılık Tıbbı ve ulusal yasalar doğrultusunda hekimlik için öngörülen tüm vasıflara ve lisanslara sahip olmaları gerekmektedir.

(c) AME sıfatıyla hareket eden GMP'ler faaliyetlerini AMS'ye bildireceklerdir.
KISIM 3 - OHMP
 
OHMP’lere özgü gereklilikler

MED.D.040

Genel Müdürlük tarafından gerek görülmesi halinde OHMP’ler aşağıda belirtilen koşullara uymaları kaydıyla sadece kabin ekibinin sağlık muayenelerini icra edeceklerdir:
(a) Hekimlik lisansına sahip olmaları ve ulusal yasalar doğrultusunda işyeri hekimliği yapma vasfına sahip olmaları;
(b) Genel havacılık tıbbı ve kabin ekibinin çalışma ortamı konusunda gerekli olan bilgilere sahip olmaları,
(c) Ulusal yasalarca öngörülen ilave gerekliliklere uymaları.

 

Kaynak: Kaynaklar / Yurtiçi / Sıra No.: 38