Ben Kimim

 
 
 
GENEL UÇAK İŞLETME YÖNETMELİĞİ
(SHY-6B)
 
BİRİNCİ KISIM
AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR
 

AMAÇ

MADDE 1-

Bu yönetmeliğin amacı, Türkiye hava sahası içinde veya Türkiye ile yabancı ülkeler arasında, ücret karşılığı olmaksızın ve ticari amaç taşımayan, her türlü hava aracını kullanarak uçuş yapan genel uçak işletmelerinin faaliyetlerini düzenlemektir.

KAPSAM

MADDE 2-

Bu yönetmelik, genel uçak işletmeciliği yapmak için, izin ve işletme ruhsatı almak üzere başvuracak gerçek ve tüzel kişilerde aranacak şartları izin ve işletme ruhsatı verilmesine ait esasları ve bu işletmelerin faaliyetlerinde uymak zorunda bulunduğu usul ve standartları kapsar.

TANIMLAR

MADDE 3-
Bu yönetmelik kapsamında bulunan deyimlerin açıklamaları aşağıda belirtilmiştir.

a) "Genel Havacılık" deyimi, Ticari hava taşımacılığı dışında kalan diğer sivil havacılık faaliyetlerini,

b) "Genel uçaklar işleticisi" deyimi, bu yönetmelik kapsamı içinde genel havacılık faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişileri,

c) "Havadan zira mücadele" deyimi, zirai maksatla havadan ilaç, kimyevi madde ve tohum gibi maddeleri atmak için yapılan uçuş faaliyetlerini,

d) "Bakanlık " deyimi, Ulaştırma Bakanlığı ve onun adına görev icra eden ünitesini,

e) "Hava aracı" deyimi, havalanabilen ve havada seyredilme kabiliyetine sahip her türlü aracını,

f) "Uçak" deyim, havadan ağır, motor gücü ile seyreden, kara deniz ve veya kara ve denize inip kalkabilen hava aracını,

g) "Küçük uçak" deyimi, uçağın uçuş el kitabında belirtilen azami ağırlığı 5700 kg.dan az olan uçakları,

h) "Helikopter" deyim, belirli bir piste ihtiyaç göstermeksizin karada ve denizde bir noktaya inen ve kalkan, motor gücü ile seyreden havadan ağır hava aracını,

ı) "Havaalanı" deyimi, karada ve su üzerinde hava aracının kalkması ve diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına, yük ve yolcu alınmasına ve verilmesine elverişli tesisleri bulunan yerleri,

i) "Tehlike" (Emercensi) deyimi, uçuş halindeki bir hava aracında uçuş emniyetine etki edebilecek herhangi bir durumu,

j) "Yedek Havaalanı" deyimi, inilmesi tasarlanan havaalanına iniş yapmanın uygun olmaması halinde, uçuşun yönetileceği uçuş planında belirtilen hava alanıdır. Uçağın kalktığı hava alanı da yedek hava alanı olabilir.

k) "Uçuş ekibi" deyimi, bir uçağın uçurulması için gerekli pilot,seyrüseferci ve uçuş teknisyenlerini,

l) "Sorumlu Kaptan Pilot" deyimi, uçuş süresince uçağın her türlü harekatından sorumlu bulunan Kaptan Pilot statüsünde ve belirli ehliyete sahip pilotu,

m) "Uçuş görev süresi" deyimi, icra edilen bir sefer veya seferler zincirinde yapılan toplam uçuş saatine, 1 saatlik hazırlık ve görev sonu zamanının ilave ile bulunan süreyi,

ifade eder.

İKİNCİ KISIM
İŞLETME İZNİ İLE İLGİLİ İŞLEMLER
BİRİNCİ BÖLÜM
ÖN İZİN VE İŞLETME RUHSATI

ÖN İZİN TALEBİ

MADDE 4-

İşletmeci, genel uçak işletme faaliyet sahası ile ilgili tüm bilgileri kapsayan ön izin talep dosyasını, Bakanlığa gönderir. Bu dosyada bulunması gereken bilgiler EK-1'de açıklanmıştır.

ÖN İZİN TALEBİNİN İNCELENMESİ

MADDE 5-

İşletme talebi, Ticari hava taşımacılığı yönetmeliği ikinci kısım ikinci bölümde belirtilen esaslara göre incelenir ve karara bağlanır. İnceleme neticesi en geç 30 gün içinde, talep edene bildirilir.

KOORDİNASYON

MADDE 6-

Ön izin talebinde açıklanan hususlardan lüzum görülen , Bakanlıkça diğer ilgili Bakanlık, Genelkurmay Başkanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı ile koordine edilerek alınan sonuçlar incelemek dikkate alınır.

