Ben Kimim

 
 
 
 

HAVACILARIMIZ

 

Hv.Plt.Org. M. Zeki DOAN (1915-Hv.Plt.Sv.3)

Vecihi HRKU

Vecihi GYNMER "Vecihi Hoca"

Hv.Plt.Alb. M. Akif ANSAL (1938-37)

Hv.Plt.Alb. smail Hakk NAL (1944-82)

Hv.Plt.Kur.Alb. Ferit YILMAZOK (1967-156)

Hv.Plt.Kd.Bv. smail Hakk ARIBURNU (1937 - ? )

Hv.Uk.Bkm.Kd.Bv. Mustafa ETNERLER (1937-561)

Hv.Mu.Kd.Bv. Muzaffer YAYLA (1941-1309)

Hv.Mu.Kd.Bv. Halil brahim YAZ (1941-1342)

Hv.Mu.Kd.Bv. Ahmet BALKAN (1943-2434)

Hv.Plt.Kd.Bv. Mehmet YAMAN (1943-2575)

Hv.Plt.Kd.Bv. Hsn SNMEZ (1943-2581)

Hv.Uk.Bkm.Kd.Bv.Hasan SVROLU (1944-2675)

Hv.Plt.Kd.Bv. Ali hsan UZAKMAN (1944-2837)

Hv.Plt.Kd.Bv. Halit Adnan KARASU (1946-3142)

Hv.Plt.Kd.Bv. Ahmet ERASLAN (1946-3151)

Hv.Plt.Kd.Bv. Sami TABAKZ (1947-3274)

Trk Hava Kuvvetleri'nde Pilot Astsubaylar (1914-1983) sayfas iin tklayn