ÖN İZİN VERİLMESİ

MADDE 7-

Talebin uygun görülmesi halinde, Bakanlıkça ön izin verilir. İzin , işletme ruhsatı için bir taahhüt mahiyeti taşınmaz. Bu izin işleticinin belirtilen tüm hazırlıklarını tamamlaması ve belgelemesi için gerekli işlemlere başlanılması ifade eder.

İŞLETME RUHSATI TALEBİ

MADDE 8-

İşletmeci ön izin dosyasında belirtilen tüm hazırlık çalışmaları tamamlandıktan ve bunları belgelendikten sonra İşletme Ruhsatına esas teşkil edeceği bir dosyayı Bakanlığa gönderir. Bu dosyada bulunması gerekli bilgiler EK-2'de açıklanmıştır.

Bu dosya İncelenme Komisyonu tarafından tetkik edilerek karara bağlanır. Netice en geç 60 gün içinde ilgiliye bildirilir.

İŞLETME RUHSATI

MADDE 9-

İşletme talebinin uygun görülmesi halinde, Bakanlık örneği EK-3'de gösterilen bir işletme ruhsatını işleticiye verir

TALEPLERİN İNCELEME ESASLARI

MADDE 10-

İşletmecinin talepleri, Bakanlıkça aşağıda belirtilen faktörler dikkate alınarak incelenir ve karara bağlanır.

a) İşleticinin üçüncü bölümde açıklanan genel standartları karşılama durumu.

b) İşletme ile ilgili belge ve bilgilerin yeterliliği.

c) Talep edilen işletmenin ülke ekonomisine ve sosyal ihtiyaçlarına, gerçek ve tüzel kişilerin hizmetlerinin geliştirilmesine ve genel sivil havacılığa katkı derecesi.

İKİNCİ BÖLÜM
İŞLETMECİDE ARANACAK GENEL NİTELİKLER

ORGANİZASYON

MADDE 11-

İşletmeci, faaliyet göstereceği sahanın mahiyetine büyüklüğüne işletme cinslerine ve bu organizasyonunu işletme süresince muhafaza etmeye mecburdur.

KURUCU VE YÖNETİCİ ÜYELER

MADDE 12-

İşletmecinin gerçek veya tüzel kişi kurucu ortakları ile tüzel kişiliğini temsile yöneticilerinin 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununun 18.maddesinde belirtilen suçlardan hüküm giymemiş olmaları gerekir.

MALİ GÜÇ

MADDE 13-

İşletmenin maksadı, cinsi, niteliği ve çapına bağlı olarak, işletmecinin hava aracı satın almasını bakım, yedek parça giderlerini, personel masraflarını karşılayacak kadar yeterli bir mali güce sahip olması mecburidir.

HAVA ARAÇLARININ TESCİLİ

MADDE 14-

İşletmeci, kullanacağı hava araçlarını işletmeye başlamadan önce, SHY-7 Yönetmeliği esaslarına göre Türk siciline tescil ettirmek zorundadır.

SİGORTA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

MADDE 15-

İşletme, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununun 124, 132, 134, 139, 140'ncı maddeleri ve buna istinaden çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenen esaslar içinde öngörülen şekilde sigorta işlerini tamamlamakla yükümlüdür.

Sigorta yükümlülüğünü yerine getirilmeyen hava araçları Bakanlıkça uçuştan men edilir.

İŞLETME TEÇHİZATI

MADDE 16-

İşletmeci, kullanacağı hava araçlarının işletme faaliyeti için gerekli olan araç, gereç ve teçhizatı temin etmek ve sürekli olarak faal tutmaktan sorumludur. İşletme faaliyetini bir anlaşma ile diğer kurum ve kuruluşlara yaptıran işletici, bu teçhizatı temin etmek zorunda değildir.

LİSANSLI PERSONEL TEMİNİ

MADDE 17-

İşletici, SHY-1 Yönetmelik esaslarına göre geçerli lisanslı ve sertifikalı uçuş ekibi ve uçak bakım personeli temin eder.

UÇUŞ İŞLETME TALİMATI

MADDE 18-

İşletmeci, faaliyet maksadına uygun ve esasları EK-4 de açıklanan işletme talimatını hazırlar, Bakanlık oluruna sunar ve uygular.

İşletmeci ayrıca, bu talimatlardan birer nüsha uçuş ekibine verir.

UÇAK BAKIM TALİMATI

MADDE 19-

İşletmeci, uçaklarının bakım ve onarımları ile ilgili hertürlü faaliyeti ve uygulanacak sistem ve usulleri belirleyen ve esasları EK-5'de açıklanan bir uçak bakım talimatını hazırlar, Bakanlık olur'una sunar ve uygulamasını sağlar.

Ayrıca, İşletmesi bu talimatın birer nüshasını ilgili bakım personeline verir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
GENEL UÇAK İŞLETME FAALİYET SAHALARI

GERÇEK KİŞİ İŞLETMELERİ

MADDE 20-

Türk vatandaşı bir şahsın kendi özel ihtiyaçlarında kullanmak maksadıyla yapmış olduğu işletmedir.

Bu işletme sahibi, yönetmelikte belirtilen kural, esas ve usullere riayet etmek ve uygulamak şartı ile ücret almaksızın yolcu ve yük taşıma yetkisine sahip olur.

TÜZEL KİŞİ İŞLETMELERİ

MADDE 21-

Tüzel kişiliğe sahip özel ve kamu kuruluşlarının kendi faaliyetleri ile ilgili hizmetlerde kullanmak maksadıyla yapmış olduğu işletmelerdir.

Bu işletmelere, yönetmelikte belirtilen kural, esas ve usullere riayet etmek ve uygulamak şartı ile ücret almaksızın yolcu ve yük taşıma ve özel uçuşlar yapma yetkisi verilir. Özel uçuşlar için, yetkili ve ilgili makamlardan önceden yazılı izin alınması mecburidir.

SOSYAL, SPORTİF VE UÇUŞ EĞİTİMİ İŞLETMELERİ

MADDE 22-

Tüzel Kişiliğe sahip, kanunla kurulmuş sosyal amaçlı kuruluşların ücret almaksızın yolcu ve yük taşıması, gençliğin havacılığa teşvik edilmesi, sportif amaçla uçurulması ve uçuş eğitimi yaptırılması gibi faaliyetlerde bulunan işletmelerdir.

Eğitim faaliyet sahasında işletme yapacak kurumlara işletme ruhsatı verilmesi için, bu Yönetmeliğin 2'nci Kısım 2'nci Bölümü'nde belirtilen genel niteliklere ilaveten aşağıda açıklanan özel şartlar ayrıca aranır.

a) Eğitim için uygun hava araçları,

b) Yeterli sayı ve tecrübeye sahip uçuş öğretmenleri,

c) Eğitim yapmaya elverişli tesisler,

d) Eğitim ve öğretim kolaylıklar,

e) Eğitim plan, programı ve ders notları,

f) Eğitim ve kontrol teşkilatı,

g) Öğretim üyeleri ve öğrenciler için sosyal tesis ve kolaylıklar.

ÜÇÜNCÜ KISIM
GENEL ESASLAR

UYGULAMA ESASLARI

MADDE 23-

Genel uçak işletme ruhsatına sahip işletmeci, işletme ruhsatında belirtilen faaliyetleri bu Yönetmelik esaslarına göre yürütmekle yükümlüdür.

ULUSLARARASI KAİDELERE UYMA

MADDE 24-

Uluslararası uçuşlarda, uçulan ülkelerin sivil havacılık kanun, kural, usul ve esaslarını yerine getirmekten kaptan pilot sorumludur.

Kaptan pilotun hatalarında meydana gelecek kusur ve ziyanlar işletmecinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

OLAYLARIN RAPOR EDİLMESİ

MADDE 25-

Türk Sivil Havacılık Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmeliklere göre; ihlal ve tehlikeli görülen olaylar ile uçağın kaza geçirmesi, hasara uğraması, ölüm ve ağır yaralanma gibi hadiseler uçağın kaptan pilot tarafından zaman kaybedilmeksizin ilgili makamlara bildirilir.

YASAKLAR

MADDE 26-

Silah, cephane, her nevi harp malzemesi, patlayıcı, yanıcı, tahrip edici ve aşındırıcı maddeler, zehirli gaz, nükleer yakıt, radyo aktif madde ile can ve mal güvenliği yönünden tehlikeli sayılan maddelerin, bu Yönetmelik kapsamına giren işletmeciler tarafından taşınması kesin olarak yasaktır.

ARAMA KURTARMA BİLGİLERİ

MADDE 27-

Uçulacak hava sahalardaki arama ve kurtarma hizmetleri ile ilgili temel bilgileri uçakta bulundurmaktan kaptan pilot sorumludur.

DÖRDÜNCÜ KISIM
UÇUŞ HAREKATI USUL VE ESASLARI

UÇUŞ KOLAYLIKLARI

MADDE 28-

Kaptan pilot, uçulacak kara veya deniz sahalarının bu sahalarda mevcut seyrüsefer ve haberleşme kolaylıkları, meteorolojik şartlar ve diğer kolaylıkların emniyetli bir uçuş için yeterli olduğuna emin olmadıkça uçuşu başlatamaz.

HAVAALANI İŞLETME LİMİTLERİ

MADDE 29-

Kaptan pilot, bir havaalanında veya bir havaalanına, Meydan İşletme Müessesesi tarafından, bu havaalanı için tespit edilen havaalanı işletme limitlerinin altındaki şartlarda uçuş yapamaz.

EMNİYET TEDBİRLERİ

MADDE 30-

Kaptan pilot, aşağıda belirtilen tehlike (emercensi) teçhizatının yerlerine nasıl kullanılacağını ekip personeline ve yolculara öğretmekle yükümlüdür.

a) Emniyet kemerlerinin kullanılması,

b) Tehlike (Emercensi) çıkış kapılarının yerleri,

c) Can yeleklerinin yeri ve kullanımı,

d) Oksijen teçhizatının yerleri ve kullanımı,

e) Diğer tehlike (emercensi) teçhizatının yerleri ve kullanımı.

UÇUŞ ÖNCESİ KONTROLLER

MADDE 31-

Kaptan pilot tarafından aşağıda belirtilen uçuşa hazırlık çalışmaları tamamlanmadan uçuşa başlamaz.

a) Uçağın uçuşa elverişli, ve tescilli bulunduğunun ve sertifikalarının uçmakta olduğunun tespit edilmesi,

b) Uçağın görev ve uçuş şartları göz önünde tutularak, alet, teçhizat ve diğer sistemlerinin tam ve faal bulunduğunun kontrolü,   

c) Uçak bakımlarının yeterli bir seviyede yapıldığının ve bu bakımların yetkili bir teknisyen tarafından kontrol edilerek uçağın uçuşa elverişli bulunduğunu,

d) Uçuş şartları dikkate alınarak, uçağın ağırlık ve yüklemesinin uçak performansına uygun olarak yapıldığının kontrolü,

e) Uçağın uçuş el kitabında belirtilen uçak işletme limitlerinin aşılmadığının kontrolü.

METEOROLOJİ BİLGİLERİ

MADDE 32-

Kaptan pilot, yapılacak uçuş ile ilgili olan meteoroloji bilgilerin ilgili birimlerden almak ve bunları uçuşa başlamadan önce değerlendirmek zorundadır.

Bu Bilgiler Genel Olarak Şunları Kapsar:

a) Uçuş bölgesindeki genel hava durumu,

b) Kalkış, iniş ve yedek havaalanı ile yol boyunun son rasat bilgileri,

c) İler, saatler için hava durumu tahminleri,

d) Kötü hava şartları nedeniyle uçuşun tamamlanmaması ihtimali varsa, uçuş planında değişiklik yapmaya yarayacak diğer meteoroloji bilgileri,

GÖREREK UÇUŞ KURALLARINA GÖRE UÇUŞ

MADDE 33-

Görerek uçuş kurallarına göre yapılacak bir uçuş için mevcut hava şartları ve tahminleri, uçuşun yol boyunca görerek uçuş şartlarına göre yapılabileceğini göstermedikçe uçuşa başlanamaz.

KÖTÜ HAVA ŞARTLARI VE TEHLİKELİ DURUMLARIN RAPOR EDİLMESİ

MADDE 34-

Diğer uçakların uçuş emniyetini olumsuz yönde etkileyecek kötü hava şartları ve diğer tehlikeli durum ile karşılaşan pilotlar, temas edebileceği uçaklara ve hava trafik ünitelerine durumu bildirir.

   ALET UÇUŞ KURALLARINA GÖRE UÇUŞ

MADDE 35-

Bir yedek havaalanı gösterilerek yapılması planlanan seferler için, uçuş öncesi alınan tüm bilgiler tahmini varış zamanında meydan şartlarının limit üstü bulunduğunu teyid etmedikçe, alet uçuş kurallarına göre uçuşa başlanamaz. Ayrıca, yedek havaalanının da limit üstü hava şartlarına sahip olması gerekir.

a) Gidilecek havaalanının standart alet yaklaşma usul ve kaidelerinin tespit edilmiş olması,

b) Uçuş öncesi mevcut meteorolojik bilgilerin, tahmini varış zamanından iki saat sonrasına kadar geçecek süre içinde aşağıda belirtilen meteorolojik şartların mevcut olması.

 

(1) Bulut tavanının, aletle yaklaşma kaideleri limitlerinden enaz 300m. daha yüksek bulunması,

 

(2) Görüş mesafesinin, alet yaklaşma limitlerinden enaz 4km. daha fazla veya görüşün 5,5 km. olması.

İŞLETME LİMİTLERİ ALTINDA UÇUŞ

MADDE 36-

İniş yapılacak havaalanında ve en az bir yedek havaalanında meteorolojik şartların havaalanı işletme limitlerinin altına düştüğünün öğrenilmesi halinde, bu havaalanına uçuşa devam edilemez.

Tehlikeli (Emercensi) durumlar hariç, inilecek havaalanında meteorolojik şartların havaalanı işletme limitlerinin altına düştüğünün öğrenilmesi halinde, bu havaalanına uçuşa devam edilemez.

YAKIT VE YAĞ İKMALİ

MADDE 37-

Muhtemel gecikmeler ve hava şartlarındaki değişiklikler hesaba katılarak uçuşun emniyetli tamamlanması için yeterli miktarda yakıt ve yağ uçağa ikmal edilmedikçe ve ilaveten aşağıda belirtilen özel şartlar yerine getirilmedikçe uçuşa başlanamaz.

    a) Aletle uçuş şartlarına ve yedek arzu edilmediği zamanlarda uçağın uçuşu planlanan havaalanına uçurulabilmesine ve ondan sonra da 45 dakikalık ilave uçuş yapmasına kafi gelecek kadar yakıt ve yağ ikmali.

OKSİJEN İKMALİ

MADDE 38-

Kaptan pilot, oksijen yetersizliğinin uçuş ekibinin düşünmeye yeteneğine ve yolculara zararlı etki edecek şartlarda uçulacak süre için, uçakta yeterli miktarda teneffüs oksijen bulundurulmasından ve gereğinde kullanılmasının sağlanılmasından sorumludur.

TEHLİKE (EMERCENSİ) TEDBİRLERİ

MADDE 39-

Uçuş esnasında karşılaşılması muhtemel (tehlikeli emercensi) durumlara karşı alınacak tedbirlerin personel ve yolcular tarafından bilindiğinden kaptan pilot emin olur.

UÇUŞ EKİBİNİN UÇABİLİRLİĞİ

MADDE 40-

Kaptan pilot, uçuş ekibinden herhangi birinin hasta, yaralanma, yorgunluk, alkol veya ilaç etkisi ile görevini yerine getiremeyecek ise, uçuşu başlatamaz.

Uçuş ekibinden birisinin, uçuş esnasında görevini icra edemeyecek derecede hastalanması, oksijensiz kalması yorgun olması halinde en yakın uygun havaalanına iniş yapılır.

UÇUŞ EKİBİNİN GÖREV YERİ

MADDE 41-

Uçuş ekibi, kalkış ve inişlerde pilot kabinindeki yerlerinde bulunacaklardır. Ancak, yol boyunca yapılan düz uçuşlarda uçuş ekibi zaruri ihtiyaç ve görev icabı olarak yerinden kısa bir süre ayrılabilir.

EMNİYET KEMERLERİ

MADDE 42-

Uçuş ekibi görev mahallinde koltuk kemerlerini devamlı olarak iniş ve kalkış esnasında ise koltuk ve omuz kemerlerini bağlı tutar.

HAVAALANI ALÇALMA PLANLARI

MADDE 43-

Aletle uçuş şartlarına uygun olarak işletilen havaalanlarının alçalma planları ve usullerinin yetkili makam tarafından onaylanmış olması mecburidir. Bütün Kaptan Pilotlar, bu alçalma planları ve usulleri aynen uygulamakla yükümlüdür.

TAKSİ YAPMA YETKİSİ

MADDE 44-

Uçağı yöneten personel aşağıda açıklanan şartları, karşılama kaydı ile havaalanı park sahaları ve taksi yollarında uçağı rule yaptırabilirler.

a) Uçağın sahibi veya işletmecisi tarafından tam yetkili kılınması,

b) Taksi yapabilecek derecede bilgi ve tecrübeye sahip olması,

c) Uçağın haberleşme teçhizatını kullanmada tecrübe ve bilgi sahibi olması,

d) Ruleye başlamadan önce havaalanı yetkisinden müsaade alınması.

BEŞİNCİ KISIM
UÇAK PERFORMANSI İŞLETME LİMİTLERİ

UÇAKLARIN İŞLETİLMESİ

MADDE 45-

İşletici, bünyesinde bulunan uçakları, aşağıda açıklanan hususlara uygun olarak işletir.

  a) Uçakların uçuşa elverişlilik sertifikasında belirtilen şartlar,
  b) Uçakların uçuş el kitabında belirtilen performans limitleri,
  c) Uçağın kalkış ağırlığı esas alınarak hesaplanan gürültü limitleri,